PMSF (100mM)
收藏
产品编号 ST506
数量
¥ 112.00
产品包装:
10ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

      PMSF即Phenylmethanesulfonyl fluoride,中文名为苯甲基磺酰氟。分子式为C7H7FO2S,分子量为174.19,纯度
>99%。
      常用生化试剂,用于抑制蛋白酶,进口试剂配制。
      第一次使用时把一管PMSF晶体全部倒入到PMSF溶剂中,溶解混匀,即配制成10毫升100mM PMSF。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST506-1 PMSF (晶体) 可以配制10毫升
ST506-2 PMSF (溶剂) 10ml
说明书 
1份

保存条件:
      室温保存,配成PMSF溶液后需-20℃保存。
注意事项:
      本产品对人体有毒,操作时请特别小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Cai H, Yin D, Zhang L, Yang X, Xu X, Liu W, Zheng X, Zhang H, Wang J, Xu Y, Cheng D, Zheng M, Han Y, Wu M, Wang Y.
Nucl Med Biol . 2007 Aug;34(6):717-25. (IF 2.396)
2. Zhang JQ, Zhao XK, He J, Zhu L, Wang XJ.
《中国医学工程》 . 2007 Sep;15(9):720-5.
3. Sun YG, Wang XW, Yang SM, Zhou G, Wang WQ, Wang HB, Wang RQ, Fang DC.
J Gastrointest Surg . 2009 Aug;13(8):1430-9. (IF 2.573)
4. Hua W, Jiang J, Rong X, Wu R, Qiu H, Zhang Y, Chen Q.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2009 Oct 23;388(3):595-600. (IF 2.985)
6. Cai J, Yu C, Liu Y, Chen S, Guo Y, Yong J, Lu W, Ding M, Deng H.
J Mol Cell Biol . 2010;2(1):50-60. (IF 4.0)
7. Hou T, Shi Y, Cheng S, Yang X, Li L, Xiao C.
Int J Neurosci . 2010 Mar;120(3):201-5. (IF 2.107)
9. Wang C, Xie H, Liu X, Qin Q, Wu X, Liu H, Liu C.
EUR J ANAESTH . 2010 Aug;27(8):747-56. (IF 4.5)
10. Yu LN, Yu J, Zhang FJ, Yang MJ, Ding TT, Wang JK, He W, Fang T, Chen G, Yan M.
J ZHEJIANG UNIV-SC B . 2010 Sep;11(9):661-72. (IF 2.082)
11. Wang W, Wang L, Li XX, Chen X, Zhang HY, He Y, Wang JJ, Zhao YY, Zhang BL, Xu YX.
J ZHEJIANG UNIV-SC B . 2010 Sep;11(9):719-27. (IF 2.082)
12. Wang X, Yang Q, Wang P, Luo L, Chen Z, Liao B, Li G.
ASIAN PAC J ALLERGY . 2010 Dec;28(4):287-93. (IF 1.247)
13. Wu J, Song R, Song W, Li Y, Zhang Q, Chen Y, Fu Y, Fang W, Wang J, Zhong Z, Ling H, Zhang L, Zhang F.
PLoS One . 2011;6(7):e21966. (IF 2.74)
14. Zhang L, Jiang H, Gao X, Zou Y, Liu M, Liang Y, Yu Y, Zhu W, Chen H, Ge J.
Mol Cell Biochem . 2011 Jan;347(1-2):21-8. (IF 2.795)
15. He Y, Zhang H, Teng J, Huang L, Li Y, Sun C.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2011 Jan 7;404(1):393-9. (IF 2.985)
16. Chen X, Wu X, Zhao Y, Wang G, Feng J, Li Q, Qian G.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2011 Jan 28;404(4):1029-33. (IF 2.985)
17. Tian Y, Hu Y, Wang Z, Chen K, Zhang L, Wang L, Ren M, Huang A, Tang H.
Arch Virol . 2011 May;156(5):869-74. (IF 2.243)
19. Jiang S, Zu Y, Wang Z, Zhang Y, Fu Y.
Planta Med . 2011 Jul;77(10):1005-12. (IF 2.687)
20. Feng S, Cong S, Zhang X, Bao X, Wang W, Li H, Wang Z, Wang G, Xu J, Du B, Qu D, Xiong W, Yin M, Ren X, Wang F, He J, Zhang B.
Nucleic Acids Res . 2011 Aug;39(15):6669-78. (IF 11.501)
21. Ding S, Peng H, Fang HS, Zhou JL, Wang Z.
BMC MUSCULOSKEL DIS . 2011 Sep 29;12:215. (IF 1.879)
22. Feng DD, Zhang H, Zhang P, Zheng YS, Zhang XJ, Han BW, Luo XQ, Xu L, Zhou H, Qu LH, Chen YQ.
J Cell Mol Med . 2011 Oct;15(10):2164-75. (IF 4.486)
23. Liu ML, Wen JJ, Xu XF, Zhao DM.
Neurochem Res . 2011 Oct;36(10):1863-9. (IF 3.038)
24. Yang L, Ping YF, Yu X, Qian F, Guo ZJ, Qian C, Cui YH, Bian XW.
Cancer Lett . 2011 Nov 1;310(1):46-52. (IF 7.36)
25. Du YF, Liang L, Shi Y, Long QZ, Zeng J, Wang XY, He DL.
Genet Mol Biol . 2012 Jan;35(1):164-71. (IF 1.876)
26. Wang L, Qin Y, Tong L, Wu S, Wang Q, Jiao Q, Guo Z, Lin L, Wang R, Zhao W, Zhong Z.
ANTIVIR RES . 2012 Feb;93(2):270-9. (IF 4.101)
27. Xu XY, Shi Y, Zhang PP, Zhang F, Shen YY, Su X, Zhao BL.
CHINESE MED J-PEKING . 2012 Feb;125(4):617-21. (IF 1.585)
28. Deng J, Huang Q, Wang F, Liu Y, Wang Z, Wang Z, Zhang Q, Lei B, Cheng Y.
J Mol Neurosci . 2012 Mar;46(3):677-87. (IF 2.678)
29. Liu S, Gao S, Wang XY, Wang DB.
Arch Gynecol Obstet . 2012 Apr;285(4):1065-72. (IF 2.283)
30. Yu Y, Mu J, Fan Z, Lei G, Yan M, Wang S, Tang C, Wang Z, Yu J, Zhang G.
Histochem Cell Biol . 2012 Apr;137(4):513-25. (IF 3.418)
31. Yin C, Zhou S, Jiang L, Sun X.
Neurosci Lett . 2012 Apr 25;515(1):77-81. (IF 2.274)
32. Liu M, Zhou G, Song W, Li P, Liu H, Niu X, Fan Y.
Nanoscale . 2012 May 21;4(10):3201-7. (IF 6.895)
33. Chen X, Gao YD, Yang J.
J Asthma . 2012 Jun;49(5):441-9. (IF 1.899)
34. Zhang D, Jin T, Xu YQ, Lu Y, Wu Q, Zhang YK, Liu J.
J Circadian Rhythms . 2012 Jul 24;10(1):5. (IF 2.31)
35. Chen Y, Wang Z, Xie Y, Guo X, Tang X, Wang S, Yang S, Chen K, Niu Y, Ji W.
J Neurosci Res . 2012 Jul;90(7):1382-91. (IF 4.699)
36. Jiao J, Hong S, Zhang J, Ma L, Sun Y, Zhang D, Shen B, Zhu C.
Cancer Lett . 2012 Jul 1;320(1):96-103. (IF 7.36)
37. Ye XZ, Xu SL, Xin YH, Yu SC, Ping YF, Chen L, Xiao HL, Wang B, Yi L, Wang QL, Jiang XF , Yang L, Zhang P, Qian C, Cui YH, Zhang X, Bian XW.
J Immunol . 2012 Jul 1;189(1):444-53. (IF 4.886)
39. Li FF, Shen J, Shen HJ, Zhang X, Cao R, Zhang Y, Qui Q, Lin XX, Xie YC, Zhang LH, Jia YL,Dong XW, Jiang JX, Bao MJ, Zhang S, Ma WJ, Wu XM, Shen H, Xie QM, Ke Y.
J Immunol . 2012 Sep 15;189(6):3159-67. (IF 4.886)
40. Yu X, Tang J, Wang Q, Ye W, Tao K, Duan S, Lu C, Yang X, Dong S, Zheng X, Wang Y.
New Phytol . 2012 Oct;196(1):247-60. (IF 8.512)
41. Lv XH, Chen JW, Zhao G, Feng ZZ, Yang DH, Sun WW, Fan JS, Zhu GH.
J CANCER RES CLIN . 2012 Oct;138(10):1703-15. (IF 3.656)
42. Chen HY, Wang JM, Wang HY, Zhang YX, Liu W, Pan L, Wang WH, Chen SF, Jin WG, Wang L.
Biomed Pharmacother . 2012 Oct;66(7):549-53. (IF 4.545)
43. Jia P, Xu YJ, Zhang ZL, Li K, Li B, Zhang W, Yang H.
J Orthop Res . 2012 Nov;30(11):1843-52. (IF 2.728)
44. Gao C, Wang X, Chen L, Wang JH, Gao ZT, Wang H.
ASIAN PAC J CANCER P  . 2013;14(1):405-8. (IF 1.24)
45. Yan B, Zhou Y, Feng S, Lv C, Xiu L, Zhang Y, Shi J, Li Y, Wei P, Qin Z.
EVID-BASED COMPL ALT . 2013;2013:268468. (IF 1.813)
46. Hu LF, Qian AQ, WangY, Di SM, Shang P.
Advances in Space Research . 2013 Jan 1;.51(1):107-14. (IF 1.746)
