QuickBlock™ Western封闭液
收藏
产品编号 P0252-100ml
数量
¥ 123.00
产品包装:
15ml 100ml 500ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的QuickBlock™ Western封闭液(QuickBlock™ Blocking Buffer for Western Blot)是最新一代的快速高效Western封闭液,总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品,主要用于Western blot (WB)实验中PVDF膜或硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane, NC膜)的封闭,也可以用于Western实验中一抗或二抗的稀释。
QuickBlock™ Western封闭液快速高效。封闭时间通常仅需5-15分钟,并且和BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统的Western封闭液以及国外同类的快速封闭液相比,显示出更强的信噪比(参考图1)。
QuickBlock™ Western封闭液封闭后背景极低。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
QuickBlock™ Western封闭液兼容性好,兼容辣根过氧化物酶(Horseradish peroxidase, HRP)、碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase, AP)和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂,不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素,不会干扰基于生物素的检测。
QuickBlock™ Western封闭液使用便捷。本产品无需添加任何额外的试剂,可以直接用于印迹膜的封闭。
本产品与BSA及国外同类产品的封闭效果对比参见图1。在相同样品和实验条件下,仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时,碧云天的QuickBlock™ Western封闭液封闭后的整体背景明显低于BSA封闭后的背景,而且目的条带亮度明显高于国外同类品牌产品。
图1. QuickBlock™ Western封闭液与BSA及国外同类产品的封闭效果比较。每组实验从左到右依次为:5µl蛋白Marker,2.5µg蛋白量的HeLa细胞裂解液,5µg蛋白量的HeLa细胞裂解液。请注意对于Antibody A,QuickBlock™封闭液比BSA和国外同类产品具有更低的背景,并且和国外同类产品相比信号明显更强。对于Antibody B,QuickBlock™封闭液比BSA具有更低的背景,和国外同类产品相比信号明显更强。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。

关于不同封闭液的比较和选择,请参考碧云天的相关网页:http://www.beyotime.com/support/blocking-buffer.htm
按照每张膜封闭需要5-10ml QuickBlock™ Western封闭液计算,一个100ml包装的本产品可以封闭10-20张膜,一个500ml包装的本产品可以封闭50-100张膜。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对于一些背景非常高的抗体,可以尝试将封闭时间延长为30-60分钟。此外,如有特殊需要,也完全可以4℃封闭过夜。
由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的,因此对于一些特殊的实验,可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
取放PVDF膜和NC膜应使用平头镊子,并仅轻轻夹取其边角,操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
PVDF膜一经浸润和活化,需一直保持湿润,根据Western进行到的具体步骤可放置于western转膜液或洗涤液等适当溶液中,否则可能会产生难以封闭的异常背景。
为进一步提高信噪比,推荐同时使用QuickBlock™Western一抗稀释液(P0256)QuickBlock™ Western二抗稀释液(P0258)进行一抗及二抗的稀释。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 完成转膜后,用Western洗涤液洗涤印迹膜1-2分钟。
2. 根据膜的大小,在平皿或者其它适当容器中倒入一定体积的QuickBlock™ Western封闭液,确保封闭液后续能充分覆盖膜即可。对于常规的western,一张约6.6×8.5cm的膜推荐使用约10ml左右的封闭液。
3. 用平头镊夹住膜的一角,将膜放置在QuickBlock™ Western封闭液中,使封闭液完全浸没膜,置于水平摇床上封闭约10分钟(通常5-15分钟均可;经多种抗体的测试封闭10分钟的效果很多时候会显著优于常规的BSA封闭1小时的效果)。
4. 封闭后的膜即可用于一抗孵育等后续实验。详细的Western操作可以参考如下的相关网页:
http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0023A-100ml Western一抗稀释液 100ml
P0023A-500ml Western一抗稀释液 500ml
P0023B-100ml Western封闭液 100ml
P0023B-500ml Western封闭液 500ml
P0023D-100ml Western二抗稀释液 100ml
P0023D-500ml Western二抗稀释液 500ml
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw)  100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx)  100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X)  100ml
P0252-100ml QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0252-500ml QuickBlock™ Western封闭液 500ml
P0256-100ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0256-500ml QuickBlock™ Western一抗稀释液 500ml
P0258-100ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0258-500ml QuickBlock™ Western二抗稀释液 500ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Ding M1, 2, 3, Ning J2, Feng N2, Li Z2, Liu Z2, Wang Y2, Wang Y2, Li X3, Huo C3, Jia X3, Xu R3, Fu F2, Wang X3, Pei J2.
