SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)
收藏
产品编号 P0015L
数量
¥ 161.00
产品包装:
2ml 15ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,5X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0015L SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 15ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。
注意事项:
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)中含少量DTT,有轻微刺激性气味,但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


使用说明:
1. 在室温或不超过37℃的水浴中溶解SDS-PAGE上样缓冲液(5X)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2. 按照每4微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(5X)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。
3. 100℃或沸水浴加热3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组DNA含量较高,煮沸3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸5-10分钟或者加入适量稀释成1X的蛋白上样缓冲液后再煮沸3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组DNA上的蛋白充分释放,同时会导致基因组DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4. 冷却到室温后,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5. 通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Cai H, Yin D, Zhang L, Yang X, Xu X, Liu W, Zheng X, Zhang H, Wang J, Xu Y, Cheng D, Zheng M, Han Y, Wu M, Wang Y.
Nucl Med Biol . 2007 Aug;34(6):717-25. (IF 2.396)
2. Yuan Q, Li PD, Li BH, Yang XZ, Xu SB, Liu XH, Zhou FX, Zhang WJ.
J CANCER RES CLIN . 2009 Jan;135(1):131-40. (IF 3.656)
4. Cao BY, Yang YP, Luo WF, Mao CJ, Han R, Sun X, Cheng J, Liu CF.
J Ethnopharmacol . 2010;131(1):122-9. (IF 3.69)
5. Tang WJ, Wang LF, Xu XY, Zhou Y, Jin WF, Wang HF, Gao J.
CALCIFIED TISSUE INT . 2010 May;86(5):404-10. (IF 3.423)
6. Xie Y, Hao H, Kang A, Liang Y, Xie T, Sun S, Dai C, Zheng X, Xie L, Li J, Wang G.
J Ethnopharmacol . 2010 Sep 15;131(2):290-9. (IF 3.69)
7. Wang D, Fang L, Li P, Sun L, Fan J, Zhang Q, Luo R, Liu X, Li K, Chen H, Chen Z, Xiao S.
J Virol . 2011 Apr;85(8):3758-66. (IF 4.501)
8. Tang DQ, Wei YQ, Yin XX, Lu Q, Hao HH, Zhai YP, Wang JY, Ren J.
Fitoterapia . 2011 Sep;82(6):920-6. (IF 2.527)
9. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res . 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
10. Lu X, Zhang N, Dong S, Hu Y.
Brain Res Bull . 2012 Jan 4;87(1):30-6. (IF 3.37)
11. Liu M, Li ZH, Xu FJ, Lai LH, Wang QQ, Tang GP, Yang WT
Biomaterials . 2012 Mar;33(7):2240-50. (IF 10.317)
12. Xie Y, Wang G, Wang H, Yao X, Jiang S, Kang A, Zhou F, Xie T, Hao H.
Drug Metab Dispos . 2012 Apr;40(4):796-802. (IF 3.231)
13. Yang J, Zhang J, Chen W, Hu Z, Zhu J, Fang X, Yuan W, Li M, Hu X, Tan Y, Hu F, Rao X.
Can J Microbiol . 2012 Apr;58(4):369-80. (IF 1.793)
14. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM . 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
15. Xiang Y, Zheng K, Ju H, Wang S, Pei Y, Ding W, Chen Z, Wang Q, Qiu X, Zhong M, Zeng F, Ren Z, Qian C, Liu G, Kitazato K, Wang Y.
