RIPA裂解液(中)
收藏
产品编号 P0013C
数量
¥ 209.00
产品包装:
100ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的RIPA裂解液(RIPA Lysis Buffer)是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的PAGE、Western、免疫沉淀(immunol precipitation,IP)、免疫共沉淀(co-IP)和ELISA等。
本产品可以用于动物、植物的细胞或组织样品,也可以用于真菌或细菌样品。
RIPA的本意是Radio Immunoprecipitation Assay。RIPA裂解液的配方有很多种,根据其裂解液的强度大致可以分为强、中、弱三类。关于不同的RIPA裂解液以及碧云天生产的其它裂解液的主要特点和差异,以及如何选择裂解液可参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/lysis-buffer.htm 
RIPA裂解液(中)的主要成分为50mM Tris(pH 7.4),150mM NaCl,1% NP-40,0.5% sodium deoxycholate,
0.1% SDS,以及sodium orthovanadate,sodium fluoride,EDTA,leupeptin等多种抑制剂。可以有效抑制蛋白降解。
用RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品,可以用碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒( P0009/ P0010/ P0010S/ P0011/
P0012/ P0012S)测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用Bradford法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0013C RIPA裂解液(中) 100ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项: 
为取得最佳的使用效果,尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。
需自备PMSF。PMSF(ST506)可以向碧云天订购。也可以选购总体效果更佳的碧云天生产的P1045/P1046 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型, 50X),或者根据具体用途选择P1048/P1049 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型, 质谱兼容, 50X)P1050/P1051蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用, 50X)P1055/P1056 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(植物样品抽提用, 50X)P1060/P1061 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(真菌或酵母抽提用, 50X)P1065/P1066 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(细菌抽提用, 50X)。如果无需检测磷酸化蛋白,也可以选不含磷酸酶抑制剂的蛋白酶抑制剂化合物。
裂解样品的所有步骤都需在冰上或4℃进行。
关于裂解液的选择,一方面可以参考碧云天的相关网页:http://www.beyotime.com/support/lysis-buffer.htm选择合适的裂解液;另一方面也需要通过一些预实验来摸索最佳的适合您实验条件的裂解液。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.对于培养细胞样品:
a.融解RIPA裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM或者根据实验需要加入适当的上述蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。
b.对于贴壁细胞:去除培养液,用PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照6孔板每孔加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触动物细胞1-2秒后,细胞就会被裂解。植物细胞宜在冰上裂解2-10min。
对于悬浮细胞:离心收集细胞,轻轻vortex或者弹击管底以把细胞尽量分散开。按照6孔板每孔细胞加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。轻弹管底以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多,必需分装成50-100万细胞/管,然后再裂解。
对于细菌或酵母:对于1ml菌液或酵母液,离心去上清,如果有必要可以使用PBS洗涤一次,充分去除液体后,轻轻vortex或者弹击管底以把细菌或酵母尽量弹散。加入100-200微升裂解液,轻轻vortex或者弹击管底以混匀,冰上裂解2-10min。如果希望获得更好的裂解效果,细菌和酵母可以分别使用溶菌酶和破壁酶(Lyticase)消化,然后再使用本裂解液进行裂解。
裂解液用量说明:通常6孔板每孔细胞或者1ml的菌液或酵母液中的细菌和酵母量加入150微升裂解液已经足够,但如果细胞密度非常高可以适当加大裂解液的用量到200微升或250微升。每100万动物细胞用100微升本产品裂解后获得的上清,其蛋白浓度约为2-4mg/ml,不同细胞有所不同。
c.充分裂解后,10000-14000g离心3-5分钟,取上清,即可进行后续的PAGE、Western和免疫沉淀等操作。
2.对于组织样品:
a.把组织剪切成细小的碎片。
b.融解RIPA裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM,或者根据实验需要加入适当的上述蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物。
c.按照每20毫克组织加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液,如果需要高浓度的蛋白样品,可以适当减少裂解液的用量。)
d.用玻璃匀浆器匀浆,或使用碧云天生产的E6600 TissueMaster™手持式组织研磨仪研磨,直至充分裂解。也可以把组织样品冷冻后液氮研磨,研磨充分后加入裂解液进行裂解。
e.充分裂解后,10000-14000g离心3-5分钟,取上清,即可进行后续的PAGE、Western和免疫沉淀等操作。每20mg冻存的小鼠肝脏组织用200微升本裂解液裂解后获得的上清,其蛋白浓度约为15-25mg/ml,不同状态的不同组织有所不同。
f.如果组织样品本身非常细小,可以适当剪切后直接加入裂解液裂解,通过强烈vortex使样品裂解充分。然后同样离心取上清,用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便,不必使用匀浆器或研磨设备,缺点是不如匀浆或研磨那样裂解得比较充分。
注:RIPA裂解液的裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物,属正常现象。该透明胶状物为含有基因组DNA等的复合物。在不检测和基因组DNA结合特别紧密的蛋白的情况下,可以直接离心取上清用于后续实验;如果需要检测和基因组结合特别紧密的蛋白,则可以通过超声处理打碎打散该透明胶状物,随后离心取上清用于后续实验。如果检测一些常见的转录因子,例如NF-kappaB、p53等时,通常不必进行超声处理,就可以检测到这些转录因子。

附录:碧云天生产的各种裂解液主要特点、差异和选择
首先请参考下表,了解各种裂解液的主要特点和差异。

