TEMED Substitute
收藏
产品编号 ST728
数量
¥ 50.00
产品包装:
10ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

TEMED Substitute,即TEMED替代物,可以替代TEMED用于配制PAGE胶等。
TEMED替代物和TEMED类似,可以催化过硫酸铵产生自由基,从而加速丙烯酰胺凝胶的聚合。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST728 TEMED Substitute 10ml
说明书 
1份

保存条件:
4℃保存。
注意事项:
易燃,有腐蚀性,请注意防护。
易挥发,使用后请盖紧瓶盖。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Xiao YZ, Yang ZB, Wang H, Li YS, Yang YO, Li YM, Luo XY, Tan Q, Xiang J.
AFR J BIOTECHNOL 2011 Jun;10(28):5431-7. (IF 0.573)
2. Cheng WW, Lin ZQ, Ceng Q, Wei BF, Fan XJ, Zhang HS, Zhang W, Yang HL, Liu HL, Yan J, Tian L, Lin BC, Ding SM, Xi ZG.
TOXICOL MECH METHOD 2012 May;22(4):268-76. (IF 2.295)
3. Wang HJ, Tan YZ.
MOL THER-METH CLIN D 2013;976:111-30. (IF 4.533)
4. Guo F, Zhang Y, Zhao CN, Li L, Guo YJ.
Asian Pac J Trop Med 2015 Apr;8(4):319-24. (IF 1.94)
5. Chen P, Li J, Huo Y, Lu J, Wan L, Li B, Gan R, Guo C.
PeerJ 2015 Dec 21;3:e1518. (IF 2.379)