Western一抗稀释液
收藏
产品编号 P0023A-100ml
数量
¥ 122.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Western一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于Western时一抗(primary antibody)的稀释和配制。使用本Western一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在4℃保存和使用不少于1个月,可以反复多次用于Western,节约您宝贵的抗体。
本产品的主要有效成分为经过反复优化的适量BSA、适当的去垢剂和一抗稳定试剂等,一方面能有效减少一抗的非特异性结合,另一方面能有效提升稀释后一抗的稳定保存时间。
按照每个一抗稀释10毫升计算,一个100ml包装的Western一抗稀释液可以稀释10个或10次一抗,一个500ml包装的Western一抗稀释液可以稀释50个或50次一抗。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
为了能使抗体可以反复多次使用,建议尽量在4℃进行一抗和蛋白膜的结合反应,以减缓一抗的衰减速度。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 参考所用的一抗的说明,以及样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如1:1000、1:500等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于Western。一次Western结束后,可以回收稀释的一抗,4℃保存,以用于下次的Western。
2. 详细的Western操作可以参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw)  100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx)  100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X)  100ml
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
P0256-100ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0256-500ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 500ml
P0258-100ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0258-500ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 500ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Lv Q, Wang Y, Wang W, Wang L, Zhou X.
Endocr Res . 2009;34(4):130-41. (IF 1.553)
2. Liu C, Wang Y, Xie S, Zhou Y, Ren X, Li X, Cai Y.
Phytother Res . 2011 Feb;25(2):277-83. (IF 4.087)
3. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res . 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
4. Cui W, Zhang Z, Li W, Mak S, Hu S, Zhang H, Yuan S, Rong J, Choi TC, Lee SM, Han Y.
PLoS One . 2012;7(9):e46253. (IF 2.74)
5. Qin X, Sun ZQ, Dai XJ, Mao SS, Zhang JL, Jia MX, Zhang YM.
Neurol Res . 2012 May;34(4):379-89. (IF 2.401)
6. Wang Y, Liu Q, Liu Z, Li B, Sun Z, Zhou H, Zhang X, Gong Y, Shao C.
MUTAT RES-REV MUTAT . 2012 Jun 1;734(1-2):20-9. (IF 5.803)
7. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM . 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
8. Chen W, Gao Z, Ni Y, Dai Z.
Neural Regen Res . 2013 Jan 15;8(2):169-76. (IF 3.171)
9. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS . 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
10. Miao CG, Huang C, Huang Y, Yang YY, He X, Zhang L, Lv XW, Jin Y, Li J.
Cell Signal . 2013 Mar;25(3):598-608. (IF 3.968)
11. Zhou SF, Ma J, Qu HT, Liu ZT, He WD, Wang JD, Dou AX, Zhang N, Liu JL, Guo CS, Shi Y, Hou M, Peng J.
J Clin Immunol . 2013 Jul;33(5):938-46. (IF 6.78)
12. Chen Q, Yang Y, Huang Y, Pan C, Liu L, Qiu H.
J Surg Res . 2013 Dec;185(2):740-7. (IF 1.841)
13. Zhao M, Chen YH, Dong XT, Zhou J, Chen X, Wang H, Wu SX, Xia MZ, Zhang C, Xu DX.
PLoS One . 2013 Dec 6;8(12):e82713. (IF 2.74)
14. Yi D, Hou Y, Wang L, Ding B, Yang Z, Li J, Long M, Liu Y, Wu G.
BRIT J NUTR . 2014 Jan 14;111(1):46-54. (IF 3.334)
15. Tian Z, Sutton BJ, Zhang X.
J RECEPT SIG TRANSD . 2014 Apr;34(2):137-42. (IF 1.466)
16. Wang Z, Li Q, Zhang B, Lu Y, Yang Y, Ban D, Zhang H.
Gene . 2014 Jun 15;543(2):198-203. (IF 2.984)
17. Zhang D, Li X, Yao Z, Wei C, Ning N, Li J.
Cancer Lett . 2014 Jun 28;348(1-2):100-8. (IF 7.36)
19. Miao CG, Yang YY, He X, Huang C, Huang Y, Qin D, Du CL, Li J.
Biochimie . 2014 Nov;106:149-56. (IF 3.413)
