化学发光法EMSA试剂盒
收藏
产品编号 GS009
数量
¥ 1662.00
产品包装:
100次
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

化学发光法EMSA试剂盒(Chemiluminescent EMSA Kit)是一种通过Streptavidin-HRP及后续的BeyoECL Moon试剂来实现化学发光检测Biotin标记的EMSA探针的检测试剂盒。同时本试剂盒也提供了EMSA检测所需的结合缓冲液和上样缓冲液,及一些关键的相关试剂,可以实现非同位素的EMSA检测。
本试剂盒采用了高质量的Streptavidin-HRP Conjugate,HRP和Streptavidin共价交联的比例大于3,这样比采用
Streptavidin和Biotin-HRP conjugate两种试剂进行检测要更方便,并且灵敏度更高。
本试剂盒采用了非特异性结合比avidin更低的strepatavidin,使检测结果背景更低灵敏度更高。
本试剂盒和碧云天的各种生物素标记EMSA探针可以配套使用。
本试剂盒没有提供生物素探针标记相关的试剂,其它特定的生物素标记EMSA探针的制备可以使用碧云天的EMSA探针生物素标记试剂盒(GS008)
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X)中含有poly(dI-dC)等有效成分。其中poly(dI-dC)的浓度经过优化,可以很好的消除蛋白和标记探针间的非特异性结合,同时又不会减弱目的转录因子和标记探针间的结合。
本试剂盒可以用于100个蛋白和探针的结合反应,并足够检测至少10块有生物素标记EMSA探针的膜。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
GS009-1 EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 200μl
GS009-2 EMSA/Gel-Shift上样缓冲液(无色,10X) 200μl
GS009-3 EMSA/Gel-Shift上样缓冲液(蓝色,10X) 200μl
GS009-4 BeyoECL Moon A液 55ml
GS009-5 BeyoECL Moon B液 55ml
GS009-6 Streptavidin-HRP Conjugate 100μl
GS009-7 封闭液 380ml
GS009-8 洗涤液(5X) 250ml
GS009-9 检测平衡液 250ml
说明书 1份

保存条件:
GS009-1至GS009-3和GS009-6在-20℃保存,其余可4℃保存。如果长期不用,整个试剂盒可-20℃保存,-20℃可以保存更长时间。
注意事项:
需自备带正电荷尼龙膜,以及凝胶电泳时所需的相关试剂。带正电荷尼龙膜(FFN10/FFN11/FFN13/FFN15)可以向碧云天订购。
如果需要使用更多的封闭液或洗涤液,可另外单独订购GS009B封闭液GS009W洗涤液(5X)
BeyoECL Moon A液和B液均对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 探针的标记:
可以直接选购碧云天的生物素标记EMSA探针,或使用碧云天生 产的EMSA探针生物素标记试剂盒 (GS008)或其它合适的试剂盒进行EMSA探针的生物素标记。
2. 探针的纯化和检测:
碧云天的各种生物素标记EMSA探针都已经过纯化,可以直接使用;对于使用碧云天的EMSA探针生物素标记试剂盒(GS008)等试剂盒标记的EMSA探针,通常 为实验简便起见,可以不必纯化标记好的探针。有些时候,纯化后的探针会改善EMSA的电泳结果。详细的探针纯化和探针的标记效率的检测请参考EMSA探针生物素标记试剂盒的相关说明。
3. EMSA胶的配制:
a.准备好倒胶的模具。可以使用常规的制备蛋白电泳胶的模具(例如BioRad的常规用于蛋白电泳的制胶装置),或其它适当的模具。最好选择可以灌制较薄 胶的模具,以便于干胶等后续操作。为得到更好的结果,可以选择可灌制较大EMSA胶的模具。制胶前必须把制胶模具冲洗干净,需特别注意不能有SDS残留。
b.按照如下配方配制20ml 4%的聚丙烯酰胺凝胶(注意:使用29:1等不同比例的Acr/Bis对结果影响不大)。

TBE buffer(10X) 1ml
重蒸水 16.2ml
39:1 acrylamide/bisacrylamide(40%,w/v) 2ml
80% 甘油 625μl
10% 过硫酸铵(ammonium persulfate) 150μl
TEMED 10μl

c.按照上述顺序依次加入各种试剂,加入TEMED前先混匀,加入TEMED后立即混匀,并马上加入到制胶的模具中。避免产生气泡,并加上梳 齿。如果发现非常容易形成气泡,可以把一块制胶的玻璃板进行硅烷化处理。
4. EMSA结合反应:
a.如下设置EMSA结合反应:

阴性对照反应:
Nuclease-Free Water 7μl
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2μl
细胞核蛋白或纯化的转录因子 0μl
标记好的探针 1μl
总体积 10μl
样品反应:
Nuclease-Free Water 5μl
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2μl
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2μl
标记好的探针 1μl
总体积 10μl
探针冷竞争反应:
Nuclease-Free Water 4μl
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2μl
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2μl
未标记的探针 1μl
标记好的探针 1μl
总体积 10μl
突变探针的冷竞争反应:
Nuclease-Free Water 4μl
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2μl
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2μl
未标记的突变探针 1μl
标记好的探针 1μl
总体积 10μl
Super-shift反应:
Nuclease-Free Water 4μl
EMSA/Gel-Shift结合缓冲液(5X) 2μl
细胞核蛋白或纯化的转录因子 2μl
目的蛋白特异抗体 1μl
标记好的探针 1μl
总体积 10μl

b.按照上述顺序依次加入各种试剂,在加入标记好的探针前先混匀,并且室温(20-25℃)放置10分钟,从而消除可能发生的探针和蛋白的 非特异性结合,或者让冷探针优先反应。然后加入标记好的探针,混匀,室温(20-25℃)放置20分钟。
c.加入1μl EMSA/Gel-Shift上样缓冲液(无色,10X),混 匀后立即上样。注意:有些时候溴 酚蓝会影响蛋白和DNA的结合,建议尽量使用无色的EMSA/Gel-Shift上样缓冲液。如果对于使用无色上样缓冲液在上样时感觉到无法上样,可以在无色上样缓冲液里面添加极少量的蓝色的上样缓冲液,至可以观察到蓝颜色即可。
5.电泳:
a.用0.5XTBE作为电泳液。按照10V/厘米的电压预电泳10分钟。预电泳的时候如果有空余的上样孔,可以加入少量稀释 好的1X的EMSA上样缓冲液(蓝色),以观察电压是否正常进行。
b.把混合了上样缓冲液的样品加入到上样孔内。在多余的某个上样孔内加入10μl稀释好的1X的EMSA/Gel-Shift上样缓冲液(蓝色),用于观察电泳进行的情况。
c.按照10V/厘米的电压电泳。确保胶的温度不超过30℃,如果温度升高,需要适当降低电压。电泳至EMSA/Gel-Shift上样缓冲液中的蓝色染料溴酚蓝至胶的下缘1/4处,停止电泳。
6. 转膜:
a.取一和EMSA胶大小相近或略大的尼龙膜,剪角做好标记,用0.5XTBE浸泡至少10分钟。尼龙膜自始至终仅能使用镊子夹取,并且仅可夹取不可能接触样品的边角处。
b.取两片和尼龙膜大小相近或略大的滤纸,用0.5XTBE浸湿。
c.把浸泡过的尼龙膜放置在一片浸湿的滤纸上,注意避免尼龙膜和滤纸间产生气泡。
d.非常小心地取出EMSA胶放置到尼龙膜上,注意确保胶和膜之间没有气泡。
e.再把另外一片浸湿的滤纸放置到EMSA胶上,注意确保滤纸和胶之间没有气泡。
f.采用Western时所使用的湿法电转膜装置或其它类似的电转膜装置,以0.5XTBE为转膜液,把EMSA胶上的探针、蛋白以及探针和蛋白的复合物等转移到尼龙膜上。对于大小约为10x8x0.1cm的EMSA胶,用BioRad的常用的Western转膜装置,电转时可以设置为380mA(约100V)转膜30-60分钟。如果胶较厚,则需适当延长转膜时间。转膜时需保持转膜液的温度较低,通常可以把电转槽置于4℃冷库或置于冰浴或冰水浴中进行电转,这样可以确保低温。具体的电转膜方法请参考电转膜装置的使用说明。
g.转膜完毕后,小心取出尼龙膜,样品面向上,放置在一干燥的滤纸上,轻轻吸掉下表面明显的液体。立即进入下一步的交联步骤,不可使膜干掉。
7. 交联:
a.用紫外交联仪(UV-light cross-linker)选择254nm紫外波长,120mJ/cm2,交联45-60秒。如果没有紫外交联仪可以使用普通的手提式紫外灯(例如碧云天的手提紫外检测仪(EUV002)),距离膜5-10厘米左右照射3-10分钟。也可以使用超净工作台内的紫外灯,距离膜5-10厘米左右照射3-15分钟。最佳的交联时间可以使用标准品自行摸索。
b.交联完毕后,可以直接进入下一步检测;也可以用保鲜膜包裹后在室温干燥处存放3-5天,然后再进入下一步检测。如果检测结果发现交联效果不佳,甚至连free probe的条带都非常微弱,可以考虑在膜干燥后参考步骤A的条件再交联一次,以进一步改善交联效果。
8. 化学发光法检测生物素标记的探针:
a.37-50℃水浴溶解封闭液和洗涤液。注意: 封闭液和洗涤液必须完全溶解后方可使用,封闭液和洗涤液可以在室温至50℃之间使用,但必须确保这两种溶液中均无沉淀产生,在冬天需特别注意。
b.取一合适的容器加入15ml封闭液,再放入交联过的含有样品的尼龙膜。在侧摆摇床或水平摇床上缓慢摇动15分钟。
c.取7.5μl Streptavidin-HRP Conjugate加入到15ml封闭液中(1:2000稀释),混匀备用。
d.去除用于尼龙膜封闭的封闭液,加入上一步中配制的15ml含有Streptavidin-HRP Conjugate的封闭液。在侧摆摇床或水平摇床上缓慢摇动15分钟。
e.取25ml洗涤液(5X),加入100ml重蒸水或Milli-Q级纯水,混匀配制成125ml洗涤液。
f.将尼龙膜转移至另一装有15-20ml洗涤液的容器内,漂洗1分钟。
g.去除洗涤液,加入15-20ml洗涤液,在侧摆摇床或水平摇床缓慢上洗涤5分钟。
h.重复步骤G 三次(共洗涤四次),每次洗涤时间都约为5分钟。
i.将尼龙膜转移至另一装有20-25ml检测平衡液的容器内,在侧摆摇床或水平摇床上缓慢摇动5分钟。
j.取5ml BeyoECL Moon A液和5ml BeyoECL Moon B液混匀,配制成BeyoECL Moon工作液。
注意:BeyoECL Moon工作液必须现配现用。说明:从本步骤起操作方法和注意事项同Western实验的荧光检测。
k.取出尼龙膜,用吸水纸吸去过多液体。立即将膜的样品面向上,放置到处于水平桌面上的洁净容器内或保鲜膜上。
l.在尼龙膜的表面小心加上步骤J配制好的共10ml BeyoECL Moon工作液,使工作液完全覆盖尼龙膜。室温放置2-3分钟。
m.取出尼龙膜,用吸水纸吸去过多液体。将尼龙膜放在两片保鲜膜或其它适当的透光薄膜中间,并固定于压片暗盒(也称片夹)内。
n.用X光片压片1-5分钟。可以先压片1分钟,立即显影定影,然后根据结果再调整压片时间;也可以直接分别压片30秒、1、3、5分钟或更长时间,然后一起显影定影观察结果。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang X, Li C, Chen Y, Hao Y, Zhou W, Chen C, Yu Z.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2008 Jun 27;371(2):283-8. (IF 2.985)
3. Wei Y, Weng D, Li F, Zou X, Young DO, Ji J, Shen P.
Apoptosis . 2008 Aug;13(8):1031-42. (IF 4.543)
4. Mao XM, Zhou Z, Cheng LY, Hou XP, Guan WJ, Li YQ.
FEBS Lett . 2009 Oct 6;583(19):3145-50. (IF 3.057)
5. Lu J, Zhao J, Liu K, Zhao J, Yang H, Huang Y, Qin Z, Bai R, Li P, Ma J, Yan W, Zhao M,Dong Z.
Cell Mol Life Sci . 2010 Jun;67(12):2091-106. (IF 6.496)
6. Ding RY, Zhao DM, Zhang ZD, Guo RX, Ma XC
J Surg Res . 2011 Dec;171(2):e209-14. (IF 1.841)
7. Xu J, Wang B, Xu Y, Sun L, Tian W, Shukla D, Barod R, Grillari J, Grillari-Voglauer R,Maxwell PH, Esteban MA.
Oncogene . 2012 Feb 23;31(8):1065-72. (IF 7.971)
8. Gu L, Liang X, Wang L, Yan Y, Ni Z, Dai H, Gao J, Mou S, Wang Q, Chen X, Wang L, Qian J.
Kidney Int . 2012 Mar;81(5):458-68. (IF 8.945)
9. Liu SS, Zheng HX, Jiang HD, He J, Yu Y, Qu YP, Yue L, Zhang Y, Li Y.
J Biomed Sci . 2012 May 1;19(1):49. (IF 5.762)
10. Li F, Li C, Zhang H, Lu Z, Li Z, You Q, Lu N, Guo Q
TOXICOL APPL PHARM  . 2012 Jun 1;261(2):217-26. (IF 3.616)
11. Zhao J, Liu K, Lu J, Ma J, Zhang X, Jiang Y, Yang H, Jin G, Zhao G, Zhao M, Dong Z.
Int J Oncol . 2012 Jun;40(6):1923-8. (IF 3.899)
12. Peng X, Wang Y, Kolli S, Deng J, Li L, Wang Z, Raj JU, Gou D.
AM J PHYSIOL-CELL PH . 2012 Aug 1;303(3):C267-77. (IF 3.485)
13. Chen FH, Lu N, Zhang HW, Zhao L, He LC, Sun HP, You QD, Li ZY, Guo QL.
Mol Pharmacol . 2012 Nov;82(5):958-71. (IF 3.664)
14. Yu Q, Shen XH, Li Y, Li RJ, Li J, Luo YY, Liu SF, Deng MY, Pei MF, Zhang GS.
PLoS One . 2013;8(2):e58031. (IF 2.74)
15. Qi-Hui Jin,Hong-Xia Shen,Hui Wang,Qi-Yang Shou,Qiang Liu
Diabetol Metab Syndr. doi: 10.1186/1758-5996-5-12. (IF 2.709)
16. Sun J,Fan L, Li M, Zhang Y, Cheng N.
《中德临床肿瘤学杂志》 . 2013 April;12(4):181-7 .
17. Li K, Dan Z, Hu X, Ouzhu M, Ciren Y, Wang Z, Wang J, Yang X, Ze Y.
Mol Cell Biochem . 2013 Apr;376(1-2):137-43. (IF 2.795)
18. Zhu L, Zhao L, Wang H, Wang Y, Pan D, Yao J, Li Z, Wu G, Guo Q.
Toxicol Lett . 2013 May 23;219(2):107-15. (IF 3.569)
19. Wu WY, Wang WY, Ma YL, Yan H, Wang XB, Qin YL, Su M, Chen T, Wang YP.
BRIT J PHARMACOL . 2013 Jul;169(5):1058-71. (IF 7.73)
20. Song X, Yao J, Wang F, Zhou M, Zhou Y, Wang H, Wei L, Zhao L, Li Z, Lu N, Guo Q.
TOXICOL APPL PHARM  . 2013 Sep 1;271(2):144-55. (IF 3.616)
21. Yan S, Fu Q, Zhou Y, Zhang N, Zhou Q, Wang X, Yuan Z, Wang X, Du J, Zhang J, Zhan L.
Theranostics . 2013 Oct 15;3(11):841-50. (IF 8.579)
22. Wang G, Xiu P, Li F, Xin C, Li K.
Oxid Med Cell Longev . 2014;2014:273692. (IF 5.076)
23. Yao J, Hu R, Sun J, Lin B, Zhao L, Sha Y, Zhu B, You QD, Yan T, Guo QL.
MOL CARCINOGEN . 2014 Feb;53(2):145-58. (IF 3.825)
24. Li X, Jiang J, Shi S, Bligh SW, Li Y, Jiang Y, Huang D, Ke Y, Wang S.
PLoS One . 2014 Jun 13;9(6):e99697. (IF 2.74)
25. Fang L, Xu Z, Wang GS, Ji FY, Mei CX, Liu J, Wu GM.
PLoS One . 2014 Jul 15;9(7):e101406. (IF 2.74)
26. Zhao K, Song X, Huang Y, Yao J, Zhou M, Li Z, You Q, Guo Q, Lu N.
Eur J Pharmacol . 2014 Aug 15;737:57-69. (IF 3.263)
27. Yao LL, Liao CH, Huang G, Zhou Y, Rigali S, Zhang B, Ye BC.
APPL MICROBIOL BIOT . 2014 Sep;98(18):7935-48. (IF 3.53)
28. Liao C, Rigali S, Cassani CL, Marcellin E, Nielsen LK, Ye BC.
Microbiology . 2014 Sep;160(Pt 9):1914-28. (IF 1.027)
29. Xu X, Zhang Y, Li W, Miao H, Zhang H, Zhou Y, Li Z, You Q, Guo Q, Zhao L.
Biochem Pharmacol . 2014 Nov 15;92(2):220-34. (IF 4.96)
30. Li X, Miao H, Zhang Y, Li W, Li Z, Zhou Y, Zhao L, Guo Q.
Arch Toxicol . 2015 Jan;89(1):121-36. (IF 5.059)
31. Fang Y, Chai Z, Wang D, Kuang T, Wu W, Lou W.
Mol Cell Biochem . 2015 Jan;399(1-2):269-78. (IF 2.795)
32. Yang L, Ni L, Duan Q, Wang X, Chen C, Chen S, Chaugai S, Zeldin DC, Tang JR, Wang DW.
PROSTAG OTH LIPID M . 2015 Jan-Mar;116-117:64-75. (IF 2.283)
33. Wei L, Zhou Y, Qiao C, Ni T, Li Z, You Q, Guo Q, Lu N.
Cell Death Dis . 2015 Apr 9;6:e1714. (IF 6.304)
35. Zhao Y, Wang X, Sun Y, Zhou Y, Yin Y, Ding Y, Li Z, Guo Q, Lu N.
Apoptosis . 2015 Sep;20(9):1253-69. (IF 4.543)
36. Yang Y, Wu HJ, Lin L, Zhu QQ, Borriss R, Gao XW.
APPL MICROBIOL BIOT . 2015 Sep;99(17):7241-5. (IF 3.53)
38. Zhang Y, Gao T, Hu S, Lin B, Yan D, Xu Z, Zhang Z, Mao Y, Mao H, Wang L, Wang G, Xiong Y, Zuo B.
PLoS One . 2015 Nov 24;10(11):e0143734. (IF 2.74)
39. Guo Y, Wang W, Sun Y, Ma C, Wang X, Wang X, Liu P, Shen S, Li B, Lin J, Deng F, Wang H, Lou Z.
J Virol . 2015 Nov 11;90(2):1048-61. (IF 4.501)
40. Wang W, Liu X, Wang X, Dong H, Ma C, Wang J, Liu B, Mao Y, Wang Y, Li T, Yang C, Guo Y.
J Virol . 2015 Dec 1;89(23):11740-9. (IF 4.501)
41. Dai L, Xu Y, Yu W, Liu S, Gao Y, Zhang L, Yuan B, Chen J, Ma T, Zhang J.
Anim Genet . 2015 Dec;46(6):693-6. (IF 2.841)
42. Liao CH, Yao L, Xu Y, Liu WB, Zhou Y, Ye BC.
P NATL ACAD SCI USA . 2015 Dec 22;112(51):15630-5. (IF 9.412)
44. Zhang Y, Li W, Zhu M, Li Y, Xu Z, Zuo B.
Cell Signal . 2016 Jan;28(1):60-73. (IF 3.968)
45. Xia X, Yan C, Wu W, Zhou Y, Hou L, Zuo B, Xu D, Ren Z, Xiong Y.
Gene . 2016 Jan 10;575(2 Pt 2):551-8. (IF 2.984)
46. Wang S, Liu K, Xiao L, Yang L, Li H, Zhang F, Lei L, Li S, Feng X, Li A, He J.
Nucleic Acids Res .2016 Jan 8;44(1):187-97. (IF 11.501)
47. Zhang Y, Li W, Zhu M, Li Y, Xu Z, Zuo B.
Cell Signal . 2016 Jan;28(1):60-73. (IF 3.968)
48. Hong Y, Zhang H, Huang L, Li D, Song F.
Front Plant Sci . 2016 Jan 22;7:4. (IF 4.402)
49. Xia X, Yan C, Wu W, Zhou Y, Hou L, Zuo B, Xu D, Ren Z, Xiong Y.
Gene . 2016 Jan 10;575(2 Pt 2):551-8. (IF 2.984)
50. Liu X, Zhang Z, Ma X, Li X, Zhou D, Gao B, Bai Y.
Aquat Toxicol . 2016 Jan;170:229-39. (IF 4.344)
51. Wang S, Liu K, Xiao L, Yang L, Li H, Zhang F, Lei L, Li S, Feng X, Li A, He J.
Nucleic Acids Res . 2016 Jan 8;44(1):187-97. (IF 11.501)
52. Wu XB, Liu Y, Wang GH, Xu X, Cai Y, Wang HY, Li YQ, Meng HF, Dai F, Jin JD.
SCI REP-UK . 2016 Feb 19;6:21420. (IF 3.998)
53. Xu X, Zhang X, Liu Y, Yang L, Huang S, Lu L, Wang S, Guo Q, Zhao L.
ONCOTARGETS THER . 2016 Apr 26; 7(17):24436-54. (IF 3.337)
54. Zhao L, Miao HC, Li WJ, Sun Y, Huang SL, Li ZY, Guo QL.
MOL CARCINOGEN . 2016 May;55(5):778-92. (IF 3.825)
55. Liu X, Qin Z, Li X, Ma X, Gao B, Zhang Z.
Aquat Toxicol . 2016 Jun;175:232-40. (IF 4.344)
56. Dong Y, Wang S, Chen J, Zhang Q, Liu Y, You C, Monroig ó, Tocher DR, Li Y.
PLoS One . 2016 Jul 29;11(7):e0160361. (IF 2.74)
57. Xu Y, Liao CH, Yao LL, Ye X, Ye BC.
APPL ENVIRON MICROB . 2016 Sep 16. pii: AEM.02117-16 (IF 4.016)
58. Jiang Q, Liu Z, Zhou Z, Wang L, Wang L, Yue F, Wang J, Wang H, Song L.
FASEB J . 2016 Oct;30(10):3527-3540. (IF 4.966)
59. Zhuang K, Zhang J, Xiong M, Wang X, Luo X, Han L, Meng Y, Zhang Y, Liao W, Liu S.
Cell Death Dis . 2016 Oct 13;7(10):e2415. (IF 6.304)
60. Wu L, Guo H, Sun H, Zhang W, Sun C, Wang J.
ANTI-CANCER DRUG . 2016 Nov;27(10):988-1000. (IF 2.26)
61. You M, Jin J, Liu Q, Xu Q, Shi J, Hou Y.
J Cell Biochem . 2016 Dec 5.doi: 10.1002/jcb.25817. [Epub ahead of print] (IF 4.237)
62. Xu X, Zhang X, Zhang Y, Yang L, Liu Y, Huang S, Lu L, Kong L, Li Z, Guo Q, Zhao L.
SCI REP-UK . 2017 Feb 2;7:39950. (IF 3.998)
63. Liu H, Dong S, Gu F, Liu W, Yang G, Huang M, Xiao W, Liu Y, Guo T, Wang H, Chen Z, Wang J.
Front Plant Sci . 2017 Feb 6;8:127. (IF 4.402)
64. Chen Y, Wang J, Hong DY, Chen L, Zhang YY, Xu YN, Pan D, Fu LY, Tao L, Luo H, Shen XC.
ONCOTARGET . 2017 Feb 7;8(6):10470-10484. (IF 5.168)
65. Yan Chen,Jing Wang,Duan-Yang Hong,Lin Chen,Yan-Yan Zhang,Yi-Ni Xu,Di Pan,Ling-Yun Fu,Ling Tao,Hong Luo,Xiang-Chun Shen
ONCOTARGET. doi: 10.18632/oncotarget.14433. (IF 5.168)
67. Zhang W, Xu Y, Xu Q, Shi H, Shi J, Hou Y.
Carcinogenesis . 2017 Jul 1;38(7):748-755. (IF 4.603)
68. Lu Y, Zheng X, Hu W, Bian S, Zhang Z, Tao D, Liu Y, Ma Y.
ONCOTARGET . 2017 Jul 4;8(33):54913-54924. (IF 5.168)
69. Jiang M, Yin M, Wu S, Han X, Ji K, Wen M, Lu T.
SCI REP-UK . 2017 Jul 6;7(1):4803. (IF 3.998)
70. Gao YR, Li DF, Fleming J, Zhou YF, Liu Y, Deng JY, Zhou L, Zhou J, Zhu GF, Zhang XE, Wang DC, Bi LJ.
SCI REP-UK . 2017 Jul 25;7(1):6471. (IF 3.998)
71. Wei L, Dai Y, Zhou Y, He Z, Yao J, Zhao L, Guo Q, Yang L.
Cell Death Dis . 2017 Jul 20;8(7):e2944. (IF 6.304)
72. Liu B, Dong S, Li G, Wang W, Liu X, Wang Y, Yang C, Rao Z, Guo Y.
J Virol . 2017 Jul 27;91(16). pii: e00825-17. (IF 4.501)
73. Wei L, Zhang X, Ye Q, Yang Y, Chen X.
Mol Med Rep . 2017 Aug;16(2):1486-1492. (IF 2.1)
74. Xu H, Shi X, Wang Z, Gao C, Wang C, Wang Y.
Plant Sci . 2017 Aug;261:38-49. (IF 3.591)
75. Li A, Zhang J, Zhang X, Wang J, Wang S, Xiao X, Wang R, Li P, Wang Y.
SCI REP-UK . 2017 Aug 10;7(1):7841. (IF 3.998)
76. Wang J, Ge P, Qiang L, Tian F, Zhao D, Chai Q, Zhu M, Zhou R, Meng G, Iwakura Y, Gao GF, Liu CH.
Nat Commun . 2017 Aug 15;8(1):244. (IF 12.121)