产品编号 P0013 P0013B P0013C P0013D P0013F P0013G P0013J P0013K
产品名称 Western及IP细胞裂解液 RIPA裂解液(强) RIPA裂解液(中) RIPA裂解液(弱) NP-40裂解液 SDS裂解液 Western及IP细胞裂解液(无抑制剂) RIPA裂解液(强,无抑制剂)
有效裂解成分 1% Triton X-100 1% Triton X-100, 1% deoxycholate, 0.1% SDS 1% NP-40, 0.5% deoxycholate, 0.1% SDS 1% NP-40, 0.25% deoxycholate 1% NP-40 1% SDS 1% Triton X-100 1% Triton X-100, 1% deoxycholate, 0.1% SDS
裂解强度 温和 温和 温和 温和
对膜蛋白的提取 一般 很好 较好 一般 一般 很好 一般 很好
对胞浆蛋白的提取 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好
对核蛋白的提取 较好 很好 较好 较好 较好 很好 较好 很好
胞浆磷酸化蛋白提取 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好
细胞核转录因子提取 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好 很好
含蛋白酶抑制剂
含磷酸酯酶抑制剂
不同物种样品兼容性
主要用途 WB, IP,co-IP WB, IP WB, IP WB, IP, co-IP WB, IP,co-IP WB, ChIP WB, IP,co-IP WB, IP

用于普通的Western、IP或co-IP,我们推荐使用Western及IP细胞裂解液(P0013),该裂解液已被国内各大研究机构广泛使用,发表大量SCI论文,用户普遍反映很好。裂解细胞或组织后,没有非常粘滞的透明状DNA团块形成,不必采用超声处理等就可以非常理想地用于后续操作。另外该裂解液裂解的产物也适合用于磷酸化蛋白的Western检测。
对于某些特殊蛋白的IP,如果发现Western及IP细胞裂解液(P0013)效果不是非常理想,可以尝试用RIPA裂解液(强、中或弱)或NP-40裂解液。如果发现IP的时候背景很高,即非特异的蛋白也被IP下来,则需要选用裂解强度较高的裂解液,例如RIPA裂解液(强或中)。如果发现目的蛋白无法被IP下来,则说明裂解液的强度过强,可以使用较为温和的裂解液例如RIPA裂解液(弱)或NP-40裂解液。
对于某些难溶解蛋白的Western,如果发现Western及IP细胞裂解液(P0013)效果不是非常理想,可以尝试使用裂解强度更高的裂解液例如RIPA裂解液(强、中)或SDS裂解液。使用RIPA裂解液(强)的用户也非常多,发表了大量SCI论文。
用于特定用途需要自行添加特定抑制剂或不需要添加抑制剂时,可以考虑选购P0013JP0013KP0013J在很多时候可以兼容酶活性和生物小分子的检测,对于特定的酶或生物小分子的检测是否兼容需 要自行测试,碧云天不提供具体的应用信息。P0013J的裂解能力比P0013K弱一些,但用于酶活性和生物小分子时,P0013J的兼容性通常会更好一些。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Shen Y, Yang X, Dong N, Xie X, Bai X, Shi Y.
Cell Res. 2007 Jul;17(7):650-60. (IF 20.507)
2. Jianpeng Sheng, Junlei Zhang, Lin Wang, Vincent Tano, Jianghui Tang, Xun Wang, Jiangchao Wu, Jinyuan Song, Yaxing Zhao, Jingxia Rong, Fei Cheng, Jianfeng Wang, Yinan Shen, Liang Wen, Junjun He, Hui Zhang, Taohong Li, Qi Zhang, Xueli Bai, Zhimin Lu, Tingbo Liang
Gut. doi: 10.1136/gutjnl-2021-324339. (IF 19.819)
3. Yang R, Liu M, Liang H, Guo S, Guo X, Yuan M, Lian H, Yan X, Zhang S, Chen X, Fang F, Guo H, Zhang C.
Mol Cancer. 2016 Dec 15;15(1):82. (IF 15.302)
4. Xu WP, Yi M, Li QQ, Zhou WP, Cong WM, Yang Y, Ning BF, Yin C, Huang ZW, Wang J, Qian H, Jiang CF, Chen YX, Xia CY, Wang HY, Zhang X, Xie WF.
Hepatology. 2013 Dec;58(6):1977-91. (IF 14.679)
5. Yin C, Wang PQ, Xu WP, Yang Y, Zhang Q, Ning BF, Zhang PP, Zhou WP, Xie WF, Chen WS, Zhang X.
Hepatology. 2013 Dec;58(6):1964-76. (IF 14.679)
6. Wang WT, Ye H, Wei PP, Han BW, He B, Chen ZH, Chen YQ.
J Hematol Oncol. 2016 Nov 3;9(1):117. (IF 11.059)
7. Wang S, Li Y, Fan J, Wang Z, Zeng X, Sun Y, Song P, Ju D.
Biomaterials. 2014 Aug;35(26):7588-97. (IF 10.317)
8. Xie Q, Wang Z, Huang Y, Bi X, Zhou H, Lin M, Yu Z, Wang Y, Ni N, Sun J, Wu S, You Z, Guo C, Sun H, Wang Y, Gu P, Fan X.
Biomaterials. 2015 Oct;66:67-82. (IF 10.317)
9. Xie Q, Wang Z, Zhou H, Yu Z, Huang Y, Sun H, Bi X, Wang Y, Shi W, Gu P, Fan X.
Biomaterials. 2016 Jan;75:279-94. (IF 10.317)
10. Lu Y, Xu S, Chen H, He M, Deng Y, Cao Z, Pi H, Chen C, Li M, Ma Q, Gao P, Ji Y, Zhang L, Yu Z, Zhou Z.
Biomaterials. 2016 Jun;90:27-39. (IF 10.317)
11. Li H, Fan J, Sun L, Liu X, Cheng P, Fan H.
Biomaterials. 2016 Nov;106:180-92. (IF 10.317)
12. Chen W, Zhou Y, Zhi X, Ma T, Liu H, Chen BW, Zheng X, Xie S, Zhao B, Feng X, Dang X, Liang T
Biomaterials. 192:590-600. (IF 10.317)
13. Zhou H, Yang C, Chen H, Li X, Li Y, Fan X.
Biosens Bioelectron. 2017 Jan 15;87:552-557. (IF 10.257)
14. Cong ZX, Wang HD, Zhou Y, Wang JW, Pan H, Zhang DD, Zhang L, Zhu L.
Neuro-Oncology. 2014 Jan;116(1):41-8. (IF 10.247)
15. Liu H, Ai J, Shen A, Chen Y, Wang X, Peng X, Chen H, Shen Y, Huang M, Ding J, Geng M.
Clin Cancer Res. 2017 Feb 15;23(4):974-984. (IF 10.107)