20. Miao CG, Shi WJ, Xiong YY, Yu H, Zhang XL, Qin MS, Du CL, Song TW, Li J.
Immunol Lett . 2015 Mar;164(1):1-10. (IF 3.276)
21. Dai XJ, Li N, Yu L, Chen ZY, Hua R, Qin X, Zhang YM.
CELL STRESS CHAPERON . 2015 Mar;20(2):321-31. (IF 2.892)
22. Zhang J, Wang M, Zhang Z, Luo Z, Liu F, Liu J.
Mol Med Rep . 2015 Apr;11(4):3021-6. (IF 2.1)
23. Huang LT, Li H, Sun Q, Liu M, Li WD, Li S, Yu Z, Wei WT, Hang CH.
Cell Mol Neurobiol . 2015 May;35(4):493-501. (IF 3.606)
24. Zhao WJ, Song Q, Zhang ZJ, Mao L, Zheng WJ, Hu X, Lian HZ.
PLoS One . 2015 Jul 21;10(7):e0133451. (IF 2.74)
25. Miao CG, Shi WJ, Xiong YY, Yu H, Zhang XL, Qin MS, Du CL, Song TW, Zhang B, Li J.
Immunol Lett . 2015 Jul;166(1):45-54. (IF 3.276)
26. Xu T, Ni MM, Huang C, Meng XM, He YH, Zhang L, Li J.
Inflammation . 2015 Oct;38(5):1794-804. (IF 3.212)
28. Huang C, Yang Y, Li WX, Wu XQ, Li XF, Ma TT, Zhang L, Meng XM, Li J.
Int Immunopharmacol . 2015 Dec;29(2):440-7. (IF 3.943)
29. Ma TT, Li XF, Li WX, Yang Y, Huang C, Meng XM, Zhang L, Li J.
Int Immunopharmacol . 2015 Dec;29(2):739-47. (IF 3.943)
30. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM.
Neuropharmacology . 2015 Dec 2;102:295-303. (IF 4.431)
31. Chen Y, Huang W, Jiang W, Wu X, Ye B, Zhou X .
Oxid Med Cell Longev . 2016;2016:4196572. (IF 5.076)
32. Chen PJ, Cai SP, Yang Y, Li WX, Huang C, Meng XM, Li J .
TOXICOL APPL PHARM  . 2016 Feb 1;292:8-18. (IF 3.616)
33. Fei Z, Gao Y, Qiu M, Qi X, Dai Y, Wang S, Quan Z, Liu Y, Ou J .
J Clin Biochem Nutr . 2016 Mar;58(2):105-13. (IF 2.405)
34. Huan L, Bao C, Chen D, Li Y, Lian J, Ding J, Huang S, Liang L, He X .
Cancer Sci . 2016 Mar;107(3):258-66. (IF 4.966)
35. Zhang G, Zhao BX, Hua R, Kang J, Shao BM, Carbonaro TM, Zhang YM .
Neuropharmacology . 2016 Mar;102:295-303. (IF 4.431)
36. Zhang B, Qiangba Y, Shang P, Lu Y, Yang Y, Wang Z, Zhang H .
J ANIM SCI BIOTECHNO . 2016 Apr 2;7:21. (IF 4.167)
37. Zhang B, Shang P, Qiangba Y, Xu A, Wang Z, Zhang H .
Lipids Health Dis . 2016 May 26;15:99. (IF 2.906)
38. Li PP, Lu K, Geng LY, Zhou XX, Li XY, Wang X .
Mol Med Rep . 2016 Jun;13(6):4934-8. (IF 2.1)
39. Xie C, Liu D, Chen Q, Yang C, Wang B, Wu H .
SCI REP-UK . 2016 Jun 8;6:27528. (IF 3.998)
40. Zhang G, Yu L, Chen ZY, Zhu JS, Hua R, Qin X, Cao JL, Zhang YM .
Brain Behav Immun . 2016 Jul;55:93-104. (IF 6.633)
41. Zhang F, Cao S, Zhu Z, Yang Y, Wen X, Chang YF, Huang X, Wu R, Wen Y, Yan Q, Huang Y, Ma X, Zhao Q .
Front Microbiol . 2016 Oct 21;7:1623. (IF 4.235)
42. Xie L, Xiang GH, Tang T, Tang Y, Zhao LY, Liu D, Zhang YR, Tang JT, Zhou S, Wu DH .
Mol Med Rep . 2016 Nov;14(5):4198-4208. (IF 2.1)
