Western封闭液
收藏
产品编号 P0023B-100ml
数量
¥ 122.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Western封闭液(Blocking Buffer)可以用于Western时转移了蛋白样品的PVDF膜或NC膜的封闭。封闭后,可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。
本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA和适当的去垢剂等,一方面能有效封闭膜上的蛋白结合位点,另一方面能有效减少后续一抗和二抗的非特异性结合。
本产品可以用于一抗的稀释,但更推荐使用Western检测时一抗稀释专用的Western一抗稀释液(P0023A)QuickBlock™ Western封闭液(P0252)
关于不同封闭液的比较和选择,请参考碧云天的相关网页:http://www.beyotime.com/support/blocking-buffer.htm
按照每张膜封闭需要5-10毫升封闭液计算,一个100ml包装的Western封闭液可以封闭10-20张膜,一个500ml包装的Western封闭液可以封闭50-100张膜。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
通常在室温封闭60分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体,可以4℃封闭过夜。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 完成转膜后,用Western洗涤液洗涤蛋白膜1-2分钟。加入Western封闭液,封闭60分钟,然后进行一抗孵育等后续操作。
2. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw)  100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx)  100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X)  100ml
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
P0256-100ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0256-500ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 500ml
P0258-100ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0258-500ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 500ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Jiajie Li, Yangxue Yao, Yun Wang, Jiangshan Xu, Dan Zhao, Mengting Liu, Sirong Shi, Yunfeng Lin
Adv Mater. doi: 10.1002/adma.202202513. (IF 27.398)
2. Yanhong Duo, Guanghong Luo, Zihuang Li, Zide Chen, Xianming Li, Zhenyou Jiang, Binlu Yu, Hao Huang, Zhengbo Sun, Xue-Feng Yu
Small. doi: 10.1002/smll.202103239. (IF 11.459)
3. Jing Lu, Suowen Xu, Yuqing Huo, Duanping Sun, Yuehuai Hu, Junjian Wang, Xiaolei Zhang, Panxia Wang, Zhuoming Li, Mengya Liang, Zhongkai Wu, Peiqing Liu
Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00789-w. (IF 10.717)
4. Xu XY, Li XT, Peng SW, Xiao JF, Liu C, Fang G, Chen KC, Chen GQ.
Biomaterials 2010;31(14):3967-75. (IF 10.317)
5. Xiaomei Zhang, Lijia Hou, Fengjie Li, Weiwei Zhang, Chun Wu, Lixin Xiang, Jiuxuan Li, Luping Zhou, Xiaojie Wang, Yang Xiang, Yanni Xiao, Shengwen Calvin Li, Li Chen, Qian Ran, Zhongjun Li
Theranostics. doi: 10.7150/thno.64963. (IF 8.579)
6. Song ZY, Wang F, Cui SX, Gao ZH, Qu XJ
Oncogene 2019 Feb;38(9):1560-1575. (IF 7.971)
7. Mengying Ye, Shengqiang Hu, Liuyan Zhou, Xiaolan Tang, Shulin Zhao, Jingjin Zhao
Anal Chem. doi: 10.1021/acs.analchem.2c04392. (IF 6.785)
9. Li J, Shang G, You M, Peng S, Wang Z, Wu H, Chen GQ.
Biomacromolecules 2011 Mar 14;12(3):602-8. (IF 6.092)