J Virol . 2012 Aug;86(16):8440-51. (IF 4.501)
16. Luan HF, Zhao ZB, Zhao QH, Zhu P, Xiu MY.
Braz J Med Biol Res . 2012 Oct;45(10):898-905. (IF 2.023)
17. Jia P, Xu YJ, Zhang ZL, Li K, Li B, Zhang W, Yang H.
J ORTHOP RES s. 2012 Nov;30(11):1843-52. (IF 2.728)
18. Jiao Q, Wang H, Hu Z, Zhuang Y, Yang W, Li M, Yu X, Liang J, Guo Y, Zhang H, Chen X, Cheng R, Yao Z.
Arch Dermatol Res . 2013 ;305(7):629-636. (IF 2.339)
19. Xiang Q, Wang Y, Wu W, Meng X, Qiao Y, Xu L, Liu X.
Journal of Functional Foods . 2013 Jan;5(1):362-9. (IF 3.197)
20. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS . 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
21. Gao YD, Zheng JW, Li P, Cheng M, Yang J.
J Asthma . 2013 Jun;50(5):439-48. (IF 1.899)
22. Ye HH, Hua R, Yu L, Wu KJ, Fei SJ, Qin X, Song Y, Cao JL, Zhang YM.
DIGEST DIS SCI . 2013 Oct;58(10):2826-39. (IF 2.751)
23. Qin X, Sun ZQ, Zhang XW, Dai XJ, Mao SS, Zhang YM.
J Physiol Biochem . 2013 Dec;69(4):707-18. (IF 2.952)
24. Mao H, Wang H, Ma S, Xu Y, Zhang H, Wang Y, Niu Z, Fan G, Zhu Y, Gao XM.
TOXICOL APPL PHARM  . 2014 Jan 1;274(1):180-9. (IF 3.616)
25. Yang Y, Hou J, Lin Z, Zhuo H, Chen D, Zhang X, Chen Y, Sun B.
Cell Mol Immunol . 2014 Mar;11(2):184-96. (IF 8.484)
26. Zhang S, Sun Y, Chen H, Dai Y, Zhan Y, Yu S, Qiu X, Tan L, Song C, Ding C.
Virol J . 2014 Mar 31;11:62. (IF 2.579)
27. He X, Song W, Liu C, Chen S, Hua J.
CELL PROLIFERAT . 2014 Apr;47(2):161-71. (IF 5.753)
28. You H, Li T, Zhang J, Lei Q, Tao X, Xie P, Lu W.
Curr Neurovasc Res . 2014 May;11(2):107-13. (IF 1.649)
29. Ji CF, Ji YB.
Exp Ther Med . 2014 May;7(5):1317-1322. (IF 1.785)
30. Li Y, Shen D, Tang X, Li X, Wo D, Yan H, Song R, Feng J, Li P, Zhang J, Li J.
Toxicol Lett . 2014 May 2;226(3):257-63. (IF 3.569)
32. Xin F, Jiang L, Liu X, Geng C, Wang W, Zhong L, Yang G, Chen M.
MUTAT RES-GEN TOX EN . 2014 Jul 15;769:29-33. (IF 2.506)
34. Xia Y, Qi F, Zou J, Yang J, Yao Z.
Brain Behav Immun . 2014 Nov;42:212-21. (IF 6.633)
35. Liu G, Song Y, Cui L, Wen Z, Lu X.
INT J CLIN EXP PATHO . 2015 Feb 1;8(2):1402-10. (IF 0.252)
36. Li Y, Chen X, Tang X, Zhang C,, Wang L, Chen P, Pan M,, Lu C.
Int J Mol Sci . 2015 Mar 18;16(3):6266-80. (IF 4.556)
37. Wang M, Zhou W, Zhou X, Zhuang F, Chen Q, Li M, Ma T, Gu S.
Behav Brain Res . 2015 Mar 1;280:128-40. (IF 2.977)
38. Zhu M, Sun WJ, Wang YL, Li Q, Yang HD, Duan ZL, He L, Wang Q.
Gene . 2015 Apr 1;559(2):103-11. (IF 2.984)
39. Jin X, Liu Y, Liu J, Lu W, Liang Z, Zhang D, Liu G, Zhu H, Xu N, Liang S.
PLoS One . 2015 Aug 7;10(8):e0133770. (IF 2.74)