43. Li WX, Chen X, Yang Y, Huang HM, Li HD, Huang C, Meng XM, Li J .
Toxicology . 2016 Nov 3. pii: S0300-483X(16)30262-1. (IF 4.099)
44. Li XF, Shen WW, Sun YY, Li WX, Sun ZH, Liu YH, Zhang L, Huang C, Meng XM, Li J .
Joint Bone Spine . 2016 Dec;83(6):695-700. (IF 3.741)
45. Liu Y, Sun Z, Xu D, Liu J, Li X, Wu X, Zhang Y, Wang Q, Huang C, Meng X, Li J .
Eur J Pharmacol . 2017 Jan 5;794:173-183. (IF 3.263)
46. Ye W, Zhong Z, Zhu S, Zheng S, Xiao J, Song S, Yu H, Wu Q, Lin Z, Chen J .
Apoptosis . 2017 Jan;22(1):86-97. (IF 4.543)
47. Zhu SL, Chen X, Wang LJ, Wan WW, Xin QL, Wang W, Xiao G, Zhang LK .
Proteomics . 2017 Jan 9. doi: 10.1002/pmic.201600239. [Epub ahead of print] (IF 3.254)
48. Liu B, Li Y, Ji H, Lu H, Li H, Shi Y .
CAN J PHYSIOL PHARM . 2017 Feb;95(2):215-223. (IF 1.946)
49. Zhou M,Yang LJ,Yang WR,Huang LB,Zhou XM,Jiang SZ,Yang ZB
ASIAN AUSTRAL J ANIM. 2018 Jan;31(1):32-39. (IF 1.664)
50. Liu LT,Liang L,Wang W,Yan CQ,Zhang J,Xiao YC,Ye L,Zhao MX,Huang QS,Bian JJ,Shi ZF,Ke X,Zhang ZR
Mol Med Rep. 2018 Jan;17(1):488-494. (IF 2.1)
51. Guo G,Ye S,Xie S,Ye L,Lin C,Yang M,Shi X,Wang F,Li B,Li M,Chen C,Zhang L,Zhang H,Xue X
Cell Death Dis. 2018 Jan 24;9(2):104. (IF 6.304)
54. Wen Q,Mei L,Ye S,Liu X,Xu Q,Miao J,Du S,Chen D,Li C,Li H
Int Immunopharmacol. 2018 Mar;56:90-97. (IF 3.943)
55. Chen L,Zhou D,Liu Z,Huang X,Liu Q,Kang Y,Chen Z,Guo Y,Zhu H,Sun C
Oncol Rep. 2018 Mar;39(3):1081-1089. (IF 3.417)
57. Wang Y,Chen S,Xu Z,Chen S,Yao W,Gao X
Neuropharmacology. 2018 Mar 15;131:190-199. (IF 4.431)
58. Zhao Y,Zeng Y,Wu A,Yu C,Tang Y,Wang X,Xiong R,Chen H,Wu J,Qin D
Front Pharmacol. 2018 Apr 23;9:380. (IF 4.225)
60. Song Z,Yang F,Du H,Li X,Liu J,Dong M,Xu X
Thorac Cancer. 2018 May;9(5):555-562. (IF 2.61)
61. Wang ZL,Chen LB,Qiu Z,Chen XB,Liu Y,Li J,Wang L,Wang YP
Mol Med Rep. 2018 May;17(5):6269-6276. (IF 2.1)
62. Zhao Z,Zhao Y,Zhuang XY,Lo WC,Baker MAB,Lo CJ,Bai F
Nat Commun. 2018 May 14;9(1):1885. (IF 12.121)
63. Huazhou Zhao,Kecheng Zhang,Ting Wang,Jianxin Cui,Hongqing Xi,Yi Wang,Yanjing Song,Xudong Zhao,Bo Wei,Lin Chen
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2018.8389. (IF 2.311)
64. Xu L,Du B,Lu QJ,Fan XW,Tang K,Yang L,Liao WL
CANCER MED-US. 2018 Jun;7(6):2581-2591. (IF 3.491)
66. Miao C,Chang J,Zhang G,Yu H,Zhou L,Zhou G,Zhao C
J MOL MED. 2018 Jun;96(6):495-511. (IF 4.427)
67. Xu J,Zhu L,Liu H,Li M,Liu Y,Yang F,Pei Z
Lipids Health Dis. 2018 Jul 26;17(1):173. (IF 2.906)
69. Li X,Wang X,Wang X,Chen H,Zhang X,Zhou L,Xu T
3 Biotech. 2018 Aug;8(8):342. (IF 1.798)
70. Gui Y,Chen L,Duan S,Li G,Tang J,Li A
Eur J Pharmacol. 2018 Aug 15;833:183-189. (IF 3.263)
