Western一抗稀释液
收藏
产品编号 P0023A-100ml
数量
¥ 122.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品常见问题

碧云天生产的Western一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于Western时一抗(primary antibody)的稀释和配制。使用本Western一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在4℃保存和使用不少于1个月,可以反复多次用于Western,节约您宝贵的抗体。
本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA、适当的去垢剂和一抗稳定试剂等,一方面能有效减少一抗的非特异性结合,另一方面能有效提升稀释后一抗的稳定保存时间。
按照每个一抗稀释10毫升计算,一个100ml包装的Western一抗稀释液可以稀释10个或10次一抗,一个500ml包装的Western一抗稀释液可以稀释50个或50次一抗。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 参考所用的一抗的说明,以及样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如1:1000、1:500等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于Western。一次Western结束后,可以回收稀释的一抗,4℃保存,以用于下次的Western。
2. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw)  100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx)  100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X)  100ml
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
P0256-100ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0256-500ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 500ml
P0258-100ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0258-500ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 500ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yi Fu, Yu Sun, Mei Wang, Yunfeng Hou, Wei Huang, Di Zhou, Ziying Wang, Shuting Yang, Wei Tang, Junhui Zhen, Yujia Li, Xiaojie Wang, Min Liu, Yan Zhang, Baobao Wang, Guangyi Liu, Xiao Yu, Jinpeng Sun, Chun Zhang, Fan Yi
Cell Metab. doi: 10.1016/j.cmet.2020.10.019. (IF 21.567)
2. Zhao Z, Zhao Y, Zhuang XY, Lo WC, Baker MAB, Lo CJ, Bai F
Nat Commun. 2018 May 14;9(1):1885. (IF 12.121)
3. Yongquan Hu, Hao Chen, Luying Zhang, Xiaoying Lin, Xia Li, Haixia Zhuang, Hualin Fan, Tian Meng, Zhengjie He, Haofeng Huang, Qing Gong, Dongxing Zhu, Yiming Xu, Pengcheng He, Longxuan Li, Du Feng
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1749490. (IF 9.77)
4. Lian YF, Huang YL, Zhang YJ, Chen DM, Wang JL, Wei H, Bi YH, Jiang ZW, Li P, Chen MS, Huang YH
Theranostics. 9(26):8392-8408. (IF 8.579)
5. Yang Y, Wu XQ, Li WX, Huang HM, Li HD, Pan XY, Li XF, Huang C, Meng XM, Zhang L, Lv XW, Wang H, Li J
Oncogene. 2018 Nov;37(47):6119-6135. (IF 7.971)
6. Zhang D, Li X, Yao Z, Wei C, Ning N, Li J.
Cancer Lett 2014 Jun 28;348(1-2):100-8. (IF 7.36)
7. Zhou SF, Ma J, Qu HT, Liu ZT, He WD, Wang JD, Dou AX, Zhang N, Liu JL, Guo CS, Shi Y, Hou M, Peng J.
J Clin Immunol 2013 Jul;33(5):938-46. (IF 6.78)
8. Zhang G, Yu L, Chen ZY, Zhu JS, Hua R, Qin X, Cao JL, Zhang YM .
Brain Behav Immun 2016 Jul;55:93-104. (IF 6.633)
9. Guo G, Ye S, Xie S, Ye L, Lin C, Yang M, Shi X, Wang F, Li B, Li M, Chen C, Zhang L, Zhang H, Xue X
Cell Death Dis. 2018 Jan 24;9(2):104. (IF 6.304)
10. Bin Yuan, Xiao-Ming Zhou, Zong-Qi You, Wei-Dong Xu, Jie-Mei Fan, Shu-Juan Chen, Yan-Ling Han, Qi Wu, Xin Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2248-z. (IF 6.304)
11. Ke Wang, Yixuan Wang, Zebing Hu, Lijun Zhang, Gaozhi Li, Lei Dang, Yingjun Tan, Xinsheng Cao, Fei Shi, Shu Zhang, Ge Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2574-1. (IF 6.304)
12. Xiaojia Zhou, Simin Liang, Qian Zhan, Li Yang, Jianxiang Chi, Li Wang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2694-7. (IF 6.304)
