BAY 11-7082 (NF-κB抑制剂)
收藏
产品编号 S1523-50mg
数量
¥ 1516.00
产品包装:
20mg/ml×0.1ml 10mg 50mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

BAY 11-7082是一种常用的NF-κB抑制剂。BAY 11-7082可以抑制一些细胞因子诱导的IκBα的磷酸化,从而抑制IκBα降解和随后的NF-κB核转运,最终抑制依赖于NF-κB的基因转录。 
BAY 11-7082分子量为207.25,分子式为C10H9NO2S。本产品纯度大于99%。
本BAY 11-7082为进口分装,其中20mg/ml包装产品用DMSO配制,共0.1ml。10mg和50mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1523-2mg BAY 11-7082 (NF-κB抑制剂) 20mg/ml×0.1ml
S1523-10mg BAY 11-7082 (NF-κB抑制剂) 10mg
S1523-50mg BAY 11-7082 (NF-κB抑制剂) 50mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:
本BAY 11-7082在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. BAY 11-7082常见使用浓度范围为1-100μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang LY, Wang HY, Ouyang J, Yu L, Chen B, Qin JQ, Qiu XZ.
Cell Biochem Funct . 2009 Jun;27(4):238-42. (IF 2.632)
2. Yang Z, Xiaohua W, Lei J, Ruoyun T, Mingxia X, Weichun H, Li F, Ping W, Junwei Y.
AM J PHYSIOL-RENAL . 2010 Aug;299(2):F336-46. (IF 3.144)
3. Dong Z, An F, Wu T, Zhang C, Zhang M, Zhang Y, An G, An F.
J Cell Biochem . 2011 Aug;112(8):2097-105. (IF 4.237)
4. Zhang JY, Jin H, Wang GF, Yu PJ, Wu SY, Zhu ZG, Li ZH, Tian YX, Xu W, Zhang JJ, Wu SG.
Inflamm Res . 2011 Sep;60(9):851-9. (IF 3.174)
6. Chen J, Jiang H, Yang J, Chen SS, Xu L.
Int J Cardiol . 2012 Jan 26;154(2):147-52. (IF 3.229)
7. Chen X, Ren F, Hesketh J, Shi X, Li J, Gan F, Huang K.
Virology . 2012 Apr 25;426(1):66-72. (IF 2.819)
8. Lu Y, Liu A, Zhou X, Kouadir M, Zhao W, Zhang S, Yin X, Yang L, Zhao D.
DNA Cell Biol . 2012 May;31(5):833-8. (IF 3.191)
10. Zhu F, Shen F, Fan Y, Xie Y, Xia Y, Kong Y.
GLYCOCONJUGATE J . 2012 Aug;29(5-6):347-56. (IF 2.197)
11. Dong X, Yu LG, Sun R, Cheng YN, Cao H, Yang KM, Dong YN, Wu Y, Guo XL.
J Cell Biochem . 2013 Jan;114(1):174-82. (IF 4.237)
13. Zhu W, Ma H, Miao J, Huang G, Tong M, Zou S.
Int Immunopharmacol . 2013 Feb;15(2):457-65. (IF 3.943)
14. Zhao Y, Xu Y, Li Y, Xu W, Luo F, Wang B, Pang Y, Xiang Q, Zhou J, Wang X, Liu Q.
Toxicol Sci . 2013 Oct;135(2):265-76. (IF 3.703)
15. Qiu M, Chen Y, Chu Y, Song S, Yang N, Gao J, Wu Z.
ANTIVIR RES . 2013 Oct;100(1):44-53. (IF 4.101)
16. Wang J, Niu Z, Shi Y, Gao C, Wang X, Han J, Li J, Gao Z, Zhu X, Song X, Qin Z, Wang H.
Cell Signal . 2013 Dec;25(12):2797-804. (IF 3.968)
17. Wang H, Wang X, Li X, Fan Y, Li G, Guo C, Zhu F, Zhang L, Shi Y.
Cancer Lett . 2014 Apr 1;345(1):91-9. (IF 7.36)
18. Hu WT, Li MQ, Liu W, Jin LP, Li DJ, Zhu XY.
Mol Hum Reprod . 2014 Apr;20(4):358-72. (IF 3.636)
