PBS
收藏
产品编号 C0221A
数量
¥ 48.00
产品包装:
500ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的PBS(Phosphate-Buffered Saline),含135mM NaCl, 4.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM NaH2PO4,pH值为7.3 ± 0.1。
本PBS溶液经过除菌处理,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0221A PBS 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,半年有效。-20℃保存一年有效。本产品可以短期室温存放。
注意事项: 
在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Schwarz S, Wang K, Yu W, Sun B, Schwarz W.
ANTIVIR RES . 2011 Apr;90(1):64-9. (IF 4.101)
2. Lv YP, Wang Q, Wu CC, Pei RJ, Zhou Y, Wang Y, Chen XW.
Virol Sin . 2011 Aug;26(4):245-51. (IF 3.242)
3. Wang SJ, Liu WJ, Wu CJ, Ma FH, Ahmad S, Liu BR, Han L, Jiang XP, Zhang SJ, Yang LG.
Theriogenology . 2012 Oct 15;78(7):1517-26. (IF 2.094)
4. Yang X, Jing H, Zhao K, Sun R, Liu Z, Ying Y, Ci L, Kuang Y, Huang F, Wang Z, Fei J.
PLoS One . 2013;8(2):e57632. (IF 2.74)
5. Wu YR, Gong QF, Fang H, Liang WW, Chen M, He RJ.
FISH SHELLFISH IMMUN . 2013 Jan;34(1):220-7. (IF 3.298)
6. Li Q, Zhou X, Shi Y, Li J, Zheng L, Cui L, Zhang J, Wang L, Han Z, Han Y, Fan D.
PLoS One . 2013 Apr 30;8(4):e62363. (IF 2.74)
7. Yan J, Zhou Y, Chen D, Li L, Yang X, You Y, Ling X.
J Cancer . 2015 Jan 5;6(2):151-9. (IF 3.565)
8. Li Y, Xiao S, Dan L, Xue M.
Oncol Lett . 2015 Mar;9(3):1104-1108. (IF 2.311)
9. Li CX, Shen SM, Wang LS, Yu Y.
Mol Med Rep . 2015 Apr;11(4):2813-8. (IF 2.1)
10. Wu SF, Xu G, Ye GY.
J Insect Physiol . 2015 Apr;75:39-46. (IF 2.246)
11. Ye Y, Miao S, Wang Y, Zhou J, Lu R.
Oncol Lett . 2015 May;9(5):2393-2397. (IF 2.311)
12. Wen R, Hu S, Xiao Q, Han C, Gan C, Gou H, Liu H, Li L, Xu H, He H, Wang J.
J STEROID BIOCHEM . 2015 May;149:70-9. (IF 3.813)
14. Zhang L, Ding X, Nie S, Li-Ling J, Zhang Y, Zhang H, Chen L, Li L, Ding M.
Mol Med Rep . 2015 Jun;11(6):4365-72. (IF 2.1)
15. Zhu J, Liu F, Wu Q, Liu X.
Mol Med Rep . 2015 Jun;11(6):4501-7. (IF 2.1)
16. Qu D, Xu XM, Zhang M, Jiang TS, Zhang Y, Li SQ.
Mol Med Rep . 2015 Jul;12(1):1305-13. (IF 2.1)
17. Liu MN, Liu AY, Du YJ, Pei FH, Wang XH, Chen J, Liu D, Liu BR.
Mol Med Rep . 2015 Jul;12(1):1189-96. (IF 2.1)
19. Kong D, Wang X, Wang X, Wang X, Chen X, Ji G, Fu X, Wang S.
Mol Med Rep . 2015 Jul;12(1):1213-8. (IF 2.1)
20. Wei W, Li L, Wang X, Yan L, Cao W, Zhan Z, Zhang X, Yu H, Xie Y, Xiao Q.
Mol Med Rep . 2015 Jul;12(1):905-12. (IF 2.1)
21. Chen J, Zhu H, Zhang Y, Cui MH, Han LY, Jia ZH, Wang L, Teng H, Miao LN.
Mol Med Rep . 2015 Aug;12(2):2622-8. (IF 2.1)
22. Guo W, Xie L, Zhao L, Zhao Y.
Mol Med Rep . 2015 Aug;12(2):1857-67. (IF 2.1)