71. Chen H,Liu W,Zhong L,Liao D,Zhang R,Kang T,Wu Y
J Cancer. 2018 Aug 6;9(17):3067-3077. (IF 3.565)
72. Tan Z,Zhang W,Sun J,Fu Z,Ke X,Zheng C,Zhang Y,Li P,Liu Y,Hu Q,Wang H,Zheng Z
J NEUROINFLAMM. 2018 Sep 21;15(1):275. (IF 5.793)
73. Feng Y,Guo X,Huang X,Wu M,Li X,Wu S,Luo X
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3866-3872. (IF 2.1)
75. Zhou Y,Liu H,Song J,Cao L,Tang L,Qi C
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3691-3698. (IF 2.1)
76. Fu Y,Niu D,Su W,Yang Q,Wang W,Tang B,Li Z,Zhang D,Mao Y,Li C,Li X,Ye S,Su X,Xu F,Sun X,Chen C
Int J Mol Med. 2018 Oct;42(4):2294-2302. (IF 3.098)
77. Xu T,Pan LX,Ge YX,Li P,Meng XM,Huang C,Li J
Inflammopharmacology. 2018 Oct;26(5):1339-1348. (IF 3.238)
78. Liu H,Sun Y,Zhang Y,Yang G,Guo L,Zhao Y,Pei Z
Inflammation. 2018 Oct 20. (IF 3.212)
79. Luo C,Zhao S,Dai W,Zheng N,Wang J
BBA-PROTEINS PROTEOM. 2018 Nov;1866(11):1092-1101. (IF 2.371)
80. Zhang J,Jiao K,Liu J,Xia Y
Oncol Lett. 2018 Nov;16(5):6071-6080. (IF 2.311)
81. Xu T,Dong Z,Wang X,Qi S,Li X,Cheng R,Liu X,Zhang Y,Gao MQ
J Cell Biochem. 2018 Nov;119(11):9028-9041. (IF 4.237)
82. Yang Y,Wu XQ,Li WX,Huang HM,Li HD,Pan XY,Li XF,Huang C,Meng XM,Zhang L,Lv XW,Wang H,Li J
Oncogene. 2018 Nov;37(47):6119-6135. (IF 7.971)
83. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
84. Kai Jin,Lunliang Ruan,Jiujun Pu,Ailing Zhong,Fuchao Wang,Song Tan,Hua Huang,Jiamin Mu,Gang Yang
Mol Cell Endocrinol. doi: 10.1016/j.mce.2018.07.007. (IF 3.871)
85. Wang F,Wang J,Zhang Z,Chen S
J Int Med Res. 2018 Dec;46(12):5210-5218. (IF 1.287)
86. Mu G,Gao Y,Tuo Y,Li H,Zhang Y,Qian F,Jiang S
J Dairy Sci. 2018 Dec;101(12):10792-10806. (IF 3.333)
87. Guo G,Wang H,Shi X,Ye L,Wu K,Lin K,Ye S,Li B,Zhang H,Lin Q,Ye S,Xue X,Chen C
J Transl Med. 2018 Dec 22;16(1):370. (IF 4.124)
88. Yao Y,Yu H,Liu Y,Xu Q,Li X,Meng X,Huang C,Li J
Front Pharmacol. 2018 Dec 4;9:1432. (IF 4.225)
89. Zhang S,Qi F,Fang X,Yang D,Hu H,Huang Q,Kuang C,Yang Q
Eur J Med Chem. 2018 Dec 5;160:133-145. (IF 5.572)
90. Gao H,Liu C,Li W
MOL THER-METH CLIN D. 2019;1854:71-85. (IF 4.533)
91. Li J,He Q,Li Q,Huang R,Wei X,Pan X,Wu W
Clin Exp Hypertens. 2019;41(3):235-243. (IF 1.789)
92. Li XF,Song B,Xu QQ,Yin SQ,Chen X,Xu L,Zhang L,Wen JG,Huang C,Meng XM,Li J
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 52(6):1446-1462. (IF 5.5)
93. Li G,Song X,Li R,Sun L,Gong X,Chen C,Yang L
CELL PROLIFERAT. 2019 Jan;52(1):e12532. (IF 5.753)
95. Xu Y,Zhang Q,Miao C,Dongol S,Li Y,Jin C,Dong R,Li Y,Yang X,Kong B
CANCER MED-US. 8(1):351-362. (IF 3.491)
96. Ruan W,Pan R,Shen X,Nie Y,Wu Y
BIOCHEM BIOPH RES CO. 508(2):543-549. (IF 2.985)
97. Wang JC,Li YQ,Feng DY,Zhou X,Yan FQ,Li Y,Gao L,Li LH