16. Li R, Yu C, Gao R, Liu X, Lu J, Zhao L, Chen X, Ding Y, Wang Y, He J.
J Hazard Mater. 2012 Nov 30;241-242:231-40. (IF 9.038)
17. Zhaofu Liao, Yilin Chen, Chuncui Duan, Kuikui Zhu, Ruijin Huang, Hui Zhao, Maik Hintze, Qin Pu, Ziqiang Yuan, Luocheng Lv, Hongyi Chen, Binglin Lai, Shanshan Feng, Xufeng Qi, Dongqing Cai
Theranostics. doi: 10.7150/thno.47021. (IF 8.579)
18. Hongda Li, Yanfang Wang, Jiwen Liu, Xiaoli Chen, Yunhao Duan, Xiaoyu Wang, Yajing Shen, Yashu Kuang, Tao Zhuang, Brain Tomlinson, Paul Chan, Zuoren Yu, Yu Cheng, Lin Zhang, Zhongmin Liu, Yuzhen Zhang, Zhenlin Zhao, Qi Zhang, Jie Liu
Theranostics. doi: 10.7150/thno.48153. (IF 8.579)
19. Chunqi Liu, Liang Wang, Xiaocong Liu, Yuping Tan, Lei Tao, Yuzhou Xiao, Pengchi Deng, Huijuan Wang, Qianyi Deng, Yiyun Lin, Hui Jie, Huaqin Zhang, Jing Zhang, Yong Peng, Hu Zhang, Zongguang Zhou, Qingxiang Sun, Xiaobo Cen, Yinglan Zhao
Theranostics. doi: 10.7150/thno.48699. (IF 8.579)
20. Yabing Chen, Chun Pan, Xiaotong Wang, Dihui Xu, Yuhan Ma, Jianhang Hu, Peilin Chen, Zou Xiang, Qiu Rao, Xiaodong Han
Theranostics. doi: 10.7150/thno.61178. (IF 8.579)
21. Yu X, Tang J, Wang Q, Ye W, Tao K, Duan S, Lu C, Yang X, Dong S, Zheng X, Wang Y.
New Phytol. 2012 Oct;196(1):247-60. (IF 8.512)
22. Zhang CH, Hu SY, Cao MQ, Lin Y, Li YH.
《现代生物医学进展》. 2007;7(8):1134-7.
23. Gong C, Liu Y, Xiao W, Yin J, Wang DH, Sheng H.
Chinese Journal of Cancer. 2007;26(11):1211-4. (IF 3.62)
24. Zhang X, Chen S, Wang Y.
Eur J Pharmacol. 2007 Jan 5;554(1):1-7. (IF 3.263)
25. Zhang XT, Song TB, Du BL, Li DM, Li XM.
Apoptosis. 2007 Apr;12(4):743-51. (IF 4.543)
26. Deng XQ, Chen LL, Li NX.
Liver Int. 2007 Jun;27(5):708-15. (IF 5.175)
27. Dong S, Li C, Wu P, Tsien JZ, Hu Y.
Eur J Neurosci. 2007 Jul;26(1):101-12. (IF 3.115)
28. Zhang JQ, Zhao XK, He J, Zhu L, Wang XJ.
《中国医学工程》. 2007 Sep;15(9):720-5.
30. Guo M, Huang T, Cui Y, Pan B, Shen A, Sun Y, Yi Y, Wang Y, Xiao G, Sun G.
Biochem Bioph Res Co. 2008 Jan 4;365(1):154-7. (IF 2.985)
31. Wang Y, Peng KM, Li JL, Song H, Li SH, Wei L, Wang JX.
Cytotechnology. 2008 Mar;56(3):187-95. (IF 1.777)
32. Luo Y, Waladali W, Li S, Zheng X, Hu L, Zheng H, Hu W, Chen C.
Cell Biol Int. 2008 Aug;32(8):899-905. (IF 2.571)
33. Wei Y, Weng D, Li F, Zou X, Young DO, Ji J, Shen P.
Apoptosis. 2008 Aug;13(8):1031-42. (IF 4.543)
34. Tang Z, Yang J, Liu X, Wang Y, Peng S.
Eur J Pharmacol. 2008 Dec 28;601(1-3):124-8. (IF 3.263)
35. Li SN, Wang X, Zeng QT, Feng YB, Cheng X, Mao XB, Wang TH, Deng HP.
Heart Vessels. 2009;24(6):446-53. (IF 1.618)
36. Wang S, Sun X, Ding F, Zhang K, Zhao R, Li S, Li R, Tang B, Zhang L, Liu Y, Li J, Gao F, Wang H, Wang L, Dai Y, Li N.
Theriogenology. 2009;72(4):535-41. (IF 2.094)
37. Zhang SP, Wu YW, Wu ZZ, Liu HY, Nie JH, Tong J.
Environmental Toxicology and Pharmacology. 2009;28:259–264. (IF 3.061)
38. Chen Y, Wang J, Yao Y, Yuan W, Kong M, Lin Y, Geng D, Nie R.
FEBS Lett. 2009;583(17):2811-8. (IF 3.057)
39. Li J, Tian T, Wang XY, Li F, Ren GS.
Clinical Oncology and Cancer Research. 2009;6:208-213.
40. Yu X, Huang Y, Hu Q, Ma L.
Acta Bioch Bioph Sin. 2009;41(12):1027-32. (IF 2.836)
41. Xiao X, Liu A, Wen H, Tian Y, Ni J, Liu G.
Fertil Steril. 2009;91(5 Suppl):1998-2005. (IF 6.312)
42. Nie W, Yan H, Li S, Zhang Y, Yu F, Zhu W, Fan F, Zhu J.
Mol Immunol. 2009 Jan;46(3):355-61. (IF 3.641)
43. Lv J, Jia R, Yang D, Zhu J, Ding G.
Biochem Bioph Res Co. 2009 Feb 27;380(1):81-6. (IF 2.985)
44. Gao R, Wang J, Shen Y, Lei M, Wang Z.
J Huazhong U SCI-MED. 2009 Feb;29(1):64-7. (IF 1.151)
45. Fang Z, Wang Q, Cao W, Feng Q, Li C, Xie L, Zhang R.
Mar Biotechnol. 2009 Mar-Apr;11(2):270-9. (IF 2.798)