25. Tang H, Li RP, Liang P, Zhou YL, Wang GW.
Oncol Lett . 2015 Aug;10(2):681-686. (IF 2.311)
26. Yuan F, Wang W.
Mol Med Rep . 2015 Sep;12(3):4647-51. (IF 2.1)
27. Liu Y, Jiao R, Ma ZG, Liu W, Wu QQ, Yang Z, Li FF, Yuan Y, Bian ZY, Tang QZ.
Mol Med Rep . 2015 Sep;12(3):3400-8. (IF 2.1)
28. Yong Fa Zheng Wei Ge Hui Lin Xu De Dong Cao Liang Liu Ping Po MingChang Hu Li Xi Ming Xu ,Wei Ping Tao Ze Zhang Tao.
Oncology Letters . 2015 Nov;10(5):3067-72. (IF 1.871)
29. Liang Meng, Weidong Xu, Lihong Guo, Wenqi Ning, Xiandong Zeng.
Cell Biochemistry and Biophysics . 2015 Nov;73(2):495-503. (IF 2.323)
30. Li Z, Long Y, Zhong L, Song G, Zhang X, Yuan L, Cui Z, Dai H.
J Appl Toxicol . 2016 Jan;36(1):94-104. (IF 2.997)
31. He H, Chang R, Zhang T, Yang C, Kong Z.
Mol Med Rep . 2017 Aug;16(2):1216-1222. (IF 2.1)
32. Zhang L, Zhou L, Song X, Liang G, Xu Z, Wang F, Huang F, Jiang G.
Mol Med Rep . 2017 Sep;16(3):2976-2984. (IF 2.1)
33. Liu J, Wang F, Liu S, Du J, Hu X, Xiong J, Fang R, Chen W, Sun J.
J Neurol Sci . 2017 Oct 15;381:176-181. (IF 3.115)
34. Yaoi X, Lu B, Lü C, Bai Q, Yan D, Xu H.
Cell J . 2017 Oct;19(3):512-519. (IF 1.983)
35. Liang B, Xiao T, Long J, Liu M, Li Z, Liu S, Yang J.
Int J Mol Med . 2017 Dec;40(6):1781-1791. (IF 3.098)
36. Fan Y,Luo R,Su LY,Xiang Q,Yu D,Xu L,Chen JQ,Bi R,Wu DD,Zheng P,Yao YG
J Alzheimers Dis . 2018;61(3):1015-1028. (IF 3.909)
38. Wu Q,Zhou W,Feng Q,Liu X,Xiong Y,Li H
Exp Ther Med . 2018 Jan;15(1):173-181. (IF 1.785)
39. Guo Y,Xiong J,Wang J,Wen J,Zhi F
Am J Cancer Res. 8(1):70-80. eCollection 2018. (IF 5.177)
40. Wang Y,Sun S,Xu J,Luo Y,Xin Y,Zhao X
Oncol Rep . 2018 Feb;39(2):589-596. (IF 3.417)
41. Wen J,Zhao Z,Huang L,Li L,Li J,Zeng Y,Wu J,Miao Y
J Cancer. 9(6):1006-1016. (IF 3.565)
42. Cao W,Wei W,Zhan Z,Xie D,Xie Y,Xiao Q
Int J Mol Med . 2018 Apr;41(4):1958-1966. (IF 3.098)
43. Liu H,Li G,Zhang B,Sun D,Wu J,Chen F,Kong F,Luan Y,Jiang W,Wang R,Xue X
Mol Med Rep . 2018 Apr;17(4):5837-5843. (IF 2.1)
44. Zhou W,Feng Y,Zong Z
Front Microbiol . 2018 Apr 30;9:850. (IF 4.235)
45. Liu P,Yang P,Zhang Z,Liu M,Hu S
MED SCI MONITOR . 2018 Apr 9;24:2098-2108. (IF 1.918)
46. Zhang J,Su J,Hu S,Zhang J,Ding R,Guo J,Cao G,Li R,Sun QY,Li X
Anim Reprod Sci . 2018 May;192:44-52. (IF 1.66)
47. Fan S,Fan C,Liu N,Huang K,Fang X,Wang K
Mol Med Rep. 17(5):6405-6412. (IF 2.1)
48. Yue-Ming He,Zhong-Lin Zhang,Quan-Yan Liu,Yu-Sha Xiao,Lei Wei,Chen Xi,Xiang Nan
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.13499. (IF 4.486)
49. Man QW,Zhong WQ,Ren JG,Liu JY,Zheng YY,Li RF,Nyimi BF,Chen G,Zhao YF,Liu B