47. Wang J, Li J, Huang Y, Song X, Niu Z, Gao Z, Wang H.
Int J Oncol . 2013 Jan;42(1):269-76. (IF 3.899)
48. Tang H, Ge L, Shao W, Qiu Y, Cui D.
Mol Biol Rep . 2013 Jan;40(1):605-16. (IF 1.402)
50. Li X, Dong X, Zheng S, Xiao J.
Oncol Lett . 2013 Mar;5(3):865-9. (IF 2.311)
52. Wei Q, Shi F.
Anim Reprod Sci . 2013 May;138(3-4):282-91. (IF 1.66)
53. Wang J, Wang X, Gao C, Song X, Niu Z, Gao Z, Qin Z, Chang J, Wang H.
Mol Med Rep . 2013 May;7(5):1656-60. (IF 2.1)
54. Wang C, Ma W, Su Y.
Biol Trace Elem Res . 2013 Jun;153(1-3):403-10. (IF 2.639)
55. Wang J, Sai K, Chen FR, Chen ZP.
CANCER CHEMOTH PHARM . 2013 Jul;72(1):147-58. (IF 2.967)
56. Yu ZY, Bai YN, Luo LX, Wu H, Zeng Y.
Mol Med Rep . 2013 Jul;8(1):287-93. (IF 2.1)
57. Zhuo C, Ji Y, Chen Z, Kitazato K, Xiang Y, Zhong M, Wang Q, Pei Y, Ju H, Wang Y.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2013 Aug 2;437(3):482-8. (IF 2.985)
58. Liu JH, Xu TT, Liu YJ, Zhu WY, Mao SY.
AM J PHYSIOL-REG I . 2013 Aug 1;305(3):R232-41. (IF 2.992)
59. Chen Z, Yang Y, Yang X, Zhou C, Li F, Lei P, Zhong L, Jin X, Peng G.
Neurol Sci . 2013 Sep;34(9):1559-70. (IF 2.415)
60. Shen X, Tang J, Hu J, Guo L, Xing Y, Xi T.
Biotechnol Lett . 2013 Nov;35(11):1799-806. (IF 1.977)
61. Li WL, Chen ML, Liu SS, Li GL, Gu TY, Liang P, Qin YM, Zhan YH, Quan Y, Zhang GH.
J Mol Neurosci . 2013 Nov;35(11):1799-806. (IF 2.678)
62. Xu Y, Dong S, Zhou Q, Mo X, Song L, Hou T, Wu J, Li S, Li Y, Li P, Gan Y, Xu J.
Biomaterials . 2014 Mar;35(9):2760-72. (IF 10.317)
63. Li X, Wu L, Liu W, Jin Y, Chen Q, Wang L, Fan X, Li Z, Cheng Y.
PLoS One . 2014 May 9;9(5):e95004. (IF 2.74)
64. Li Y, Shen L, Li C, Huang J, Zhao B, Sun Y, Li S, Luo Y, Qiu HJ.
Virus Res . 2014 Aug 30;189:67-74. (IF 2.934)
65. Lu X, Chen Y, Zeng T, Chen L, Shao Q, Qin W.
Oncol Rep . 2014 Dec;32(6):2696-702. (IF 3.417)
66. Wang F, Lin J, Hou W, Huang MY, Sun PH, Chen WM.
ANTI-CANCER AGENT ME . 2015;15(6):744-54. (IF 2.049)
67. Xu X, Mao W, Chai Y, Dai J, Chen Q, Wang L, Zhuang Q, Pan Y, Chen M, Ni G, Huang Z.
J Atheroscler Thromb . 2015;22(10):1100-12. (IF 3.876)
68. Liu Y, Yu Y, Chu H, Bing D, Wang S, Zhou L, Chen J, Chen Q, Pan C, Sun Y, Cui Y.
Neurosci Lett . 2015 Feb 19;588:72-7. (IF 2.274)
69. Cao J, Lin C, Wang H, Wang L, Zhou N, Jin Y, Liao M, Zhou J.
J Virol . 2015 Mar;89(5):2777-91. (IF 4.501)
70. Yang X, Zang W, Xuan X, Wang Z, Liu Z, Wang J, Cui J, Zhao G.
Int J Oncol . 2015 May;46(5):2163-71. (IF 3.899)
71. Liu WJ, Yang YT, Zhao MQ, Dong XY, Gou HC, Pei JJ, Chen JD.
Virus Res . 2015 Jun 2;204:47-57. (IF 2.934)
72. Yang N, Fu Y, Zhang H, Sima H, Zhu N, Yang G.
ONCOTARGET . 2015 Sep 29;6(29):28151-63. (IF 5.168)
73. Gong T, Wei Q, Mao D, Shi F.
Acta Histochem . 2016 Jan;118(1):20-30. (IF 2.107)
74. Wang Y, Jiang X, He J, Diraviyam T, Zhang X.
Am J Reprod Immunol . 2016 Feb;75(2):81-5. (IF 2.739)
