Tween-20/吐温-20
收藏
产品编号 ST825-500ml
数量
¥ 277.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      Tween-20也写作Tween 20,也称Polyethylene glycol sorbitan monolaurate,中文名为吐温-20或吐温 20。 
      常用的非离子性去垢剂,进口分装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST825-100ml Tween-20/吐温-20 100ml
ST825-500ml Tween-20/吐温-20 500ml
说明书 
1份

保存条件:
      室温保存。
注意事项:
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen X, Wu S, Tang L, Ma L, Wang F, Feng H, Meng J, Han Z
J Cell Physiol. 234(5):7301-7319. (IF 5.546)
2. Jiang CG, Huang H, Liu J, Wang YX, Lu ZW, Xu ZJ.
International Journal of Molecular Sciences 2012;13(7):8293-307. (IF 4.183)
3. Lu XT, Liu YF, Zhang L, Yang RX, Liu XQ, Yan FF, Wang YB, Bai WW, Zhao YX, Jiang F.
Psychosom Med 2012 Jul-Aug;74(6):604-11. (IF 3.702)
4. Wang Y, Ma L, Wang C, Sheng G, Feng L, Yin C.
Int J Mol Med 2015 Sep;36(3):627-32. (IF 3.098)
7. Yuan Z, Li Y, Hu Y, You J, Higashisaka K, Nagano K, Tsutsumi Y, Gao J.
INT J PHARMACOL 2016 Dec 30;515(1-2):644-656. (IF 0.692)
8. Chen Z, He T, Zhao K, Xing C.
Oncol Lett 2017 Feb;13(2):655-660. (IF 2.311)
9. Su X, Zhang L, Li H, Cheng P, Zhu Y, Liu Z, Zhao Y, Xu H, Li D, Gao H, Zhang T.
Oncol Lett 2017 Mar;13(3):1932-1938. (IF 2.311)
10. Zhang J, Liu Q, Qiao L, Hu P, Deng G, Liang N, Xie J, Luo H, Zhang J.
ONCOTARGETS THER 2017 Apr 20;10:2227-2237. (IF 3.337)
16. Dong W, Li Z, Chen Y, Zhang L, Ye Z, Liang H, Li R, Xu L, Zhang B, Liu S, Wang W, Li C, Luo J, Shi W, Liang X.
Biomed Rep. 2017 Sep;7(3):226-230.
17. Li L, Li Y, Wang L, Wu Z, Ma H, Shao J, Li D, Yu H, Nian W, Wang D.
Oncol Lett 2017 Oct;14(4):3989-3996. (IF 2.311)
20. Li D, Ji H, Zhao B, Xu C, Xia W, Han L, Yu D, Ju Y, Jin C
Mol Med Rep. 17(1):1717-1723. (IF 2.1)
22. Fu XT, Song K, Zhou J, Shi YH, Liu WR, Tian MX, Jin L, Shi GM, Gao Q, Ding ZB, Fan J
Oncol Lett. 16(1):346-352. (IF 2.311)
23. Yu Y, Li W, Ren L, Yang C, Li D, Han X, Sun Y, Lv C, Han F
Mol Med Rep. 18(2):2124-2132. (IF 2.1)