J Pineal Res 2018 Jan;64(1). doi: 10.1111/jpi.12447. (IF 14.528)
2. Zhao Z1, Zhao Y1, Zhuang XY2, Lo WC3, Baker MAB4, Lo CJ5, Bai F
Nature Communications 2018 May 14;9(1):1885. (IF 11.878)
3. Pei-PeiZhao, Hao-RanHu, Jia-YuLiu, Qin-FeiKe, Xiao-YuanPeng, HaoDing, Ya-PingGuo.
CHEM ENG J 2019 March 1;359: 1120-1129. (IF 10.652)
4. Chao Zhou, Mengyu Liu, Xiang Mei, Qian Li, Wenjuan Zhang, Ping Deng, Zhixin He, Yu Xi, Tong Tong, Huifeng Pi, Yonghui Lu, Chunhai Chen, Lei Zhang, Zhengping Yu, Zhou Zhou, Mindi He
Sci Total Environ. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147014. (IF 6.551)
5. Song Yu, Bingxuan Jia, Na Liu, Dianzhen Yu, Shuo Zhang, Aibo Wu
Sci Total Environ. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147405. (IF 6.551)
8. Hu H1, Zhao P2, Liu J2, Ke Q2, Zhang C1, Guo Y3, Ding H4.
J NANOBIOTECHNOL 2018 Nov 29;16(1):98. (IF 6.518)
9. Xiaoqin Tan, Chunpu Li, Ruirui Yang, Sen Zhao, Fei Li, Xutong Li, Lifan Chen, Xiaozhe Wan, Xiaohong Liu, Tianbiao Yang, Xiaochu Tong, Tingyang Xu, Rongrong Cui, Hualiang Jiang, Sulin Zhang, Hong Liu, Mingyue Zheng
J Med Chem. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c01205. (IF 6.205)
10. Chen GL, Ye T1, Chen HL3, Zhao ZY4, Tang WQ4, Wang LS3, Xia JL1, 4.
Oncogenesis 2017 Sep 25;6(9):e382. (IF 6.119)
12. Tengfei Liu, Xiaoyan Liu, Hui Xiong, Cheng Xu, Jianxu Yao, Xiumei Zhu, Jianping Zhou and Jing Yao.
POLYM CHEM-UK 2018;9:1827-1839. (IF 5.342)
13. Xin Dang, Nai-Kei Wong, Yongli Xie, Vengatesen Thiyagarajan, Fan Mao, Xiangyu Zhang, Yue Lin, Zhiming Xiang, Jun Li, Shu Xiao, Zohaib Noor, Yuanqiu He, Yang Zhang, Ziniu Yu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00411. (IF 5.201)
14. Qian Zhou, Hong Cao, Xiaoyi Hang, Huamin Liang, Miaomiao Zhu, Yixian Fan, Jiawei Shi, Nianguo Dong, Ximiao He
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.794058. (IF 5.201)
15. Yuhan Shu, Xin Sun, Guiqin Ye, Mengting Xu, Zhipan Wu, Caixia Wu, Shouxin Li, Jingkui Tian, Haote Han, Jianbin Zhang
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.760022. (IF 5.201)
16. Yihan Wang, Xiang Yuan, Malik Ahsan Ali, Ziyue Qin, Yan Zhang, Changjun Zeng
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.792994. (IF 5.201)
17. Weibo Dai, Xinyi Zhan, Weijie Peng, Xin Liu, Weiwen Peng, Quanxi Mei, Xianjing Hu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/2617881. (IF 5.076)
19. Chen J, Mao S, Li H, Zheng M, Yi L, Lin JM, Lin ZX.
PLoS One 2017 Aug 3;12(8):e0182183. (IF 2.74)
20. Ding Y, Zheng Y, Liu T, Chen T, Wang C, Sun Q, Hua M, Hua T.
SCI REP-UK 2017 Nov 2;7(1):14897. (IF 3.998)
