Wortmannin (PI3K抑制剂)
收藏
产品编号 S1952
数量
¥ 493.00
产品包装:
0.5mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Wortmannin是一种常用的phosphatidylinositol 3-kinase(PI3K)抑制剂。Wortmannin可以通透细胞,和PI3K的110kD催
化亚基相结合,特异性抑制PI3K,抑制PI3K/Akt信号途径,包括常见的抑制Akt磷酸化等。同时Wortmannin也可以抑制myosin light chain kinase等。Wortmannin无明显的抗细菌作用,但具有很强的抑制真菌活性。Wortmannin对于纯化的PI3K的IC50为2-4nM。
Wortmannin分子量为428.43,分子式为C23H24O8,CAS Number:19545-26-7。本产品纯度大于98%。
本Wortmannin为进口分装,用DMSO配制,浓度为20mg/ml,共25μl。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1952 Wortmannin(PI3K抑制剂, 20mg/ml) 0.5mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,半年有效。
注意事项:
本产品对人体有毒,操作时请特别小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本Wortmannin在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

使用说明:
1.Wortmannin常见使用浓度范围为1-100μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen L, Miao Y, Chen L, Jin P, Zha Y, Chai Y, Zheng F, Zhang Y, Zhou W, Zhang J, Wen L, Wang M.
Biomaterials 2013 Dec;34(38):10172-81. (IF 10.317)
2. Wang M, Gao XJ, Zhao WW, Zhao WJ, Jiang CH, Huang F, Kou JP, Liu BL, Liu K.
BRIT J PHARMACOL 2013 Sep;170(2):328-40. (IF 7.73)
3. Hu Y, Zhang HR, Dong L, Xu MR, Zhang L, Ding WP, Zhang JQ, Lin J, Zhang YJ, Qiu BS, Wei PF, Wen LP
Nanoscale. 11(24):11789-11807. (IF 6.895)
5. Lv K, Chen L, Li Y, Li Z, Zheng P, Liu Y, Chen J, Teng J.
J Neurosci 2015 Feb 11;35(6):2559-71. (IF 5.673)
6. Xu M, Hu J, Zhao W, Gao X, Jiang C, Liu K, Liu B, Huang F.
Mol Nutr Food Res 2014 May;58(5):931-41. (IF 5.309)
7. Wu D, Cheng J, Sun G, Wu S, Li M, Gao Z, Zhai S, Li P, Su D, Wang X.
ONCOTARGET 2016 Jun 14;7(24):36539-36550. (IF 5.168)
8. Long Z, Chen B, Liu Q, Zhao J, Yang Z, Dong X, Xia L, Huang S, Hu X, Song B, Li L.
ONCOTARGET 2016 Jul 5;7(27):42059-42070. (IF 5.168)
9. Gao Y, Liao G, Xiang C, Yang X, Cheng X, Ou Y.
Int J Biol Macromol 2016 Feb;83:185-94. (IF 5.162)
10. Liu Y, Xu M, Min X, Wu K, Zhang T, Li K, Xiao S, Xia Y.
Front Immunol 2017 May 31;8:651. (IF 5.085)
12. Liu B, Cui LS, Zhou B, Zhang LL, Liu ZH, Zhang L
Acta Pharmacol Sin. 40(11):1412-1423. (IF 5.064)
13. Kui L, Weiwei Z, Ling L, Daikun H, Guoming Z, Linuo Z, Renming H.
REGUL PEPTIDES 2009 Jun 5;155(1-3):62-9. (IF 1.813)
14. Zhang Q, Huang WD, Lv XY, Yang YM.
Cell Biol Int 2012 May 1;36(5):419-26. (IF 2.571)
15. Wen Q, Zhou L, Zhou C, Zhou M, Luo W, Ma L.
J Cell Mol Med 2012 Jun;16(6):1260-73. (IF 4.486)
16. Zhao L, Zhang W, Chen M, Zhang J, Zhang M, Dai K.
Platelets 2013;24(8):637-42. (IF 3.378)
18. Shao L, Liu K, Huang F, Guo X, Wang M, Liu B.
Inflammation 2013 Feb;36(1):1-14. (IF 3.212)