13. Wang Y, Liu Q, Liu Z, Li B, Sun Z, Zhou H, Zhang X, Gong Y, Shao C.
MUTAT RES-REV MUTAT 2012 Jun 1;734(1-2):20-9. (IF 5.803)
14. Tan Z, Zhang W, Sun J, Fu Z, Ke X, Zheng C, Zhang Y, Li P, Liu Y, Hu Q, Wang H, Zheng Z
J NEUROINFLAMM. 2018 Sep 21;15(1):275. (IF 5.793)
15. Jing Wu, Jian-Jun Yang, Yan Cao, Huihui Li, Hongting Zhao, Shuofei Yang, Kuanyu Li
J NEUROINFLAMM. doi: 10.1186/s12974-020-01777-6. (IF 5.793)
16. Li G, Song X, Li R, Sun L, Gong X, Chen C, Yang L
CELL PROLIFERAT. 2019 Jan;52(1):e12532. (IF 5.753)
17. Zhang S, Qi F, Fang X, Yang D, Hu H, Huang Q, Kuang C, Yang Q
Eur J Med Chem. 2018 Dec 5;160:133-145. (IF 5.572)
18. Li XF, Song B, Xu QQ, Yin SQ, Chen X, Xu L, Zhang L, Wen JG, Huang C, Meng XM, Li J
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 52(6):1446-1462. (IF 5.5)
19. Yangling Li, Dongmei Zhou, Shuang Xu, Mingjun Rao, Zuoyan Zhang, Linwen Wu, Chong Zhang, Nengming Lin
Cancer Biol Med. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2019.0380. (IF 5.432)
20. Gangqiang Guo, Huijing Wang, Xinyu Shi, Lele Ye, Kejing Yan, Zhiyuan Chen, Huidi Zhang, Zibing Jin, Xiangyang Xue
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00430. (IF 5.201)
21. Guo G, Wang H, Ye L, Shi X, Yan K, Lin K, Huang Q, Li B, Lin Q, Zhu L, Xue X, Zhang H.
Front Immunol. 10:2281. (IF 5.085)
22. Lv Q, Wang Y, Wang W, Wang L, Zhou X.
Endocr Res 2009;34(4):130-41. (IF 1.553)
23. Liu C, Wang Y, Xie S, Zhou Y, Ren X, Li X, Cai Y.
Phytother Res 2011 Feb;25(2):277-83. (IF 4.087)
24. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
25. Cui W, Zhang Z, Li W, Mak S, Hu S, Zhang H, Yuan S, Rong J, Choi TC, Lee SM, Han Y.
PLoS One 2012;7(9):e46253. (IF 2.74)
26. Qin X, Sun ZQ, Dai XJ, Mao SS, Zhang JL, Jia MX, Zhang YM.
Neurol Res 2012 May;34(4):379-89. (IF 2.401)
27. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
28. Chen W, Gao Z, Ni Y, Dai Z.
Neural Regen Res 2013 Jan 15;8(2):169-76. (IF 3.171)
29. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
30. Miao CG, Huang C, Huang Y, Yang YY, He X, Zhang L, Lv XW, Jin Y, Li J.
Cell Signal 2013 Mar;25(3):598-608. (IF 3.968)
31. Chen Q, Yang Y, Huang Y, Pan C, Liu L, Qiu H.
J Surg Res 2013 Dec;185(2):740-7. (IF 1.841)
32. Zhao M, Chen YH, Dong XT, Zhou J, Chen X, Wang H, Wu SX, Xia MZ, Zhang C, Xu DX.
PLoS One 2013 Dec 6;8(12):e82713. (IF 2.74)
33. Yi D, Hou Y, Wang L, Ding B, Yang Z, Li J, Long M, Liu Y, Wu G.
BRIT J NUTR 2014 Jan 14;111(1):46-54. (IF 3.334)
34. Tian Z, Sutton BJ, Zhang X.
J RECEPT SIG TRANSD 2014 Apr;34(2):137-42. (IF 1.466)
35. Wang Z, Li Q, Zhang B, Lu Y, Yang Y, Ban D, Zhang H.
Gene 2014 Jun 15;543(2):198-203. (IF 2.984)
37. Miao CG, Yang YY, He X, Huang C, Huang Y, Qin D, Du CL, Li J.
Biochimie 2014 Nov;106:149-56. (IF 3.413)
38. Miao CG, Shi WJ, Xiong YY, Yu H, Zhang XL, Qin MS, Du CL, Song TW, Li J.
Immunol Lett 2015 Mar;164(1):1-10. (IF 3.276)
39. Dai XJ, Li N, Yu L, Chen ZY, Hua R, Qin X, Zhang YM.
CELL STRESS CHAPERON 2015 Mar;20(2):321-31. (IF 2.892)