75. Hu HJ, Lin XL, Liu MH, Fan XJ, Zou WW.
Oncol Lett . 2016 Feb;11(2):1499-1505. (IF 2.311)
76. Song X, Xie L, Wang X, Zeng Q, Chen TC, Wang W, Song X.
SCI REP-UK .2016 Mar 7;6:22762. (IF 3.998)
77. Deng J, Chen S, Wang F, Zhao H, Xie Z, Xu Z, Zhang Q, Liang P, Zhai X, Cheng Y.
Mol Neurobiol . 2016 Mar;53(2):1132-44. (IF 4.5)
78. Bian J, Zhu S, Ma W, Li C, Ashraf MA.
Saudi Pharm J . 2016 May;24(3):354-62. (IF 2.879)
79. Peng W, Wang Z, Fan H.
Pathol Oncol Res . 2016 Dec 24. doi: 10.1007/s12253-016-0172-4. [Epub ahead of print] (IF 2.826)
80. Pan L, Liu C, Kong Y, Piao Z, Cheng B.
CLIN HEMORHEOL MICRO . 2017;65(1):31-41. (IF 1.741)
81. Liu M, Yin K, Guo X, Feng H, Yuan M, Liu Y, Zhang J, Guo B, Wang C, Zhou G, Zhou Z, Zhang CY, Chen X.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2017;44(2):505-514. (IF 5.5)
82. Yin ZH, Jiang XW, Shi WB, Gui QL, Yu DF.
Dis Markers . 2017;2017:4387081. (IF 2.738)
84. Gao Z, Chen X, Zhu K, Zeng P, Ding G.
Biomed Res Int . 2017;2017:2484303. (IF 2.276)
85. Ju L, Wu W, Yu M, Lou J, Wu H, Yin X, Jia Z, Xiao Y, Zhu L, Yang J.
Biomed Res Int . 2017;2017:2747215. (IF 2.276)
86. Pan C, Yao G, Liu B, Ma T, Xia Y, Wei K, Wang J, Xu J, Chen L, Chen Y.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2017;43(1):339-352. (IF 5.5)
87. Lin XL, Liu Y, Liu M, Hu H, Pan Y, Fan XJ, Hu XM, Zou WW.
MED SCI MONITOR . 2017 Jan 31;23:563-570. (IF 1.918)
88. Shan LN, Chai WS, Lu SJ, Song YG, Su D, Yang S, Shi XB, Wang W.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Jan 29;483(1):283-287. (IF 2.985)
89. Pan JX.
EUR REV MED PHARMACO . 2017 Jan;21(2):322-328. (IF 3.024)
90. Li C, Fu X, Lin Q, Liu L, Liang H, Huang Z, Li N.
FISH SHELLFISH IMMUN . 2017 Jan;60:25-32. (IF 3.298)
91. Yang T, Cheng J, Yang Y, Qi W, Zhao Y, Long H, Xie R, Zhu B.
Stem Cells . 2017 Feb;35(2):325-336. (IF 6.022)
92. Zhou D, Wang J, He LN, Li BH, Ding YN, Chen YW, Fan JG.
Exp Ther Med . 2017 Feb;13(2):780-786. (IF 1.785)
93. Qin Q, Wei F, Zhang J, Li B.
Oncol Rep . 2017 Feb;37(2):823-830. (IF 3.417)
94. Zhang Z, Zhang S, Wang S.
MICROB PATHOGENESIS . 2017 Feb;103:155-161. (IF 2.914)
95. Ding N, Zhao K, Lan Y, Li Z, Lv X, Su J, Lu H, Gao F, He W.
FRONT CELL INFECT MI . 2017 Feb 28;7:56. (IF 4.123)
96. Zhou YZ, Li X, Gong WX, Tian JS, Gao XX, Gao L, Zhang X, Du GH, Qin XM.
Food Funct . 2017 Mar 22;8(3):1235-1244. (IF 4.171)
97. Wang J, Zhao C, Li J, Feng Y, Gong Y.
COMP BIOCHEM PHYS D . 2017 Mar;21:56-66. (IF 3.011)
98. Liang W, Zheng M, Bao C, Zhang Y.
J BIOSCI BIOENG . 2017 Mar;42(1):43-56. (IF 2.366)
99. Han X, Tang S, Dong L, Song L, Dong Y, Wang Y, Du Y.
Neurosci Lett . 2017 Mar 6;642:59-65. (IF 2.274)
100. Gao K, Ji Z, She K, Yang Q, Shao L.
Biomed Pharmacother . 2017 Mar;87:555-560. (IF 4.545)
101. Qiu XH, Li F, Cao HQ, Shao JJ, Mei JG, Li HQ, Zhai YP.
Mol Med Rep . 2017 Mar;15(3):1024-1030. (IF 2.1)
102. He Z, Xu H, Meng Y, Kuang Y.
Biomed Pharmacother . 2017 Apr;88:902-910. (IF 4.545)
103. Lin H, Zhao L, Ma X, Wang BC, Deng XY, Cui M, Chen SF, Shao ZW.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 May 20;487(1):181-188. (IF 2.985)