77. Ma R, Xiao Y, Lv Z, Tan H, Chen R, Li Q, Chen J, Wang Y, Yin J, Zhang L, Chen W.
Front Plant Sci . 2017 Aug 4;8:1361. (IF 4.402)
78. Jing Wang,Pupu Ge,Lihua Qiang,Feng Tian,Dongdong Zhao,Qiyao Chai,Mingzhao Zhu,Rongbin Zhou,Guangxun Meng,Yoichiro Iwakura,George Fu Gao,Cui Hua Liu
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-017-00279-z. (IF 12.121)
79. Fan HH, Zhu LB, Li T, Zhu H, Wang YN, Ren XL, Hu BL, Huang CP, Zhu JH, Zhang X.
Int Immunopharmacol . 2017 Sep;50:14-21. (IF 3.943)
80. Xu Z, Wang M, Ye BC.
J Bacteriol . 2017 Sep 19;199(20). pii: e00281-17. (IF 3.004)
81. Feng T, Wei S, Wang Y, Fu X, Shi L, Qu L, Fan X.
Biomed Pharmacother . 2017 Oct;94:231-237. (IF 4.545)
83. Xu Y, You D, Ye BC.
Microbiology . 2017 Nov;163(11):1702-1710. (IF 1.027)
84. Zhang T, Zhao M, Lu D, Wang S, Yu F, Guo L, Wen S, Wu B.
Drug Metab Dispos . 2017 Dec 13. pii: dmd.117.078105. (IF 3.231)
85. Cui X,Zhao C,Yao X,Qian B,Su C,Ren Y,Yao Z,Gao X,Yang J
RNA Biol . 2018;15(10):1364-1375. (IF 5.35)
86. Xiaoteng Cui,Chunyan Zhao,Xuyang Yao,Baoxin Qian,Chao Su,Yuanyuan Ren,Zhi Yao,Xingjie Gao,Jie Yang
RNA Biol. doi: 10.1080/15476286.2018.1534525. (IF 5.35)
87. Guo Q, Lu L, Liao Y, Wang X, Zhang Y, Liu Y, Huang S, Sun H, Li Z, Zhao L.
Cell Death Dis . 2018 Jan 11;8(1):e3178. (IF 6.304)
88. Guo Y, Zhuang X, Huang Z, Zou J, Yang D, Hu X, Du Z, Wang L, Liao X.
BBA-BIOMEMBRANES . 2018 Jan;1864(1):238-251. (IF 3.411)
89. Wang Z,Tian X,Zhao Q,Liu Z,Li X,Ren Y,Tang J,Fang J,Xu Q,Bu Q
Plant Cell . 2018 Jan;30(1):228-244. (IF 9.618)
90. Zhang L,Chen L,Yu D
Plant Physiol. 176(1):790-803. (IF 6.902)
91. Zhao L,Zhang W,Yang Y,Li Z,Li N,Qi S,Crawford NM,Wang Y
SCI REP-UK. 8(1):1487. (IF 3.998)
92. Sun S,Guo W,Yang JS,Qiu M,Zhu XJ,Dai ZM
SCI REP-UK. 8(1):1990. (IF 3.998)
94. Zhao K, Li X, Lin B, Yang D, Zhou Y, Li Z, Guo Q, Lu N.
J Cell Physiol . 2018 Apr;233(4):3454-3464. (IF 5.546)
96. Lu M,Yang C,Li M,Yi Q,Lu G,Wu Y,Qu C,Wang L,Song L
FISH SHELLFISH IMMUN . 2018 May;76:68-77. (IF 3.298)
97. Zhao M,Zhang T,Yu F,Guo L,Wu B
Biochem Pharmacol. 152:293-301. (IF 4.96)
99. Ge JC,Zha XQ,Nie CY,Yu NJ,Li QM,Peng DY,Duan J,Pan LH,Luo JP
CARBOHYD POLYM. 189:289-295. (IF 7.182)
101. Liu XX,Shen MJ,Liu WB,Ye BC
Front Microbiol. 9:1311. (IF 4.235)
102. Li GZ,Wang ZQ,Yokosho K,Ding B,Fan W,Gong QQ,Li GX,Wu YR,Yang JL,Ma JF,Zheng SJ
New Phytol. 219(1):149-162. (IF 8.512)
103. Fang J,Yang J,Wu X,Zhang G,Li T,Wang X,Zhang H,Wang CC,Liu GH,Wang L
Aging Cell. 17(4):e12765. (IF 7.238)
104. Li T,Huang H,Shi G,Zhao L,Li T,Zhang Z,Liu R,Hu Y,Liu H,Yu J,Li G
Cell Death Dis. 9(9):849. (IF 6.304)
105. Wu X, Xu FL, Wang BJ, Yao J.
J Mol Neurosci. 65(4):438-443. (IF 2.678)
106. Citao Liu,Shujun Ou,Bigang Mao,Jiuyou Tang,Wei Wang,Hongru Wang,Shouyun Cao,Michael R Schläppi,Bingran Zhao,Guoying Xiao,Xiping Wang,Chengcai Chu
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-018-05753-w. (IF 12.121)
107. Youran Li,Ke Jin,Liang Zhang,Zhongyang Ding,Zhenghua Gu,Guiyang Shi
J AGR FOOD CHEM. doi: 10.1021/acs.jafc.8b02857. (IF 4.192)
108. Yuanyou Li,Xiaowei Zeng,Yewei Dong,Cuiying Chen,Cuihong You,Guoxia Tang,Junliang Chen,Shuqi Wang
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms19103193. (IF 4.556)
111. Yang P,Yao D,Aweya JJ,Wang F,Ning P,Li S,Ma H,Zhang Y
FISH SHELLFISH IMMUN. 84:639-647. (IF 3.298)
113. Ren J,Guo D,Wang X,Zhang C,Wang B,Gao Z
BIOSCIENCE REP. 39(1). pii: BSR20171668. (IF 2.942)
115. Chungen Li,Caili Chen,Qi An,Tao Yang,Zitai Sang,Yang Yang,Yuan Ju,Aiping Tong,Youfu Luo
Eur J Med Chem. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.10.067. (IF 5.572)
116. Yuanyou Li,Ziyan Yin,Yewei Dong,Shuqi Wang,Óscar Monroig,Douglas R Tocher,Cuihong You
MAR BIOTECHNOL. doi: 10.1007/s10126-018-9854-0. (IF 2.798)
117. Wu L,Ma L,Li X,Huang Z,Gao X
Mol Plant Pathol. 20(3):382-391. (IF 4.326)
118. Zhang T,Guo L,Yu F,Chen M,Wu B
Biochem Pharmacol. 161:89-97. (IF 4.96)
121. Du M,Wang Y,Liu Z,Wang L,Cao Z,Zhang C,Hao Y,He H
Inflammation. 42(2):413-425. (IF 3.212)
122. Tong Y,Zeng P,Zhang T,Zhao M,Yu P,Wu B
Biochem Pharmacol. 163:215-224. (IF 4.96)
123. Zhu B,Zhu Y,Tian J,Shen N,Li J,Lou J,Ke J,Yang Y,Gong Y,Gong J,Chang J,Miao X,Zhong R
MOL CARCINOGEN. 58(5):760-766. (IF 3.825)