40. Zhang J, Wang M, Zhang Z, Luo Z, Liu F, Liu J.
Mol Med Rep 2015 Apr;11(4):3021-6. (IF 2.1)
41. Huang LT, Li H, Sun Q, Liu M, Li WD, Li S, Yu Z, Wei WT, Hang CH.
Cell Mol Neurobiol 2015 May;35(4):493-501. (IF 3.606)
42. Zhao WJ, Song Q, Zhang ZJ, Mao L, Zheng WJ, Hu X, Lian HZ.
PLoS One 2015 Jul 21;10(7):e0133451. (IF 2.74)
43. Miao CG, Shi WJ, Xiong YY, Yu H, Zhang XL, Qin MS, Du CL, Song TW, Zhang B, Li J.
Immunol Lett 2015 Jul;166(1):45-54. (IF 3.276)
44. Xu T, Ni MM, Huang C, Meng XM, He YH, Zhang L, Li J.
Inflammation 2015 Oct;38(5):1794-804. (IF 3.212)
46. Huang C, Yang Y, Li WX, Wu XQ, Li XF, Ma TT, Zhang L, Meng XM, Li J.
Int Immunopharmacol 2015 Dec;29(2):440-7. (IF 3.943)
47. Ma TT, Li XF, Li WX, Yang Y, Huang C, Meng XM, Zhang L, Li J.
Int Immunopharmacol 2015 Dec;29(2):739-47. (IF 3.943)
48. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM.
Neuropharmacology 2015 Dec 2;102:295-303. (IF 4.431)
49. Chen Y, Huang W, Jiang W, Wu X, Ye B, Zhou X .
Oxid Med Cell Longev 2016;2016:4196572. (IF 5.076)
50. Chen PJ, Cai SP, Yang Y, Li WX, Huang C, Meng XM, Li J .
TOXICOL APPL PHARM  2016 Feb 1;292:8-18. (IF 3.616)
51. Fei Z, Gao Y, Qiu M, Qi X, Dai Y, Wang S, Quan Z, Liu Y, Ou J .
J Clin Biochem Nutr 2016 Mar;58(2):105-13. (IF 2.405)
52. Huan L, Bao C, Chen D, Li Y, Lian J, Ding J, Huang S, Liang L, He X .
Cancer Sci 2016 Mar;107(3):258-66. (IF 4.966)
53. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM .
Neuropharmacology 2016 Mar;102:295-303. (IF 4.431)
54. Zhang B, Qiangba Y, Shang P, Lu Y, Yang Y, Wang Z, Zhang H .
J ANIM SCI BIOTECHNO 2016 Apr 2;7:21. (IF 4.167)
55. Zhang B, Shang P, Qiangba Y, Xu A, Wang Z, Zhang H .
Lipids Health Dis 2016 May 26;15:99. (IF 2.906)
56. Li PP, Lu K, Geng LY, Zhou XX, Li XY, Wang X .
Mol Med Rep 2016 Jun;13(6):4934-8. (IF 2.1)
57. Xie C, Liu D, Chen Q, Yang C, Wang B, Wu H .
SCI REP-UK 2016 Jun 8;6:27528. (IF 3.998)
58. Zhang F, Cao S, Zhu Z, Yang Y, Wen X, Chang YF, Huang X, Wu R, Wen Y, Yan Q, Huang Y, Ma X, Zhao Q .
Front Microbiol 2016 Oct 21;7:1623. (IF 4.235)
59. Xie L, Xiang GH, Tang T, Tang Y, Zhao LY, Liu D, Zhang YR, Tang JT, Zhou S, Wu DH .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4198-4208. (IF 2.1)
60. Li WX, Chen X, Yang Y, Huang HM, Li HD, Huang C, Meng XM, Li J .
Toxicology 2016 Nov 3. pii: S0300-483X(16)30262-1. (IF 4.099)
61. Li XF, Shen WW, Sun YY, Li WX, Sun ZH, Liu YH, Zhang L, Huang C, Meng XM, Li J .
Joint Bone Spine 2016 Dec;83(6):695-700. (IF 3.741)
62. Liu Y, Sun Z, Xu D, Liu J, Li X, Wu X, Zhang Y, Wang Q, Huang C, Meng X, Li J .
Eur J Pharmacol 2017 Jan 5;794:173-183. (IF 3.263)
63. Ye W, Zhong Z, Zhu S, Zheng S, Xiao J, Song S, Yu H, Wu Q, Lin Z, Chen J .
Apoptosis 2017 Jan;22(1):86-97. (IF 4.543)