Int J Oncol . 2018 Jun;52(6):1863-1874. (IF 3.899)
50. Guo J,Mi X,Zhan R,Li M,Wei L,Sun J
MED SCI MONITOR . 2018 Jun 20;24:4204-4212. (IF 1.918)
51. Jiao FZ,Wang Y,Zhang HY,Zhang WB,Wang LW,Gong ZJ
Neurochem Res. 43(6):1161-1170. (IF 3.038)
54. Huang X,Liu J,Tian D,Li W,Zhou Z,Huang J,Song X,Xu L,Yan R,Li X
Vet Parasitol . 2018 Jul 15;258:114-123. (IF 2.157)
55. Guo P,Wang J,Gao W,Liu X,Wu S,Wan B,Xu L,Li Y
Mol Med Rep . 2018 Aug;18(2):1323-1334. (IF 2.1)
56. Yang Z,Qin W,Chen Y,Yuan B,Song X,Wang B,Shen F,Fu J,Wang H
Cancer Lett . 2018 Aug 10;429:66-77. (IF 7.36)
58. Yang XJ,Zhao JJ,Chen WJ,Zhang GG,Wang W,Tao HC
Oncol Lett . 2018 Sep;16(3):2865-2872. (IF 2.311)
59. Gao X,Han L,Ding N,Mu Y,Guan P,Hu C,Huang X
J ANTIBIOT. 71(9):808-817. (IF 2.668)
60. Zhao HL,Wu BQ,Luo Y,Zhang WY,Hao YL,Liang JJ,Fang F,Liu W,Chen XH
Life Sci. 208:315-324. (IF 3.647)
61. Sanrong Xu,Penghao Shu,Song Zou,Xiaofeng Shen,Yuanqian Qu,Yong Zhang,Kang Sun,Jin Zhang
CANCER MED-US. doi: 10.1002/cam4.1716. (IF 3.491)
62. Guo ZX,Zhou FZ,Song W,Yu LL,Yan WJ,Yin LH,Sang H,Zhang HY
EUR REV MED PHARMACO . 2018 Oct;22(20):6965-6976. (IF 3.024)
63. Zhu YX,Zhou JH,Li GW,Zhou WY,Ou SS,Xiao XY
EUR REV MED PHARMACO . 2018 Oct;22(19):6507-6516. (IF 3.024)
64. Cao J,Zhuang Y,Zhang J,Zhang Z,Yuan S,Zhang P,Li H,Li X,Shen H,Wang Z,Chen G
Neurobiol Dis . 2018 Nov;119:53-64. (IF 5.332)
65. He Z,Jia M,Yu Y,Yuan C,Wang J
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 Nov 17;506(1):94-101. (IF 2.985)
66. Zhang X,Zhai C,Fei H,Liu Y,Wang Z,Luo C,Zhang J,Ding Y,Xu T,Fan W
TISSUE ENG PART C-ME. 24(11):645-658. (IF 2.608)
69. Man QW,Zhang LZ,Zhao Y,Liu JY,Zheng YY,Zhao YF,Liu B
Oncol Rep . 2018 Dec;40(6):3335-3345. (IF 3.417)
70. Zhu CH,Xiao DH,Dai LG,Xu HG,Jiang YH,Zheng ZJ
EUR REV MED PHARMACO . 2018 Dec;22(23):8257-8264. (IF 3.024)
71. Li R,Yin F,Guo Y,Ruan Q,Zhu Q
Biomed Pharmacother . 2018 Dec;108:1320-1327. (IF 4.545)
72. Zheng X,Zhang L,Chen J,Gu Y,Xu J,Ouyang Y
Biomed Pharmacother . 2018 Dec;108:1141-1151. (IF 4.545)
73. Ye Y,Zhi F,Peng Y,Yang CC
EUR REV MED PHARMACO . 2018 Dec;22(24):8781-8788. (IF 3.024)
74. Zhang H,Li H,Liu Z,Ge A,Guo E,Liu S,Chen Z
J Cell Biochem . 2018 Dec;119(12):9866-9877. (IF 4.237)
75. Gao L,Xu FM,Shi WJ,Zhang S,Lu YL,Zhao DK,Long YF,Teng RB,Ge B
EUR REV MED PHARMACO . 2018 Dec;22(23):8151-8160. (IF 3.024)
76. Jin X,Aimaiti Y,Chen Z,Wang W,Li D
Exp Cell Res . 2018 Dec 15;373(1-2):34-43. (IF 3.383)
77. Chen Q,Tao J,Li G,Zheng D,Tan Y,Li R,Tian L,Li Z,Cheng H,Xie X