40. Xiao W, Beibei F, Guangsi S, Yu J, Wen Z, Xi H, Youjia X.
J Endocrinol . 2015 Sep;226(3):121-34. (IF 4.041)
41. Ma X, Dang C, Kang H, Dai Z, Lin S, Guan H, Liu X, Wang X, Hui W.
Int Immunopharmacol . 2015 Sep;28(1):399-408. (IF 3.943)
42. Yan SX, Deng XM, Wang QT, Sun XJ, Wei W.
Acta Pharmacol Sin . 2015 Nov;36(11):1367-76. (IF 5.064)
43. Liu GY,, Jiang XX, Zhu X, He WY, Kuang YL, Ren K, Lin Y, Gou X.
Acta Pharmacol Sin . 2015 Dec;36(12):1473-9. (IF 5.064)
44. Hong W,, Xu XY, Qiu ZH, Gao JJ, Wei ZY, Zhen L, Zhang XL, Ye ZB.
Acta Pharmacol Sin . 2015 Dec;36(12):1487-96. (IF 5.064)
45. Zou Q, Hong W, Zhou Y, Ding Q, Wang J, Jin W, Gao J, Hua G , Xu X .
J Orthop Surg Res . 2016 Jan 7;11:3. (IF 1.777)
46. Zhuang F, Zhou X, Gao X, Lou D, Bi X, Qin S, Sun C, Ye P, Wang Y, Ma T, Li M, Gu S .
Peptides . 2016 Feb;76:115-29. (IF 2.843)
47. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K .
Mol Med Rep . 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
48. Qu L, Gao Y, Sun H, Wang H, Liu X, Sun D.
Biol Trace Elem Res . 2016 Apr;170(2):366-72. (IF 2.639)
50. Qu B, Xing R, Wang H, Chen X, Ge Q, Peng D, Wang G .
Xenobiotica . 2016 May 24:1-7. (IF 1.902)
51. Fu M, Song Y, Wen Z, Lu X, Cui L .
Nutrients . 2016 May 12;8(5). pii: E286. (IF 4.546)
52. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES . 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
53. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES . 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
54. Cheong CU, Yeh CS, Hsieh YW, Lee YR, Lin MY , Chen CY , Lee CH .
Molecules . 2016 Jul 9;21(7). pii: E898. (IF 3.267)
55. Guo C, Li C, Yang K, Kang H, Xu X, Xu X, Deng L .
SCI REP-UK . 2016 Aug 8;6:31318. (IF 3.998)
56. Tan Z, Luo M, Yang J, Cheng Y, Huang J, Lu C, Song D, Ye M, Dai M, Gonzalez FJ, Liu A, Guo B .
J Pharm Pharmacol . 2016 Sep;68(9):1203-13. (IF 2.571)
57. Liu P, Sun Y, Qiu G, Jiang H, Qiu G .
Mol Med Rep . 2016 Oct;14(4):2904-14. (IF 2.1)
58. Zhuang F, Li M, Gao X, Wang Y, Wang D, Ma X, Ma T, Gu S .
Behav Brain Res . 2016 Oct 15;313:158-71. (IF 2.977)
59. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H .
Mol Med Rep . 2016 Nov;14(5):4666-4672. (IF 2.1)
60. Wang J, Li J, Liu J, Xu M, Tong X, Wang J .
Mol Med Rep . 2016 Nov;14(5):4063-4068. (IF 2.1)
61. Yao B, Xu Y, Wang J, Qiao Y, Zhang Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhao Y, Zhu G, Sun F, Li Z, Yuan H .