64. Zhu SL, Chen X, Wang LJ, Wan WW, Xin QL, Wang W, Xiao G, Zhang LK .
Proteomics 2017 Jan 9. doi: 10.1002/pmic.201600239. [Epub ahead of print] (IF 3.254)
65. Liu B, Li Y, Ji H, Lu H, Li H, Shi Y .
CAN J PHYSIOL PHARM 2017 Feb;95(2):215-223. (IF 1.946)
66. Zhou M, Yang LJ, Yang WR, Huang LB, Zhou XM, Jiang SZ, Yang ZB
ASIAN AUSTRAL J ANIM. 2018 Jan;31(1):32-39. (IF 1.664)
67. Liu LT, Liang L, Wang W, Yan CQ, Zhang J, Xiao YC, Ye L, Zhao MX, Huang QS, Bian JJ, Shi ZF, Ke X, Zhang ZR
Mol Med Rep. 2018 Jan;17(1):488-494. (IF 2.1)
69. Liu XR, Zhou LH, Hu JX, Liu LM, Wan HP, Zhang XQ
Mol Med Rep. 2018 Feb;17(2):2239-2244. (IF 2.1)
70. Wen Q, Mei L, Ye S, Liu X, Xu Q, Miao J, Du S, Chen D, Li C, Li H
Int Immunopharmacol. 2018 Mar;56:90-97. (IF 3.943)
71. Chen L, Zhou D, Liu Z, Huang X, Liu Q, Kang Y, Chen Z, Guo Y, Zhu H, Sun C
Oncol Rep. 2018 Mar;39(3):1081-1089. (IF 3.417)
73. Wang Y, Chen S, Xu Z, Chen S, Yao W, Gao X
Neuropharmacology. 2018 Mar 15;131:190-199. (IF 4.431)
74. Zhao Y, Zeng Y, Wu A, Yu C, Tang Y, Wang X, Xiong R, Chen H, Wu J, Qin D
Front Pharmacol. 2018 Apr 23;9:380. (IF 4.225)
76. Song Z, Yang F, Du H, Li X, Liu J, Dong M, Xu X
Thorac Cancer. 2018 May;9(5):555-562. (IF 2.61)
77. Wang ZL, Chen LB, Qiu Z, Chen XB, Liu Y, Li J, Wang L, Wang YP
Mol Med Rep. 2018 May;17(5):6269-6276. (IF 2.1)
78. Huazhou Zhao, Kecheng Zhang, Ting Wang, Jianxin Cui, Hongqing Xi, Yi Wang, Yanjing Song, Xudong Zhao, Bo Wei, Lin Chen
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2018.8389. (IF 2.311)
79. Xu L, Du B, Lu QJ, Fan XW, Tang K, Yang L, Liao WL
CANCER MED-US. 2018 Jun;7(6):2581-2591. (IF 3.491)
80. Xing FZ, Zhao YG, Zhang YY, He L, Zhao JK, Liu MY, Liu Y, Zhang JQ
CNS Neurosci Ther. 2018 Jun;24(6):495-507. (IF 4.074)
81. Miao C, Chang J, Zhang G, Yu H, Zhou L, Zhou G, Zhao C
J MOL MED. 2018 Jun;96(6):495-511. (IF 4.427)
82. Xu J, Zhu L, Liu H, Li M, Liu Y, Yang F, Pei Z
Lipids Health Dis. 2018 Jul 26;17(1):173. (IF 2.906)
83. Zhao Y, Li C, Huang L, Niu S, Lu Q, Gong D, Huang S, Yuan Y, Chen H
CANCER MED-US. 2018 Aug;7(8):3977-3987. (IF 3.491)
84. Li X, Wang X, Wang X, Chen H, Zhang X, Zhou L, Xu T
3 Biotech. 2018 Aug;8(8):342. (IF 1.798)
85. Gui Y, Chen L, Duan S, Li G, Tang J, Li A
Eur J Pharmacol. 2018 Aug 15;833:183-189. (IF 3.263)
86. Chen H, Liu W, Zhong L, Liao D, Zhang R, Kang T, Wu Y
J Cancer. 2018 Aug 6;9(17):3067-3077. (IF 3.565)
87. Feng Y, Guo X, Huang X, Wu M, Li X, Wu S, Luo X
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3866-3872. (IF 2.1)
88. Yang Z, Jia H, Bai Y, Wang W
Int J Dev Neurosci. 2018 Oct;69:32-38. (IF 1.911)
89. Zhou Y, Liu H, Song J, Cao L, Tang L, Qi C
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3691-3698. (IF 2.1)