47. Qin ZX, Zhu HY, Hu YH.
Acta Pharmacol Sin. 2009 Apr;30(4):388-95. (IF 5.064)
48. Yu SB, Wang MQ, Li YQ, Lv X, Jiang Y, Dong GY, Ma ZF.
Arch Oral Biol. 2009 May;54(5):479-85. (IF 1.931)
50. He J, Sun H, Zhang D, Sun Y, Ma L, Chen L, Liu Z, Xiong C, Yan G, Zhu C
Comp Biochem Phys B. 2009 Jun;153(2):216-22. (IF 2.219)
51. Chen Y, Zhang H, Gou X, Horikawa Y, Xing J, Chen Z.
Cancer Lett. 2009 Jun 8;278(1):113-21. (IF 7.36)
52. Zhang DL, Chen YQ, Jiang X, Ji TT, Mei B.
Neurosci Bull. 2009 Jun;25(3):131-7. (IF 4.326)
53. Liu RT, Zou LB, Lü QJ.
Acta Pharmacol Sin. 2009 Jul;30(7):899-906. (IF 5.064)
54. Liu J, Zhou R, He Q, Li WI, Zhang T, Niu B, Zheng X, Xie J.
Neurotoxicology. 2009 Jul;30(4):599-604. (IF 3.105)
55. Sun YG, Wang XW, Yang SM, Zhou G, Wang WQ, Wang HB, Wang RQ, Fang DC.
J Gastrointest Surg. 2009 Aug;13(8):1430-9. (IF 2.573)
56. Wu YM, Tang J, Zhao P, Chen ZN, Jiang JL.
Exp Mol Pathol. 2009 Oct;87(2):133-40. (IF 2.28)
57. Hang PZ, Zhao J, Wang YP, Sun LH, Zhang Y, Yang LL, Zhao N, Sun ZD, Mao YY, Du ZM.
N-S Arch Pharmacol. 2009 Nov;380(5):443-50. (IF 2.05)
58. Ding W, Wang J, Sun B, Ju S, Yuan H, Wang X, Wang Y, Wang H.
Clin Biochem. 2009 Nov;42(16-17):1694-8. (IF 2.573)
59. Ding W, Ju S, Jiang S, Zhu L, Wang Y, Wang H.
Pathol Oncol Res. 2009 Dec;15(4):693-701. (IF 2.826)
61. Xu SB, Liu XH, Li BH, Zhang Y, Yuan J, Yuan Q, Li PD, Yang XZ, Li F, Zhang WJ.
J Cancer Res Clin. 2009 Dec;135(12):1791-8. (IF 3.656)
62. Cao BY, Yang YP, Luo WF, Mao CJ, Han R, Sun X, Cheng J, Liu CF.
J Ethnopharmacol. 2010;131(1):122-9. (IF 3.69)
63. Liu J, Wang A, Li L, Huang Y, Xue P, Hao A.
Seizure-Eur J Epilep. 2010;19(3):165-72. (IF 2.522)
64. Li C, Xing G, Dong M, Zhou L, Li J, Wang G, Zou D, Wang R, Liu J, Niu Y.
Eur J Pharmacol. 2010;635(1-3):96-102. (IF 3.263)
65. Li H, Zhang L, Fang Z, Lin L, Wu C, Huang Q.
Neurosci Lett. 2010;469(2):278-82. (IF 2.274)
66. Qian J, Zhai A, Kao W, Li Y, Song W, Fu Y, Chen X, Zhang Q, Wu J, Li H, Zhong Z, Ling H, Zhang F.
Antivir Res. 2010;87(2):249-56. (IF 4.101)
67. Chen W, Hou J, Yin Y, Jang J, Zheng Z, Fan H, Zou G.
Biochem Pharmacol. 2010;80(2):247-54. (IF 4.96)
68. Li XC, Tong GX, Zhang Y, Liu SX, Jin QH, Chen HH, Chen P.
Acta Pharmacol Sin. 2010;31(6):679-86. (IF 5.064)
69. Tu XK, Yang WZ, Wang CH, Shi SS, Zhang YL, Chen CM, Yang YK, Jin CD, Wen S.
Inflammation. 2010;33(5):344-52. (IF 3.212)
70. Sheng R, Gu ZL, Xie ML, Zhou WX, Guo CY.
Eur J Pharmacol. 2010;641(2-3):199-206. (IF 3.263)
71. Wang X, Xu J, Ju S, Ni H, Zhu J, Wang H.
Clin Biochem. 2010;43(7-8):655-60. (IF 2.573)
72. Wu W, Yan C, Gan T, Chen Z, Lu X, Duerksen-Hughes PJ, Zhu X, Yang J.
Mutat Res-Rev Mutat. 2010;691(1-2):1-8. (IF 5.803)
73. Wang S, Lv X, Zhang K, Lin T, Liu X, Yuan J, Dai Y, Li N.
Mol Biol Rep. 2010;37(7):3193-8. (IF 1.402)
74. Wan YJ, Li YY, Xia W, Chen J, Lv ZQ, Zeng HC, Zhang L, Yang WJ, Chen T, Lin Y, Wei J, Xu SQ.
Toxicology. 2010;274(1-3):57-64. (IF 4.099)
75. Liu Y, He R.
Neurosci Lett. 2010;472(3):204-9. (IF 2.274)
76. Dong Y, Cao J, Wang H, Zhang J, Zhu Z, Bai R, Hao H, He X, Fan R, Dong C.
Biochem Bioph Res Co. 2010;396(4):849-53. (IF 2.985)
77. Zhao XL, Li GZ, Sun B, Zhang ZL, Yin YH, Tian YS, Li H, Li HL, Wang de S, Zhong D.
Biochem Bioph Res Co. 2010;392(4):551-6. (IF 2.985)
78. Wen L, Liu J, Chen Y, Wu D.
Biochem Bioph Res Co. 2010;396(2):419-24. (IF 2.985)
79. Cai J, Yu C, Liu Y, Chen S, Guo Y, Yong J, Lu W, Ding M, Deng H.
J Mol Cell Biol. 2010;2(1):50-60. (IF 4.0)
80. Liu P, Wang X, Gao N, Zhu H, Dai X, Xu Y, Ma C, Huang L, Liu Y, Qin C.
Brain Res. 2010 Jan 11;1307:134-41. (IF 2.733)
81. Tang WJ, Wang LF, Xu XY, Zhou Y, Jin WF, Wang HF, Gao J.
Calcified Tissue Int. 2010 May;86(5):404-10. (IF 3.423)
82. He Y, Shang X, Sun J, Zhang L, Zhao W, Tian Y, Cheng H, Zhou R.
J Exp Zool B Mol Dev Evol. 2010 Jun 15;314(4):257-66. (IF 1.14)
83. Sun H, Li QW, Lv XY, Ai JZ, Yang QT, Duan JJ, Bian GH, Xiao Y, Wang YD, Zhang Z, Liu YH, Tan RZ, Yang Y, Wei YQ, Zhou Q.