Cell Signal . 2016 Nov;28(11):1703-12. (IF 3.968)
62. Zhang J, Zhao G, Lin J, Che C, Li C, Jiang N, Hu L, Wang Q .
Exp Eye Res . 2016 Nov 23. pii: S0014-4835(16)30487-0. (IF 3.011)
63. Ma F, Zhou Z, Li N, Zheng L, Wu C, Niu B, Tang F, He X, Li G, Hua J .
SCI REP-UK . 2016 Dec 12;6:38805. (IF 3.998)
66. Lu Y, Xie T, Zhang Y, Zhou F, Ruan J, Zhu W, Zhu H, Feng Z, Zhou X .
BMC COMPLEM ALTERN M . 2017 Jan 5;17(1):15. (IF 2.833)
67. Fang Y, Xu Z, Shi Y, Pei F, Yang W, Ma N, Kimatu BM, Liu K, Qiu W, Hu Q .
Food Chem . 2017 Mar 15;219:391-398. (IF 6.306)
68. Wang P,Jiang L,Zhou N,Zhou H,Liu H,Zhao W,Zhang H,Zhang X,Hu Z
ONCOTARGET . 2018 Jan 3;9(9):8427-8440. (IF 5.168)
69. Wu XP,She RX,Yang YP,Xing ZM,Chen HW,Zhang YW
J Biomed Sci . 2018 Feb 7;25(1):10. (IF 5.762)
70. Dai XY,Zhou BF,Xie YY,Lou J,Li KQ
Oncol Lett . 2018 May;15(5):8019-8026. (IF 2.311)
71. Yang Y,Jing Y,Yang J,Yang Q
Exp Ther Med . 2018 Jun;15(6):5189-5198. (IF 1.785)
72. Meng H,Sun X,Song Y,Zou J,An G,Jin Z,Yang L
Clin Immunol . 2018 Jul;192:40-49. (IF 3.368)
73. Cao C,Huang Y,Tang Q,Zhang C,Shi L,Zhao J,Hu L,Hu Z,Liu Y,Chen L
Biomaterials . 2018 Jul;172:1-13. (IF 10.317)
74. Zhang ZL,Liu GC,Peng L,Zhang C,Jia YM,Yang WH,Mao L
Gene Ther . 2018 Jul;25(4):284-296. (IF 4.128)
75. Zhou R,Wu J,Tang X,Wei X,Ju C,Zhang F,Sun J,Shuai D,Zhang Z,Liu Q,Lv XB
Oncol Lett . 2018 Aug;16(2):1967-1974. (IF 2.311)
76. Wang Q,Wei J,Wang C,Zhang T,Huang D,Wei F,He F,Cai W,Yang P,Zeng S,Li W,Cao J
Oncol Lett . 2018 Aug;16(2):2366-2372. (IF 2.311)
77. Zhang P,Xu R,Guo Y,Qin J,Dai Y,Liu N,Wu C
Cell Biol Int . 2018 Aug;42(8):1041-1049. (IF 2.571)
78. Song Y,Zhu JS,Hua R,Du L,Huang ST,Stackman RW Jr,Zhang G,Zhang YM
Front Pharmacol . 2018 Aug 3;9:840. (IF 4.225)
79. Deng Y,Yang J,Luo F,Qian J,Liu R,Zhang D,Yu H,Chu Y
CANCER IMMUNOL IMMUN . 2018 Sep;67(9):1355-1364. (IF 5.442)
80. Han B,Feng D,Yu X,Liu Y,Yang M,Luo F,Zhou L,Liu F
Exp Ther Med . 2018 Sep;16(3):1935-1943. (IF 1.785)
81. Feng Y,Guo X,Huang X,Wu M,Li X,Wu S,Luo X
Mol Med Rep . 2018 Oct;18(4):3866-3872. (IF 2.1)
82. Gong H,Sheng X,Xue J,Zhu D
Exp Ther Med . 2018 Oct;16(4):3745-3751. (IF 1.785)
83. Liu H,Li X,Yu WQ,Liu CX
Int J Mol Med . 2018 Nov;42(5):2373-2382. (IF 3.098)
84. Lu X,Wang Q,Gu H,Zhang X,Qi Y,Liu Y