Eur J Pharmacol . 2018 Dec 5;840:33-43. (IF 3.263)
78. Lin JF,Zeng H,Zhao JQ
EUR REV MED PHARMACO. 22(23):8415-8422. (IF 3.024)
79. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
80. Zheng YQ,Bai YF,Yang S,Cui YR,Wang YP,Hu WL
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):207-216. (IF 3.024)
81. Yuan J,Deng Y,Zhang Y,Gan X,Gao S,Hu H,Hu S,Hu J,Liu H,Li L,Wang J
Anim Reprod Sci. 200:86-95. (IF 1.66)
82. Zhao K,Tan JY,Mao QD,Ren KY,He BG,Zhang CP,Wei LZ
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):312-320. (IF 3.024)
83. Liang S,Wang Y,Liu Y
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):370-377. (IF 3.024)
85. Sun S,Wang N,Sun Z,Wang X,Cui H
J BUON. 24(1):178-186. (IF 1.695)
86. Gao HN,Guo HY,Zhang H,Xie XL,Wen PC,Ren FZ
J Dairy Sci. 102(2):985-996. (IF 3.333)
87. Xin LH,Liu WJ,Song T,Zhang L
EUR REV MED PHARMACO. 23(4):1722-1729. (IF 3.024)
88. Sun Y,Cao FL,Qu LL,Wang ZM,Liu XY
EUR REV MED PHARMACO. 23(4):1459-1467. (IF 3.024)
91. Wang JL, Liu B, Zhang C, Wang XM, Zhen D, Huang XM, Chen W, Gao JM.
Theriogenology. 125:157-167. (IF 2.094)
92. Zhou SL,Tang QL,Zhou SX,Ren RZ
EUR REV MED PHARMACO. 23(5):2084-2091. (IF 3.024)
93. Zhang DL,Yang N
EUR REV MED PHARMACO. 23(6):2417-2426. (IF 3.024)
94. Chen J,Liu X,Xu Y,Zhang K,Huang J,Pan B,Chen D,Cui S,Song H,Wang R,Chu X,Zhu X,Chen L
MOL THER-NUCL ACIDS. 14:567-582. (IF 7.032)
95. Hao Y,Zhang H,Zhang P,Yu S,Ma D,Li L,Feng Y,Min L,Shen W,Zhao Y
Toxicol Lett. 303:38-47. (IF 3.569)
98. Fu JH,Zhou CC,Mu HQ,Nan CJ,Li S,Lu DQ
EUR REV MED PHARMACO. 23(7):2750-2755. (IF 3.024)
99. Yang Z,Sun Q,Guo J,Wang S,Song G,Liu W,Liu M,Tang H
Autophagy. 15(4):668-685. (IF 9.77)
100. Jiao ZF,Zhang YM,Ma XF,Li X,Li Y,Mao YJ
EUR REV MED PHARMACO. 23(7):2944-2949. (IF 3.024)
101. Chen Q,Yang Z,Chen X,Shu L,Qu W
Exp Ther Med. 17(4):3003-3008. (IF 1.785)
102. Zhao TF,Wang SY,Zou XZ,Zhao HD
EUR REV MED PHARMACO. 23(8):3495-3502. (IF 3.024)
103. Dong M,Song X,Wang M,Wang W,Zhang P,Liu Y,Li M,Wang L,Song L
FISH SHELLFISH IMMUN. 87:96-104. (IF 3.298)
104. Zuo A,Zhao P,Zheng Y,Hua H,Wang X
Biol Chem. pii: /j/bchm.ahead-of-print/hsz-2018-0469/hsz-2018-0469.xml. (IF 3.27)
105. Shi T,Ma Y,Cao L,Zhan S,Xu Y,Fu F,Liu C,Zhang G,Wang Z,Wang R,Lu H,Lu B,Chen W,Zhang X
Cell Death Dis. 10(4):308. (IF 6.304)
107. Wang JQ,Tang Y,Li QS,Xiao M,Li M,Sheng YT,Yang Y,Wang YL
Oncol Rep. 41(5):2657-2666. (IF 3.417)
109. Qi MM,Ge F,Chen XJ,Tang C,Ma J
EUR REV MED PHARMACO. 23(12):5242-5250. (IF 3.024)
112. Zhou XL,Wei Y,Chen XY,Chen P,Tang XF,Zhang Q,Dong ZQ,Pan MH,Lu C