21. Yang D1, Sun C1, Zhang J2, Lin S2, Zhao L2, Wang L1, Lin R1, Lv J1, Xin S1.
Int J Mol Med 2018 Jan;41(1):43-50. (IF 3.098)
22. Liu X1, Wang Z2, Zhang G3, Zhu Q3, Zeng H3, Wang T3, Gao F3, Qi Z3, Zhang J4, Wang R3.
Oncol Lett 2018 Jan;15(1):1229-1235. (IF 2.311)
23. Zhang L, Liu J, Zhou F, Wang W, Chen N
Mol Med Rep. 2018 Mar;17(3):4490-4498. (IF 2.1)
24. Wang X, Zou P, He Y, Meng K, Quan F, Zhang Y
Anim Reprod Sci. 2018 Mar;190:108-118. (IF 1.66)
25. Liu L, Chang X, Zhang Y, Wu C, Li R, Tang L, Zhou Z
Toxicol In Vitro. 2018 Mar;47:228-237. (IF 2.959)
26. Chen G1, Li Q1, Luo Y2, Liu T2, Zhou S1, Pan E3, Peng L3.
MOL MED REP 2018 Apr;17(4):5928-5933. (IF 2.1)
27. Guo D1, Hu X2, Zhang H3, Lu C4, Cui G5, Luo X6.
Int Immunopharmacol 2018 May;58:72-79. (IF 3.943)
28. Song Z1, Yang F1, Du H1, Li X1, Liu J1, Dong M1, Xu X2, 3.
Thorac Cancer 2018 May;9(5):555-562. (IF 2.61)
29. Xu H, Chen J, Si X, Chen M, Pei F, Qiu C, Wu J, Guan X
Mol Med Rep. 2018 Jun;17(6):8548-8556. (IF 2.1)
30. Yang HW1, Liu XY2, Shen ZF1, Yao W1, Gong XB2, Huang HX3, Ding GH1.
Int J Biol Sci 2018 Jun 22;14(9):1142-1152. (IF 4.858)
31. Sun H1, Shao W2, Liu H2, Jiang Z3.
ENVIRON SCI POLLUT R 2018 Jun;25(17):17050-17057. (IF 3.056)
32. Gao S1, Wang Y2, Li D1, Guo Y1, Zhu M3, Xu S1, Mao J1, Fan G4.
Inflammation 2018 Sep 14. doi: 10.1007/s10753-018-0891-7. (IF 3.212)
33. Liu L1, Zhang Y1, Chang X1, Li R2, Wu C1, Tang L3, Zhou Z4.
Toxicol Lett 2018 Oct 1;295:277-287. (IF 3.569)
34. Wang Z, Zhou W, Dong H, Ma X, He Z
Mol Med Rep. 2018 Oct;18(4):3957-3964. (IF 2.1)
35. Jin X1, Yu Y1, Zou Q2, Wang M1, Cui Y1, Xie J1, Wang Z1.
J Cell Biochem 2018 Oct 14. doi: 10.1002/jcb.27873. (IF 4.237)
37. Lin L, Wang L, Liu Y, Xu C, Tu Y, Zhou J
Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3405-3415. (IF 3.417)
38. Wu K, Mu XY, Jiang JT, Tan MY, Wang RJ, Zhou WJ, Wang X, He YY, Li MQ, Liu ZH
Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3523-3532. (IF 3.417)
39. Wu JX, Tong L, Hu L, Xia CM, Li M, Chen QH, Chen FX, Du DS
Hypertens Res. 2018 Dec;41(12):1013-1022. (IF 2.941)
40. Ding Y1, 2, Chen T1, Wang Q1, Yuan Y1, Hua T1.
Neuroreport 2018 Dec 12;29(18):1537-1543. (IF 1.394)
42. Liang X, Li B, Huang Q, Liu D, Ma H.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Dec 9;507(1-4):355-361. (IF 2.985)
43. Li XH1, Wang HP1, Tan J1, Wu YD1, Yang M1, Mao CZ2, Gao SF2, Li H2, Chen H3, Cai WB4.
Life Sci 2019 Jan 1;216:129-139. (IF 3.647)
44. Wang X, Meng K, He Y, Wang H, Zhang Y, Quan F
Int J Biol Sci. 15(2):404-415. (IF 4.858)