104. Zhou D, Pan Q, Shen F, Cao HX, Ding WJ, Chen YW, Fan JG.
SCI REP-UK . 2017 May 8;7(1):1529. (IF 3.998)
105. Chen S, Lv X, Hu B, Shao Z, Wang B, Ma K, Lin H, Cui M.
Apoptosis . 2017 May;22(5):626-638. (IF 4.543)
106. Ye Q, Chen C, Si E, Cai Y, Wang J, Huang W, Li D, Wang Y, Chen X.
Front Mol Neurosci . 2017 May 29;10:164. (IF 4.057)
107. Liu Z, He K, Ma Q, Yu Q, Liu C, Ndege I, Wang X, Yu Z.
PLoS One . 2017 May 22;12(5):e0177694. (IF 2.74)
108. Chen JH, Zhou LY, Xu S, Zheng YL, Wan YF, Hu CP.
Cancer Cell Int . 2017 Jun 12;17:64. (IF 4.175)
109. Wang J, Feng Y, Wang Y, Xiang D, Zhang X, Yuan F.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Jun 3;487(3):740-747. (IF 2.985)
110. Zhu Y, Zhang L, Zha H, Yang F, Hu C, Chen L, Guo B, Zhu B.
Int J Biol Sci . 2017 Jun 1;13(6):804-814. (IF 4.858)
112. Sun C, Ma P, Wang Y, Liu W, Chen Q, Pan Y, Zhao C, Qian Y, Liu J, Li W, Shu Y.
DIGEST DIS SCI . 2017 Jun;62(6):1518-1526. (IF 2.751)
113. Liang W, Zhou X, Yao L, Liu B.
Biopreserv Biobank . 2017 Jun;15(3):176-181. (IF 1.906)
114. Ma P, Sun CQ, Wang YF, Pan YT, Chen QN, Liu WT, Liu J, Zhao CH, Shu YQ, Li W.
Am J Transl Res . 2017 Jun 15;9(6):3027-3036. (IF 3.375)
115. Wang J, Gong Y.
GEN COMP ENDOCR . 2017 Jun 1;247:1-7. (IF 2.426)
116. Li TT, Zhu D, Mou T, Guo Z, Pu JL, Chen QS, Wei XF, Wu ZJ.
Mol Immunol . 2017 Jul;87:132-140. (IF 3.641)
117. Jin F, Wang Y, Wang X, Wu Y, Wang X, Liu Q, Zhu Y, Liu E, Fan J, Wang Y.
Stem Cells . 2017 Jul;35(7):1760-1772. (IF 6.022)
118. Huang Y, Qin J, Sun D, Jiang H, Zheng L, He Y, Gui L, Qian B, Zhang C, Luo M.
PROSTAG OTH LIPID M . 2017 Jul;131:17-24. (IF 2.283)
119. Zhang H, Chen X, Li D, Cui L, Li X, Ye X, Wan X.
Oncol Rep . 2017 Jul;38(1):377-383. (IF 3.417)
121. Wang J, Liu X, Hong Y, Wang S, Chen P, Gu A, Guo X, Zhao P.
J EXP CLIN CANC RES . 2017 Jul 17;36(1):96. (IF 7.068)
122. Fang Z, Zhu Q, Gu T, Shen X, Yang Y, Liang Y, Zhang Z, Xu X.
Horm Behav . 2017 Jul;93:151-158. (IF 3.684)
124. Lin J, Wang C, Zhang L, Wang T, Zhang J, Liang W, Li C, Qian G, Ouyang Y, Guo K, Zhang Y.
Front Microbiol . 2017 Aug 8;8:1468. (IF 4.235)
125. Sun L, Yuan Q, Xu T, Yao L, Feng J, Ma J, Wang L, Lu C, Wang D.
Front Pharmacol . 2017 Aug 15;8:545. (IF 4.225)
126. Wei Y, Hong H, Zhang X, Lai W, Wang Y, Chu K, Brown J, Hong G, Chen L.
Inflammation . 2017 Aug;40(4):1297-1309. (IF 3.212)
127. Wang X, Chen J, Wang H, Yu H, Wang C, You J, Wang P, Feng C, Xu G, Wu X, Zhao R, Zhang G.
J Mol Neurosci . 2017 Aug;62(3-4):402-411. (IF 2.678)
128. Wang J, Pang W, Zuo Z, Zhang W, He W.
Oncol Res . 2017 Sep 21;25(8):1297-1304. (IF 4.949)
129. Li J, Qian C, Zhou Q, Li J, Li K, Yi P.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Sep 30;491(4):939-945. (IF 2.985)
130. Gu CJ, Cheng J, Zhang B, Yang SL, Xie F, Sun JS, Huang LQ, Yu JJ, Li MQ.
Am J Transl Res . 2017 Sep 15;9(9):4071-4082. (IF 3.375)
131. Liu Y, Zhu H, Yan X, Gu H, Gu Z, Liu F.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Sep 16;491(2):368-373. (IF 2.985)