Clin Genet . 2018 Nov;94(5):419-428. (IF 3.578)
85. Li Z,Zhang Q,Wu Y,Hu F,Gu L,Chen T,Wang W
Exp Ther Med . 2018 Nov;16(5):3951-3958. (IF 1.785)
87. Zuo H,Liu X,Wang D,Li Y,Xu X,Peng R,Song T
Int J Med Sci . 2018 Nov 5;15(14):1658-1666. (IF 2.523)
88. Jianfeng Shi,Weibo Zhao,Haijian Ying,Ying Zhang,Juping Du,Shuaishuai Chen,Jun Li,Bo Shen
Int J Rheum Dis. doi: 10.1111/1756-185X.13198. (IF 1.98)
89. Jie Feng,Jing-Xue Wang,Ye-Hong Du,Ying Liu,Wei Zhang,Jing-Fei Chen,Yuan-Jie Liu,Min Zheng,Ke-Jian Wang,Gui-Qiong He
CNS Neurosci Ther. doi: 10.1111/cns.12983. (IF 4.074)
91. Yue SJ,Liu J,Wang AT,Meng XT,Yang ZR,Peng C,Guan HS,Wang CY,Yan D
AM J PHYSIOL-ENDOC M . 2019 Jan 1;316(1):E73-E85. (IF 3.469)
93. Yong YX,Li YM,Lian J,Luo CM,Zhong DX,Han K
J Cell Biochem. 120(1):368-379. (IF 4.237)
95. Yang D,Hu C,Deng X,Bai Y,Cao H,Guo J,Su Z
Molecules. 24(3). pii: E514. (IF 3.267)
96. Li B,Lei SS,Su J,Cai XM,Xu H,He X,Chen YH,Lu HX,Li H,Qian LQ,Zheng X,Lv GY,Chen SH
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:7095684. (IF 1.813)
97. Ma C,Gao T,Ju J,Zhang Y,Ni Q,Li Y,Zhao Z,Chai J,Yang X,Sun M
ONCOTARGETS THER. 12:1475-1495. (IF 3.337)
99. Huihui Sun,Dong Li,Ming Yuan,Qiuju Li,Ni Li,Guoyun Wang
Biol Reprod. doi: 10.1093/biolre/ioy212. (IF 3.322)
101. Xiang M,Jiang Y,Hu Z,Yang Y,Du X,Botchway BO,Fang M
Am J Transl Res. 11(4):2288-2303. eCollection 2019. (IF 3.375)
102. Zhang J,Lin Y,Dai X,Fang W,Wu X,Chen X
FASEB J. 33(6):7748-7757. (IF 4.966)
103. Liu B,Zhang Q,Wu X,Fu Y,Wang H,Guan Y,Yang S,Liu Y,Cao W,Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:9148754. (IF 1.813)
104. Sun J,Zhou C,Ma Q,Chen W,Atyah M,Yin Y,Fu P,Liu S,Hu B,Ren N,Zhou H
J Cancer. 10(15):3333-3343. (IF 3.565)
105. Gao E,Wu S,Xu Q,Zeng Y,Tan N,He S,Yang Y,Wei J
Exp Ther Med. 18(1):332-341. (IF 1.785)
106. Yang GY,Liu FY,Li X,Zhu QR,Chen BJ,Liu LQ
CHINESE MED J-PEKING. 132(14):1700-1705. (IF 1.585)
107. Jiang M,Wu N,Xu B,Chu Y,Li X,Su S,Chen D,Li W,Shi Y,Gao X,Zhang H,Zhang Z,Du W,Nie Y,Liang J,Fan D
Theranostics. 9(18):5359-5373. (IF 8.579)
108. Li F,Song X,Su G,Wang Y,Wang Z,Qing S,Jia J,Wang Y,Huang L,Zheng K,Wang Y
Biochem Pharmacol. 166:82-92. (IF 4.96)
110. Zhang Y,Guo S,Xie C,Wang R,Zhang Y,Zhou X,Wu X
Animals (Basel). 9(9). pii: E610.