Behav Brain Res. 359:609-618. (IF 2.977)
98. Kong X,Dong X,Yang S,Qian J,Yang J,Jiang Q,Li X,Wang B,Yan D,Lu S,Zhu L,Li G,Lv M,Yi S,Deng M,Sun L,Zhou X,Mao H,Gou X
COMP BIOCHEM PHYS B. 2019 Mar 15. pii: S1096-4959(18)30324-5. (IF 2.219)
99. Huang X,Han X,Huang Z,Yu M,Zhang Y,Fan Y,Xu B,Zhou K,Song L,Wang X,Lu C,Xia Y
ECOTOX ENVIRON SAFE. 169:829-836. (IF 4.872)
100. Song L,Tang S,Dong L,Han X,Cong L,Dong J,Han X,Zhang Q,Wang Y,Du Y
Front Cell Neurosci. 13:137. (IF 3.921)
101. Song Y,Chen Y,Li Y,Lyu X,Cui J,Cheng Y,Zheng T,Zhao L,Zhao G
Biomed Res Int. 2019:1321973. (IF 2.276)
102. Zhou L,Sun S,Xu L,Yu Y,Zhang T,Wang M
BIOCHEM BIOPH RES CO. 511(2):307-311. (IF 2.985)
103. Chen FF,Song FQ,Chen YQ,Wang ZH,Li YH,Liu MH,Li Y,Song M,Zhang W,Zhao J,Zhong M
Exp Gerontol. 119:128-137. (IF 3.376)
104. Zhang L,Lu P,Yan L,Yang L,Wang Y,Chen J,Dai J,Li Y,Kang Z,Bai T,Xi Y,Xu J,Sun G,Yang T
Am J Pathol. 189(5):1105-1120. (IF 3.491)
105. Zhang YY,Liu MY,Liu Z,Zhao JK,Zhao YG,He L,Li W,Zhang JQ
CNS Neurosci Ther. 25(6):714-733. (IF 4.074)
106. Meng HW,You HM,Yang Y,Zhang YL,Meng XM,Ma TT,Huang C,Li J
Toxicology. 421:9-21. (IF 4.099)
107. Liu B,Zhang Q,Wu X,Fu Y,Wang H,Guan Y,Yang S,Liu Y,Cao W,Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:9148754. (IF 1.813)
108. Luo R,Liao Z,Song Y,Yin H,Zhan S,Li G,Ma L,Lu S,Wang K,Li S,Zhang Y,Yang C
Life Sci. 228:85-97. (IF 3.647)
112. Shang P,Zhang B,Zhang J,Duan M,Wu L,Gong X,Tang K,Zhang H,Chamba Y
Gene. 710:156-160. (IF 2.984)
113. Duan J,Yang Y,Wu Z,Lin S,Zhou C,Sheng G,Yang F,Bian L,Zhang X,Xiao S
Cancer Manag Res. 11:7377-7389. (IF 2.886)
114. Guo G, Wang H, Ye L, Shi X, Yan K, Lin K, Huang Q, Li B, Lin Q, Zhu L, Xue X, Zhang H.
Front Immunol. 10:2281. (IF 5.085)
115. Taotao Qian,Shunbin Shi,Lincen Xie,Yong Zhu
Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.11233. (IF 2.571)
116. Wang F,Lei X,Zhao Y,Yu Q,Li Q,Zhao H,Pei Z
Exp Ther Med. 18(3):1985-1992. (IF 1.785)
117. Zhu HQ,Zhang C,Guo ZY,Yang JM,Guo JH,Chen C,Yao QH,Liu F,Zhang QW,Gao FH
CANCER MED-US. 8(11):5313-5326. (IF 3.491)
118. Yao Y,Cai X,Yu H,Xu Q,Li X,Yang Y,Meng X,Huang C,Li J
Eur J Pharmacol. 859:172558. (IF 3.263)
119. Peng M,Ling X,Song R,Gao X,Liang Z,Fang F,Cang J
Front Neurol. 10:1041. (IF 2.889)
120. Zhuang C,Ma Q,Zhuang C,Ye J,Zhang F,Gui Y
FASEB J. 33(10):11045-11059. (IF 4.966)
122. Lian YF,Huang YL,Zhang YJ,Chen DM,Wang JL,Wei H,Bi YH,Jiang ZW,Li P,Chen MS,Huang YH
Theranostics. 9(26):8392-8408. (IF 8.579)
124. Zhou M,Yang L,Chen Y,Sun T,Wang N,Chen X,Yang Z,Ge J,Jiang S
J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 103(6):1885-1894.