132. Yin H, Zhao L, Li S, Xu L, Wang Y, Chen H.
FRONT CELL INFECT MI . 2017 Sep 26;7:423. (IF 4.123)
133. Zhao L, Lin H, Chen S, Chen S, Cui M, Shi D, Wang B, Ma K, Shao Z.
J Orthop Res . 2017 Sep 28. (IF 2.728)
134. Wang J, Xiao B, Han F, Shi Y.
J Mol Neurosci . 2017 Sep;63(1):28-35. (IF 2.678)
135. Dong XL, Wu YF, Liu TH, Wang W, Pan CX, Adur M, Zhang MJ, Pan MH, Lu C.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Sep 2;490(4):1254-1259. (IF 2.985)
136. Sui X, Zhang C, Zhou J, Cao S, Xu C, Tang F, Zhi X, Chen B, Wang S, Yin L.
J EXP CLIN CANC RES . 2017 Sep 26;36(1):133. (IF 7.068)
137. Wang K, Li S, Worku T, Hao X, Yang L, Zhang S.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Oct 14;492(2):236-242. (IF 2.985)
138. Chen LD, Liu ZH, Zhang LF, Yao JN, Wang CF.
Oncol Rep . 2017 Oct;38(4):2123-2131. (IF 3.417)
139. Xu X, Lv H, Li X, Su H, Zhang X, Yang J.
EXP ANIM TOKYO . 2017 Oct 31. (IF 1.574)
140. Wang Z, Dai Z, Pan Y, Wu S, Li Z, Zuo C.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2017 Oct 21;492(3):419-424. (IF 2.985)
141. Chen X, Zhao X, Lan F, Zhou T, Cai H, Sun H, Kong W, Kong W.
SCI REP-UK . 2017 Oct 16;7(1):13248. (IF 3.998)
142. Wu JL, Zou JY, Hu ED, Chen DZ, Chen L, Lu FB, Xu LM, Zheng MH, Li H, Huang Y, Jin XY, Gong YW, Lin Z, Wang XD, Zhao MF, Chen YP.
Immunol Lett . 2017 Oct;190:169-176. (IF 3.276)
143. Wang J, Huang J, Wang L, Chen C, Yang D, Jin M, Bai C, Song Y.
J Thorac Dis . 2017 Nov;9(11):4398-4412. (IF 2.046)
145. Wang Y, Song X, Yue X, Su H, Gu Y, Bowman L, Ding M, Zou B, Zhao J, Lin X.
Anatol J Cardiol . 2017 Nov;18(5):315-320. (IF 1.223)
146. Liu Y, Pan J, Liu L, Li W, Tao R, Chen Y, Li H, Shang S.
MEDICINE . 2017 Nov;96(44):e8298. (IF 1.552)
147. Li R, Zhang Z, Wang J, Huang Y, Sun W, Xie R, Hu F, Lei T.
Biomed Pharmacother . 2017 Nov;95:771-779. (IF 4.545)
148. Huang C, Xiang Y, Chen S, Yu H, Wen Z, Ye T, Sun H, Kong H, Li D, Yu D, Chen B, Zhou M.
Cancer Sci . 2017 Nov;108(11):2130-2141. (IF 4.966)
149. Ren A, Fu G, Qiu Y, Cui H.
Mol Med Rep . 2017 Dec;16(6):9125-9130. (IF 2.1)
150. Wang K, Chen D, Qian Z, Cui D, Gao L, Lou M.
Cancer Cell Int . 2017 Dec 4;17:117. (IF 4.175)
151. Chen DG, Zhu B, Lv SQ, Zhu H, Tang J, Huang C, Li Q, Zhou P, Wang DL, Li GH.
J EXP CLIN CANC RES . 2017 Dec 15;36(1):186. (IF 7.068)
152. Huang W, Cheng P, Yu K, Han Y, Song M, Li Y.
Biomed Pharmacother . 2017 Dec;96:1-6. (IF 4.545)
153. Zhang P, Lai ZL, Chen HF, Zhang M, Wang A, Jia T, Sun WQ, Zhu XM, Chen XF, Zhao Z, Zhang J.
J EXP CLIN CANC RES . 2017 Dec 22;36(1):190. (IF 7.068)
154. Yao Y, Xu Y, Wang W, Zhang J, Li Q.
Biomed Pharmacother . 2017 Dec;96:497-502. (IF 4.545)
155. Cao C, Wang W, Lu L, Wang L, Chen X, Guo R, Li S, Jiang J.
Exp Dermatol . 2018 Jan;27(1):58-63. (IF 3.368)
156. Liu J, Yu L, Chen C, Zhou J, Gong X, Li D, Hou D, Song Y, Shao C.
Mycopathologia . 2018 Apr;183(2):337-348. (IF 2.452)
