PBS (10X)
收藏
产品编号 ST476
数量
¥ 67.00
产品包装:
500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的PBS (10X),含1.35M NaCl,47mM KCl,100mM Na2HPO4,20mM NaH2PO4,用水稀释至PBS (1X)后,pH值为7.3 ± 0.1。
本PBS(10X)溶液经过除菌处理,用无菌水稀释至1X后,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST476 PBS (10X) 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,半年有效。-20℃保存一年有效。本产品可以短期室温存放。
注意事项:
在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
PBS(10X)在低温情况下较易产生沉淀。如果发现有沉淀产生,可以在水浴温育至沉淀全部溶解后再使用。
本PBS溶液为10X溶液,如需1X溶液,请订购C0221A PBS
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Ci L, Yang X, Gu X, Li Q, Guo Y, Zhou Z, Zhang M, Shi J, Yang H, Wang Z, Fei J.
ANTIOXID REDOX SIGN 2017 Jul 20;27(3):133-149. (IF 6.323)
3. Wu W, Hou CL, Mu XP, Sun C, Zhu YC, Wang MJ, Lv QZ.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:5707830. (IF 5.076)
4. Schwarz S, Wang K, Yu W, Sun B, Schwarz W.
ANTIVIR RES 2011 Apr;90(1):64-9. (IF 4.101)
5. Lv YP, Wang Q, Wu CC, Pei RJ, Zhou Y, Wang Y, Chen XW.
Virol Sin 2011 Aug;26(4):245-51. (IF 3.242)
6. Wang X, Cao P, Liu J, Du P, Wang Z, Chen W, Liu C, Wu Y.
MED SCI MONITOR 2017 Jan 4;23:46-56. (IF 1.918)
7. Zhu JY, Ren JG, Zhang W, Wang FQ, Cai Y, Zhao JH, Chen G, Zhao YF.
Oral Dis 2017 Jan;23(1):110-119. (IF 2.613)
8. Chen Y, Zhang Y, Xu M, Luan J, Piao S, Chi S, Wang H.
Int Immunopharmacol 2017 Feb;43:140-146. (IF 3.943)
9. Cao W, Wei W, Zhan Z, Xie D, Xie Y, Xiao Q.
Oncol Rep 2017 Mar;37(3):1401-1411. (IF 3.417)
12. Li SH, Chen L, Pang XM, Su SY, Zhou X, Chen CY, Huang LG, Li JP, Liu JL.
Neurochem Int 2017 Jul;107:156-167. (IF 3.881)
13. Li J, Huang Z, Chen L, Tang X, Fang Y, Liu L.
Am J Transl Res 2017 Jul 15;9(7):3200-3211. (IF 3.375)
14. He H, Chang R, Zhang T, Yang C, Kong Z.
Mol Med Rep 2017 Aug;16(2):1216-1222. (IF 2.1)
16. Xu X, Lin S, Chen Y, Li X, Ma S, Fu Y, Wei C, Wang C, Xu W.
Ann Clin Lab Sci 2017 Sep;47(5):556-562. (IF 0.927)
17. Jia P, Yu L, Tao C, Dai G, Zhang Z, Liu S.
Biomed Pharmacother 2017 Sep;93:807-815. (IF 4.545)
18. Yao X, Lu B, Lü C, Bai Q, Yan D, Xu H.
Cell J 2017 Oct;19(3):512-519. (IF 1.983)
19. Wang Y, Li X, Song S, Sun Y, Zhang J, Yu C, Chen W.
Virol J 2017 Nov 3;14(1):211. (IF 2.579)
20. Liang B, Xiao T, Long J, Liu M, Li Z, Liu S, Yang J.
Int J Mol Med 2017 Dec;40(6):1781-1791. (IF 3.098)
21. Li L, Lin M, Zhang L, Huang S, Hu C, Zheng L, Li L, Zhang C, Yang C, Long Y, Rong R, Zhu T.
Mol Med Rep 2017 Dec;16(6):8055-8061. (IF 2.1)
22. Hu ZG, Zheng CW, Su HZ, Zeng YL, Lin CJ, Guo ZY, Zhong FD, Yuan GD, He SQ
J Cell Biochem. 120(6):9964-9978. (IF 4.237)