111. Wang Yang,Guowei Zhang,Fan Jiang,Yingfei Zeng,Peng Zou,Huihui An,Qing Chen,Xi Ling,Fei Han,Wenbin Liu,Huan Yang,Jinyi Liu,Jia Cao,Lin Ao
TOXICOL APPL PHARM . doi: 10.1016/j.taap.2019.05.004. (IF 3.616)
112. Deng M,Sun J,Xie S,Zhen H,Wang Y,Zhong A,Zhang H,Lu R,Guo L
Mol Med Rep. 20(3):2258-2266. (IF 2.1)
114. Zhang JT,Qin H,Man Cheung FK,Su J,Zhang DD,Liu SY,Li XF,Qin J,Lin JT,Jiang BY,Song Dong,Liao RQ,Qiang N,Yang XN,Tu HY,Zhou Q,Yang JJ,Zhang XC,Zhang YN,Wu YL,Zhong WZ
J Extracell Vesicles. 8(1):1663666. (IF 14.976)
115. Cao H,Jia Q,Shen D,Yan L,Chen C,Xing S
Exp Ther Med. 18(4):2451-2458. (IF 1.785)
116. Xi Y,Liu M,Xu S,Hong H,Chen M,Tian L,Xie J,Deng P,Zhou C,Zhang L,He M,Chen C,Lu Y,Reiter RJ,Yu Z,Pi H,Zhou Z
J Pineal Res. 67(3):e12596. (IF 14.528)
118. Chen J,Liang B,Bian D,Luo Y,Yang J,Li Z,Zhuang Z,Zang S,Shi J
BIOCHEM BIOPH RES CO. 518(4):691-697. (IF 2.985)
119. Xue B,Hou G,Zhang G,Huang J,Li L,Nan Y,Mu Y,Wang L,Zhang L,Han X,Ren X,Zhao Q,Wu C,Wang J,Zhou EM
Front Microbiol. 10:2313. (IF 4.235)
121. Kan J,Zhao C,Lu S,Shen G,Yang J,Tong P,Xi L,Zhang R,Liang X,Su D,Li D,Liu Y
J Cell Physiol. 234(11):21395-21406. (IF 5.546)
122. Jin L,Wang Q,Chen J,Wang Z,Xin H,Zhang D
Pharmaceutics. 11(11). pii: E615. (IF 4.421)
123. Li S,Fu Y,Pang Y,Tong H,Li S,Yan Y
J Cell Physiol. 234(11):21211-21223. (IF 5.546)
124. Sun X,Yao L,Liang H,Wang D,He Y,Wei Y,Ye L,Wang K,Li L,Chen J,Zhang CY,Xu G,Wang F,Zen K
Mucosal Immunol. 12(6):1280-1290. (IF 6.726)
125. Chen X,Qian B,Kong X,Hao J,Ye Y,Yang K,Xu T,Zhang F
Neurosci Lett. 712:134480. (IF 2.274)
126. Fang X,Liao R,Yu Y,Li J,Guo Z,Zhu T
MEDIAT INFLAMM. 2019:4952131. (IF 3.758)
127. Li Y,Yu Q,Li R,Luo J,Yuan D,Song J,Sun Y,Long T,Yang Z
ONCOTARGETS THER. 12:9239-9248. (IF 3.337)
130. Dhar R,Zhang L,Li Y,Rana MN,Hu Z,Li Z,Cui H,Tang H
Life Sci. 238:116962. (IF 3.647)
131. Siting Chen,Guanglong Qiu
Plant Signal Behav. doi: 10.1080/15592324.2019.1709719. (IF 1.671)
132. Li S,Sun Y,Tian T,Qin X,Lin S,Zhang T,Zhang Q,Zhou M,Zhang X,Zhou Y,Zhao H,Zhu B,Cai X
CELL PROLIFERAT. 53(1):e12708. (IF 5.753)
133. Fang Xu,Xiaolu Shen,Congcong Sun,Xiaomin Xu,Wenhuan Wang,Jiayong Zheng
Med Sci Monit. doi: 10.12659/MSM.920670.