90. Fu Y, Niu D, Su W, Yang Q, Wang W, Tang B, Li Z, Zhang D, Mao Y, Li C, Li X, Ye S, Su X, Xu F, Sun X, Chen C
Int J Mol Med. 2018 Oct;42(4):2294-2302. (IF 3.098)
91. Xu T, Pan LX, Ge YX, Li P, Meng XM, Huang C, Li J
Inflammopharmacology. 2018 Oct;26(5):1339-1348. (IF 3.238)
92. Liu H, Sun Y, Zhang Y, Yang G, Guo L, Zhao Y, Pei Z
Inflammation. 2018 Oct 20. (IF 3.212)
93. Luo C, Zhao S, Dai W, Zheng N, Wang J
BBA-PROTEINS PROTEOM. 2018 Nov;1866(11):1092-1101. (IF 2.371)
94. Zhang J, Jiao K, Liu J, Xia Y
Oncol Lett. 2018 Nov;16(5):6071-6080. (IF 2.311)
95. Xu T, Dong Z, Wang X, Qi S, Li X, Cheng R, Liu X, Zhang Y, Gao MQ
J Cell Biochem. 2018 Nov;119(11):9028-9041. (IF 4.237)
96. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
97. Kai Jin, Lunliang Ruan, Jiujun Pu, Ailing Zhong, Fuchao Wang, Song Tan, Hua Huang, Jiamin Mu, Gang Yang
Mol Cell Endocrinol. doi: 10.1016/j.mce.2018.07.007. (IF 3.871)
98. Wang F, Wang J, Zhang Z, Chen S
J Int Med Res. 2018 Dec;46(12):5210-5218. (IF 1.287)
99. Mu G, Gao Y, Tuo Y, Li H, Zhang Y, Qian F, Jiang S
J Dairy Sci. 2018 Dec;101(12):10792-10806. (IF 3.333)
100. Guo G, Wang H, Shi X, Ye L, Wu K, Lin K, Ye S, Li B, Zhang H, Lin Q, Ye S, Xue X, Chen C
J Transl Med. 2018 Dec 22;16(1):370. (IF 4.124)
101. Yao Y, Yu H, Liu Y, Xu Q, Li X, Meng X, Huang C, Li J
Front Pharmacol. 2018 Dec 4;9:1432. (IF 4.225)
102. Gao H, Liu C, Li W
MOL THER-METH CLIN D. 2019;1854:71-85. (IF 4.533)
103. Li J, He Q, Li Q, Huang R, Wei X, Pan X, Wu W
Clin Exp Hypertens. 2019;41(3):235-243. (IF 1.789)
105. Xu Y, Zhang Q, Miao C, Dongol S, Li Y, Jin C, Dong R, Li Y, Yang X, Kong B
CANCER MED-US. 8(1):351-362. (IF 3.491)
106. Ruan W, Pan R, Shen X, Nie Y, Wu Y
BIOCHEM BIOPH RES CO. 508(2):543-549. (IF 2.985)
107. Wang JC, Li YQ, Feng DY, Zhou X, Yan FQ, Li Y, Gao L, Li LH
Behav Brain Res. 359:609-618. (IF 2.977)
108. Kong X, Dong X, Yang S, Qian J, Yang J, Jiang Q, Li X, Wang B, Yan D, Lu S, Zhu L, Li G, Lv M, Yi S, Deng M, Sun L, Zhou X, Mao H, Gou X
COMP BIOCHEM PHYS B. 2019 Mar 15. pii: S1096-4959(18)30324-5. (IF 2.219)
109. Huang X, Han X, Huang Z, Yu M, Zhang Y, Fan Y, Xu B, Zhou K, Song L, Wang X, Lu C, Xia Y
ECOTOX ENVIRON SAFE. 169:829-836. (IF 4.872)
110. Song L, Tang S, Dong L, Han X, Cong L, Dong J, Han X, Zhang Q, Wang Y, Du Y
Front Cell Neurosci. 13:137. (IF 3.921)
111. Song Y, Chen Y, Li Y, Lyu X, Cui J, Cheng Y, Zheng T, Zhao L, Zhao G
Biomed Res Int. 2019:1321973. (IF 2.276)
112. Zhou L, Sun S, Xu L, Yu Y, Zhang T, Wang M
BIOCHEM BIOPH RES CO. 511(2):307-311. (IF 2.985)
113. Chen FF, Song FQ, Chen YQ, Wang ZH, Li YH, Liu MH, Li Y, Song M, Zhang W, Zhao J, Zhong M
Exp Gerontol. 119:128-137. (IF 3.376)