Mol Biol Rep. 2010 Jul;37(6):2951-8. (IF 1.402)
84. Hu L, Zhang J, Zhu H, Min J, Feng Y, Zhang H.
Med Oncol. 2010 Sep;27(3):708-14. (IF 2.834)
85. J. Dang, R.Jia, Y.Tu, S.Xiao, G.Ding.
Biomed Pharmacother. 2010 Dec;64(10):681-5. (IF 4.545)
87. Liu H, Sun H, Liu C.
Chinese J Physiol. 2011 Apr 30;54(2):124-32. (IF 1.151)
88. Cai L, Bian M, Liu M, Sheng Z, Suo H, Wang Z, Huang F, Fei J.
Neuroscience. 2011 May 5;181:196-205. (IF 3.056)
89. Lin F, Wang X, Jie Z, Hong X, Li X, Wang M, Yu Y.
J Huazhong U SCI-MED. 2011 Aug;31(4):509-14. (IF 1.151)
90. Xiao HB, Cao X, Wang L, Run XQ, Su Y, Tian C, Sun SG, Liang ZH.
Chinese Med J-Peking. 2011 Sep;124(17):2628-35. (IF 1.585)
91. Liu N, Huang H, Lin F, Chen A, Zhang Y, Chen R, Du H.
Neuroscience. 2011 Oct 27;194:349-58. (IF 3.056)
92. Wang SB, Shi Q, Xu Y, Xie WL, Zhang J, Tian C, Guo Y, Wang K, Zhang BY, Chen C, Gao C, Dong XP.
PLoS One. 2012;7(6):e38221. (IF 2.74)
93. Wang D, Tang F, Wang S, Jiang Z, Zhang L.
Cancer Chemoth Pharm. 2012 Jan;69(1):173-83. (IF 2.967)
94. Yang XL, Guo TK, Wang YH, Huang YH, Liu X, Wang XX, Li W, Zhao X, Wang LP, Yan S, Wu D, Wu YJ.
Int Immunopharmacol. 2012 Feb;12(2):408-14. (IF 3.943)
95. Liu Y, Xiao Z, Yang D, Ren L, Liu G, Yang L.
Molecules. 2012 Feb 1;17(2):1307-18. (IF 3.267)
96. Wang C, Zhang L, He Q, Feng X, Zhu J, Xu Z, Wang X, Chen F, Li X, Dong J.
Mol Med Rep. 2012 Feb;5(2):410-4. (IF 2.1)
98. Wang J, Sun LL, Zhu WL, Sun Y, Liu JF, Lu L, Shi J.
Psychopharmacology. 2012 Mar;220(1):117-28. (IF 3.13)
99. Lu B, Xu Y, Xu L, Cong X, Yin L, Li H, Peng J.
Environ Toxicol Chem. 2012 Mar 30;34(2):127-135. (IF 3.152)
100. Deng J, Huang Q, Wang F, Liu Y, Wang Z, Wang Z, Zhang Q, Lei B, Cheng Y.
J Mol Neurosci. 2012 Mar;46(3):677-87. (IF 2.678)
101. Yu L, Liu Y, Qiu Z, Liu S, Gao X, Zhu D.
J Recept Sig Transd. 2012 Apr;32(2):87-95. (IF 1.466)
102. Li J, Guo Y, Liang X, Sun M, Wang G, De W, Wu W.
J Cancer Res Clin. 2012 May;138(5):763-74. (IF 3.656)
103. Ding D, Xu H, Liang Q, Xu L, Zhao Y, Wang Y.
Int Orthop. 2012 May;36(5):1087-94. (IF 2.854)
104. Ma Y, Niu R, Sun Z, Wang J, Luo G, Zhang J, Wang J.
Arch Toxicol. 2012 Jun;86(6):849-56. (IF 5.059)
106. Wang Y, Liu Q, Liu Z, Li B, Sun Z, Zhou H, Zhang X, Gong Y, Shao C.
Mutat Res-Rev Mutat. 2012 Jun 1;734(1-2):20-9. (IF 5.803)
107. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J Neurotraum. 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
108. Hao M, Kuang HY, Fu Z, Gao XY, Liu Y, Deng W.
Neurochem Int. 2012 Jul;61(1):1-6. (IF 3.881)
109. Yang XH, Wang YH, Wang JJ, Liu YC, Deng W, Qin C, Gao JL, Zhang LY.
Peptides. 2012 Jul;36(1):60-70. (IF 2.843)
111. Jia LQ, Yang GL, Ren L, Chen WN, Feng JY, Cao Y, Zhang L, Li XT, Lei P.
J Ethnopharmacol. 2012 Aug 30;143(1):100-8. (IF 3.69)
112. Liu K, Wang H, Long Y, Ye J, Yuan L.
J Cell Biochem. 2012 Sep;113(9):2909-19. (IF 4.237)
113. Zhang Y, Zhou L, Zhang X, Bai J, Shi M, Zhao G.
Neurol Sci. 2012 Oct;33(5):1125-31. (IF 2.415)
114. Ding D, Wang Z, Xu H, Xu L, Liang Q, Zhao Y, Shi Q, Wang Y.
南方医科大学学报. 2012 Oct;32(10):1383-8.