46. Xiao Q, Zeng JH, Zhou H, Qiu QH, Ke B, Deng L, Hu ZM, Roh J, Dai M.
Mol Med Rep. 19(3):2377-2385. (IF 2.1)
47. Li M, Wang J, Liu Y, Wu J, Li F, Feng S, Du D, Chen F
Neuroreport. 30(9):637-644. (IF 1.394)
48. Pan Z, Fan Z, Ma J, Liu H, Shen L, He B, Zhang M
Am J Transl Res. 11(6):3801-3815. eCollection 2019. (IF 3.375)
49. Liu Z, Tian X, Liu W, Xian Y, Chen W, Chen H, Zhou R
PLoS One. 14(6):e0219091. (IF 2.74)
50. Deng Y, Han Q, Mei S, Li H, Yang F, Wang J, Ge S, Jing X, Xu H, Zhang T
Oncol Lett. 18(3):2845-2852. (IF 2.311)
51. Tan Y, Jin Y, Wang Q, Huang J, Wu X, Ren Z
Cells. 8(10). pii: E1241. (IF 4.366)
53. Wang J, Feng S, Li M, Liu Y, Yan J, Tang Y, Du D, Chen F
Neurochem Res. 44(12):2796-2808. (IF 3.038)
54. Feng Min, Xian Jie Jia, Qin Gao, Fang Niu, Zhi Yuan Hu, Ya Ling Han, Hong Jie Shi, Ying Yu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2019.8176. (IF 1.785)
56. Jiangbei Yuan, Zihan Zheng, Liting Wang, Haiying Ran, Xiangyu Tang, Xiaodong Xie, Fei Li, Fang Liu, Xiaoyang Wang, Jiale Zhang, Junying Zhang, Yi Huang, Xuefeng Xia, Ying Wan
Infect Immun. doi: 10.1128/IAI.00738-19. (IF 3.201)
57. Yang X, Zhang C, Tie H, Luo J, Wang Y, Wu Q
J Cell Biochem. 121(4):2950-2961. (IF 4.237)
58. Feng-Zhi Xin, Ze-Hua Zhao, Rui-Nan Zhang, Qin Pan, Zi-Zhen Gong, Chao Sun, Jian-Gao Fan
World J Gastroenterol. doi: 10.3748/wjg.v26.i18.2203.
59. Xiangru Zheng, Jinlai Wei, Wenjun Li, Xiaoli Li, Wuyi Wang, Jinbao Guo, Zhongxue Fu
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.103690.
60. Hui Hou, Ruirui Yang, Xiaohong Liu, Xiaolong Wu, Sulin Zhang, Kaixian Chen, Mingyue Zheng
Bioorg Chem. doi: 10.1016/j.bioorg.2020.103958. (IF 4.831)
61. Chufan Yan, Jiangyue Zhao, Yu Qin, Fangkun Zhao, Liyang Ji, Jinsong Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11205. (IF 2.1)
62. Niya Long, Shuo Peng, Liangzhao Chu, Jun Jia, Minghao Dong, Jian Liu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9200. (IF 1.785)
63. Yi Wu, Heming Cui, Yuying Zhang, Ping Yu, Yuangeng Li, Dan Wu, Yan Xue, Wenwen Fu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11716. (IF 2.1)
64. Dongmei Ye, Yuxuan Li, Heliang Zhang, Zhiwei Zhou, Yujie Tang, Peng Wu, Qiang Zhao, Zhiwei Zhang
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.52591. (IF 4.858)
65. Donghua Du, Wenting Lv, Rina Su, Chunwei Yu, Xiaoxia Jing, Nuwenqimuge Bai, Surong Hasi
Cell Stress Chaperones. doi: 10.1007/s12192-020-01184-z.
66. Cai-Chou Zhao, Hao Guo, Ying Wang, Jiu-Hong Li
Hum Cell. doi: 10.1007/s13577-020-00473-0. (IF 3.463)
67. Jiechun Huang, Fangrui Wang, Xiaotian Sun, Xianglin Chu, Rongrong Jiang, Yiqing Wang, Liewen Pang
Am J Transl Res. (IF 3.375)
68. Shan-Shan Li, Ling-Ling Xie, Zhuang-Zhuang Li, Yong-Jian Fan, Man-Man Qi, Yan-Guo Xi
Neurosci Lett. doi: 10.1016/j.neulet.2021.135842. (IF 2.274)
69. Yanjie Tan, Yi Jin, Sheng Wang, Jianhua Cao, Zhuqing Ren
J Muscle Res Cell Motil. doi: 10.1007/s10974-020-09585-4.