125. Liang X,Tang J,Chao FL,Zhang Y,Chen LM,Wang FF,Tan CX,Luo YM,Xiao Q,Zhang L,Qi YQ,Jiang L,Huang CX,Gao Y,Tang Y
Behav Brain Res. 374:112115. (IF 2.977)
126. Chai Z,Wang L,Zheng Y,Liang N,Wang X,Zheng Y,Zhang Z,Zhao C,Zhu T,Liu C
Cancer Cell Int. 19:277. (IF 4.175)
127. Liu ZN,Jia WQ,Jiang T,Dai JW,Shuai C,Lv XW
Int Immunopharmacol. 77:105915. (IF 3.943)
128. Xu Q,Yin S,Yao Y,Li X,Song B,Yang Y,Liu Y,Chen R,Li J,Ma T,Meng X,Huang C,Li J
Int Immunopharmacol. 77:105900. (IF 3.943)
129. Sun H,Liu M,Sun T,Chen Y,Lan Z,Lian B,Zhao C,Liu Z,Zhang J,Liu Y
Behav Brain Res. 376:112182. (IF 2.977)
130. Liu F,Shi J,Zhang Y,Lian A,Han X,Zuo K,Liu M,Zheng T,Zou F,Liu X,Jin M,Mu Y,Li G,Su G,Liu J
Oxid Med Cell Longev. 2019:4286213. (IF 5.076)
131. Bin Yuan,Xiao-Ming Zhou,Zong-Qi You,Wei-Dong Xu,Jie-Mei Fan,Shu-Juan Chen,Yan-Ling Han,Qi Wu,Xin Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2248-z. (IF 6.304)
132. Xi Chen,Tianlan Lan,Yue Wang,Yong He,Zhonghao Wu,Yu Tian,Yan Li,Mengge Bai,Wei Zhou,Hanping Zhang,Ke Cheng,Peng Xie
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.102798.
133. Chengfu Zhang,Hao Huang,Zhen Chen,Zunyi Zhang,Wenwen Lu,Mengsheng Qiu
J Biol Chem. doi: 10.1074/jbc.RA119.011163. (IF 4.238)
134. Yong Cao,Xiaoyan Wang,Li Tang,Yan Li,Xueqin Song,Xu Liu,Mingying Li,Feng Chen,Haisu Wan
PeerJ. doi: 10.7717/peerj.8662. (IF 2.379)
135. Wenying Zhong,Xinwen Tang,Yang Liu,Chunyu Zhou,Pan Liu,Enhui Li,Peilin Zhong,Haoxue Lv,Qiang Zou,Maolin Wang
Molecules. doi: 10.3390/molecules25040971. (IF 3.267)
136. Min Han,Zhen Liu,Yingying Xu,Xiangtian Liu,Dewei Wang,Fan Li,Yun Wang,Jianzhong Bi
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2020.00098.
137. Lu Su,Dan Liang,Shen-Yi Kuang,Qiang Dong,Xiang Han,Zheng Wang
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.265562. (IF 3.171)
138. Jing Wu,Jian-Jun Yang,Yan Cao,Huihui Li,Hongting Zhao,Shuofei Yang,Kuanyu Li
J NEUROINFLAMM. doi: 10.1186/s12974-020-01777-6. (IF 5.793)
139. Keyu Luo,Yong Tang,Xiaoliang Gao,Jiulin Tan,Bo Yu,Jianzhong Xu,Fei Luo
J Tissue Eng Regen Med. doi: 10.1002/term.3021.