Cell Cycle. 18(13):1498-1512. (IF 3.699)
113. Yin Z,Chen C,Yang J,Feng W,Liu X,Zuo R,Wang J,Yang L,Zhong K,Gao C,Zhang H,Zheng X,Wang P,Zhang Z
Autophagy. 15(7):1234-1257. (IF 9.77)
114. Chan Y,Yu Y,Wang G,Wang C,Zhang D,Wang X,Wang Z,Jian W,Zhang C
MED SCI MONITOR. 25:5181-5190. (IF 1.918)
115. Ma ZP,Zhang ZF,Yang YF,Yang Y
MED SCI MONITOR. 25:5312-5320. (IF 1.918)
116. Sun L,Lian Y,Ding J,Meng Y,Li C,Chen L,Qiu P
Brain Behav. 9(8):e01352. (IF 2.091)
117. Li Q,Cheng K,Wang AY,Xu QG,Fu ZF,He SY,Xu PX
Biomed Pharmacother. 116:109007. (IF 4.545)
118. Man QW,Zhong WQ,Zhao YF,Liu B,Zhao Y
J Mol Histol. 50(4):325-333. (IF 2.531)
119. Jia H,Xu M,Bo Y,Li W,Zhou R
Life Sci. 230:89-96. (IF 3.647)
121. Zhang P,Zhao Y,Zhang H,Liu J,Feng Y,Yin S,Cheng S,Sun X,Min L,Li L,Shen W
Chemosphere. 230:384-395. (IF 5.778)
122. Liang H,Su X,Wu Q,Shan H,Lv L,Yu T,Zhao X,Sun J,Yang R,Zhang L,Yan H,Zhou Y,Li X,Du Z,Shan H
Autophagy. (IF 9.77)
123. Cui P,Su J,Li Q,Xu G,Zhu N
ONCOTARGETS THER. 12:7911-7921. (IF 3.337)
125. Qi-Long He,Xu-Yu Wei,Xiao-Ying Han,Qian Zhou,Hai-Quan Wang,Nai-Zheng Ding,Xiao-Qian Meng,Heide Schatten,Qing-Yuan Sun,Shu-Zhen Liu
Arch Toxicol. doi: 10.1007/s00204-019-02529-z. (IF 5.059)
126. Aimaiti Y,Yusufukadier M,Li W,Tuerhongjiang T,Shadike A,Meiheriayi A,Gulisitan,Abudusalamu A,Wang H,Tuerganaili A,Shao Y,Wen H
Cytotechnology. 71(5):881-891. (IF 1.777)
127. Niu G,Yang Y,Ren J,Song T,Hu Z,Chen L,Hong R,Xia J,Ke C,Wang X
Oncol Rep. 42(4):1283-1294. (IF 3.417)
128. Li J,Xin Z,Cai M
J Cell Biochem. 120(10):16634-16642. (IF 4.237)
129. Men Y,Zhao Y,Zhang P,Zhang H,Gao Y,Liu J,Feng Y,Li L,Shen W,Sun Z,Min L
BASIC CLIN PHARMACOL. 125(4):382-393. (IF 2.651)
130. Sun J,Wang L,Huang M,Li Y,Wang W,Song L
J Immunol. 203(7):1845-1856. (IF 4.886)
131. Xie X,Xiong G,Wang Q,Ge Y,Cui X
Am J Transl Res. 11(10):6326-6340. eCollection 2019. (IF 3.375)
132. Gao Y,Zhao Y,Zhang H,Zhang P,Liu J,Feng Y,Men Y,Li L,Shen W,Sun Z,Min L
Toxicol Lett. 315:31-38. (IF 3.569)
134. Qian JY,Deng P,Liang YD,Pang L,Wu LC,Yang LL,Zhou Z,Yu ZP
Front Pharmacol. 10:1283. (IF 4.225)
136. Xu F,Ma F,Ding Z,Xiao L,Zhang X,Lu Q,Lu G,Kaplan DL
ACS APPL MATER INTER. 11(46):42896-42903. (IF 8.758)
137. Ge L,Zhuo Y,Wu P,Liu Y,Qi L,Teng X,Duan D,Chen P,Lu M
J Chem Neuroanat. 104:101728. (IF 2.353)
138. Xue RQ,Zhao M,Wu Q,Yang S,Cui YL,Yu XJ,Liu J,Zang WJ
FREE RADICAL BIO MED. 145:103-117. (IF 6.17)
141. Mao Y,Zhang W,Zhang R,Zuo J
ARTIF CELL NANOMED B. 47(1):3153-3162. (IF 3.343)
142. Cao H,Zhu G,Sun L,Chen G,Ma X,Luo X,Zhu J