115. Gao Y, Zhang RR, Li JH, Ren M, Ren ZX, Shi JH, Pan QZ, Ren SP.
Endocrine. 2012 Dec;42(3):592-8. (IF 3.235)
117. Shou Y, Yang Y, Xu MS, Zhao YQ, Ge LB, Zhang BM.
Evid-Based Compl Alt. 2013;2013:393460. (IF 1.813)
118. Gao L, Song JR, Zhang JW, Zhao X, Zhao QD, Sun K, Deng WJ, Li R, Lv G, Cheng HY, Wei LX.
Int J Biol Sci. 2013;9(4):322-30. (IF 4.858)
120. Liu L, Liu L, Bo T, Li S, Zhu Z, Cui R, Mao D.
International Journal of Endocrinology. 2013;2013:786574. (IF 2.287)
121. Shen R, Xie F, Shen H, liu Q, Zheng T, Kou X, Wang D, Yang J.
PLoS One. 2013;8(2):e56542. (IF 2.74)
123. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
Clin Res Hepatol Gas. 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
124. Yuan L, Zhang L, Dong X, Zhao H, Li S, Han D, Liu X.
Tumor Biol. 2013 Feb;34(1):577-85.
125. Li A, Lu D, Zhang Y, Li J, Fang Y, Li F, Sun J.
Oncol Rep. 2013 Feb;29(2):535-40. (IF 3.417)
126. Chen X, Chen L, Zhang R, Yi Y, Ma Y, Yan K, Jiang X, Wang X.
Neurosci Lett. 2013 Mar 14;537:44-9. (IF 2.274)
127. Wei Q, Ren X, Jiang Y, Jin H, Liu N, Li J.
Bmc Cardiovasc Disor. 2013 Mar 5;13:13. (IF 2.078)
128. Liu W, Otkur W, Li L, Wang Q, He H, Zang L, Hayashi T, Tashiro S, Onodera S, Xia M, Ikejima T.
Biochem Bioph Res Co. 2013 Mar 8;432(2):314-9. (IF 2.985)
129. Xu D, Zhang T, Chen X, Zhou Q, Liu C, Deng Z, Zhang L, Ying C, Zhang W, Gu M.
Transpl P. 2013 Mar;45(2):659-65. (IF 0.784)
130. Zhu X, Jiang Y, Shan PF, Shen J, Liang QH, Cui RR, Liu Y, Liu GY, Wu SS, Lu Q, Xie H, Liu YS, Yuan LQ, Liao EY.
Amino Acids. 2013 Mar;44(3):961-8. (IF 3.063)
131. Xu J, Jia YY, Chen SR, Ye JT, Bu XZ, Hu Y, Ma YZ, Guo JL, Liu PQ.
Int Immunopharmacol. 2013 Apr;15(4):743-51. (IF 3.943)
132. Mo QQ, Chen PB, Jin X, Chen Q, Tang L, Wang BB, Li KZ, Wu P, Fang Y, Wang SX, Zhou JF, Ma D, Chen G.
Acta Pharmacol Sin. 2013 Apr;34(4):541-8. (IF 5.064)
133. Sun LF, Shi C, Yuan L, Sun Y, Yao XX, Ma JW, Huang CM, Zhu HF, Lei P, Shen GX.
J Huazhong U SCI-MED. 2013 Apr;33(2):172-7. (IF 1.151)
135. Yang J, Huang H, Yang H, He X, Jiang X, Shi Y, Alatangaole D, Shi L, Zhou N.
J Biol Chem. 2013 Apr 26;288(17):11662-75. (IF 4.238)
136. Li G, Zhang S, Fang H, Yan B, Zhao Y, Feng L, Ma X, Ye X.
Biochem Bioph Res Co. 2013 May 17;434(4):809-14. (IF 2.985)
137. Wang Q, Li LH, Gao GD, Wang G, Qu L, Li JG, Wang CM.
Mol Biol Rep. 2013 May;40(5):3723-9. (IF 1.402)
138. Yang M, Qin Z, Zhu Y, Li Y, Qin Y, Jing Y, Liu S.
Mol Neurobiol. 2013 Jun;47(3):946-56. (IF 4.5)
139. Liang X, Cheng S, Jiang X, He X, Wang Y, Jiang Z, Hou W, Li S, Liu Y, Wang Z.
J Biol Rhythm. 2013 Jun;28(3):208-17. (IF 3.122)
142. Ru R, Yao Y, Yu S, Yin B, Xu W, Zhao S, Qin L, Chen X.
Cell Regeneration. 2013 Jun 18;2(1):5.
143. Li H, Zhou RJ, Zhang GQ, Xu JP.
Tumor Biol. 2013 Jun;34(3):1807-12.
144. Liu E, Kuang Y, He W, Xing X, Gu J.
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 2013 Jun 3;31(6):805-814. (IF 5.5)
145. Zhao Y, Wang MY, Hao K, Chen XQ, Du JZ.
Peptides. 2013 Jun;44:8-14. (IF 2.843)
146. Han J, Ding R, Zhao D, Zhang Z, Ma X.
Thromb Res. 2013 Jul;132(1):e42-7. (IF 2.869)
147. Xue B, Wu W, Huang K, Xie T, Xu X, Zhang H, Qi C, Ge J, Yu Y.
Mol Cell Biochem. 2013 Aug;380(1-2):177-84. (IF 2.795)
148. Xu P, Zhang XX, Miao C, Fu Z, Li Z, Zhang G, Zheng M, Liu Y, Yang L, Wang T.
Environ Sci Technol. 2013 Aug 6;47(15):8801-8. (IF 7.864)
149. Wang J, Huang H, Wang C, Liu X, Hu F, Liu M.
Int J Oral Maxsurg. 2013 Aug;42(8):949-55.
150. Zhang J, Ni SS, Zhao WL, Dong XC, Wang JL.
Tumor Biol. 2013 Aug;34(4):2397-401.