10. Hu P, Wang T, Xu Q, Chang Y, Tu H, Zheng Y, Zhang J, Xu Y, Yang J, Yuan H, Hu F, Zhu X.
MUTAT RES-REV MUTAT 2013 Mar 18;751(2):116-26. (IF 5.803)
12. Dong Lin, Ruijie Qin, Lixin Guo
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.30563. (IF 5.546)
14. Wang W, Wang Z, Tian D, Zeng X, Liu Y, Fu Q, Liang A, Zhang Y, Gao Q, Cheng J, Wang Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2018;49(3):985. (IF 5.5)
15. Wang S, Deng S, Cao Y, Zhang R, Wang Z, Jiang X, Wang J, Zhang X, Zhang J, Liu G, Lian Z
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2018;49(2):662-677. (IF 5.5)
16. Xiuwen Geng, Jiajun Ji, Yuanhua Liu, Xueyan Li, Yunan Chen, Lei Su, Lina Zhao
Mol Nutr Food Res. doi: 10.1002/mnfr.202100742. (IF 5.309)
17. Xie X, Gao H, Zeng W, Chen S, Feng L, Deng D, Qiao FY, Liao L, McCormick K, Ning Q, Luo X.
CLIN SCI 2015 Aug;129(4):385-94. (IF 5.223)
18. Wan YJ, Li YY, Xia W, Chen J, Lv ZQ, Zeng HC, Zhang L, Yang WJ, Chen T, Lin Y, Wei J, Xu SQ.
Toxicology 2010;274(1-3):57-64. (IF 4.099)
19. Tang DQ, Wei YQ, Yin XX, Lu Q, Hao HH, Zhai YP, Wang JY, Ren J.
Fitoterapia 2011 Sep;82(6):920-6. (IF 2.527)
20. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
21. Wang SS, Liu ZL, Sun C, Shi QH, Yao YX, You CX, Hao YJ.
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 2012;34(6): 2369-77. (IF 1.608)
22. Wang SS, Liu ZZ, Sun C, Shi QH, Yao YX, You CX, Hao YJ.
J Plant Physiol 2012 Feb 15;169(3):303-10. (IF 3.013)
23. Wang SS, Liu ZZ, Sun C, Shi QH, Yao YX, You CX, Hao YJ.
J Plant Physiol 2012 Feb 15;169(3):303-10. (IF 3.013)
24. Wang XQ, Hu GH, Kou W, Shen Y, Kang HY, Hong SL.
AM J OTOLARYNG 2012 Nov-Dec;33(6):741-52. (IF 1.267)
25. Wang Z, Yan J, Zheng Q, Wang Z, Li J, Zhang X, Zhang S.
J Biomater Appl 2013 Feb;27(6):739-47. (IF 2.22)
26. Pei L, Jiang J, Jiang R, Ouyang F, Yang H, Cheng Y, Fan Z.
J Sex Med 2013 Feb;10(2):342-9. (IF 3.293)
27. Duan Y, Zhou B, Su H, Liu Y, Du C.
Exp Cell Res 2013 Feb 1;319(3):173-84. (IF 3.383)
28. Wang XQ, Hu GH, Kang HY, Shen Y, Hong SL.
ASIAN PAC J ALLERGY 2013 Mar;31(1):11-9. (IF 1.247)
30. Wu Y, Ai Z, Yao K, Cao L, Du J, Shi X, Guo Z, Zhang Y.
Exp Cell Res 2013 Oct 15;319(17):2684-99. (IF 3.383)
31. Zhu J, Deng S, Duan J, Xie X, Xu S, Ran M, Dai X, Pu Y, Zhang X.
Oncol Lett 2014 Jun;7(6):2185-2191. (IF 2.311)
32. Huang W, Yang X, Yao S, LwinOo T, He H, Wang A, Li C, He L.
PLANT PHYSIOL BIOCH 2014 Sep;82:76-84. (IF 3.72)
33. Li X, Liu H, Wang H, Sun L, Ding F, Sun W, Han C, Wang J.
BIOSCIENCE REP 2014 Oct 17;34(5). (IF 2.942)
34. Qiu GP, Xu J, Zhuo F, Sun SQ, Liu H, Yang M, Huang J, Lu WT, Huang SQ.
Neurosci Lett 2015 Feb 19;588:42-8. (IF 2.274)
35. Zhang Q, Ding D, Liu X, Guo SW.
GYNECOL OBSTET INVES 2015 Oct;80(3):187-92. (IF 1.281)
36. Zhang HD, Sun DW, Mao L, Zhang J, Jiang LH, Li J, Wu Y, Ji H, Chen W, Wang J, Ma R, Cao HX, Wu JZ, Tang JH.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2015 Oct 2;465(4):702-13. (IF 2.985)