Eur J Med Chem. 183:111694. (IF 5.572)
144. Zhu H,Wu R,Gu Z,Ji M,Xu Q
MED SCI MONITOR. 25:9159-9166. (IF 1.918)
147. Xi X,Teng M,Zhang L,Xia L,Chen J,Cui Z
J Cell Physiol. 235(2):1330-1338. (IF 5.546)
150. Wei X,Li H,Zhang Y,Li C,Li K,Ai K,Yang J
J Immunol. 204(3):569-585. (IF 4.886)
151. Tang Z,Xie H,Heier C,Huang J,Zheng Q,Eichmann TO,Schoiswohl G,Ni J,Zechner R,Ni S,Hao H
EBioMedicine. 53:102696. (IF 5.736)
152. Wan H,Wang Q,Chen X,Zeng Q,Shao Y,Fang H,Liao X,Li HS,Liu MG,Xu TL,Diao M,Li D,Meng B,Tang B,Zhang Z,Liao L
Autophagy. 16(3):531-547. (IF 9.77)
153. Niu K,Fang H,Chen Z,Zhu Y,Tan Q,Wei D,Li Y,Balajee AS,Zhao Y
Autophagy. 16(4):724-734. (IF 9.77)
154. Han S,Cui C,He H,Shen X,Chen Y,Wang Y,Li D,Zhu Q,Yin H
J Cell Physiol. 235(5):4667-4678. (IF 5.546)
155. Yin Z,Feng W,Chen C,Xu J,Li Y,Yang L,Wang J,Liu X,Wang W,Gao C,Zhang H,Zheng X,Wang P,Zhang Z
Autophagy. 16(5):900-916. (IF 9.77)
156. Liping Liu,Shuyun Wang,Haiyan Xing,Yuemei Sun,Juan Ding,Ning He
BIOSCI BIOTECH BIOCH. doi: 10.1080/09168451.2020.1752140. (IF 1.516)
157. Zhibing Qiu,Wen Chen,Yafeng Liu,Ben Jiang,Li Yin,Xin Chen
J RECEPT SIG TRANSD. doi: 10.1080/10799893.2020.1828915. (IF 1.466)
158. Shuai Yuan,Chuanxin Zhang,Yunli Zhu,Bo Wang
DRUG DES DEV THER. doi: 10.2147/DDDT.S255276. (IF 3.216)
159. Hongyang Liu,Siwei Xu,Guihua Li,Dayuan Lou,Xiaodan Fu,Qin Lu,Liman Hao,Jingsi Zhang,Jiajie Mei,Zheng Sui,Yu Lou
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9300. (IF 1.785)
160. Jie Wang,Xu-Fang Liang,Shan He,Yan-Peng Zhang,Jiao Li,Kang Huang,Lin-Jie Shi,Ping Ren
Fish Physiol Biochem. doi: 10.1007/s10695-020-00767-y. (IF 2.242)
161. Wangao Zhang,Pengju Chen,Huimin Zong,Yikun Ding,Ruhu Yan
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2020.101453. (IF 1.837)
162. Hongyan Ma,Ying Liu,Zhengtian Li,Lu Yu,Yang Gao,Xiangmei Ye,Baoyi Yang,Hulun Li,Jinghui Shi
Inflammation. doi: 10.1007/s10753-021-01416-z. (IF 3.212)
163. Hua Fang,Miao Yang,Qin Pan,Hon-Ling Jin,Hua-Feng Li,Ru-Rong Wang,Quan-Yun Wang,Jian-Ping Zhang
J Neurochem. doi: 10.1111/jnc.15042. (IF 4.066)
165. Xiao Chen,Weijia Zhang,Lirui Sun,Yonghong Lian
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2020.101475. (IF 1.837)
166. Li-Ting Diao,Shu-Juan Xie,Pei-Jie Yu,Yu-Jia Sun,Fan Yang,Ye-Ya Tan,Shuang Tao,Ya-Rui Hou,Ling-Ling Zheng,Zhen-Dong Xiao,Qi Zhang
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112492. (IF 3.383)
168. Wenjie Dong,Lei Zhao,Shiyang Zhang,Shijie Zhang,Hongyun Si
World J Surg Oncol. doi: 10.1186/s12957-021-02184-8.