140. Ma GW,Chu YK,Yang H,Yan XH,Rong EG,Li H,Wang N
Biochem Genet. 58(2):335-347. (IF 2.027)
141. Yangling Li,Dongmei Zhou,Shuang Xu,Mingjun Rao,Zuoyan Zhang,Linwen Wu,Chong Zhang,Nengming Lin
Cancer Biol Med. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2019.0380. (IF 5.432)
142. Jierong Mo,Yuwan Zhao,Zhixian Ao,Lixin Chen,Shanhong Lin,Wenfeng Zeng,Haokai Wu,Jianjun Liu
Int J Med Sci. doi: 10.7150/ijms.44550. (IF 2.523)
143. Ke Wang,Yixuan Wang,Zebing Hu,Lijun Zhang,Gaozhi Li,Lei Dang,Yingjun Tan,Xinsheng Cao,Fei Shi,Shu Zhang,Ge Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2574-1. (IF 6.304)
144. Bi Lin,Ziyuan Jin,Xiang Chen,Li Zhao,Chengwei Weng,Baihui Chen,Yaning Tang,Lina Lin
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11010. (IF 2.1)
145. Xiuxiu Xu,Yonggang Zhou,Binqing Fu,Jinghe Zhang,Zhongjun Dong,Xiaoren Zhang,Nan Shen,Rui Sun,Zhigang Tian,Haiming Wei
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202000121R. (IF 4.966)
146. Yijun Fan,Zhen Dong,Yuchuan Shi,Shiying Sun,Bing Wei,Lei Zhan
J Int Med Res. doi: 10.1177/0300060520925352. (IF 1.287)
147. Xiaojia Zhou,Simin Liang,Qian Zhan,Li Yang,Jianxiang Chi,Li Wang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-2694-7. (IF 6.304)
148. Gangqiang Guo,Huijing Wang,Xinyu Shi,Lele Ye,Kejing Yan,Zhiyuan Chen,Huidi Zhang,Zibing Jin,Xiangyang Xue
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00430. (IF 5.201)
149. Tingting Ye,Difeifei Xiong,Yufei Li,Shuqing Gong,Luquan Zhang,Bailing Li,Jianyang Pan,Jing Qian,Haibin Qu
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106419. (IF 3.943)
150. Xiyi Hu,Yuanli Cai,Linglian Kong,Hai Lin,Zhigang Song,Johan Buyse
J Anim Sci. doi: 10.1093/jas/skaa202. (IF 2.092)
151. Li-Hui Bian,Jing-Ling Duan,Chen Zhou,Guo-Wen Shen,Xiao-Yu Wang,Yang Yang,Xiao-Ling Zhang,Sheng-Jun Xiao
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11112. (IF 2.1)
152. Zhonghua Yang,Xiang Li,Huimin Jia,Yuzuo Bai,Weilin Wang
J Surg Res. doi: 10.1016/j.jss.2019.11.020. (IF 1.841)
153. Yonghui Li,Tingting Li,Yongbin Yang,Wenli Kang,Shaoyong Dong,Shujie Cheng
Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.11338. (IF 2.571)
154. Runhua He,Xiaojing Liu,Jing Zhang,Zhongzheng Wang,Wenyan Wang,Liutao Fu,Yijun Fan,Shiying Sun,Yunxia Cao,Lei Zhan,Lijun Shui
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.01281. (IF 4.225)
155. Qiao Zhang,Guo-Sheng Zhao,Ya Cao,Xue-Feng Tang,Qiu-Lin Tan,Lu Lin,Qiao-Nan Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.11743. (IF 2.311)
157. Jingyi Xu,Zuowei Pei,Meng Yu,Xiang Li,Lu Wang,Yichen Lin,Xinyan Chen,Xiaodan Liu
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/1809326. (IF 2.276)
158. Shanshan Zhao,Ting Liang,Chao Zhang,Dai Shi,Wen Jiang,Chen Su,Guihua Hou
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15700. (IF 4.486)
159. Zexi Xu,Yadong Li,Dahong Wang,Daoqiu Wu,Jinyun Wang,Lian Chen,Yinqian Deng,Jing Zhang,Zhixiong Wu,Xin Wan,Qianfan Liu,Hai Huang,Pingsheng Hu,Jiawei Zeng,Ding'an Zhou
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4652. (IF 3.098)
160. Zuo-Wei Pei,Ying Guo,Huo-Lan Zhu,Min Dong,Qian Zhang,Fang Wang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/4878704. (IF 2.276)
162. Chengkang He,Peng Gao,Yuanting Cui,Qiang Li,Yingsha Li,Zongshi Lu,Huan Ma,Yu Zhao,Li Li,Fang Sun,Xiaowei Chen,Hongbo Jia,Daoyan Liu,Gangyi Yang,Hongting Zheng,Zhiming Zhu
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.205.