114. Zhang L, Lu P, Yan L, Yang L, Wang Y, Chen J, Dai J, Li Y, Kang Z, Bai T, Xi Y, Xu J, Sun G, Yang T
Am J Pathol. 189(5):1105-1120. (IF 3.491)
115. Zhang YY, Liu MY, Liu Z, Zhao JK, Zhao YG, He L, Li W, Zhang JQ
CNS Neurosci Ther. 25(6):714-733. (IF 4.074)
116. Meng HW, You HM, Yang Y, Zhang YL, Meng XM, Ma TT, Huang C, Li J
Toxicology. 421:9-21. (IF 4.099)
117. Liu B, Zhang Q, Wu X, Fu Y, Wang H, Guan Y, Yang S, Liu Y, Cao W, Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:9148754. (IF 1.813)
118. Luo R, Liao Z, Song Y, Yin H, Zhan S, Li G, Ma L, Lu S, Wang K, Li S, Zhang Y, Yang C
Life Sci. 228:85-97. (IF 3.647)
122. Shang P, Zhang B, Zhang J, Duan M, Wu L, Gong X, Tang K, Zhang H, Chamba Y
Gene. 710:156-160. (IF 2.984)
123. Duan J, Yang Y, Wu Z, Lin S, Zhou C, Sheng G, Yang F, Bian L, Zhang X, Xiao S
Cancer Manag Res. 11:7377-7389. (IF 2.886)
124. Taotao Qian, Shunbin Shi, Lincen Xie, Yong Zhu
Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.11233. (IF 2.571)
125. Wang F, Lei X, Zhao Y, Yu Q, Li Q, Zhao H, Pei Z
Exp Ther Med. 18(3):1985-1992. (IF 1.785)
126. Zhu HQ, Zhang C, Guo ZY, Yang JM, Guo JH, Chen C, Yao QH, Liu F, Zhang QW, Gao FH
CANCER MED-US. 8(11):5313-5326. (IF 3.491)
127. Yao Y, Cai X, Yu H, Xu Q, Li X, Yang Y, Meng X, Huang C, Li J
Eur J Pharmacol. 859:172558. (IF 3.263)
128. Peng M, Ling X, Song R, Gao X, Liang Z, Fang F, Cang J
Front Neurol. 10:1041. (IF 2.889)
129. Zhuang C, Ma Q, Zhuang C, Ye J, Zhang F, Gui Y
FASEB J. 33(10):11045-11059. (IF 4.966)
130. Lu X, Liu Y, Xuan W, Ye J, Yao H, Huang C, Li J
Toxicol Lett. 314:89-97. (IF 3.569)
132. Zhou M, Yang L, Chen Y, Sun T, Wang N, Chen X, Yang Z, Ge J, Jiang S
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 103(6):1885-1894.
133. Liang X, Tang J, Chao FL, Zhang Y, Chen LM, Wang FF, Tan CX, Luo YM, Xiao Q, Zhang L, Qi YQ, Jiang L, Huang CX, Gao Y, Tang Y
Behav Brain Res. 374:112115. (IF 2.977)
134. Chai Z, Wang L, Zheng Y, Liang N, Wang X, Zheng Y, Zhang Z, Zhao C, Zhu T, Liu C
Cancer Cell Int. 19:277. (IF 4.175)
135. Liu ZN, Jia WQ, Jiang T, Dai JW, Shuai C, Lv XW
Int Immunopharmacol. 77:105915. (IF 3.943)
136. Xu Q, Yin S, Yao Y, Li X, Song B, Yang Y, Liu Y, Chen R, Li J, Ma T, Meng X, Huang C, Li J
Int Immunopharmacol. 77:105900. (IF 3.943)
137. Sun H, Liu M, Sun T, Chen Y, Lan Z, Lian B, Zhao C, Liu Z, Zhang J, Liu Y
Behav Brain Res. 376:112182. (IF 2.977)
138. Liu F, Shi J, Zhang Y, Lian A, Han X, Zuo K, Liu M, Zheng T, Zou F, Liu X, Jin M, Mu Y, Li G, Su G, Liu J
Oxid Med Cell Longev. 2019:4286213. (IF 5.076)
139. Xi Chen, Tianlan Lan, Yue Wang, Yong He, Zhonghao Wu, Yu Tian, Yan Li, Mengge Bai, Wei Zhou, Hanping Zhang, Ke Cheng, Peng Xie
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.102798.
