Western二抗稀释液
收藏
产品编号 P0023D-100ml
数量
¥ 123.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Western二抗稀释液(Secondary Antibody Dilution Buffer)可以用于Western时二抗(secondary antibody)的稀释。经本Western二抗稀释液稀释的二抗可以在1-2周内重复使用3-5次。
本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA、适当的去垢剂和二抗稳定试剂等,一方面能有效减少二抗的非特异性结合,另一方面能有效提升稀释后二抗的稳定保存时间。
按照每个二抗稀释10毫升计算,一个100ml包装的Western二抗稀释液可以稀释10个或10次二抗,一个500ml包装的Western二抗稀释液可以稀释50个或50次二抗。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
本Western二抗稀释液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完,如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 参考所用的二抗的使用说明,以及一抗的质量和样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如1:1000、1:500等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于Western。一次Western结束后,可以回收稀释的二抗,4℃保存,以用于下次的Western,通常在1-2周内可以重复使用3-5次。
2. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw)  100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx)  100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X)  100ml
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
P0256-100ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0256-500ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 500ml
P0258-100ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0258-500ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 500ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhao Z, Zhao Y, Zhuang XY, Lo WC, Baker MAB, Lo CJ, Bai F
Nat Commun 2018 May 14;9(1):1885. (IF 12.121)
2. Ling Guo, Ye Zhang, Runxiu Wei, Xiaochen Zhang, Cuifeng Wang, Min Feng
Theranostics. doi: 10.7150/thno.45528. (IF 8.579)
4. Zhang G, Yu L, Chen ZY, Zhu JS, Hua R, Qin X, Cao JL, Zhang YM .
Brain Behav Immun 2016 Jul;55:93-104. (IF 6.633)
5. Bin Yuan, Xiao-Ming Zhou, Zong-Qi You, Wei-Dong Xu, Jie-Mei Fan, Shu-Juan Chen, Yan-Ling Han, Qi Wu, Xin Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2248-z. (IF 6.304)
6. Zhu Z, Zhang Y, Zhang Y, Zhang H, Liu W, Zhang N, Zhang X, Zhou G, Wu L, Hua K, Ding J
Hum Reprod 2019 Feb 1;34(2):248-260. (IF 5.733)
8. Chuanrong Zhu, Yang Su, Lei Liu, Shaochuang Wang, Yuting Liu, Jinsheng Wu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.585565. (IF 5.201)
9. Chen Y, Huang W, Jiang W, Wu X, Ye B, Zhou X .
Oxid Med Cell Longev 2016;2016:4196572. (IF 5.076)
10. Zhang Z, Wang Q, Li P, Zhou Y, Li S, Yi W, Chen A, Kong P, Hu C.
Cancer Epidemiol 2009 Aug;33(2):130-6. (IF 2.179)
11. Qin X, Sun ZQ, Dai XJ, Mao SS, Zhang JL, Jia MX, Zhang YM.
Neurol Res 2012 May;34(4):379-89. (IF 2.401)
12. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM
J NEUROTRAUM 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
13. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
14. Jian CX, Yang MZ, Li P, Xiong J, Zhang ZJ, Li CJ, Chen A, Hu CM, Zhou JX, Li SH.
Cancer Invest 2012 Dec;30(10):748-56. (IF 2.398)
15. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
16. Yang Z, Liu J, Liu H, Qiu M, Liu Q, Zheng L, Pang M, Quan F, Zhang Y.
Cell Reprogram 2013 Jun;15(3):195-205. (IF 1.702)
17. Ye HH, Hua R, Yu L, Wu KJ, Fei SJ, Qin X, Song Y, Cao JL, Zhang YM.
DIGEST DIS SCI 2013 Oct;58(10):2826-39. (IF 2.751)
18. Zhang Y, Shi W, Tang S, Li J, Yin S, Gao X, Wang L, Zou L, Zhao J, Huang Y, Shan L, Gounni AS, Wu Y, Yuan F, Zhang J.
Arthritis Res Ther 2013 Oct 24;15(5):R161. (IF 4.103)
19. Wang ZQ, Wang J, Ling WH, Zhang XG, Shi Q.
J Int Med Res 2013 Oct;41(5):1495-504. (IF 1.287)
20. Qin X, Sun ZQ, Zhang XW, Dai XJ, Mao SS, Zhang YM.
J Physiol Biochem 2013 Dec;69(4):707-18. (IF 2.952)
21. Wang Z, Li Q, Zhang B, Lu Y, Yang Y, Ban D, Zhang H.
Gene 2014 Jun 15;543(2):198-203. (IF 2.984)
22. Dai XJ, Li N, Yu L, Chen ZY, Hua R, Qin X, Zhang YM.
CELL STRESS CHAPERON 2015 Mar;20(2):321-31. (IF 2.892)
23. Zhao WJ, Song Q, Zhang ZJ, Mao L, Zheng WJ, Hu X, Lian HZ.
PLoS One 2015 Jul 21;10(7):e0133451. (IF 2.74)
25. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM.
Neuropharmacology 2015 Dec 2;102:295-303. (IF 4.431)
26. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM .
Neuropharmacology 2016 Mar;102:295-303. (IF 4.431)
27. Zhang B, Qiangba Y, Shang P, Lu Y, Yang Y, Wang Z, Zhang H .
J ANIM SCI BIOTECHNO 2016 Apr 2;7:21. (IF 4.167)
28. Zhang B, Shang P, Qiangba Y, Xu A, Wang Z, Zhang H.
Lipids Health Dis 2016 May 26;15:99. (IF 2.906)
29. Li PP, Lu K, Geng LY, Zhou XX, Li XY, Wang X .
Mol Med Rep 2016 Jun;13(6):4934-8. (IF 2.1)
30. Zhang F, Cao S, Zhu Z, Yang Y, Wen X, Chang YF, Huang X, Wu R, Wen Y, Yan Q, Huang Y, Ma X, Zhao Q .
Front Microbiol 2016 Oct 21;7:1623. (IF 4.235)
31. Xie L, Xiang GH, Tang T, Tang Y, Zhao LY, Liu D, Zhang YR, Tang JT, Zhou S, Wu DH .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4198-4208. (IF 2.1)
32. Ye W, Zhong Z, Zhu S, Zheng S, Xiao J, Song S, Yu H, Wu Q, Lin Z, Chen J .
Apoptosis 2017 Jan;22(1):86-97. (IF 4.543)
33. Liu B, Li Y, Ji H, Lu H, Li H, Shi Y .
CAN J PHYSIOL PHARM 2017 Feb;95(2):215-223. (IF 1.946)
34. Xiong L, Liyue H, Fancai Z, Maoting L, Ya L, Ting H, Zhen Y, Shanshan Z, Wenwen G, Yan T
J Toxicol Sci 2018;43(11):645-657. (IF 1.737)
35. Zhou M, Yang LJ, Yang WR, Huang LB, Zhou XM, Jiang SZ, Yang ZB
ASIAN AUSTRAL J ANIM 2018 Jan;31(1):32-39. (IF 1.664)
36. Zhou M, Yang L, Shao M, Wang Y, Yang W, Huang L, Zhou X, Jiang S, Yang Z
TOXINS 2018 Jan 23;10(2). pii: E49. (IF 3.531)
38. Zhao Y, Zeng Y, Wu A, Yu C, Tang Y, Wang X, Xiong R, Chen H, Wu J, Qin D
Front Pharmacol 2018 Apr 23;9:380. (IF 4.225)
40. Li X, Wang X, Wang X, Chen H, Zhang X, Zhou L, Xu T
3 Biotech 2018 Aug;8(8):342. (IF 1.798)
41. Yang LJ, Zhou M, Huang LB, Yang WR, Yang ZB, Jiang SZ, Ge JS
J AGR FOOD CHEM 2018 Aug 1;66(30):7899-7906. (IF 4.192)
42. Fu Y, Niu D, Su W, Yang Q, Wang W, Tang B, Li Z, Zhang D, Mao Y, Li C, Li X, Ye S, Su X, Xu F, Sun X, Chen C
Int J Mol Med 2018 Oct;42(4):2294-2302. (IF 3.098)
43. Wang F, Chen S, Jiang Y, Zhao Y, Sun L, Zheng B, Chen L, Liu Z, Zheng X, Yi K, Li C, Zhou X.
Mutagenesis. 33(4):291-299. (IF 3.379)
45. Liu B, Zhang Q, Wu X, Fu Y, Wang H, Guan Y, Yang S, Liu Y, Cao W, Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:9148754. (IF 1.813)
47. Ni Tan, Bo Zhu, Hong Shu, Yi-Feng Tao, Jun-Rong Wu, Min Fang, Chun-Rong Li, Zhong-Qing Chen, Chao Ou
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2019.7447. (IF 3.417)
48. Yijing Zhang, Zhongyi Zhu, He Li, Mingjiang Zhu, Xiandong Peng, Aijie Xin, Ronggui Qu, Wen He, Jing Fu, Xiaoxi Sun
Front Endocrinol (Lausanne). doi: 10.3389/fendo.2020.00210.
49. Jia He, Qian Cao, Dan-Dan Feng, Jia-He Chen, Guo-Ping Zhou
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11192. (IF 2.1)
50. Yahong Wang, Ting Chen, Zhanchun Pan, Ziying Lin, Lawei Yang, Baoan Zou, Weimin Yao, Dehui Feng, Changmei Huangfu, Chunyu Lin, Guiqing Wu, Huayu Ling, Gang Liu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201901291RRRRR. (IF 4.966)
51. Yuxin Zheng, Ning Liu, Xiaorong Tang, Zhongliang Jiang
Asian-Australas J Anim Sci. doi: 10.5713/ab.20.0602.
52. Xingyi Chen, Sayed Haidar Abbas Raza, Gong Cheng, Xinhao Ma, Jianfang Wang, Linsen Zan
Animals (Basel). doi: 10.3390/ani10122362.
53. Lei Zhang, Yashi Ruan, Zhiqiang Qin, Xian Gao, Kai Xu, Xiaokai Shi, Shenglin Gao, Shouyong Liu, Kai Zhu, Wei Wang, Li Zuo, Lifeng Zhang, Wei Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2020.596574. (IF 4.848)
54. Yuhang Li, Jinbing Li, Tiancheng Zhou, Guangjin Pan, Ke Huang
Stem Cell Res. doi: 10.1016/j.scr.2021.102288. (IF 4.489)