37. Wang R, Jiao H, Zhao J, Wang X, Lin H .
PLoS One 2016 May 26;11(5):e0156225. (IF 2.74)
38. Li Y, Liu H, Wang P, Wang L, Sun Y, Liu G, Zhang P, Kang L, Jiang S, Jiang Y .
PLoS One 2016 May 12;11(5):e0155502. (IF 2.74)
39. Gao X, Zhao G, Li C, Lin J, Jiang N, Wang Q, Hu L, Xu Q, Peng X, He K, Zhu G .
Int Immunopharmacol 2016 Nov;40:392-399. (IF 3.943)
40. Li X, Zhang X, Xie W, Zhou C, Li Y, Zhang X .
Toxicol In Vitro 2017 Jan 3;40:115-123. (IF 2.959)
41. Yang F, Luo LJ, Zhang L, Wang DD, Yang SJ, Ding L, Li J, Chen D, Ma R, Wu JZ, Tang JH .
Gene 2017 Feb 5;600:21-28. (IF 2.984)
42. Fei HX, Zhang YB, Liu T, Zhang XJ, Wu SL
BIOSCI BIOTECH BIOCH 2018 Jan;82(1):57-64. (IF 1.516)
43. Nie HT, Guo YX, Yao XL, Ma TW, Deng KP, Wang Z, Zhang GM, Sun LW, Wang ZY, Wang HC, Wang F
Reproduction 2018 Jan;155(1):37-49. (IF 3.206)
44. Wang Q, Guo ZL, Aori GL, Kong DW, Yang WQ, Zhang L, Yu YB
EVID-BASED COMPL ALT 2018 Jan 14;2018:5798453. (IF 1.813)
45. Zhou Q, Wang Y, Zhang J, Shao Y, Li S, Wang Y, Cai H, Feng Y, Le W
SCI REP-UK 2018 Jan 26;8(1):1668. (IF 3.998)
46. Li M, Wang J, Mo B, Zeng J, Yao D, Chen F, Jiang M, Rao L, Du Y.
Oncol Lett. 15(1):475-482. (IF 2.311)
47. Zhang L, Li S, Li L, Chen Z, Yang Y
Mol Med Rep 2018 Feb;17(2):2937-2944. (IF 2.1)
48. Zhang P, Wang L, Li Y, Jiang P, Wang Y, Wang P, Kang L, Wang Y, Sun Y, Jiang Y
Vet Res 2018 Feb 15;49(1):18. (IF 3.357)
49. Zhang W, Wang H, Zhang S, Zhong L, Wang Y, Pei Y, Han J, Cao S
Int J Mol Sci 2018 Feb 8;19(2). pii: E509. (IF 4.556)
51. He F, Yang Z, Dong X, Fang Z, Liu Q, Hu X, Yi S, Li L
Int Urol Nephrol 2018 Apr;50(4):639-645. (IF 1.843)
52. Zhang M, Feng H, Zhao Y, Song L, Gao C, Xu X, Huang L
Front Microbiol 2018 Apr 25;9:821. (IF 4.235)
54. Yao Q, Feng M, Yang B, Long Z, Luo S, Luo M, He G, Wang K
ACTA BIOCH BIOPH SIN 2018 May 1;50(5):447-455. (IF 2.836)
55. Lu Z, Chang L, Du Q, Huang Y, Zhang X, Wu X, Zhang J, Li R, Zhang Z, Zhang W, Zhao X, Tong D
Front Pharmacol 2018 May 15;9:475. (IF 4.225)