140. Chengfu Zhang, Hao Huang, Zhen Chen, Zunyi Zhang, Wenwen Lu, Mengsheng Qiu
J Biol Chem. doi: 10.1074/jbc.RA119.011163. (IF 4.238)
141. Yong Cao, Xiaoyan Wang, Li Tang, Yan Li, Xueqin Song, Xu Liu, Mingying Li, Feng Chen, Haisu Wan
PeerJ. doi: 10.7717/peerj.8662. (IF 2.379)
142. Wenying Zhong, Xinwen Tang, Yang Liu, Chunyu Zhou, Pan Liu, Enhui Li, Peilin Zhong, Haoxue Lv, Qiang Zou, Maolin Wang
Molecules. doi: 10.3390/molecules25040971. (IF 3.267)
143. Min Han, Zhen Liu, Yingying Xu, Xiangtian Liu, Dewei Wang, Fan Li, Yun Wang, Jianzhong Bi
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2020.00098.
144. Lu Su, Dan Liang, Shen-Yi Kuang, Qiang Dong, Xiang Han, Zheng Wang
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.265562. (IF 3.171)
145. Keyu Luo, Yong Tang, Xiaoliang Gao, Jiulin Tan, Bo Yu, Jianzhong Xu, Fei Luo
J Tissue Eng Regen Med. doi: 10.1002/term.3021.
146. Ma GW, Chu YK, Yang H, Yan XH, Rong EG, Li H, Wang N
Biochem Genet. 58(2):335-347. (IF 2.027)
147. Jierong Mo, Yuwan Zhao, Zhixian Ao, Lixin Chen, Shanhong Lin, Wenfeng Zeng, Haokai Wu, Jianjun Liu
Int J Med Sci. doi: 10.7150/ijms.44550. (IF 2.523)
148. Bi Lin, Ziyuan Jin, Xiang Chen, Li Zhao, Chengwei Weng, Baihui Chen, Yaning Tang, Lina Lin
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11010. (IF 2.1)
149. Xiuxiu Xu, Yonggang Zhou, Binqing Fu, Jinghe Zhang, Zhongjun Dong, Xiaoren Zhang, Nan Shen, Rui Sun, Zhigang Tian, Haiming Wei
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202000121R. (IF 4.966)
150. Yijun Fan, Zhen Dong, Yuchuan Shi, Shiying Sun, Bing Wei, Lei Zhan
J Int Med Res. doi: 10.1177/0300060520925352. (IF 1.287)
151. Tingting Ye, Difeifei Xiong, Yufei Li, Shuqing Gong, Luquan Zhang, Bailing Li, Jianyang Pan, Jing Qian, Haibin Qu
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106419. (IF 3.943)
152. Xiyi Hu, Yuanli Cai, Linglian Kong, Hai Lin, Zhigang Song, Johan Buyse
J Anim Sci. doi: 10.1093/jas/skaa202. (IF 2.092)
153. Li-Hui Bian, Jing-Ling Duan, Chen Zhou, Guo-Wen Shen, Xiao-Yu Wang, Yang Yang, Xiao-Ling Zhang, Sheng-Jun Xiao
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11112. (IF 2.1)
154. Zhonghua Yang, Xiang Li, Huimin Jia, Yuzuo Bai, Weilin Wang
J Surg Res. doi: 10.1016/j.jss.2019.11.020. (IF 1.841)
155. Yonghui Li, Tingting Li, Yongbin Yang, Wenli Kang, Shaoyong Dong, Shujie Cheng
Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.11338. (IF 2.571)
156. Runhua He, Xiaojing Liu, Jing Zhang, Zhongzheng Wang, Wenyan Wang, Liutao Fu, Yijun Fan, Shiying Sun, Yunxia Cao, Lei Zhan, Lijun Shui
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.01281. (IF 4.225)
157. Qiao Zhang, Guo-Sheng Zhao, Ya Cao, Xue-Feng Tang, Qiu-Lin Tan, Lu Lin, Qiao-Nan Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.11743. (IF 2.311)
158. Xi Li, Miao Li
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8848. (IF 1.785)
159. Jingyi Xu, Zuowei Pei, Meng Yu, Xiang Li, Lu Wang, Yichen Lin, Xinyan Chen, Xiaodan Liu
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/1809326. (IF 2.276)
160. Shanshan Zhao, Ting Liang, Chao Zhang, Dai Shi, Wen Jiang, Chen Su, Guihua Hou
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15700. (IF 4.486)
161. Zexi Xu, Yadong Li, Dahong Wang, Daoqiu Wu, Jinyun Wang, Lian Chen, Yinqian Deng, Jing Zhang, Zhixiong Wu, Xin Wan, Qianfan Liu, Hai Huang, Pingsheng Hu, Jiawei Zeng, Ding'an Zhou
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4652. (IF 3.098)
162. Zuo-Wei Pei, Ying Guo, Huo-Lan Zhu, Min Dong, Qian Zhang, Fang Wang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/4878704. (IF 2.276)
164. Chengkang He, Peng Gao, Yuanting Cui, Qiang Li, Yingsha Li, Zongshi Lu, Huan Ma, Yu Zhao, Li Li, Fang Sun, Xiaowei Chen, Hongbo Jia, Daoyan Liu, Gangyi Yang, Hongting Zheng, Zhiming Zhu
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.205.