124. Zhang Y,Li C,Zhou C,Hong P,Zhang Y,Sun S,Qian ZJ
J Neuroimmunol. 330:143-151. (IF 3.125)
125. Ping Zhang,Ruling Wang,Qiong Ju,Weiqiang Li,Lam-Son Phan Tran,Jin Xu
Plant Physiol. doi: 10.1104/pp.18.01380. (IF 6.902)
127. Jiali Ou,Huilin Li,Peiyuan Qiu,Qing Li,Hung-Chun Chang,Yun-Chi Tang
BIOCHEM BIOPH RES CO. doi: 10.1016/j.bbrc.2019.04.043. (IF 2.985)
128. Wang YL,Liu JY,Yang JE,Yu XM,Chen ZL,Chen YJ,Kuang M,Zhu Y,Zhuang SM
Hepatology. 70(1):259-275. (IF 14.679)
131. Jin X,Wang T,Liao Y,Guo J,Wang G,Zhao F,Jin Y
Cells. 8(9). pii: E987. (IF 4.366)
132. Mi Yang,Qi Guo,Hui Peng,Yu-Zhong Xiao,Ye Xiao,Yan Huang,Chang-Jun Li,Tian Su,Yun-Lin Zhang,Min-Xiang Lei,Hui-Ling Chen,Tie-Jian Jiang,Xiang-Hang Luo
J Exp Med. doi: 10.1084/jem.20181554. (IF 11.743)
135. Wang Y,Ma H,Tao X,Luo Y,Wang H,He J,Fang Q,Guo S,Song C
Exp Ther Med. 18(4):2491-2496. (IF 1.785)
136. Gong Y,Cheng X,Tian J,Li J,Zhu Y,Yang Y,Zou D,Peng X,Luo J,Zhao L,Mei S,Wang X,Yang N,Ke J,Gong J,Chang J,Wang Y,Zhong R
Liver Int. 39(10):1927-1936. (IF 5.175)
139. Cheng L,Yue J,Yin S,Ren M,Wang C
BIOCHEM BIOPH RES CO. 519(1):198-203. (IF 2.985)
140. Li Y,Li R,Ouyang N,Dai K,Yuan P,Zheng L,Wang W
Fertil Steril. 112(5):882-891.e1. (IF 6.312)
141. Pei YF,Hu WZ,Yang XL,Wei XT,Feng GJ,Zhang H,Shen H,Tian Q,Deng HW,Zhang L
Skelet Muscle. 9(1):28. (IF 3.754)
142. Tang Y,Li X,Xiao H,Li M,Li Y,Wang D,Wei L
Int J Mol Sci. 20(21). pii: E5487. (IF 4.556)
143. Fang He,Hui-Guang Li,Jing-Jing Wang,Yanyan Su,Hou-Ling Wang,Cong-Hua Feng,Yanli Yang,Meng-Xue Niu,Chao Liu,Weilun Yin,Xinli Xia
Plant Biotechnol J. doi: 10.1111/pbi.13130. (IF 8.154)
144. Liu L,Pei YF,Liu TL,Hu WZ,Yang XL,Li SC,Hai R,Ran S,Zhao LJ,Shen H,Tian Q,Xiao HM,Zhang K,Deng HW,Zhang L
INT J OBESITY. 43(12):2480-2490. (IF 4.419)
145. Ge M,Wang Y,Liu Y,Jiang L,He B,Ning L,Du H,Lv Y,Zhou L,Lin F,Zhang T,Liang S,Lu H,Zhao H
Plant J. (IF 6.141)
147. Zhao M, Zhao H, Deng J, Guo L, Wu B.
BRIT J PHARMACOL. 176(24):4639-4652. (IF 7.73)
148. Zhang H,Li Y,Pu M,Xu P,Liang G,Yu D
Plant Cell Environ. 43(1):261-274. (IF 6.362)
149. Li S,Lu G,Fang X,Ramelot TA,Kennedy MA,Zhou X,Gong P,Zhang X,Liu M,Zhu J,Yang Y
Nucleic Acids Res. 48(1):432-444. (IF 11.501)
150. Hongyi Xie,Yuanliang Gu,Wenjuan Wang,Xuyao Wang,Xiaojuan Ye,Chao Xin,Mengjiao Lu,B Ashok Reddy,Peng Shu
SCI REP-UK. doi: 10.1038/s41598-020-57698-0. (IF 3.998)
151. Bingbing Hou,Xichen Yang,Hui Xia,Haizhen Wu,Jiang Ye,Huizhan Zhang
WORLD J MICROB BIOT. doi: 10.4014/jmb.1907.07026. (IF 2.477)
152. Jiao Ma,Jiajia Li,Ying Wang,Weiling Chen,Peiyong Zheng,Yueqiang Chen,Zhenping Sun,Jin Liu,Yin Zhou,Jianyi Wang,Sheng Liu,Xianghui Han
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109617. (IF 4.545)
153. Yan-Zhao Feng,Yang Yu,Yan-Fei Zhou,Yu-Wei Yang,Meng-Qi Lei,Jian-Ping Lian,Huang He,Yu-Chan Zhang,Wei Huang,Yue-Qin Chen
Plant Physiol. doi: 10.1104/pp.19.00710. (IF 6.902)
154. Sun Q,Gong L,Qi R,Qing W,Zou M,Ke Q,Zhang L,Tang X,Nie Q,Yang Y,Hu A,Ding X,Lu L,Liu Y,Li DW
FREE RADICAL BIO MED. 147:271-281. (IF 6.17)
155. Kan J,Peng T,Huang T,Xiong G,Hu Z
Int J Mol Sci. 21(3). pii: E983. (IF 4.556)
156. Yang N,Ying P,Tian J,Wang X,Mei S,Zou D,Peng X,Gong Y,Yang Y,Zhu Y,Ke J,Zhong R,Chang J,Miao X
Carcinogenesis. pii: bgaa012. (IF 4.603)
157. Yao J,Shen Z,Zhang Y,Wu X,Wang J,Sa G,Zhang Y,Zhang H,Deng C,Liu J,Hou S,Zhang Y,Zhang Y,Zhao N,Deng S,Lin S,Zhao R,Chen S
J Exp Bot. 71(4):1527-1539. (IF 5.908)
158. Han C,Lei D,Liu L,Xie S,He L,Wen S,Zhou H,Ma T,Li S
Int Immunopharmacol. 80:106133. (IF 3.943)
159. Izzat S,Rachid S,Ajdidi A,El-Nakady YA,Liu XX,Ye BC,Müller R
J Biotechnol. 311:25-34. (IF 3.503)
162. Ruijuan Qi,Ximeng Li,Xiaoyu Zhang,Yunfeng Huang,Qiaoling Fei,Yixin Han,Runlan Cai,Yuan Gao,Yun Qi
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2019.112499. (IF 3.69)
163. Wenchang Li,Mei Xue,Lumin Yu,Kezong Qi,Jingtian Ni,Xiaolin Chen,Ruining Deng,Fei Shang,Ting Xue
PeerJ. doi: 10.7717/peerj.8833. (IF 2.379)
164. Wang M,Zhang J,Zhao H,Wan D,Jiang Z
Int Immunopharmacol. 81:106205. (IF 3.943)
165. Guanwang Shen,Enxiang Chen,Xiaocun Ji,Lina Liu,Jianqiu Liu,Xiaoting Hua,Dan Li,Yingdan Xiao,Qingyou Xia
Genes (Basel). doi: 10.3390/genes11040394.