58. Li P, Wang R, Jiao H, Wang X, Zhao J, Lin H.
Front Physiol. 9:627. (IF 3.367)
59. Xu L, Du B, Lu QJ, Fan XW, Tang K, Yang L, Liao WL
CANCER MED-US 2018 Jun;7(6):2581-2591. (IF 3.491)
60. Zhang H, Zhang D, Li H, Yan H, Zhang Z, Zhou C, Chen Q, Ye Z, Hang C
Int J Mol Med 2018 Jun;41(6):3203-3210. (IF 3.098)
62. Che CY, Yuan KL, Zhao GQ, Li C, Lin J, Zhu GQ, Liu M
INT J OPHTHALMOL-CH 2018 Jun 18;11(6):905-909. (IF 1.166)
63. Wang S, Cao Y, Deng S, Jiang X, Wang J, Zhang X, Zhang J, Liu G, Lian Z
Int J Biol Sci 2018 Jun 3;14(9):1022-1032. (IF 4.858)
64. Huang H, Chen D, Hu S, Wang J, Liu H, Hu J, Li L
Gene 2018 Jun 5;658:184-190. (IF 2.984)
66. Lu W, Wang L, Yao J, Wo C, Chen Y
Mol Med Rep 2018 Aug;18(2):2110-2116. (IF 2.1)
67. Zhong S, Ge J, Yu JY
Exp Ther Med 2018 Sep;16(3):2756-2762. (IF 1.785)
68. Liao S, Gan L, Qin W, Liu C, Mei Z
Oncol Rep 2018 Oct;40(4):2005-2013. (IF 3.417)
69. Fei Z, Qiu M, Qi X, Dai Y, Wang S, Quan Z, Liu Y, Ou J
Mol Med Rep 2018 Oct;18(4):4065-4071. (IF 2.1)
70. Qiao P, Li S, Zhang H, Yao L, Wang F
Oncol Rep 2018 Oct;40(4):2067-2078. (IF 3.417)
71. Fu Y, Niu D, Su W, Yang Q, Wang W, Tang B, Li Z, Zhang D, Mao Y, Li C, Li X, Ye S, Su X, Xu F, Sun X, Chen C
Int J Mol Med 2018 Oct;42(4):2294-2302. (IF 3.098)
72. Ge L, Cui Y, Cheng K, Han J
Molecules 2018 Oct 11;23(10). pii: E2600. (IF 3.267)
73. Liu CF, Li XL, Zhang ZL, Qiu L, Ding SX, Xue JX, Zhao GP, Li J
REJUV RES 2018 Oct 25. (IF 3.811)
74. Wang F, Chen S, Jiang Y, Zhao Y, Sun L, Zheng B, Chen L, Liu Z, Zheng X, Yi K, Li C, Zhou X.
Mutagenesis. 33(4):291-299. (IF 3.379)
75. Wu X, Zhang Y, Chen X, Chen J, Jia M
INT FORUM ALLERGY RH 2018 Nov;8(11):1226-1232. (IF 2.611)
76. Luo C, Zhao S, Dai W, Zheng N, Wang J
BBA-PROTEINS PROTEOM 2018 Nov;1866(11):1092-1101. (IF 2.371)
78. Wu H, Liu HY, Liu WJ, Shi YL, Bao D
J Cell Biochem 2018 Nov 28. (IF 4.237)
79. Wu G, Jiang C, Zhang T
ECOTOX ENVIRON SAFE 2018 Nov 30;164:140-148. (IF 4.872)
80. Huang L, Yuan P, Yu P, Kong Q, Xu Z, Yan X, Shen Y, Yang J, Wan R, Hong K, Tang Y, Hu J
Int J Mol Med 2018 Dec;42(6):3278-3290. (IF 3.098)
81. Yang Z, Li R, Ao J, Wa QD, Zhang Y, Chen L, Wen J, Chen B, Pan W, Li B, Tian XB
Int J Mol Med 2018 Dec;42(6):3115-3124. (IF 3.098)
82. Wang P, Peng X, Zhang J, Wang Z, Meng J, Cen B, Ji A, He S
Apoptosis 2018 Dec;23(11-12):651-666. (IF 4.543)
83. Lin J, Wu G, Chen J, Fu C, Hong X, Li L, Liu X, Wu M
Mol Med Rep 2018 Dec;18(6):4922-4930. (IF 2.1)
84. Wu H, Li X, Feng M, Yao L, Deng Z, Zao G, Zhou Y, Chen S, Du Z
Oncol Rep 2018 Dec;40(6):3285-3296. (IF 3.417)
85. Chen Q, Tao J, Li G, Zheng D, Tan Y, Li R, Tian L, Li Z, Cheng H, Xie X
Eur J Pharmacol 2018 Dec 5;840:33-43. (IF 3.263)
86. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
87. Jie Feng, Jing-Xue Wang, Ye-Hong Du, Ying Liu, Wei Zhang, Jing-Fei Chen, Yuan-Jie Liu, Min Zheng, Ke-Jian Wang, Gui-Qiong He
CNS Neurosci Ther. doi: 10.1111/cns.12983. (IF 4.074)
88. Yao S, Xu Y, Shao C, Nudelman F, Sommerdijk NAJM, Tang R.
MOL THER-METH CLIN D. 1944:39-54. (IF 4.533)
89. Kong X, Dong X, Yang S, Qian J, Yang J, Jiang Q, Li X, Wang B, Yan D, Lu S, Zhu L, Li G, Lv M, Yi S, Deng M, Sun L, Zhou X, Mao H, Gou X
COMP BIOCHEM PHYS B 2019 Mar 15. pii: S1096-4959(18)30324-5. (IF 2.219)
91. Ming J, Wu S, You T, Wang X, Yu C, Luo P, Zhang A, Pan X
Biol Trace Elem Res 2019 Apr;188(2):373-383. (IF 2.639)
93. Wang Z, Bi B, Song H, Liu L, Zheng H, Wang S, Shen Z
Mol Med Rep. 19(6):4623-4630. (IF 2.1)
94. Zhao K, Liu W, Lin XY, Hu ZY, Yan ZG, Wang Y, Shi KR, Liu GM, Wang ZH
J Dairy Sci. 102(9):7936-7947. (IF 3.333)
95. Yinchao Li, Nana Li, Jianxiang Shi, Tanzeel Ahmed, Hongmin Liu, Jiancheng Guo, Wenxue Tang, Yongjun Guo, Qi Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2019.01525. (IF 4.848)
96. Jinjie Sun, Yongtian Lu, Changyun Yu, Ting Xu, Guohui Nie, Beiping Miao, Xin Zhang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2019.11187. (IF 2.311)
97. Xiyi Hu, Yuanli Cai, Linglian Kong, Hai Lin, Zhigang Song, Johan Buyse
J Anim Sci. doi: 10.1093/jas/skaa202. (IF 2.092)
98. Dan Cao, Xiao-Hong Li, Xiao-Guang Luo, Hong-Mei Yu, Li-Shu Wan, Ling Wei, Yan Ren
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4587. (IF 3.098)
99. Xiaoyuan Weng, Song Zheng, Hanli Shui, Guosheng Lin, Yongjian Zhou
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12113. (IF 2.311)
100. Kaixin Wangzhou, Zhiying Lai, Zishao Lu, Wanren Fu, Cheng Liu, Zhengeng Liang, Yi Tan, Conghui Li, Chunbo Hao
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2020.606967. (IF 3.367)
102. Huiting Sun, Yichao Shi, Yuwei Shang, Xia Chen, Fei Xia
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12008. (IF 2.1)
103. Hengxiao Lu, Hao Wang, Peidao Sun, Jiang Wang, Shuhai Li, Tongzhen Xu
Cytotechnology. doi: 10.1007/s10616-021-00472-5. (IF 1.777)
105. Dongqin Wu, Di Gao, Haitao Yu, Guilin Pi, Rui Xiong, Huiyang Lei, Xin Wang, Enjie Liu, Jinwang Ye, Huilin Yu, Yang Gao, Ting He, Tao Jiang, Fei Sun, Jingfen Su, Guoda Song, Wenju Peng, Ying Yang, Jian-Zhi Wang
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.428.
