pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白)
收藏
产品编号 D2628-100μg
数量
¥ 1169.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-C-mCherry是碧云天自行研发的哺乳动物细胞表达质粒,用于表达C端含mCherry (DsRed的突变体,一种非常明亮的红色荧光蛋白)标签的融合蛋白。该质粒含有CMV启动子,可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达。在多克隆位点的后面有一个mCherry的完整编码序列,因此在多克隆位点根据阅读框插入目的基因就可以表达C端含有mCherry标签的融合蛋白。利用mCherry的荧光特性可以比较容易地观察融合蛋白的表达水平和细胞内定位,也可以利用mCherry抗体来检测或免疫沉淀融合蛋白。mCherry与GFP没有序列同源性,不能使用GFP抗体检测mCherry。该质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可以使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-C-mCherry质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
Multiple cloning site 651-736
mCherry 741-1451
T7 promoter and T7 primer binding site 1501-1522
SV40 polyAsignal 1534-1917
f1 origin of ss-DNA replication 2055-2361
bla promoter 2386-2510
SV40 promoter 2530-2868
Neomycin/kanamycin resistance ORF 2903-3694
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 3695-4153
pUC origin 4282-4949

pCMV-C-mCherry质粒(5001bp)的图谱如下:

pCMV-C-mCherry质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2628 pCMV-C-mCherry.pdf

pCMV-C-mCherry中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-C-mCherry)包括:

AclI AfeI AflII AgeI AscI AsiSI BaeI
BcgI BlpI BmgBI BsiWI BsmBI BspEI BspQI
BssHII BstZ17I EarI EcoNI FseI NruI PmeI
PmlI PpuMI PshAI PspXI SapI ScaI SpeI
SwaI XmnI

pCMV-C-mCherry中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-C-mCherry once)包括:

NdeI CA`TA,TG 240 PflMI CCAN,NNN`NTGG 1177
SnaBI TAC|GTA 346 Bpu10I CC`TNA,GC 1282
CspCI ,NN`(N)11CAA(N)5GTGG(N)10,NN` 380 BbvCI CC`TCA,GC 1282
NheI G`CTAG,C 597 BsgI GTGCAG(N)14,NN` 1333
BmtI G,CTAG`C 597 SgrAI CR`CCGG,YG 1422
SacI G,AGCT`C 651 XcmI CCANNNN,N`NNNNTGG 1426
Eco53kI GAG|CTC 653 BsrGI T`GTAC,A 1441
BstXI CCAN,NNNN`NTGG 659 PspOMI G`GGCC,C 1452
SacII CC,GC`GG 660 ApaI G,GGCC`C 1452
NotI GC`GGCC,GC 668 PvuI CG,AT`CG 1532
TspMI C`CCGG,G 680 BclI T`GATC,A 1688
XmaI C`CCGG,G 680 MfeI C`AATT,G 1781
SmaI CCC|GGG 682 HpaI GTT|AAC 1794
BamHI G`GATC,C 687 BtsI GCAGTG,NN` 1868
HindIII A`AGCT,T 693 MluI A`CGCG,T 1917
EcoRI G`AATT,C 705 DraIII CAC,NNN`GTG 2144
EcoRV GAT|ATC 713 SfiI GGCCN,NNN`NGGCC 2803
SalI G`TCGA,C 717 ClaI AT`CG,AT 2871
AccI GT`MK,AC 718 BspDI AT`CG,AT 2871
BglII A`GATC,T 723 PflFI GACN`N,NGTC 3149
XhoI C`TCGA,G 729 Tth111I GACN`N,NGTC 3149
PaeR7I C`TCGA,G 729 BsrDI GCAATG,NN` 3262
XbaI T`CTAG,A 735 RsrII CG`GWC,CG 3547
AhdI GACNN,N`NNGTC 934 BstBI TT`CG,AA 3713
SbfI CC,TGCA`GG 1092 BsaI GGTCTCN`NNNN, 4020
BbsI GAAGACNN`NNNN, 1176 PciI A`CATG,T 4949

pCMV-C-mCherry质粒中推荐使用的测序引物序列如下:
T3 primer (620-639): 5′-AATTAACCCTCACTAAAGGG-3′
C-mCherry primer (852-873): 5′CCTCGTAGGGGCGGCCCTCGCC-3′
pCMV-C-mCherry的全序列信息:D2628 pCMV-C-mCherry-seq.txt
pCMV-C-mCherry质粒转染细胞后的表达效果请参考图1。


图1. pCMV-C-mCherry质粒转染细胞后的表达效果图。左侧为明场照片,右侧为荧光照片。

包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2628-1μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2628-100μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-C-mCherry质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,构建的质粒可以用常规方法转染细胞。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
D2602-1μg pCMV-Blank 1μg
D2602-100μg pCMV-Blank 100μg
D2621-1μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2621-100μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2623-1μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2623-100μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2624-1μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2624-100μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2626-1μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2626-100μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2628-1μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2628-100μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2630-1μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2630-100μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2632-1μg pCMV-C-Flag 1μg
D2632-100μg pCMV-C-Flag 100μg
D2639-1μg pCMV-C-HA 1μg
D2639-100μg pCMV-C-HA 100μg
D2650-1μg pCMV-C-His 1μg
D2650-100μg pCMV-C-His 100μg
D2672-1μg pCMV-C-Myc 1μg
D2672-100μg pCMV-C-Myc 100μg
D2701-1μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2701-100μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2703-1μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2703-100μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2705-1μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2705-100μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2707-1μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2707-100μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2711-1μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2711-100μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2716-1μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2716-100μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2722-1μg pCMV-N-Flag 1μg
D2722-100μg pCMV-N-Flag 100μg
D2733-1μg pCMV-N-HA 1μg
D2733-100μg pCMV-N-HA 100μg
D2737-1μg pCMV-N-His 1μg
D2737-100μg pCMV-N-His 100μg
D2756-1μg pCMV-N-Myc 1μg
D2756-100μg pCMV-N-Myc 100μg


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhong B, Jiang Z, Chen Z, Ishihara K, Mao H, Wang S, Lin G, Hu C
FISH SHELLFISH IMMUN. 92:706-711. (IF 3.298)
2. Shufeng Li, Haitao Shan, Ting Wang, Xiaojuan Zheng, Minke Shi, Baojun Chen, Haiqin Lu, Ying Zhang, Sheng Zhao, Zichun Hua
Anal Biochem. doi: 10.1016/j.ab.2020.113875. (IF 2.877)