QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液
收藏
产品编号 P0265
数量
¥ 123.00
产品包装:
100ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液(QuickBlock™ Secondary Antibody Dilution Buffer for Immunofluorescence )是最新一代的快速高效封闭液,总体 效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、血清等的二抗稀释液,可以用于免疫荧光 (Immunofluorescence,IF)检测时二抗的稀释和配制。
QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液可以有效节约二抗 。经本产品稀释的二抗可以在2-3周内重复使用3-5次。
QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液稀释的二抗孵育后背景极低 。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液兼容性好,兼容各 种荧光标记的二抗。同时本产品不含生物素,也不会干扰基于生物素的荧光检测。
QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液使用便捷。本产品 无需添加任何额外的试剂,可以直接用于二抗的稀释。
图1. QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液用于免疫荧光(IF)的检测效果图。上图为HeLa 细胞用一抗α-Tubulin Rabbit Polyclonal Antibody (AF0001)和二抗 Cy3标记的山羊抗兔IgG(H+L) (A0516)进行免疫荧光染色的检测 效果图。图中可见非常清晰的红色荧光的微管形态。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异, 图中数据仅供参考。

按照每次二抗稀释需要5-10ml二抗稀释液计算,一个包装的 QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液可以稀释10-20次二抗。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0265 QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液 100ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
为进一步提高信噪比,推荐配套使用QuickBlock™免疫染色封闭液(P0260)QuickBlock™免 疫染色一抗稀释液(P0262)用于封闭及一抗的稀释。
为了能使稀释的二抗可以反复多次使用,二抗孵育结束后稀释的二抗应立即存放在 4℃,以便于后续重复使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
参考所用二抗的说明,以及样品中目的蛋白的含量,按照适当比例例如1:1000、1:500等稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于免疫染色。一次免疫染色结束后,可以回收稀释的一抗,4℃保存,以用于下次的免疫染色。
详细的免疫染色操作可以参考碧云天相关网页:http://www.beyotime.com/immunol-staining.htm。 

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0220 QuickBlock™封闭液(PBS) 100ml
P0222 QuickBlock™封闭液(PBSTw) 100ml
P0226 QuickBlock™封闭液(PBSTx) 100ml
P0228 QuickBlock™封闭液(TBS) 100ml
P0231 QuickBlock™封闭液(TBSTw) 100ml
P0233 QuickBlock™封闭液(TBSTx) 100ml
P0235 QuickBlock™封闭液(10X) 100ml
P0252 QuickBlock™ Western封闭液 100ml
P0256 QuickBlock™ Western一抗稀释液 100ml
P0258 QuickBlock™ Western二抗稀释液 100ml
P0260 QuickBlock™免疫染色封闭液 100ml
P0262 QuickBlock™免疫染色一抗稀释液 100ml
P0265 QuickBlock™免疫荧光染色二抗稀释液 100ml
P0267 QuickBlock™免疫组化染色二抗稀释液 100ml
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Huanqing Gao, Liang Zhou, Yiming Zhong, Zhen Ding, Sixiong Lin, Xiaoting Hou, Xiaoqian Zhou, Jie Shao, Fan Yang, Xuenong Zou, Huiling Cao, Guozhi Xiao
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-28692-z. (IF 12.121)
2. Han Y, Zhao X, Sun Y, Sui Y, Liu J
J Cell Physiol. 234(4):3598-3612. (IF 5.546)
3. Ren CC, Yang L, Liu L, Chen YN, Cheng GM, Zhang XA, Liu H.
J Cell Physiol 2019 May;234(5):5851-5862. (IF 5.546)
6. Zhao YX, Liu JF, Sun WJ, Zeng RF, Li T, Ma RM
Int J Biol Macromol 2018 Dec;120(Pt A):491-501. (IF 5.162)
