LPS (TLR4激活剂)
收藏
产品编号 S1732-25mg
数量
¥ 1420.00
产品包装:
5mg 2mg/ml×0.25ml 25mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

LPS即lipopolysaccharide(脂多糖),是一种脂质和多糖的复合物。本产品是从E. coli O111:B4 中纯化获得的,可以特异性地激活TLR4,但也有可能会激活TLR2。
LPS是绝大多数革兰氏阴性菌细胞壁的主要成分,有很强的免疫原性。大量的LPS可以诱导机体产生大量炎症因子而发生免疫反应甚至休克,而持续的少量LPS却使机体产生免疫耐受。LPS主要通过TLR4 (Toll-like receptor 4)发挥作用。LPS可以和脂多糖结合蛋白(lipopolysaccharide binding protein, LBP)结合,随后和CD14结合,并和TLR4和MD2形成复合物。该复合物形成后,可以通过MyD88途径诱导炎性细胞因子的产生。LPS的信号途径也可以不依赖于MyD88而介导干扰素诱导基因的表达。此外,LPS的活性成分类脂A(Lipid A),其不同的形态会影响LPS与TLR的结合。不同来源的LPS的性状有所不同,通常从大肠杆菌来源的LPS可以激活TLR4从而引起炎症反应,而从P. gingivalis 来源的LPS可以激活TLR2从而引起炎症反应。本产品为大肠杆菌(E. coli O111:B4 )来源的LPS。
LPS可以激活NF-κB信号通路,从而促进后续的炎症因子的转录和表达。LPS因此也常用作NF-κB信号通路的激活剂。另外,LPS在肝细胞中可以上调iNOS的水平。
市场上的大多数LPS制剂往往会被其他的细菌成分所污染,例如脂蛋白,因此在激活TLR4信号通路的同时也会激活TLR2信号通路。本产品在激活TLR4信号通路的时候,有可能会激活TLR2信号通路。
E. coli O111: B4 中纯化获得的LPS是目前应用最广泛的一种LPS。
本产品为进口分装,其中2mg/ml包装用水配制,共0.25ml。5mg和25mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1732-0.5mg LPS(TLR4激活剂) 2mg/ml×0.25ml
S1732-5mg LPS(TLR4激活剂) 5mg
S1732-25mg LPS(TLR4激活剂) 25mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。需避免反复冻融,可以适当分装。短时间内频繁使用可以4℃保存,一个月有效。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。由于LPS有很强的免疫原性,需注意防止LPS被吸入或进入人体的循环系统。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.LPS处理细胞时的常见使用浓度范围为0.01-1μg/ml,其中最常用浓度为100ng/ml左右。常见使用浓度范围的文献资料的比例参考下表。具体的最佳工作浓度和刺激时间请自行参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。