70. Wenjin Chen, Weiqiang Jia, Cuiying Wu, Lihua Chen, Kai Sun, Ji Wang, Boyun Ding, Ning Liu, Ruxiang Xu
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.644492. (IF 4.848)
71. Keke Wu, Biao Li, Qiuzhen Lin, Wanghan Xu, Wanyun Zuo, Jiayi Li, Na Liu, Tao Tu, Baojian Zhang, Yichao Xiao, Qiming Liu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119299. (IF 3.647)
72. Jingfei Zheng, Xuehe Li, Weili Yang, Fang Zhang
J Pharmacol Sci. doi: 10.1016/j.jphs.2021.02.001. (IF 2.835)
73. Bin Zeng, Zhiwei Sun, Qiting Zhao, Doudou Liu, Hao Chen, Xiaoshuang Li, H Rosie Xing, Jianyu Wang
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.60866. (IF 4.858)
74. Li-Min Zhang, Dong-Xue Zhang, Wei-Chao Zheng, Jin-Shu Hu, Lan Fu, Yan Li, Yue Xin, Xu-Peng Wang
Exp Neurol. doi: 10.1016/j.expneurol.2021.113683. (IF 4.691)
75. Chuan-Suo Zhang, Qian Han, Zhao-Wei Song, Hong-Yan Jia, Tian-Peng Shao, Yan-Peng Chen
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10268. (IF 1.785)
76. Jiaqi Chen, Qiaoya Pan, Yang Bai, Xuepeng Chen, Yi Zhou
Front Mol Biosci. doi: 10.3389/fmolb.2021.720370. (IF 4.188)
77. Guohai Xie, Xinyi Zheng, Zhong Zheng, Ruoyu Wu, Zhixian Yao, Wenjie Huang, Feng Sun, Xingyu Mu, Ke Wu, Junhua Zheng
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.203514.
78. Hang-Xing Yu, Wei Lin, Kang Yang, Li-Juan Wei, Jun-Li Chen, Xin-Yue Liu, Ke Zhong, Xin Chen, Ming Pei, Hong-Tao Yang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.741801. (IF 4.225)
79. Si-Min Zhang, Chuan-Yuan Wei, Qiang Wang, Lu Wang, Lu Lu, Fa-Zhi Qi
Mol Biol Rep. doi: 10.1007/s11033-021-06646-w. (IF 1.402)
80. Lishan Zhang, Shanhui Ge, Wanmei He, Qingui Chen, Caixia Xu, Mian Zeng
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.101111. (IF 4.238)
81. Qudong Lu, Yang Yang, Hengshuai Zhang, Cheng Chen, Jiang Zhao, Zhenxing Yang, Yi Fan, Longkun Li, Huan Feng, Jingzhen Zhu, Shanhong Yi
Drug Des Devel Ther. doi: 10.2147/DDDT.S329507.
82. Xin Wang, Wenting Zhang, Jingtao Na, Yanping Huo, Yacheng Wang, Ketong Liu
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3843830. (IF 1.803)
83. Bin Wang, Ping Yu, Wei Lin, Zhaohui Zhai
Anal Cell Pathol (Amst). doi: 10.1155/2021/5543212.
84. Wenting Zhang, Xin Wang, Jing Li, Mingyuan Xu, Xiaolu Ren, Huiying Liu, Lu Xu, Jun Shao
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3433615. (IF 1.803)
85. Mengmeng Li, Hongjian Lu, Xueyan Wang, Chengwei Duan, Xiangyang Zhu, Yi Zhang, Xin Ge, Feng Ji, Xueqin Wang, Jianbin Su, Dongmei Zhang
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2021.10.017. (IF 3.641)
86. Li-Tian Ma, Yang Bai, Jie Li, Yu Qiao, Yang Liu, Jin Zheng
Chin J Integr Med. doi: 10.1007/s11655-021-3438-3. (IF 1.545)
87. Penghui Xu, Xing Zhang, Jiacheng Cao, Jing Yang, Zetian Chen, Weizhi Wang, Sen Wang, Lu Zhang, Li Xie, Lang Fang, Yiwen Xia, Zhe Xuan, Jialun Lv, Hao Xu, Zekuan Xu
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.707.