165. Yahong Wang, Ting Chen, Zhanchun Pan, Ziying Lin, Lawei Yang, Baoan Zou, Weimin Yao, Dehui Feng, Changmei Huangfu, Chunyu Lin, Guiqing Wu, Huayu Ling, Gang Liu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201901291RRRRR. (IF 4.966)
166. Dan Luo, Yuanjiu Miao, Xianliang Ke, Zhongyuan Tan, Chun Hu, Penghui Li, Ting Wang, Yuan Zhang, Jianhong Sun, Yan Liu, Hanzhong Wang, Zhenhua Zheng
Virol Sin. doi: 10.1007/s12250-020-00238-x. (IF 3.242)
167. Zhonghua Yang, Huimin Jia, Yuzuo Bai, Weilin Wang
J Mol Histol. doi: 10.1007/s10735-020-09900-w. (IF 2.531)
168. Xinglin Liu, Chang Xu, Zaibin Yang, Weiren Yang, Libo Huang, Shujing Wang, Faxiao Liu, Mei Liu, Yuxi Wang, Shuzhen Jiang
Animals (Basel). doi: 10.3390/ani10112157.
169. Lizhu Ma, Xiaorong Tang, Shun Guo, Mingyue Liang, Bin Zhang, Zhongliang Jiang
Theriogenology. doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.06.021. (IF 2.094)
170. Qian-Wei Li, Qin Yang, Hong-Yang Liu, Yu-Ling Wu, Yu-Hua Hao, Xiao-Qing Zhang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/7598375. (IF 2.276)
171. Yongqing Zhang, Xiaoqin Lun, Weiling Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12255. (IF 2.311)
172. Peng Xie, Zhen-Kui Ren, Ju Lv, Yu-Mei Hu, Zhi-Zhong Guan, Wen-Feng Yu
Curr Med Sci. doi: 10.1007/s11596-020-2286-x. (IF 1.273)
173. Zhiming Shen, Wenting Xuan, Huanhuan Wang, Fei Sun, Chengxin Zhang, Qian Gong, Shenglin Ge
Artif Cells Nanomed Biotechnol. doi: 10.1080/21691401.2020.1725029.
174. Lei Zhang, Yashi Ruan, Zhiqiang Qin, Xian Gao, Kai Xu, Xiaokai Shi, Shenglin Gao, Shouyong Liu, Kai Zhu, Wei Wang, Li Zuo, Lifeng Zhang, Wei Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2020.596574. (IF 4.848)
175. Chengsi Qian, Qin Yang, Lipeng Guo, Hupei Zhu, Xi You, Hongyang Liu, Yan Sun
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9585. (IF 1.785)
176. Ying Sun, Yongan Zhou, Jinghua Xia, Miaomiao Wen, Xuejiao Wang, Jiao Zhang, Yanning Zhang, Zhipei Zhang, Tao Jiang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12340. (IF 2.311)
177. Shan-Shan Li, Dong-Mei Chen, Lu-Biao Chen, Huan Wei, Jia-Liang Wang, Jian Xiao, Yue-Hua Huang, Yi-Fan Lian
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12093. (IF 2.1)
178. Yanyan Wei, Gaohua Wang, Jingxu Chen, Ling Xiao, Zuotian Wu, Jing He, Nan Zhang
Physiol Behav. doi: 10.1016/j.physbeh.2021.113625. (IF 2.826)
179. Yunzhang Wu, Yongchao Qi, Zhibing Qiu, Wen Chen
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.10.013.
181. Mingyi Lv, Dengmei Xie, Xiaofeng Long
Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). doi: 10.14715/cmb/2021.67.6.34.