使用浓度 10 ng/ml 100 ng/ml 1 μg/ml 10 μg/ml
相对文献比例 1.0 1.3 1.2 0.4

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
S1732-0.5mg LPS (TLR4激活剂) 2mg/ml×0.25ml
S1732-5mg LPS (TLR4激活剂) 5mg
S1732-25mg LPS (TLR4激活剂) 25mg
S1735 LPS (Ultrapure, TLR4激活剂) 5mg/ml×0.1ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Hu Q, Li B, Xu R, Chen D, Mu C, Fei E, Wang G.
Sci Signal . 2012 Aug 21;5(238):ra61. (IF 6.467)
2. Zuo QP, Li ZJ, Hu YH, Li B, Huang LH, Wang CJ, Liu SK, Liao HQ.
J Fluoresc . 2012 Sep;22(5):1201-7. (IF 2.093)
3. Zhou Y, Zhu N, Wang X, Wang L, Gu LJ, Yuan WJ.
Arch Virol . 2013 Feb;158(2):425-33. (IF 2.243)
4. Lou T, Jiang W, Xu D, Chen T, Fu Y.
Inflammation . 2015;38(3):1213-20. (IF 3.212)
5. Jiang W, Luo F, Lu Q, Liu J, Li P, Wang X, Fu Y, Hao K, Yan T, Ding X.
CHEM-BIOL INTERACT . 2016 Jan 5;243:127-34. (IF 3.723)
6. Geng T, Lv DD, Huang YX, Hou CX, Qin GX, Guo XJ.
Gene . 2016 Dec 20;595(1):69-76. (IF 2.984)
7. Li Y, Hu N, Yang D, Oxenkrug G, Yang Q.
FEBS J . 2017 Jan 24.doi: 10.1111/febs.14026. [Epub ahead of print] (IF 4.392)
8. Wang N, Tian X, Chen Y, Tan HQ, Xie PJ, Chen SJ, Fu YC, Chen YX, Xu WC, Wei CJ.
SCI REP-UK . 2017 Oct 31;7(1):14707. (IF 3.998)
9. Zhang XF, Weng DS, Pan K, Zhou ZQ, Pan QZ, Zhao JJ, Tang Y, Jiang SS, Chen CL, Li YQ, Zhang HX, Chang AE, Wicha MS, Zeng YX, Li Q, Xia JC.
MOL CARCINOGEN . 2017 Nov;56(11):2499-2511. (IF 3.825)
10. Huang LG, Zou J, Lu QC.
Brain Res . 2017 Nov 27. pii: S0006-8993(17)30514-0. (IF 2.733)
11. Meng L,Li L,Lu S,Li K,Su Z,Wang Y,Fan X,Li X,Zhao G
Mol Immunol . 2018 Feb;94:7-17. (IF 3.641)
12. Meng L, Li L, Lu S, Li K, Su Z, Wang Y, Fan X, Li X, Zhao G.
Mol Immunol . 2018 Feb;94:7-17. (IF 3.641)
13. Yu S,Zeng YJ,Sun XC
Int J Mol Med . 2018 Apr;41(4):2406-2412. (IF 3.098)
14. Ma J,Wang Z,Zhao J,Miao W,Ye T,Chen A
Med Sci Monit. 2018 Apr 6;24:2045-2052.
15. Yu S, Zeng YJ, Sun XC.
Int J Mol Med . 2018 Apr;41(4):2406-2412. (IF 3.098)
16. Ma X, Yao H, Yang Y, Jin L, Wang Y, Wu L, Yang S, Cheng K.
Int J Mol Med . 2018 Apr;41(4):2350-2358. (IF 3.098)
17. Luo Q,Zeng J,Li W,Lin L,Zhou X,Tian X,Liu W,Zhang L,Zhang X
Int J Mol Med . 2018 Aug;42(2):1086-1095. (IF 3.098)
18. Zhao F,Lei B,Li X,Mo Y,Wang R,Chen D,Chen X
Biomaterials . 2018 Sep;178:36-47. (IF 10.317)
19. Yanqiang Zou,Cheng Zhou,Heng Xu,Jizhang Yu,Ping Ye,Hao Zhang,Shanshan Chen,Jing Zhao,Sheng Le,Jikai Cui,Lang Jiang,Jie Wu,Jiahong Xia
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2019.117141. (IF 3.647)
20. Yiyi Li,Xuan Niu,Haitao Xu,Qingwen Li,Lanxia Meng,Mingyang He,Jie Zhang,Zhentao Zhang,Zhaohui Zhang
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.111847. (IF 3.383)
21. Jialing Peng,Hongxuan Wang,Zhe Gong,Xiangpen Li,Lei He,Qingyu Shen,Jingrui Pan,Ying Peng
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2020.04.013. (IF 3.641)
22. Wenwen Zhang,Tingting Yu,Xiangyan Cui,Hong Yu,Xinbai Li
Exp Physiol. doi: 10.1113/EP088596. (IF 2.431)
23. Lanlan Nie,Rui Li,Jie Huang,Lingling Wang,Mengjie Ma,Chunyue Huang,Tong Wu,Renjie Yan,Xiao Hu
Phytochemistry. doi: 10.1016/j.phytochem.2021.112680.
24. Wen-Hao Li,Jun-Jun Wu,Lie Wu,Bo-Dou Zhang,Hong-Guo Hu,Lang Zhao,Zhi-Bin Li,Xue-Feng Yu,Yan-Mei Li
Biomaterials. doi: 10.1016/j.biomaterials.2021.120788.
25. Jun Li,Lei Xue,Yunfei Wu,Qiang Yang,Degang Liu,Changhui Yu,Jiangzhou Peng
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16653.
26. Shuo Zhang,Peng Wang,Binwu Hu,Weijian Liu,Xiao Lv,Songfeng Chen,Zengwu Shao
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.796974.