Hanks' Balanced Salt Solution
收藏
产品编号 C0218
数量
¥ 49.00
产品包装:
500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Hanks' Balanced Salt Solution,简称HBSS,含137.93mM NaCl, 5.33mM KCl, 4.17mM NaHCO3, 0.441mM KH2PO4, 0.338mM Na2HPO4, 5.56mM D-Glucose,pH值为7.1-7.5。
本Hanks' Balanced Salt Solution溶液经过过滤除菌,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤等常规用途。使用前不必再进行稀释或过滤除菌等任何处理。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0218 Hanks' Balanced Salt Solution 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,半年有效。-20℃保存一年有效。本产品可以短期室温存放。
注意事项: 
在使用Hanks' Balanced Salt Solution的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
本Hanks' Balanced Salt Solution溶液不含Ca2+与Mg2+,如需使用含有Ca2+与Mg2+的Hanks' Balanced Salt
Solution 溶液,请订购C0219 Hanks' Balanced Salt Solution(with Ca2+ & Mg2+)
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Li Y, Su H, Pi X, Gong Y, Xiong X, Wu G, Li Z.
ADV MATER 2012 Jul;554-556(10):1673-7. (IF 27.398)
2. Chai Q, Wang X, Qiang L, Zhang Y, Ge P, Lu Z, Zhong Y, Li B, Wang J, Zhang L, Zhou D, Li W, Dong W, Pang Y, Gao GF, Liu CH
Nat Commun. 10(1):1973. (IF 12.121)
3. Meng G, Liu J, Liu S, Song Q, Liu L, Xie L, Han Y, Ji Y
BRIT J PHARMACOL 2018 Apr;175(8):1126-1145. (IF 7.73)
4. Tang Z, Xie H, Heier C, Huang J, Zheng Q, Eichmann TO, Schoiswohl G, Ni J, Zechner R, Ni S, Hao H
EBioMedicine. 53:102696. (IF 5.736)
5. Beibei Guo, Mengwei Qi, Shuai Huang, Run Zhuo, Wenxue Zhang, Yufang Zhang, Man Xu, Mei Liu, Tuchen Guan, Yan Liu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.768970. (IF 5.201)
6. Zhou Y, Sun P, Wang T, Chen K, Zhu W, Wang H.
pLos one 2015 Jul 6;10(7):e0132411. (IF 2.74)
7. Sun WC, Liang ZD, Pei L.
Neurotoxicology 2015 Aug 5;51:87-95. (IF 3.105)
8. Sun W, Pei L.
DNA Cell Biol 2015 Aug;34(8):511-23. (IF 3.191)
9. Wang X, Ma J, Fu Q, Zhu L, Zhang Z, Zhang F, Lu N, Chen A.
Mol Med Rep 2017 Apr;15(4):2097-2105. (IF 2.1)
10. Zhu J, Chen Z, Tian J, Meng Z, Ju M, Wu G, Tian Z.
Int J Mol Med 2017 Jul;40(1):90-100. (IF 3.098)
11. Nie H, Wang A, He Q, Yang Q, Liu L, Zhang G, Huang Y, Ding X, Yu H, Hu S.
Exp Ther Med 2017 Aug;14(2):1284-1292. (IF 1.785)
13. Yang T, Cui H, Wen M, Zuber J, Kogan SC, Wei G
Exp Cell Res 2018 Sep 15;370(2):551-560. (IF 3.383)
14. Gong H, Sheng X, Xue J, Zhu D
Exp Ther Med 2018 Oct;16(4):3745-3751. (IF 1.785)
15. Zhang Y, Sun R, Geng S, Shan Y, Li X, Fang W
J Virol. 93(7). pii: e01784-18. (IF 4.501)
16. Wu FB, Yang YY, Wang XB, Wang Z, Zhang WW, Liu ZY, Qian YQ
Anal Biochem. 576:13-19. (IF 2.877)
17. Yan X, Wang J, Zhu Y, Feng W, Zhai C, Liu L, Shi W, Wang Q, Zhang Q, Chai L, Li M
BIOCHEM BIOPH RES CO. 516(3):921-927. (IF 2.985)
18. Cao T, Li X, Xu Y, Zhang S, Wang Z, Shan Y, Sun J, Fang W, Li X
VIRUSES-BASEL. 11(11). pii: E998. (IF 3.816)
19. Zhang J, Xu HY, Wu YJ, Zhang X, Zhang LQ, Li YM
J Ethnopharmacol. 242:111713. (IF 3.69)
20. Pan Y, Li W, Feng Y, Xu J, Cao H
Exp Ther Med. 19(2):1407-1416. (IF 1.785)
21. Hui Zou, Tao Wang, Junzhao Yuan, Jian Sun, Yan Yuan, Jianhong Gu, Xuezhong Liu, Jianchun Bian, Zongping Liu
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2019.12.019. (IF 3.569)
22. Chengbao Li, Xuli Rong, Jing Qin, Sheng Wang
J Pharmacol Toxicol Methods. doi: 10.1016/j.vascn.2020.106887.
23. Shuai Yuan, Chuanxin Zhang, Yunli Zhu, Bo Wang
DRUG DES DEV THER. doi: 10.2147/DDDT.S255276. (IF 3.216)
24. Zhixin He, Yajing Zhang, Huijie Zhang, Chao Zhou, Qinlong Ma, Ping Deng, Muxue Lu, Zhenlin Mou, Min Lin, Lingling Yang, Yanqi Li, Yang Yue, Huifeng Pi, Yonghui Lu, Mindi He, Lei Zhang, Chunhai Chen, Zhou Zhou, Zhengping Yu
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112554.
25. Chuanxin Zhang, Shuai Yuan, Yi Chen, Bo Wang
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2021.1969202. (IF 3.699)
26. Xiaojing Liang, Jiansheng Xie, Hao Liu, Rongjie Zhao, Wei Zhang, Haidong Wang, Hongming Pan, Yubin Zhou, Weidong Han
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.jcmgh.2022.03.007.
27. Qiange Yang, Feiyu Long
Turk Neurosurg. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.36367-21.2. (IF 0.963)
28. Meng Duan, Hainan Chen, Linjie Yin, Xiao Zhu, Petr Novák, Yuncheng Lv, Guojun Zhao, Kai Yin
Cell Commun Signal. doi: 10.1186/s12964-022-00858-8. (IF 4.344)
29. Qian Li, Liuqian Wang, Di Ji, Wei Yu, Yan Zhang, Yanghong Xiang, Chao Zhou, Liting Wang, Ping Deng, Huifeng Pi, Yonghui Lu, Qinlong Ma, Mindi He, Lei Zhang, Zhengping Yu, Anchun Deng
J Inorg Biochem. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2022.111901. (IF 3.212)