106. Fang Jia, Xiangjun Zhang, Weiwu Ma, Xueqiang Li, Xuezhang Zhou
Res Vet Sci. doi: 10.1016/j.rvsc.2021.04.025. (IF 1.892)
107. Wen-Zhao Cui, Jian-Feng Qiu, Tai-Ming Dai, Zhuo Chen, Jiang-Lan Li, Kai Liu, Yu-Jun Wang, Yang-Hu Sima, Shi-Qing Xu
Biology (Basel). doi: 10.3390/biology10090842.
108. Xiyi Hu, Linglian Kong, Chuanpi Xiao, Qidong Zhu, Zhigang Song
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. doi: 10.1016/j.cbpa.2021.110979.
109. Houkang Cao, Shaoyang Xi, Weiwei He, Xiaohui Ma, Li Liu, Jie Xu, Kefeng Zhang, Yingdong Li, Ling Jin
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2020.113422. (IF 3.69)
110. Jiajia Xu, Yadong Chen, Xiaojun Li, Yuqing Lei, Chang Shu, Qiaojie Luo, Lili Chen, Xiaodong Li
ACS Appl Mater Interfaces. doi: 10.1021/acsami.1c15787.
111. Yan Zhou, Shuai Chen, Wenxian Gu, Xiao Sun, Linxiao Wang, Liming Tang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10722. (IF 1.785)
112. Wei Wei, Xiaoguang Wei, Minyu Zhang, Cheng Peng
J Recept Signal Transduct Res. doi: 10.1080/10799893.2021.1884260.
113. Qian Zhang, Tao Xu, Na Bai, Fei Tan, Hongmei Zhao, Jie Liu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.11094. (IF 1.785)
115. Xin Xin, Lian Duan, Huimin Yang, Hang Yu, Yandong Bao, Dalin Jia, Nan Wu, Ying Qiao
Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.23439. (IF 3.118)
116. Tingting Zuo, Mo Xie, Meiling Yan, Zengyan Zhang, Tian Tian, Ying Zhu, Lihua Wang, Yanhong Sun
Cell Prolif. doi: 10.1111/cpr.13213.
117. Xiao Zhang, Yaping Bai, Wenhao Zhu, Xinyue Lv, Wenjun Pei
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2022.13331. (IF 2.311)
118. Guang Wang, Yong-Feng Wang, Jiang-Lan Li, Ru-Ji Peng, Xin-Yin Liang, Xue-Dong Chen, Gui-Hua Jiang, Jin-Fang Shi, Yang-Hu Si-Ma, Shi-Qing Xu
Zool Res. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.397. (IF 2.638)
120. Baoshan Li, Min Zhou, Jing Peng, Qiao Yang, Jingxin Chu, Ruoqing Li, Yi Jiang
Immunol Invest. doi: 10.1080/08820139.2021.1970180. (IF 2.511)
121. Xue-Yan Huo, Li-Rong Lei, Wen-Xiu Guo, Yun-Jie Hu, Qi-Xuan Kuang, Meng-Dan Liu, Wan Peng, Yi-Fei Dai, Dong Wang, Yu-Cheng Gu, Da-Le Guo, Yun Deng
Front Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2022.999996. (IF 4.235)
122. Jing Zhu, Chang Wang, Yu Wang, Chunxia Guo, Pingping Lu, Fangfang Mou, Shuijin Shao
Acupunct Med. doi: 10.1177/09645284211056352. (IF 2.129)
124. Xusheng Dong, Chen Liu, Jialin Miao, Xueyan Lin, Yun Wang, Zhonghua Wang, Qiuling Hou
J Anim Sci Technol. doi: 10.5187/jast.2022.e50.
125. Lige Wu, Daoan Cheng, Xin Yang, Weiqing Zhao, Cheng Fang, Rui Chen, Mei Ji
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-22-6104. (IF 3.297)
126. Wenjing Cao, Keying Wang, Chanhua Liang, Yanming Su, Shuang Liu, Jiali Li, Huishan Qing, Zhen Zeng, Ling Dai, Jia-Le Song
J Food Biochem. doi: 10.1111/jfbc.14461. (IF 1.662)