19. Zhao W, Zhou X, Lu Y, Peng Y, Lin Z, Lin J, Yang L, Yin X, Zhao D.
DNA Cell Biol . 2014 May;33(5):311-9. (IF 3.191)
21. Shen S, Guo J, Luo Y, Zhang W, Cui Y, Wang Q, Zhang Z, Wang T.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2014 Jul 18;450(1):538-44. (IF 2.985)
23. Dang Y, Xu Y, Wu W, Li W, Sun Y, Yang J, Zhu Y, Zhang C.
PLoS One . 2014 Aug 12;9(8):e102522. (IF 2.74)
24. Gan X, Chen B, Shen Z, Liu Y, Li H, Xie X, Xu X, Li H, Huang Z, Chen J.
Int J Clin Exp Med . 2014 Sep 15;7(9):2530-40. (IF 0.166)
25. Chen X, Zhouhua W, Jie Z, Xinlu F, Jinqiang L, Yuwen Q, Zhiying H.
INT J NANOMED . 2014 Dec 18;10:1-22. (IF 5.115)
27. Wang QS, Zhang XC, Li RX, Sun JG, Su WH, Guo Y, Li H, Zhang XZ.
Biomed Eng Online . 2015 May 21;14:46. (IF 2.059)
28. Wang X, Jia L, Jin X, Liu Q, Cao W, Gao X, Yang M, Sun B.
Oncol Lett . 2015 Jun;9(6):2586-90. (IF 2.311)
30. Zhang Y, Zhang X, Qu S.
Mol Neurobiol . 2015 Aug;52(1):78-92. (IF 4.5)
31. Xue H, Gan F, Zhang Z, Hu J, Chen X, Huang K.
Int J Biol Macromol . 2015 Nov;81:22-30. (IF 5.162)
32. Fu J, Yuan D, Xiao L, Tu W, Dong C, Liu W, Shao C.
MUTAT RES-REV MUTAT . 2015 Nov 15;783:1-8. (IF 5.803)
33. Wang B, Li F, Zhang C, Wei G, Liao P, Dong N.
J THORAC CARDIOV SUR . 2016 Jan;151(1):255-62. (IF 4.451)
34. Tang J, Zhan L, Qin C.
MICROB PATHOGENESIS . 2016 Apr;93:78-82. (IF 2.914)
35. Fan W, Liu T, Li X, Zhou Y, Wu M, Cui X, Chen H, Qian P.
Mol Immunol . 2017 Feb;82:114-122. (IF 3.641)
36. Deng Z, Wang Z, Jin J, Wang Y, Bao N, Gao Q, Zhao J.
Acta Biomater . 2017 Feb;49:541-554. (IF 7.242)
37. Yang Y, Zhou C, Wang Y, Liu W, Liu C, Wang L, Liu Y, Shang Y, Li M, Zhou S, Wang Y, Zeng W, Zhou J, Huo R, Li W.
EMBO Rep . 2017 Feb;18(2):205-216. (IF 7.497)
38. Song F, Sun H, Wang Y, Yang H, Huang L, Fu D, Gan J, Huang C.
J Cell Mol Med . 2017 Mar;21(3):444-455. (IF 4.486)
39. Wang Y, Xu J, Zhang X, Wang C, Huang Y, Dai K, Zhang X.
Cell Death Dis . 2017 Mar 30;8(3):e2715. (IF 6.304)
40. Song JW, Tan YX, Li SB, Zhang SK, Wan LM, Ji SP, Zhou H, Zhou ZH, Gong F.
ONCOTARGET . 2017 Apr 7;8(35):58417-58429. (IF 5.168)
41. Qian D, Lu Z, Xu Q, Wu P, Tian L, Zhao L, Cai B, Yin J, Wu Y, Staveley-O'Carroll KF, Jiang K, Miao Y, Li G.
Cancer Lett . 2017 Jul 1;397:43-51. (IF 7.36)
42. Li Y, Qin Y, Yang C, Zhang H, Li Y, Wu B, Huang J, Zhou X, Huang B, Yang K, Wu G.
Cell Death Dis . 2017 Aug 31;8(8):e3024. (IF 6.304)
43. Li Y, Wang Y, Wu Y, Wang B, Chen X, Xu X, Chen H, Li W, Xu X.
Dev Comp Immunol . 2017 Aug;73:21-26. (IF 3.192)
44. Xin W, Wang Q, Zhang D, Wang C.
Eur J Pharmacol . 2017 Nov 5;814:240-247. (IF 3.263)
46. Zhao G, Jiang K, Wu H, Qiu C, Deng G, Peng X.
Journal of Cellular and Molecular Medicine . 2017 Nov;21(11):2796-2808. (IF 4.658)