19. Zheng C, Guo Q, Wu Z, Sun L, Zhang Z, Li C, Zhang X.
Eur J Pharm Sci 2013 May 3;49(4):474-82. (IF 3.616)
21. Chen S, An FM, Yin L, Liu AR, Yin DK, Yao WB, Gao XD.
Neuroscience 2014 Jan 3;256:137-46. (IF 3.056)
22. Liu C, Yang J, Fu W, Qi S, Wang C, Quan C, Yang K.
TOXICOL APPL PHARM  2014 Jun 15;277(3):270-8. (IF 3.616)
23. Yang G, Zhang S, Gao F, Liu Z, Lu M, Peng S, Zhang T, Zhang F.
BBA-BIOMEMBRANES 2014 Sep;1839(9):837-48. (IF 3.411)
24. Chen G, Zhao J, Yin Y, Wang B, Liu Q, Li P, Zhao L, Zhou H.
Amino Acids 2014 Dec;46(12):2653-63. (IF 3.063)
25. Zhao Y, Wang X, Sun Y, Zhou Y, Yin Y, Ding Y, Li Z, Guo Q, Lu N.
Apoptosis 2015 Sep;20(9):1253-69. (IF 4.543)
26. Wang S, Xu Q, Shu G, Wang L, Gao P, Xi Q, Zhang Y, Jiang Q, Zhu X.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2015 Oct 23;466(3):438-43. (IF 2.985)
27. Lu Z, Zhou R, Kong Y, Wang J, Xia W, Guo J, Liu J, Sun H, Liu K, Yang J, Mi M, Xu H.
CURR CANCER DRUG TAR 2016;16(5):455-65. (IF 2.912)
28. Zhu T, Zhao D, Song Z, Yuan Z, Li C, Wang Y, Zhou X, Yin X, Hassan MF, Yang L.
Neurobiol Aging 2016 Jan;37:91-102. (IF 4.347)
30. Zhang J, Jiang H, Xie L, Hu J, Li L, Yang M, Cheng L, Liu B, Qian X.
ONCOTARGETS THER 2016 May 24;9:2885-95. (IF 3.337)
31. Gu Y, Liang Z, Wang H, Jin J, Zhang S, Xue S, Chen J, He H, Duan K, Wang J, Chang X, Qiu C.
Exp Ther Med 2016 Aug;12(2):1147-1152. (IF 1.785)
32. Zuo W, Xu F, Zhang K, Zheng L, Zhao J.
Biomed Pharmacother 2016 Dec;84:747-753. (IF 4.545)
33. Yao H, Xu Y, Yin L, Tao X, Xu L, Qi Y, Han X, Sun P, Liu K, Peng J.
Front Pharmacol 2017 Mar 8;8:116. (IF 4.225)
34. Yang W, Yang LF, Song ZQ, Shah SZA, Cui YY, Li CS, Zhao HF, Gao HL, Zhou XM, Zhao DM.
CNS Neurosci Ther 2017 May;23(5):416-427. (IF 4.074)
36. Liu ZM, Zhang XY, Chen J, Shen JT, Jiang ZY, Guan XD.
Exp Ther Med 2017 Jul;14(1):260-266. (IF 1.785)
37. Luo L, Xi C, Xu T, Zhang G, Qun E, Zhang W.
Eur J Pharmacol 2017 Jul 15;807:109-116. (IF 3.263)
38. Hou GJ, Li CN, Huan Y, Liu SN, Liu Q, Liu MZ, Shen ZF.
 EXP CLIN ENDOCR DIAB 2017 Nov;125(10):669-676. (IF 0.87)
39. Zhang M, Liu J, Li M, Zhang S, Lu Y, Liang Y, Zhao K, Li Y
Exp Ther Med 2018 Aug;16(2):1477-1482. (IF 1.785)
40. Li H, Zhang Z, Bao X, Xu G, Yao P
COLLOID SURFACE B 2018 Oct 1;170:136-143. (IF 4.389)
41. Feng S, Huang Q, Ye C, Wu R, Lei G, Jiang J, Chen T, Peng Y, Fang R
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Dec 9;507(1-4):217-222. (IF 2.985)
42. Zhang YY, Liu MY, Liu Z, Zhao JK, Zhao YG, He L, Li W, Zhang JQ
CNS Neurosci Ther. 25(6):714-733. (IF 4.074)