134. Lu Z,Wu C,Zhu M,Song W,Wang H,Wang J,Guo J,Li N,Liu J,Li Y,Xu H
Int J Oncol. 56(2):439-447. (IF 3.899)
135. Yunshu Yang,Yang Liu,Xiang He,Fangfang Yang,Shichao Han,Anhui Qin,Gaofeng Wu,Mengdong Liu,Zhenzhen Li,Jing Wang,Xuekang Yang,Dahai Hu
Immunol Cell Biol. doi: 10.1111/imcb.12308. (IF 3.745)
136. Songda Chen,Shan Pan,Huijie Wu,Jingyuan Zhou,Yueli Huang,Shuai Wang,Aiqun Liu
Cancer Manag Res. doi: 10.2147/CMAR.S237443. (IF 2.886)
137. Fali Zhao,Yi Wu,Wei Yang,Dongdong Wu,Can Wang,Fengmin Zhang
Acta Histochem. doi: 10.1016/j.acthis.2020.151551. (IF 2.107)
138. Chunyan Wang,Jingwei Cao,Shurong Duan,Ran Xu,Hongli Yu,Xin Huo,Yuanyuan Qian
J Stroke Cerebrovasc Dis. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104748.
139. Qijun Lv,Junfeng Deng,You Chen,Yizhen Wang,Bo Liu,Jie Liu
Mol Pharm. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.0c00177.
140. Yong Huang,Yuting Wang,Lixin Lin,Peng Wang,Lei Jiang,Jian Liu,Xueming Wang
Mol Cell Probes. doi: 10.1016/j.mcp.2020.101563.
141. Houzong Yao,Shu Chen,Zhiqin Deng,Man-Kit Tse,Yudai Matsuda,Guangyu Zhu
Inorg Chem. doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c01880. (IF 4.825)
142. Zhengxia Wang,Ningfei Ji,Zhongqi Chen,Zhixiao Sun,Chaojie Wu,Wenqing Yu,Fan Hu,Mao Huang,Mingshun Zhang
Allergy Asthma Immunol Res. doi: 10.4168/aair.2020.12.5.859.
144. Yingchun Chen,Cui Li,Yaodong Yi,Weijuan Du,Huidi Jiang,Su Zeng,Hui Zhou
Drug Metab Dispos. doi: 10.1124/dmd.120.000025. (IF 3.231)
145. Han Zhou,Xiaoyun Qian,Nana Xu,Shasha Zhang,Guangjie Zhu,Yuan Zhang,Dingding Liu,Cheng Cheng,Xiaocheng Zhu,Yongze Liu,Ling Lu,Jie Tang,Renjie Chai,Xia Gao
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03110-8. (IF 6.304)
146. Han Xie,Yuan-Mei Gao,Yong-Chang Zhang,Ming-Wang Jia,Fang Peng,Qing-He Meng,Yi-Chun Wang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15989. (IF 4.486)
147. Yijing Zheng,Yuemiao Chen,Xiaolang Lu,Qihao Weng,Gaole Dai,Yang Yu,Kehe Yu,Weiyang Gao
Am J Pathol. doi: 10.1016/j.ajpath.2020.08.013. (IF 3.491)
148. Ning Ma,Xingjie Li,Hongyu Jiang,Yulong Dai,Guofeng Xu,Zongde Zhang
J Virol. doi: 10.1128/JVI.01753-20. (IF 4.501)
149. Lin Xu,Bo Tan,Di Huang,Meijie Yuan,Tingting Li,Ming Wu,Chaoyang Ye
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.626510. (IF 4.225)