7. Ding Y, Zheng Y, Liu T, Chen T, Wang C, Sun Q, Hua M, Hua T.
SCI REP-UK 2017 Nov 2;7(1):14897. (IF 3.998)
8. Fan QY, Liu JJ, Zhang GL, Wu HQ, Zhang R, Zhan SQ, Liu N.
J Cell Biochem 2018 Jan;119(1):1093-1110. (IF 4.237)
9. Wu KH, Xiao QR, Yang Y, Xu JL, Zhang F, Liu CM, Zhang ZM, Lu YQ, Huang NP.
J Mol Cell Cardiol 2018 Jan;114:300-308. (IF 4.133)
10. Fan QY, Liu JJ, Zhang GL, Wu HQ, Zhang R, Zhan SQ, Liu N
J Cell Biochem 2018 Jan;119(1):1093-1110. (IF 4.237)
11. Chai C, Song LJ, Han SY, Li XQ, Li M.
CNS Neurosci Ther 2018 May;24(5):369-380. (IF 4.074)
12. Yao CJ, Lv Y, Zhang CJ, Jin JX, Xu LH, Jiang J, Geng B, Li H, Xia YY, Wu M
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Jun 18;501(1):55-63. (IF 2.985)
13. Li X, Wang X, Wang X, Chen H, Zhang X, Zhou L, Xu T
3 Biotech 2018 Aug;8(8):342. (IF 1.798)
15. Ding Y, Chen T, Wang Q, Yuan Y, Hua T
Neuroreport 2018 Dec 12;29(18):1537-1543. (IF 1.394)
17. Huijun Pan, Shen Zhang, Deng Pan, Zheng Ye, Hao Yu, Jian Ding, Qin Wang, Qingyan Sun, Tianmiao Hua
Front Neuroanat. doi: 10.3389/fnana.2020.616465. (IF 3.292)
18. Hongni Xue, Fayang Liu, Zhiying Ai, Jie Ke, Mengying Yu, Bingxue Chen, Zekun Guo
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms22052255. (IF 4.556)
19. Ren-He Chen, Li Xiao, Ru-Zhi Zhang, Sheng-Yi Wang, Yue Li
Cell Tissue Bank. doi: 10.1007/s10561-020-09866-9. (IF 1.149)
20. Yong Zhang, Qiuyan Weng, Jianming Chen, Ming Li, Jinming Han
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.9819. (IF 1.785)
21. Lei Zheng, Liying Kang, Yan Cheng, Junli Cao, Lijie Liu, Hongmei Xu, Liming Gao
Pathol Oncol Res. doi: 10.3389/pore.2021.581542. (IF 2.826)
22. Dongqin Wu, Di Gao, Haitao Yu, Guilin Pi, Rui Xiong, Huiyang Lei, Xin Wang, Enjie Liu, Jinwang Ye, Huilin Yu, Yang Gao, Ting He, Tao Jiang, Fei Sun, Jingfen Su, Guoda Song, Wenju Peng, Ying Yang, Jian-Zhi Wang
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.428.
23. Jian Ding, Xiangmei Hu, Fei Xu, Hao Yu, Zheng Ye, Shen Zhang, Huijun Pan, Deng Pan, Yanni Tu, Qiuyu Zhang, Qingyan Sun, Tianmiao Hua
Sci Rep. doi: 10.1038/s41598-021-95407-7.
24. Chao Fang, Jian Sun, Laifu Wei, Fei Gao, Jun Qian
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10411. (IF 1.785)
25. Mingcui Zheng, Zhenhong Liu, Lulu Mana, Gaofeng Qin, Shuaiyang Huang, Zhuoyan Gong, Meijing Tian, Yannan He, Pengwen Wang
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2021.114264. (IF 3.69)
26. Gaojie Song, Jinbo Fang, Chao Shang, Yiquan Li, Yilong Zhu, Zhiru Xiu, Lili Sun, Ningyi Jin, Xiao Li
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112926. (IF 3.383)
27. Leyi Zhang, Chenglong Lu, Li Kang, Yingji Li, Wenjing Tang, Dengfa Zhao, Shengyuan Yu, Ruozhuo Liu
J Headache Pain. doi: 10.1186/s10194-021-01382-9. (IF 4.797)