151. Ding F, Yu L, Wang M, Xu S, Xia Q, Fu G.
Amino Acids. 2013 Aug;45(2):339-49. (IF 3.063)
152. Cong ZX, Wang HD, Wang JW, Zhou Y, Pan H, Zhang DD, Zhu L.
Oncol Rep. 2013 Aug;30(2):715-22. (IF 3.417)
153. Chen Z, Yang Y, Yang X, Zhou C, Li F, Lei P, Zhong L, Jin X, Peng G.
Neurol Sci. 2013 Sep;34(9):1559-70. (IF 2.415)
154. Zhang RX, Yan XB, Gu YH, Huang D, Gan L, Han R, Huang LH.
Int J Neurosci. 2013 Sep;123(9):650-6. (IF 2.107)
157. Sun LL, Zhang Y, Liu JF, Wang J, Zhu WL, Zhao LY, Xue YX, Lu L, Shi J.
Int J Neuropsychoph. 2013 Sep;16(8):1767-80. (IF 4.333)
158. Ge D, Kong X, Liu W, Zhao J, Su L, Zhang S, Zhang Y, Zhao B, Miao J.
Apoptosis. 2013 Sep;18(9):1120-31. (IF 4.543)
159. Zheng XF, Li B, Zhang YH, Yang YH, Meng XY, Jiang SD, Jiang LS.
Menopause. 2013 Oct;20(10):1074-83. (IF 3.305)
160. Mu H, Yao RB, Zhao LJ, Shen SY, Zhao ZM, Cai H.
Inflammation. 2013 Oct;36(5):1136-44. (IF 3.212)
161. Fei X, Jiang S, Zhang S, Li Y, Ge J, He B, Goldstein S, Ruiz G.
Cell Biochem Biophys. 2013 Nov;67(2):689-94. (IF 2.073)
162. Deng Z, Yan F, Jin Q, Li F, Wu J, Liu X, Zheng H.
J Control Release. 2014 Jan 28;174:109-16. (IF 7.727)
164. Wu H, Wang K, Liu W, Hao Q.
Biochem Bioph Res Co. 2014 Feb 7;444(2):141-6. (IF 2.985)
165. Wang C, Pan Y, Zhang R, Bai B, Chen J, Randeva HS.
BBA-Biomembranes. 2014 Mar;1843(3):652-63. (IF 3.411)
166. Xie Q, Wang Z, Bi X, Zhou H, Wang Y, Gu P, Fan X.
Biochem Bioph Res Co. 2014 Mar 28;446(1):98-104. (IF 2.985)
167. Cao M, Hou D, Liang H, Gong F, Wang Y, Yan X, Jiang X, Wang C, Zhang J, Zen K, Zhang CY, Chen X.
Eur J Cancer. 2014 Mar;50(5):1013-24. (IF 7.275)
168. Guo S, Xu X, Tang Y, Zhang C, Li J, Ouyang Y, Ju J, Bie P, Wang H.
Cancer Lett. 2014 Mar 1;344(1):40-6. (IF 7.36)
169. Peng H, Zhang W, Xiao T, Zhang Y.
Reprod Fert Develop. 2014 Jun;26(5):758-68. (IF 1.718)
171. Li Z, Bi X, Wang M, Zhang J, Song J, Shen X, Han J, Fu G, Ye Y.
Clin Exp Immunol. 2014 Jun;176(3):429-37. (IF 3.532)
173. Wang G, Liu X, Meng L, Liu S, Wang L, Li J, Cui C, Meng J, Hu S, Wei Y.
Int J Biol Sci. 2014 Jul 17;10(7):798-806. (IF 4.858)
174. Fu Y, Zhang P, Ge J, Cheng J, Dong W, Yuan H, Du Y, Yang M, Sun R, Jiang H.
Int J Biochem Cell B. 2014 Sep;54:68-77. (IF 3.673)
175. Chu H, Ding H, Tang Y, Dong Q.
Lab Invest. 2014 Sep;94(9):1042-53. (IF 4.197)
176. Zhang X, Chen G, Lu Y, Liu J, Fang M, Luo J, Cao Q, Wang X.
Cereb Cortex. 2014 Oct;24(10):2533-40. (IF 5.043)
177. Xu J, Ruan L, Shi H.
Fish Shellfish IMMUN. 2014 Oct;40(2):609-15. (IF 3.298)
178. Qian J, Wu C, Chen X, Li X, Ying G, Jin L, Ma Q, Li G, Shi Y, Zhang G, Zhou N.
Cell Signal. 2014 Nov;26(11):2412-23. (IF 3.968)
179. Li S, Wang L, Zhao Q, Liu Y, He L, Xu Q, Sun X, Teng L, Cheng H, Ke Y.
J Biol Chem. 2014 Dec 5;289(49):34152-60. (IF 4.238)
180. Zhu Y, Qin Z, Gao J, Yang M, Qin Y, Shen T, Liu S.
Mol Neurobiol. 2014 Dec;50(3):733-43. (IF 4.5)
183. Chen ZY, Zhang XW, Yu L, Hua R, Zhao XP, Qin X, Zhang YM.
Eur J Pain. 2015 Feb;19(2):176-86. (IF 3.492)
184. Wang C, Qu B, Wang Z, Ju J, Wang Y, Wang Z, Cao P, Wang D.
Atherosclerosis. 2015 Feb;238(2):201-6. (IF 3.919)
185. Zhang Y, Lv X, Bai Y, Zhu X, Wu X, Chao J, Duan M, Buch S, Chen L, Yao H.
J Neuroinflamm. 2015 Feb 17;12:29. (IF 5.793)
186. Guo N, Meng C, Bai W, Wei Q, Shi F, Davis JS, Mao D.
Acta Histochem. 2015 Mar;117(2):211-8. (IF 2.107)
187. Liu Y, Zhang Y, Jia K, Dong Y, Ma W.
Exp Ther Med. 2015 Apr;9(4):1401-1406. (IF 1.785)
188. Guo F, Jiang T, Song W, Wei H, Wang F, Liu L, Ma L, Yin H, Wang Q, Xiong L.
Mol Neurobiol. 2015 Apr;51(2):685-95. (IF 4.5)
190. Li G, Zhou Q, Hu Z, Wang P, Tang Q, Chen K, Yao Q.
Curr Microbiol. 2015 Apr;70(4):623-9. (IF 1.746)
193. Xie Z, Liu L, Zhu W, Liu H, Wang L, Zhang J, Chen C, Zhu H.
Artif Cell Nanomed B. 2015 Jun;43(3):180-5. (IF 3.343)
194. Gao X, Liu W, Huang L, Zhang T, Mei Z, Wang X, Gong J, Zhao Y, Xie F, Ma J, Qian L.
Cell Stress Chaperon. 2015 Jul;20(4):653-61. (IF 2.892)