47. Liu X, Huang D, Guo P, Wu Q, Dai M, Cheng G, Hao H, Xie S, Yuan Z, Wang X.
Toxicology . 2017 Dec 1;392:81-95. (IF 4.099)
48. Wang C, Yan M, Jiang H, Wang Q, He S, Chen J, Wang C.
Life Sci . 2018 Jan 15;193:270-281. (IF 3.647)
49. Wang D, Tang H, Xu X, Dai W, Wu J, Wang J.
INT J BIOCHEM CELL B . 2018 Feb;95:43-52. (IF 3.673)
50. Zhao J, Li H, Min L, Han X, Shu P, Yang Y, Gan Q, Wang X, Wang H, Ruan Y, Qin J, Sun Y, Qin X.
EUR J GASTROEN HEPAT . 2018 Feb;33(2):431-442. (IF 2.251)
51. Tu Y, Zhang L, Tong L, Wang Y, Zhang S, Wang R, Li L, Wang Z.
Int Immunopharmacol . 2018 Feb;55:263-271. (IF 3.943)
52. Wang D,Tang H,Xu X,Dai W,Wu J,Wang J
INT J BIOCHEM CELL B . 2018 Feb;95:43-52. (IF 3.673)
53. Zhao J,Li H,Min L,Han X,Shu P,Yang Y,Gan Q,Wang X,Wang H,Ruan Y,Qin J,Sun Y,Qin X
EUR J GASTROEN HEPAT . 2018 Feb;33(2):431-442. (IF 2.251)
54. Luo G, Li F, Li X, Wang ZG, Zhang B.
Mol Med Rep . 2018 Mar 7. (IF 2.1)
55. Sun F, Teng J, Yu P, Li W, Chang J, Xu H.
Exp Ther Med . 2018 Mar;15(3):2611-2619. (IF 1.785)
56. Ren L, Li Z, Dai C, Zhao D, Wang Y, Ma C, Liu C.
Mol Med Rep . 2018 Mar;17(3):4376-4382. (IF 2.1)
57. Sun F,Teng J,Yu P,Li W,Chang J,Xu H
Exp Ther Med . 2018 Mar;15(3):2611-2619. (IF 1.785)
58. Lu QB,Wan MY,Wang PY,Zhang CX,Xu DY,Liao X,Sun HJ
Redox Biol . 2018 Apr;14:656-668. (IF 9.986)
59. Gao LN,Zhou X,Lu YR,Li K,Gao S,Yu CQ,Cui YL
Front Physiol . 2018 May 29;9:590. (IF 3.367)
60. Liu S,Liu D,Zeng X,Wang J,Liu J,Cheng J,Lei K,Bai H,Ji N,Zhou M,Jiang L,Dan H,Li J,Chen Q
Cancer Lett . 2018 Aug 1;428:192-200. (IF 7.36)
61. Liu X,Li S,Li Y,Cheng B,Tan B,Wang G
Oncol Res . 2018 Sep 14;26(8):1227-1234. (IF 4.949)
62. Huang YP,He TB,Cuan XD,Wang XJ,Hu JM,Sheng J
Molecules . 2018 Oct 16;23(10). pii: E2658. (IF 3.267)
63. Pan Y,Wang J,Xue Y,Zhao J,Li D,Zhang S,Li K,Hou Y,Fan H
Front Immunol . 2018 Oct 2;9:2272. (IF 5.085)
65. Gong W,Huang F,Sun L,Yu A,Zhang X,Xu Y,Shen Y,Cao J
PLOS NEGLECT TROP D  . 2018 Dec 27;12(12):e0007000. (IF 4.367)
66. Guo DK,Zhu Y,Sun HY,Xu XY,Zhang S,Hao ZB,Wang GH,Mu CC,Ren HG
Acta Pharmacol Sin. 40(1):26-34. (IF 5.064)
67. Wang Y,Xu N,Zhao S,Jiao T,Fu W,Yang L,Zhang N
Inflammation. 42(1):331-341. (IF 3.212)
69. Yu R,Li Q,Feng Z,Cai L,Xu Q
Int J Mol Sci. 20(6). pii: E1323. (IF 4.556)
70. Chen B,Shen Z,Wu D,Xie X,Xu X,Lv L,Dai H,Chen J,Gan X
Biomed Res Int. 2019:7640547. (IF 2.276)
71. Li J,Wang J,Liu Y,Yang J,Guo L,Ren S,Chen Z,Liu Z,Zhang Y,Qiu W,Li Y,Zhang S,Yu J,Wu J
Transbound Emerg Dis . 2019 Mar;66(2):729-742. (IF 4.188)
72. Ning Li,Tian-Hao Liu,Jing-Ze Yu,Chen-Xi Li,Yang Liu,Yue-Ying Wu,Zhong-Shan Yang,Jia-Li Yuan
EVID-BASED COMPL ALT. doi: 10.1155/2019/3035125. (IF 1.813)