163. Yahong Wang,Ting Chen,Zhanchun Pan,Ziying Lin,Lawei Yang,Baoan Zou,Weimin Yao,Dehui Feng,Changmei Huangfu,Chunyu Lin,Guiqing Wu,Huayu Ling,Gang Liu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201901291RRRRR. (IF 4.966)
164. Dan Luo,Yuanjiu Miao,Xianliang Ke,Zhongyuan Tan,Chun Hu,Penghui Li,Ting Wang,Yuan Zhang,Jianhong Sun,Yan Liu,Hanzhong Wang,Zhenhua Zheng
Virol Sin. doi: 10.1007/s12250-020-00238-x. (IF 3.242)
165. Zhonghua Yang,Huimin Jia,Yuzuo Bai,Weilin Wang
J Mol Histol. doi: 10.1007/s10735-020-09900-w. (IF 2.531)
166. Xinglin Liu,Chang Xu,Zaibin Yang,Weiren Yang,Libo Huang,Shujing Wang,Faxiao Liu,Mei Liu,Yuxi Wang,Shuzhen Jiang
Animals (Basel). doi: 10.3390/ani10112157.
167. Lizhu Ma,Xiaorong Tang,Shun Guo,Mingyue Liang,Bin Zhang,Zhongliang Jiang
Theriogenology. doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.06.021. (IF 2.094)
168. Qian-Wei Li,Qin Yang,Hong-Yang Liu,Yu-Ling Wu,Yu-Hua Hao,Xiao-Qing Zhang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/7598375. (IF 2.276)
169. Yi Fu,Yu Sun,Mei Wang,Yunfeng Hou,Wei Huang,Di Zhou,Ziying Wang,Shuting Yang,Wei Tang,Junhui Zhen,Yujia Li,Xiaojie Wang,Min Liu,Yan Zhang,Baobao Wang,Guangyi Liu,Xiao Yu,Jinpeng Sun,Chun Zhang,Fan Yi
Cell Metab. doi: 10.1016/j.cmet.2020.10.019. (IF 21.567)
170. Yongqing Zhang,Xiaoqin Lun,Weiling Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12255. (IF 2.311)
171. Peng Xie,Zhen-Kui Ren,Ju Lv,Yu-Mei Hu,Zhi-Zhong Guan,Wen-Feng Yu
Curr Med Sci. doi: 10.1007/s11596-020-2286-x. (IF 1.273)
172. Zhiming Shen,Wenting Xuan,Huanhuan Wang,Fei Sun,Chengxin Zhang,Qian Gong,Shenglin Ge
Artif Cells Nanomed Biotechnol. doi: 10.1080/21691401.2020.1725029.
173. Lei Zhang,Yashi Ruan,Zhiqiang Qin,Xian Gao,Kai Xu,Xiaokai Shi,Shenglin Gao,Shouyong Liu,Kai Zhu,Wei Wang,Li Zuo,Lifeng Zhang,Wei Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2020.596574. (IF 4.848)
174. Chengsi Qian,Qin Yang,Lipeng Guo,Hupei Zhu,Xi You,Hongyang Liu,Yan Sun
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9585.
175. Ying Sun,Yongan Zhou,Jinghua Xia,Miaomiao Wen,Xuejiao Wang,Jiao Zhang,Yanning Zhang,Zhipei Zhang,Tao Jiang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12340.
176. Yongquan Hu,Hao Chen,Luying Zhang,Xiaoying Lin,Xia Li,Haixia Zhuang,Hualin Fan,Tian Meng,Zhengjie He,Haofeng Huang,Qing Gong,Dongxing Zhu,Yiming Xu,Pengcheng He,Longxuan Li,Du Feng
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1749490. (IF 9.77)
177. Shan-Shan Li,Dong-Mei Chen,Lu-Biao Chen,Huan Wei,Jia-Liang Wang,Jian Xiao,Yue-Hua Huang,Yi-Fan Lian
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12093.
178. Yanyan Wei,Gaohua Wang,Jingxu Chen,Ling Xiao,Zuotian Wu,Jing He,Nan Zhang
Physiol Behav. doi: 10.1016/j.physbeh.2021.113625.
179. Yunzhang Wu,Yongchao Qi,Zhibing Qiu,Wen Chen
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.10.013.
181. Mingyi Lv,Dengmei Xie,Xiaofeng Long
Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). doi: 10.14715/cmb/2021.67.6.34.