157. Wang P, Lin C, Wu S, Huang K, Wang Y, Bao X, Zhang F, Huang Z, Teng H.
Cell Mol Neurobiol . 2018 Apr;38(3):679-690. (IF 3.606)
159. Jia Q,Yang R,Liu XF,Ma SF,Wang L
Mol Med Rep. 19(1):423-431. (IF 2.1)
160. Li W,Yin N,Tao W,Wang Q,Fan H,Wang Z
Int Immunopharmacol. 66:82-90. (IF 3.943)
161. Zhang X,Yang Y,Li X,Zhang H,Gang Y,Bai L
Int J Mol Med. 43(1):336-344. (IF 3.098)
163. Zou M,Hu X,Xu B,Tong T,Jing Y,Xi L,Zhou W,Lu J,Wang X,Yang X,Liao F
Oncol Rep. 41(2):989-998. (IF 3.417)
164. Huang X,Han X,Huang Z,Yu M,Zhang Y,Fan Y,Xu B,Zhou K,Song L,Wang X,Lu C,Xia Y
ECOTOX ENVIRON SAFE. 169:829-836. (IF 4.872)
165. Qian FH,Deng X,Zhuang QX,Wei B,Zheng DD
Mol Med Rep. 19(3):1951-1957. (IF 2.1)
166. Xiong Y,Li T,Assani G,Ling H,Zhou Q,Zeng Y,Zhou F,Zhou Y
Biomed Pharmacother. 112:108602. (IF 4.545)
167. Cao Y,Guan Y,Xu YY,Hao CM
Pflugers Arch. 471(4):543-555.
168. Wang Y,Wang C,Zhang Y,Wang G,Yang H
Acta Histochem. 121(4):500-507. (IF 2.107)
169. Liu Z,Yu X,Tong C,Qi H
Mol Med Rep. 19(5):4491-4499. (IF 2.1)
170. Sun T,Liu Z,Liu M,Guo Y,Sun H,Zhao J,Lan Z,Lian B,Zhang J
Behav Brain Res. 364:50-61. (IF 2.977)
171. Qiu JF,Li X,Cui WZ,Liu XF,Tao H,Yang K,Dai TM,Sima YH,Xu SQ
Front Physiol. 10:537. (IF 3.367)
172. Zhang S,Xu L,Tang Z,Wang H,Gu J,Sun B,Zhang W,Niu D,Feng J
Pathol Res Pract. 215(6):152408. (IF 2.05)
174. Assani G,Yessoufou A,Xiong Y,Segbo J,Yu X,Zhou F,Zhou Y
ASIAN PAC J CANCER P . 20(6):1849-1856. (IF 1.24)
175. Yu Q,Pu SY,Wu H,Chen XQ,Jiang JJ,Gu KS,He YH,Kong QP
Front Oncol. 9:516. (IF 4.848)
176. Song T,Wu H,Li R,Xu H,Rao X,Gao L,Zou Y,Lei H
Behav Brain Res. 365:114-124. (IF 2.977)
177. Zhou X,Chu X,Yuan H,Qiu J,Zhao C,Xin D,Li T,Ma W,Wang H,Wang Z,Wang D
Biomed Pharmacother. 115:108818. (IF 4.545)
178. Yu LM,Zhu YS,Xu CZ,Zhou LL,Xue ZX,Cai ZZ
Clin Transl Oncol. 21(7):924-932. (IF 2.737)
179. Lin ZH,Li YC,Wu SJ,Zheng C,Lin YZ,Lian H,Lin WQ,Lin JF
J Cell Mol Med. 23(7):4746-4758. (IF 4.486)
182. Liu M,Xing F,Bian C,Zhao Y,Zhao J,Liu Y,Zhang J
Neurosci Lett. 706:61-67. (IF 2.274)
183. Sun J,Zhang C,Zhang Z
Arch Physiol Biochem. (IF 2.575)
184. Wang JQ,Dong Y,Li SJ,Pan CL,Liu HY,Wang YK,Xu L,Yang JH,Cui YX,He JT,Mang J,Xu ZX
Neurochem Res. 44(8):1807-1817. (IF 3.038)
185. Li F,Song X,Su G,Wang Y,Wang Z,Qing S,Jia J,Wang Y,Huang L,Zheng K,Wang Y
Biochem Pharmacol. 166:82-92. (IF 4.96)
186. Han Z,Wang W,Lv X,Zong Y,Liu S,Liu Z,Wang L,Song L
FISH SHELLFISH IMMUN. 91:325-332. (IF 3.298)
187. Zhou Y,Zhang D,Hu D,Liu B,Peng J,Shen L,Long C,Yu Y,Zhang Y,Liu X,Tao X,Timashev P,Lin T,He D,Wei G
Reprod Toxicol. 87:108-117. (IF 3.121)
188. Zhang M,Zhang M,Wang L,Yu T,Jiang S,Jiang P,Sun Y,Pi J,Zhao R,Guan D
Life Sci. 230:55-67. (IF 3.647)
189. Zhang H,Ji L,Yang Y,Wei Y,Zhang X,Gang Y,Lu J,Bai L
Front Physiol. 10:1060. (IF 3.367)