169. Tao Du,Jiahui Jiang,Yiting Chen,Nengwei Zhang,Guanyang Chen,Xingwei Wang,Xueying Long,Xueping Feng
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-521.
170. Dongfang Tang,Tao Huang,Qilong Tian,Julei Wang
Drug Des Devel Ther. doi: 10.2147/DDDT.S288841.
171. Mengyu Liu,Huifeng Pi,Yu Xi,Liting Wang,Li Tian,Mengyan Chen,Jia Xie,Ping Deng,Tao Zhang,Chao Zhou,Yidan Liang,Lei Zhang,Mindi He,Yonghui Lu,Chunhai Chen,Zhengping Yu,Zhou Zhou
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1739444.
174. Feifei Shao,Lingmin Zhou,Yu Zhang,Hongping Chen,Yu Zhang,Zhihui Guan
In Vitro Cell Dev Biol Anim. doi: 10.1007/s11626-021-00593-3.
175. Haoran Xin,Rongfeng Huang,Meiyu Zhou,Xinyu Bao,Jianghui Chen,Fan Zeng,Xiaoqin Wan,Shifei Tong,Fang Deng,Min-Dian Li,Zhihui Zhang
STAR Protoc. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100701.
176. Jiqiang Hu,Xuan Wang,Xiaoyun Cui,Wu Kuang,Dong Li,Jing Wang
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2021.1932029.
177. Jun Zhang,Haiyan Wang,Xizhi Sun
J Microbiol Biotechnol. doi: 10.4014/jmb.2103.03040.
178. Siyu Chen,Lei Zhou,Jingquan Sun,Yaqian Qu,Min Chen
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2021.709135.
179. Kun Chi,Xiaodong Geng,Chao Liu,Yang Zhang,Jie Cui,GuangYan Cai,Xiangmei Chen,Fangfang Wang,Quan Hong
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16812.
180. Yahui Wen,Feiyan Shen,Haibin Wu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10548.
181. Fei Leng,Yan-Yu Miu,Yi Zhang,Hao Luo,Xiao-Li Lu,Hui Cheng,Zhi-Guo Zheng
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12958.
182. Fei Zhu,Ermin Luo,Fei Yi,Jianzhong Xiong,Chun Huang,Runying Li
Neuroreport. doi: 10.1097/WNR.0000000000001732.
184. Yingna Zheng,Wu Zhou,Min Li,Ruixue Xu,Shuai Zhang,Ying Liu,Ying Cen
BMC Cancer. doi: 10.1186/s12885-021-09039-1.
185. Xia Qin,Jun Zhang,Bin Wang,Ge Xu,Xi Yang,Zhen Zou,Chao Yu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1911016.
186. Wei Wei,Xiaoguang Wei,Minyu Zhang,Cheng Peng
J Recept Signal Transduct Res. doi: 10.1080/10799893.2021.1884260.
187. Qijun Wang,Fubi Jin,Jinghong Zhang,Zheng Li,Dan Yu
In Vitro Cell Dev Biol Anim. doi: 10.1007/s11626-021-00617-y.
188. Limao Xu,Chengmin Liu,Zhiyao Ye,Chengfeng Wu,Yuhang Ding,Juan Huang
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2021.101644.
189. Guang-Ping Cai,Ya-Lin Liu,Li-Ping Luo,Ye Xiao,Tie-Jian Jiang,Jian Yuan,Min Wang
Cell Prolif. doi: 10.1111/cpr.13178.