166. Chunyan Tian,Fengli Gao,Xing Li,Zhuying Li
Exp Mol Pathol. doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104373. (IF 2.28)
167. Ding Y,Hao K,Li Z,Ma R,Zhou Y,Zhou Z,Wei M,Liao Y,Dai Y,Yang Y,Zhang X,Zhao L
J Cell Physiol. 235(5):4407-4421. (IF 5.546)
168. Yuhang Sun,Guiying Zhai,Rui Li,Weinan Zhou,Yumao Li,Zhiping Cao,Ning Wang,Hui Li,Yuxiang Wang
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00349. (IF 5.201)
169. Peikui Yang,Jude Juventus Aweya,Defu Yao,Fan Wang,Jingsheng Lun,Yujian Hong,Kaihui Sun,Yueling Zhang
FISH SHELLFISH IMMUN. doi: 10.1016/j.fsi.2020.03.035. (IF 3.298)
170. Hua Yang,Yao Zhou,Jiayin Mo,Qi Xiang,Mengying Qin,Weiyong Liu,Jian Shang,Qingyu Yang,Wei Xu,Ge Yang,Quiping Tan,Kailang Wu,Yingle Liu,Jianguo Wu
ANTIVIR RES. doi: 10.1016/j.antiviral.2020.104761. (IF 4.101)
171. Chong Geng,Xiao Li,Yanni Li,Shuailing Song,Chunhui Wang
EUR J GASTROEN HEPAT. doi: 10.1111/jgh.15012. (IF 2.251)
172. Fengxu Xiao,Youran Li,Yupeng Zhang,Hanrong Wang,Liang Zhang,Zhongyang Ding,Zhenghua Gu,Sha Xu,Guiyang Shi
APPL MICROBIOL BIOT. doi: 10.1007/s00253-020-10618-8. (IF 3.53)
173. Zhaoxue Zhang,Defu Yao,Peikui Yang,Zhihong Zheng,Jude Juventus Aweya,Jingsheng Lun,Hongyu Ma,Yueling Zhang
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2020.103662. (IF 3.192)
174. Kuipu Zhang,Ali Mohsin,Junxiong Yu,Yuwen Hu,Muhammad Fahad Ali,Zhongbing Chen,Yingping Zhuang,Ju Chu,Meijin Guo
Front Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2020.01658. (IF 4.235)
175. Lan Wang,Meiling Ai,Miaoting Nie,Li Zhao,Guangxu Deng,Shasha Hu,Yue Han,Weiting Zeng,Yiqing Wang,Minhui Yang,Shuang Wang
Cancer Sci. doi: 10.1111/cas.14444. (IF 4.966)
176. Xiaoguang Shang,Yujia Yu,Lijie Zhu,Hanqiao Liu,Qichao Chai,Wangzhen Guo
Plant Sci. doi: 10.1016/j.plantsci.2020.110498. (IF 3.591)
177. Yanjiao Lu,Jingjing Guo,Shengnan Zhu,Han Zhang,Qing Zhu,Yanming Li
Hum Cell. doi: 10.1007/s13577-020-00366-2. (IF 3.463)
178. Dan Cao,Xiao-Hong Li,Xiao-Guang Luo,Hong-Mei Yu,Li-Shu Wan,Ling Wei,Yan Ren
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4587. (IF 3.098)
179. Fang He,Meng-Xue Niu,Cong-Hua Feng,Hui-Guang Li,Yanyan Su,Wan-Long Su,Hongguang Pang,Yanli Yang,Xiao Yu,Hou-Ling Wang,Jie Wang,Chao Liu,Weilun Yin,Xinli Xia
Tree Physiol. doi: 10.1093/treephys/tpaa050. (IF 3.655)
180. Lin Song,Zhongyuan Piao,Lifen Yao,Limei Zhang,Yichan Lu
EXP ANIM TOKYO. doi: 10.1538/expanim.19-0146. (IF 1.574)
181. Yi Yan,Shichao Wang,Rui Wang,Puxuan Jiang,Yaqing Chen,Liang Zhang,Chenjiao Hou,Lisheng Zhang
Biotechnol Lett. doi: 10.1007/s10529-020-02864-7. (IF 1.977)
182. Yangyi Liu,Haoxiang Li,Jingyi Li,Yao Zhou,Zhemin Zhou,Ping Wang,Shengmin Zhou
Mol Genet Genomics. doi: 10.1007/s00438-020-01700-x. (IF 2.797)
183. Lumin Yu,Wenchang Li,Mei Xue,Jing Li,Xiaolin Chen,Jingtian Ni,Fei Shang,Ting Xue
Microb Drug Resist. doi: 10.1089/mdr.2019.0412. (IF 2.296)
184. Zhaoshou Ran,Fei Kong,Jilin Xu,Kai Liao,Xiaojun Yan
BRIT J NUTR. doi: 10.1017/S0007114520002068. (IF 3.334)
185. Ke Fang,Wei Huang,Yu-Meng Sun,Tian-Qi Chen,Zhan-Cheng Zeng,Qian-Qian Yang,Qi Pan,Cai Han,Lin-Yu Sun,Xue-Qun Luo,Wen-Tao Wang,Yue-Qin Chen
Genome Biol. doi: 10.1186/s13059-020-02186-x. (IF 10.806)
186. Ming Wei,Quangang Liu,Zhanchao Wang,Jingli Yang,Wenlong Li,Yingxi Chen,Han Lu,Jinfu Nie,Baoguang Liu,Kaiwen Lv,Xuliang Mao,Su Chen,Jennifer Sanders,Hairong Wei,Chenghao Li
New Phytol. doi: 10.1111/nph.16778. (IF 8.512)
187. Huayue Sun,Chenglong Wang,Xiaoyang Chen,Hongbing Liu,Yumin Huang,Suxing Li,Zhaobin Dong,Xiaoming Zhao,Feng Tian,Weiwei Jin
New Phytol. doi: 10.1111/nph.16772. (IF 8.512)
188. Jie Wang,Nan Nan,Ning Li,Yutong Liu,Tian-Jing Wang,Inhwan Hwang,Bao Liu,Zheng-Yi Xu
Plant Cell. doi: 10.1105/tpc.20.00301. (IF 9.618)