190. Du B,Sun T,Li X,Diao Y,Li Y
CANCER MED-US. 8(11):5341-5351. (IF 3.491)
191. Qian Y,Wang Z,Zhou S,Zhao W,Yin C,Cao J,Wang Z,Li Y
Int J Neurosci. (IF 2.107)
192. Xu Y,Chen K,Cai Y,Cheng C,Zhang Z,Xu G
Am J Transl Res. 11(9):5788-5799. eCollection 2019. (IF 3.375)
193. Ren L,Qi K,Zhang L,Bai Z,Ren C,Xu X,Zhang Z,Li X
Biol Trace Elem Res. 191(2):443-452. (IF 2.639)
194. Han YY,Chen ZH,Shang YJ,Yan WW,Wu BY,Li CH
J Neurochem. 151(1):79-90. (IF 4.066)
195. Hou L,Dong J,Zhu S,Yuan F,Wei L,Wang J,Quan R,Chu J,Wang D,Jiang H,Xi Y,Li Z,Song H,Guo Y,Lv M,Liu J
Virology. 537:254-263. (IF 2.819)
196. Kuang M,Li L,Li C,Wang G
CELL STRESS CHAPERON. 24(6):1115-1125. (IF 2.892)
198. Lin X,Ma Y,Qian T,Yao J,Mi Y,Zhang C
Theriogenology. 139:90-97. (IF 2.094)
199. Li S,Wang Y,Zhao C,Zhang M,Wang W,Yu X,Huang J,Wang Z,Zhu B,Yin C,Cai H
Iran J Basic Med Sci. 22(11):1275-1282. (IF 2.146)
200. Ding W,Wu D,Ji F,Zhang H
Oncol Lett. 18(5):5055-5062. (IF 2.311)
201. Deng S,Yang C,Nie K,Fan S,Zhu M,Zhu J,Chen Y,Yuan J,Zhang J,Xu H,Tian S,Chen J,Zhao M
Virology. 537:74-83. (IF 2.819)
202. Wang Y,Zhu L,Tang X,Xu H,Bao Y
INT J CLIN EXP PATHO. 12(11):4214-4221. eCollection 2019. (IF 0.252)
203. Zhou X,Wang W,Wang C,Zheng C,Xu X,Ni X,Hu S,Cai B,Sun L,Shi K,Chen B,Zhou M,Chen G
Oxid Med Cell Longev. 2019:6181754. (IF 5.076)
204. Li X,Ma R,Li Q,Li S,Zhang H,Xie J,Bai J,Idris A,Feng R
Front Microbiol. 10:2680. (IF 4.235)
205. Ye W,Zheng C,Yu D,Zhang F,Pan R,Ni X,Shi Z,Zhang Z,Xiang Y,Sun H,Shi K,Chen B,Zhang Q,Zhou M
Oxid Med Cell Longev. 2019:2197017. (IF 5.076)
206. Li Y,Yu Q,Li R,Luo J,Yuan D,Song J,Sun Y,Long T,Yang Z
ONCOTARGETS THER. 12:9239-9248. (IF 3.337)
207. Du L, Wang J, Chen Y, Li X, Wang L, Li Y, Jin X, Gu X, Hao M, Zhu X, Yin X, Lu Q.
Cell Biol Toxicol. (IF 6.284)
208. Yang LL,Zhang PF,Zhang TY,Shen W,Zhao Y,Yin S
Environ Mol Mutagen. 60(9):830-836. (IF 3.131)
211. Li T,Xiong Y,Wang Q,Chen F,Zeng Y,Yu X,Wang Y,Zhou F,Zhou Y
ARTIF CELL NANOMED B. 47(1):4001-4011. (IF 3.343)
212. Huang S,Tang N,Zhao H,Tang CL
Mol Med Rep. 20(6):5152-5162. (IF 2.1)
213. Yan Z,Su G,Gao W,He J,Shen Y,Zeng Y,Liu X
CELL ADHES MIGR. 13(1):152-163. (IF 3.694)
214. Assani G,Segbo J,Yu X,Yessoufou A,Xiong Y,Zhou F,Zhou Y
ASIAN PAC J CANCER P . 20(12):3679-3687. (IF 1.24)
216. Dou X,Gao N,Lan J,Han J,Yang Y,Shan A
J AGR FOOD CHEM. 68(2):512-522. (IF 4.192)
217. Liu C,Wang J,Zhao L,He H,Zhao P,Peng Z,Liu F,Chen J,Wu W,Wang G,Dong F
Front Oncol. 9:1475. (IF 4.848)
218. Fan S,Wu K,Luo C,Li X,Zhao M,Song D,Ma S,Zhu E,Chen Y,Ding H,Yi L,Li J,Zhao M,Chen J
Front Microbiol. 10:2962. (IF 4.235)
219. Li Z,Jiang T,Lu Q,Xu K,He J,Xie L,Chen Z,Zheng Z,Ye L,Xu K,Zhang H,Hu A
Cell Mol Neurobiol. 40(4):587-602. (IF 3.606)
220. pii: S0197-0186(12)00231-8.