73. Zhang Y,Liu W,Zhang W,Wang W,Song Y,Xiao H,Luo B
Virology. 532:1-10. (IF 2.819)
74. Kong C,Hao M,Chen X,Zhao X,Wang Y,Li J,Gao Y,Zhang H,Yang B,Jiang J
BIOMATER SCI-UK. 7(6):2559-2570. (IF 6.183)
75. Shen M,Hu Y,Yang Y,Wang L,Yang X,Wang B,Huang M
Oxid Med Cell Longev. 2019:5083158. (IF 5.076)
76. Shen W,Anwaier G,Cao Y,Lian G,Chen C,Liu S,Tuerdi N,Qi R
Front Physiol. 10:825. (IF 3.367)
77. Ren QC,Li XH,Li QY,Yang HL,Wang HL,Zhang H,Zhao L,Jiang-Yong SL,Meng XL,Zhang Y,Shen XF
Phytother Res. 33(8):2102-2117. (IF 4.087)
78. Qianzhu Shi,Yan Zhang,Wen Liu,Hua Xiao,Yifan Qi,Jun Li,Bing Luo
J Med Virol. doi: 10.1002/jmv.25579. (IF 2.021)
79. Haiyan Zhu,Juanhua Fu,Sheng Chen,Xiaoqin Li,Huaping Liang,Yayi Hou,Huan Dou
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2019.106105. (IF 3.943)
80. Zhaodi Zheng,Yan Bian,Yang Zhang,Guanghui Ren,Guorong Li
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2020.1743911. (IF 3.699)
81. Shanshan Li,Yixin Yin,Liping Yao,Ziyi Lin,Shengjun Sun,Jin Zhang,Xiaoyan Li
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11152. (IF 2.1)
82. Guannan Le,Xin Yuan,Lili Hou,Lei Ge,Shuiping Liu,Azhar Muhmood,Kai Liu,Ziman Lin,Dandan Liu,Fang Gan,Suquan Song,Cuilin Pan,Xingxiang Chen,Kehe Huang
Food Chem Toxicol. doi: 10.1016/j.fct.2020.111516. (IF 4.679)
83. Zhengbin Zhao,Jing Gao,Caili Li,Xiaoli Xu,Yihuan Hu,Shuangsheng Huang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/1621687. (IF 5.076)
84. Bo Wang,Hui-Qing Lin,Fei Li,Zhang-Fan Mao,Nian-Guo Dong
Curr Med Sci. doi: 10.1007/s11596-020-2264-3. (IF 1.273)
85. Jingman Li,Yuchen Pan,Dan Li,Xiaoyu Xia,Qi Jiang,Huan Dou,Yayi Hou
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2020.08.018. (IF 3.641)
86. Yongcan Zhou,Xiaojuan Chen,Zhenjie Cao,Jianlong Li,Hao Long,Ying Wu,Zhengshi Zhang,Yun Sun
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2020.617522.
87. Zhao Guo,Wen-Shan Gao,Yun-Fei Wang,Fei Gao,Wei Wang,Wen-Yuan Ding
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2021/5558369.
88. Zeng-Hui Ma,Pei-Dong Shi,Bo-Shun Wan
Cytokine. doi: 10.1016/j.cyto.2021.155433.
89. Yi Ying,Chun-Bin Sun,Si-Qi Zhang,Bo-Jun Chen,Jing-Ze Yu,Fei-Yu Liu,Jing Wen,Jiong Hou,Si-Si Han,Jin-Yuan Yan,Zhong-Shan Yang,Lei Xiong
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111271.
90. Wuxia Zhang,Yihua Hu,Jiaqi He,Dongdong Guo,Jinzhong Zhao,Peng Li
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.691995.
91. Yanyu Li,Guomei Su,Yu Zhong,Zhilin Xiong,Tong Huang,Jingyun Quan,Jiewen Huang,Xiaoxia Wen,Chaole Luo,Weilin Zheng,Jinfeng Chen,Junfen Cheng,Weimin Yao,Tianwen Lai
BMC Pulm Med. doi: 10.1186/s12890-021-01726-w.