189. Yanli Yang,Hui-Guang Li,Jie Wang,Hou-Ling Wang,Fang He,Yanyan Su,Ying Zhang,Cong-Hua Feng,Mengxue Niu,Zhonghai Li,Chao Liu,Weilun Yin,Xinli Xia
J Exp Bot. doi: 10.1093/jxb/eraa383. (IF 5.908)
190. Xiaolong Sun,Xu Wang,Zhenyu Zhao,Jing Chen,Cheng Li,Gang Zhao
Acta Histochem. doi: 10.1016/j.acthis.2020.151649. (IF 2.107)
191. Jie Wang,Nan Nan,Lulu Shi,Ning Li,Shuangzhan Huang,Ai Zhang,Yutong Liu,Peng Guo,Bao Liu,Zheng-Yi Xu
New Phytol. doi: 10.1111/nph.16786. (IF 8.512)
192. Chunmei Yu,Ming Yan,Huizhen Dong,Jie Luo,Yongchao Ke,Anfang Guo,Yanhong Chen,Jian Zhang,Xiaosan Huang
Plant Sci. doi: 10.1016/j.plantsci.2020.110676. (IF 3.591)
193. Yang Xiang,Xiujuan Sun,Xiangli Bian,Tianhui Wei,Tong Han,Jingwei Yan,Aying Zhang
J Exp Bot. doi: 10.1093/jxb/eraa507. (IF 5.908)
194. Pei Jing,Dongyan Kong,Lingxiao Ji,Lin Kong,Yanting Wang,Liangcai Peng,Guosheng Xie
Plant J. doi: 10.1111/tpj.15074. (IF 6.141)
195. Xiangyou Leng,Mohan Liu,Dachang Tao,Bo Yang,Yangwei Zhang,Tianrong He,Shengyu Xie,Zhaokun Wang,Yunqiang Liu,Yuan Yang
Cancer Sci. doi: 10.1111/cas.14731. (IF 4.966)
196. Hao Liu,Shuangyu Dong,Ming Li,Fengwei Gu,Guili Yang,Tao Guo,Zhiqiang Chen,Jiafeng Wang
J Integr Plant Biol. doi: 10.1111/jipb.13040. (IF 4.885)
197. Yanbin Liu,Zhicong Huang,Yanli Wei,Mingming Zhang,Xingzhi Li,Shulan Yang,Haihe Wang
CANCER IMMUNOL IMMUN. doi: 10.1007/s00262-020-02678-6. (IF 5.442)
198. Aimin Lv,Liantai Su,Wuwu Wen,Nana Fan,Peng Zhou,Yuan An
Plant Cell Physiol. doi: 10.1093/pcp/pcaa121. (IF 4.062)
199. Zhiming Chen,Qianqian Wang,Hao Zhang,Xiaodan Ma,Wenyu Wu,Nuo Cheng,Ji Zhang,Aiwu Zhou,Yuwen Li,Guoyu Meng
PROTEIN EXPRES PURIF. doi: 10.1016/j.pep.2020.105788. (IF 1.513)
200. Chongnan Wang,Wenkai Ji,Yucheng Liu,Peng Zhou,Yingying Meng,Pengcheng Zhang,Jiangqi Wen,Kirankumar S Mysore,Jixian Zhai,Nevin D Young,Zhixi Tian,Lifang Niu,Hao Lin
New Phytol. doi: 10.1111/nph.17097. (IF 8.512)
201. Wenqi Wu,Jiang Li,Qiao Wang,Kaiwen Lv,Kang Du,Wenli Zhang,Quanzi Li,Xiangyang Kang,Hairong Wei
New Phytol. doi: 10.1111/nph.17179.
202. Kuipu Zhang,Ali Mohsin,Yichen Dai,Muhammad Fahad Ali,Zhongbing Chen,Yingping Zhuang,Ju Chu,Meijin Guo
APPL BIOCHEM BIOTECH. doi: 10.1007/s12010-020-03357-z. (IF 2.277)
203. Chao Shen,Yue Zhang,Qing Li,Shujing Liu,Fang He,Yi An,Yangyan Zhou,Chao Liu,Weilun Yin,Xinli Xia
New Phytol. doi: 10.1111/nph.17301.
204. Shenghui Liu,Dan Qin,Yi Yan,Jiayan Wu,Lihua Meng,Wendong Huang,Liqiang Wang,Xiangmei Chen,Lisheng Zhang
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2021.103003.
205. Yunjing Wang,Qian Gong,Yuyao Wu,Fan Huang,Asigul Ismayil,Danfeng Zhang,Huangai Li,Hanqing Gu,Márta Ludman,Károly Fátyol,Yijun Qi,Keiko Yoshioka,Linda Hanley-Bowdoin,Yiguo Hong,Yule Liu
Cell Host Microbe. doi: 10.1016/j.chom.2021.07.003.
206. Fei Wang,Qianqian Wang,Baowei Liu,Lisheng Mei,Sisi Ma,Shujuan Wang,Ruoyu Wang,Yan Zhang,Chaoshi Niu,Zhiqi Xiong,Yong Zheng,Zhi Zhang,Juan Shi,Xiaoyuan Song
Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00774-3.
207. Yifan Li,Changguo Ma,Wenqiang Li,Yongfeng Yang,Xiaoyan Li,Jiewei Liu,Junyang Wang,Shiwu Li,Yixing Liu,Kaiqin Li,Jiao Li,Di Huang,Rui Chen,Luxian Lv,Ming Li,Xiong-Jian Luo
Mol Psychiatry. doi: 10.1038/s41380-021-01125-x.
208. Jia Yuan Ye,Wen Hao Tian,Miao Zhou,Qing Yang Zhu,Wen Xin Du,Ya Xin Zhu,Xing Xing Liu,Xian Yong Lin,Shao Jian Zheng,Chong Wei Jin
Plant Cell. doi: 10.1093/plcell/koab226.
209. Senlin Hu,Dong Hu,Haoran Wei,Shi-Yang Li,Dong Wang,Chen-Ze Li,Jiangang Jiang,Daowen Wang,Guanglin Cui,Daowu Wang
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2021.800873.
210. Yingtong Feng,Xuyang Guo,Hong Tian,Yuan He,Yang Li,Xuelian Jiang,Haixue Zheng,Shuqi Xiao
J Virol. doi: 10.1128/JVI.01863-21.
211. Shiwu Li,Jiao Li,Jiewei Liu,Junyang Wang,Xiaoyan Li,Yongxia Huo,Yifan Li,Yixing Liu,Ming Li,Xiao Xiao,Xiong-Jian Luo
Brain. doi: 10.1093/brain/awab357.