pCAG-dR8.9 (慢病毒包装用质粒)
收藏
产品编号 D8216-100μg
数量
¥ 1169.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCAG-dR8.9也被成为dela8.9或者Δ8.9,是一种用于慢病毒(lentivirus)包装的辅助质粒。pCAG-dR8.9质粒主要用于和pCMV-VSV-G(D8215)及慢病毒载体质粒如pLenti-H1系列(D8202)、pLKO系列等共同转染HEK293细胞等以包装重组慢病毒。

pCAG-dR8.9含有gag和pol基因序列。gag基因编码病毒的核心蛋白如核衣壳蛋白、内膜蛋白和衣壳蛋白,pol基因编码病毒复制相关的酶。

pCAG-dR8.9为氨苄青霉素抗性。

pCAG-dR8.9的图谱如下:

包装清单:
产品编号 产品名称 包装
D8216-1µg pCAG-dR8.9(慢病毒包装用质粒) 1µg
D8216-100µg pCAG-dR8.9(慢病毒包装用质粒) 100µg
说明书 1份
保存条件:

-20℃保存。

注意事项:

本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。

本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.首次使用1µg包装的本产品时请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2.pCAG-dR8.9与pCMV-VSV-G质粒(D8215)和慢病毒载体质粒如pLenti-H1系列(D8202)、pLKO系列等,构成三质粒慢病毒包装系统,共同转染HEK293细胞等就可以包装慢病毒。
相关产品:
产品编号 产品名称 包装
D8202-1µg pLenti-H1 1µg
D8202-100µg pLenti-H1 100µg
D8215-1µg pCMV-VSV-G 1μg
D8215-100µg pCMV-VSV-G 100μg
D8216-1µg pCAG-dR8.9 1µg
D8216-100µg pCAG-dR8.9 100µg
D8115-1µg pShuttle-CMV-C-DsRed 1µg
D8115-100µg pShuttle-CMV-C-DsRed 100µg
D8117-1µg pShuttle-CMV-C-EGFP 1µg
D8117-100µg pShuttle-CMV-C-EGFP 100µg
D8119-1µg pShuttle-CMV-C-FLag 1µg
D8119-100µg pShuttle-CMV-C-FLag 100µg
D8121-1µg pShuttle-CMV-C-HA 1µg
D8121-100µg pShuttle-CMV-C-HA 100µg
D8123-1µg pShuttle-CMV-C-His 1µg
D8123-100µg pShuttle-CMV-C-His 100µg
D8125-1µg pShuttle-CMV-C-Myc 1µg
D8125-100µg pShuttle-CMV-C-Myc 100µg
D8127-1µg pShuttle-CMV-N-DsRed 1µg
D8127-100µg pShuttle-CMV-N-DsRed 100µg
D8129-1µg pShuttle-CMV-N-EGFP 1µg
D8129-100µg pShuttle-CMV-N-EGFP 100µg
D8131-1µg pShuttle-CMV-N-FLag 1µg
D8131-100µg pShuttle-CMV-N-FLag 100µg
D8133-1µg pShuttle-CMV-N-HA 1µg
D8133-100µg pShuttle-CMV-N-HA 100µg
D8135-1µg pShuttle-CMV-N-His 1µg
D8135-100µg pShuttle-CMV-N-His 100µg
D8137-1µg pShuttle-CMV-N-Myc 1µg
D8137-100µg pShuttle-CMV-N-Myc 100µg
D8106-1µg pAdEasy-1 1µg
D8106-100µg pAdEasy-1 100µg
D8107 pAdEasy-1/BJ5183 200µl
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献: