Polybrene (Hexadimethrine Bromide)
收藏
产品编号 C0351-1ml
数量
¥ 53.00
产品包装:
1ml 50mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Polybrene (聚凝胺),也称Hexadimethrine Bromide (海美溴铵),是一种聚溴化季铵阳离子,可显著提高慢病毒(lentivirus)、腺病毒(adenovirus)等病毒对细胞的感染效率。本产品为进口分装。

Polybrene的化学名称为1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide,分子式为(C13H30Br2N2)n,CAS号为28728-55-4,纯度≥94% (titration)。


Polybrene可显著提高慢病毒、腺病毒等病毒对某些细胞的感染效率,其原理可能是通过中和细胞表面唾液酸与病毒颗粒之间的静电排斥从而促进吸附作用。另外,Polybrene也可用于哺乳动物细胞的转染、增强脂质体的转染效率。

带正电荷的Polybrene也是一种抗肝素剂(肝素拮抗剂),可中和红细胞表面负电荷而常用于制备非特异性凝集的红细胞;其抗凝特性也为体外测定肝素活性提供了一种准确、快速、简单的方法。

Polybrene在蛋白测序中有一定的作用:少量的Polybrene在自动测序分析中可明显增加多肽的降解;加入Polybrene能提高PVDF膜的亲水性,降低测序过程中多肽的机械损伤。

Polybrene也可降低某些酶原的自发激活而用于酶动力学测定。

本产品为进口分装,其中10mg/ml包装产品为超纯水配制并用0.22μm滤膜除菌处理。50mg包装为粉末装。

包装清单:
产品编号 产品名称 包装
C0351-1ml Polybrene (Hexadimethrine Bromide) 10mg/ml×1ml
C0351-50mg Polybrene (Hexadimethrine Bromide) 50mg
说明书 1份
保存条件:

4℃保存,至少一年有效;-20℃保存,至少二年有效。50mg粉末装须密闭干燥保存。

注意事项:

为避免反复冻融,收到本产品或本产品配制成溶液后建议适当分装后-20℃保存。

因为Polybrene对某些细胞可能有一定的毒性,而且Polybrene长时间作用(大于12小时)也可能对某些细胞产生毒性,所以初次使用Polybrene处理细胞,建议先做毒性测试。

本产品可能对人体有一定的毒害作用,请注意适当防护,以避免直接接触人体或吸入体内。

本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.推荐工作浓度:
Polybrene最佳终浓度因不同细胞株而异,通常范围在2~10μg/ml,最常用的浓度为5~8μg/ml。可以通过查阅相关文献或者预实验来摸索。
2.使用方法:
a.Day1:按实验需要将细胞铺板(比如12孔板)。细胞数以第2天密度约50%为宜。37℃培养过夜。
b.Day2:病毒感染前,从-80℃冰箱取出病毒后冰浴融化,参考相关文献或者根据预实验得到的MOI值用新鲜完全培养基将病毒稀释成所需浓度,并加入适量Polybrene,轻轻混匀。
c.吸除细胞原有培养基,将病毒液+培养基+Polybrene加入细胞中,轻轻摇匀。37℃继续培养。
d.Day4:吸除含病毒的培养基,换为新鲜的培养基。此时可以加入相应抗生素进行筛选。
e.Day5-6:根据需要收集细胞检测目的蛋白的表达。
相关产品:
产品编号 产品名称 包装
C0351-1ml Polybrene (Hexadimethrine Bromide) 10mg/ml×1ml
C0351-50mg Polybrene (Hexadimethrine Bromide) 50mg
ST551-10mg Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) 10mg/ml×1ml
ST551-50mg Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) 10mg/ml×5ml
ST551-250mg Puromycin Dihydrochloride (嘌呤霉素) 250mg
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yi-Ran Pan,Jing-Yao Song,Bin Fan,Ying Wang,Lin Che,Si-Ming Zhang,Yu-Xin Chang,Chang He,Guang-Yu Li
Cell Commun Signal. doi: 10.1186/s12964-019-0498-0. (IF 4.344)
2. Meng Li,Yibin Fan,Yutong Wang,Jinhua Xu,Hui Xu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8849. (IF 1.785)
3. Yu Wang,Peihong Zhou,Ping Li,Fengxia Yang,Xue-Qiang Gao
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2020.1761512. (IF 2.205)
4. Yinan Ji,Xiaoming Liao,Yi Jiang,Wei Wei,Huawei Yang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12698.
5. Hongbin Su,Mengdi Qin,Qiang Liu,Bo Jin,Xianjun Shi,Zheng Xiang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.691347.
6. Wei Wen,Xiangmin Li,Haoyuan Wang,Qiongqiong Zhao,Mengge Yin,Wenqiang Liu,Huanchun Chen,Ping Qian
J Immunol. doi: 10.4049/jimmunol.2001030.
7. Chengchen Wu,Junyi Zhao,Qiuping Wu,Qiulong Tan,Qiong Liu,Shifeng Xiao
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms22189728.
8. Wen-Heng Ji,Dan-Dan Li,Dan-Ping Wei,Ai-Qin Gu,Ying Yang,Jing-Pian Peng
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.763067.
9. Sheng Li,Leilei Zhang,Guoan Zhang,Guoqiang Shangguan,Xitan Hou,Wanglin Duan,Yan Xi,Nan Xu,Bowen Zhang,Junli Dong,Yequan Wang,Wen Cui,Su Chen
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2021.103296.
10. Ling Xie,Jun Yi,Yongjia Song,Mengyao Zhao,Liqiang Fan,Liming Zhao
Food Chem Toxicol. doi: 10.1016/j.fct.2021.112574.
11. Wei Wen,Xiangmin Li,Mengge Yin,Haoyuan Wang,Liuxin Qin,Hui Li,Wenqiang Liu,Zekai Zhao,Qiongqiong Zhao,Huanchun Chen,Junjie Hu,Ping Qian
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1897223.
12. Minkai Song,Jiawen Gao,Tao Yan,Enguang Bi,Taixue An,Xiangyu Wang,Weizhou Jiang,Ting Wang,Zishuo Chen,Zhanjun Shi,Chao Zhang,Jun Xiao
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.737599.
13. Yanhong Wang,Na Li,Yanping Zheng,Anqing Wang,Chunlei Yu,Zhenbo Song,Shuyue Wang,Ying Sun,Lihua Zheng,Guannan Wang,Lei Liu,Jingwen Yi,Yanxin Huang,Muqing Zhang,Yongli Bao,Luguo Sun
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms23010104.
14. Yan Zhao,Shuai Jiang,Jian Zhang,Xiao-Lu Guan,Bo-Guang Sun,Li Sun
Virulence. doi: 10.1080/21505594.2021.1926649.
15. Lin Gu,Hailun Zheng,Rui Zhao,Xiaojing Zhang,Qizhi Wang
Hum Exp Toxicol. doi: 10.1177/09603271211053292.
16. Mo Zhu,Baofei Jiang,Hao Zuo,Xiaopeng Wang,Hengfa Ge,Ziming Huang
Front Surg. doi: 10.3389/fsurg.2021.790380.
17. Qiankun Luo,Yanfeng Pan,Qiang Fu,Xu Zhang,Shuai Zhou,Pengfei Yu,Huiyuan Tian,Pan Liu,Song Chen,Hongwei Zhang,Tao Qin
Cell Biol Toxicol. doi: 10.1007/s10565-022-09695-4.