195. Chen P, Hu YF, Wang L, Xiao WF, Bao XY, Pan C, Yi HS, Chen XY, Pan MH, Lu C.
PLoS One. 2015 Jul 30;10(7):e0134694. (IF 2.74)
196. Yang W, Zou Y, Zhang M, Zhao N, Tian Q, Gu M, Liu W, Shi R, Lü Y, Yu W.
Neurochem Res. 2015 Aug;40(8):1576-82. (IF 3.038)
197. Zhu XC, Jiang T, Zhang QQ, Cao L, Tan MS, Wang HF, Ding ZZ, Tan L, Yu JT.
Mol Neurobiol. 2015 Aug;52(1):375-85. (IF 4.5)
198. Zhao W, Sun Z, Wang S, Li Z, Zheng L.
Inflammation. 2015 Aug;38(4):1700-6. (IF 3.212)
199. Zhang Y, Wu S, Song S, Lv J, Feng C, Lin X.
Mol Cell Probe. 2015 Aug;29(4):244-53. (IF 1.951)
202. Wang Y, Cui Y, Cao F, Qin Y, Li W, Zhang J.
Int Immunopharmacol. 2015 Sep;28(1):136-45. (IF 3.943)
203. Li J, Li O, Kan M, Zhang M, Shao D, Pan Y, Zheng H, Zhang X, Chen L, Liu S.
Mol Med Rep. 2015 Sep;12(3):4572-7. (IF 2.1)
204. Kong M, Mao J, Luo B, Qin Z.
Int J Clin EXP Patho. 2015 Sep 1;8(9):10929-34. (IF 0.252)
205. Liu F, Zhang T, Zou S, Jiang B, Hua D.
Mol Med Rep. 2015 Oct;12(4):5455-60. (IF 2.1)
206. Liu X, Dai F, Guo E, Li K, Ma L, Tian L, Cao Y, Zhang G, Palli SR, Li S.
J Biol Chem. 2015 Nov 6;290(45):27370-83. (IF 4.238)
207. Chen D, Su A, Fu Y, Wang X, Lv X, Xu W, Xu S, Wang H, Wu Z.
Antivir Res. 2015 Nov;123:27-38. (IF 4.101)
208. Liu J, , Jin X, Zhao N, Ye X, Ying C.
J Appl Toxicol. 2015 Nov;35(11):1309-17. (IF 2.997)
209. Liu R, Li X, Luo L, Qiang X, Hylemon PB, Jiang Z, Zhang L, Zhou H.
J Biol Chem. 2015 Dec 25;290(52):30988-1002. (IF 4.238)
210. Song Y, Wan X, Gao L, Pan Y, Xie W, Wang H, Guo J.
Mol Immunol. 2015 Dec;68(2 Pt A):341-9. (IF 3.641)
212. Chen D, Tao X, Wang Y, Tian F, Wei Y, Chen G, Shen H, Wang Z, Yu Z, Li H, Chen G.
Int J Mol Med. 2015 Dec;36(6):1563-71. (IF 3.098)
213. Liu GY, , Jiang XX, Zhu X, He WY, Kuang YL, Ren K, Lin Y, Gou X.
Acta Pharmacol Sin. 2015 Dec;36(12):1473-9. (IF 5.064)
214. Wang Y, Leng H, Chen H, Wang L, Jiang N, Huo X, Yu B.
Oncol Res. 2016;24(5):361-369. (IF 4.949)
215. Zhu Y, Wei W, Ye T, Liu Z, Liu L, Luo Y, Zhang L, Gao C, Wang N, Yu L.
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 2016;40(1-2):297-308. (IF 5.5)
216. Han L, Guo X, Bian H, Yang L, Chen Z, Zang W, Yang J.
Evid-Based Compl Alt. 2016;2016:4651949. (IF 1.813)
217. Huang X, Jin J, Shen S, Xia Y, Xu P, Zou X, Wang H, Yi L, Wang Y, Gao Q.
Gynecol Endocrinol. 2016;32(3):201-5. (IF 1.571)
218. Lu J, Xu Y, Wei X, Zhao Z, Xue J, Liu P.
Biomed Res Int. 2016;2016:6253280. (IF 2.276)
219. Wu T, Wang C, Ding L, Shen Y, Cui H, Wang M, Wang H.
Mediat Inflamm. 2016;2016:9618795. (IF 3.758)
221. Chen T, Chen N, Pang N, Xiao L, Li Y, Li R, Luo M, Deng X, Ren M, Wu J, Wang L.
J Vasc Res. 2016;53(5-6):245-254. (IF 1.725)
222. Da Z, Li L, Zhu J, Gu Z, You B, Shan Y, Shi S.
J Immunol Res. 2016;2016:2063985. (IF 3.327)
223. Fu J, Zhang X, Chen P, Zhang Y.
J Toxicol Sci. 2016;41(6):745-756. (IF 1.737)
224. Zheng Q, Guan Y, Xia L, Wang Z, Jiang Y, Zhang X, Wang J, Wang G, Pu Y, Xia J, Luo M.
Evid-Based Compl Alt. 2016;2016:2696480. (IF 1.813)
225. Wang H, Xue L, Li Y, Zhao B, Chen T, Liu Y, Chang L, Wang J.
Folia Histochem Cyto. 2016;54(3):143-150. (IF 0.854)
227. Zhu D, Zhang L, Cheng L, Ren L, Tang J, Sun D.
Kidney Blood Press R. 2016;41(1):9-17. (IF 1.898)
228. Ma C, Pan Y, Yang Z, Meng Z, Sun R, Wang T, Fei Y, Fan W.
Life Sci. 2016 Jan 1;144:113-20. (IF 3.647)
229. Chen N, Ma J, Zhao Y, Wu M, Yang H, Gong W, Chao J, Li X..
Appl Microbiol Biot. 2016 Jan;100(2):625-35. (IF 3.53)
230. Yuan C, Zhu X, Han Y, Song C, Liu C, Lu S, Zhang M, Yu F, Peng Z, Zhou C.
J EXP Clin Canc Res. 2016 Jan 21;35:15. (IF 7.068)
231. Chang L, Wu P, Senthilkumar R, Tian X, Liu H, Shen X, Tao Z, Huang P.
J Cancer Res Clin. 2016 Jan;142(1):59-72. (IF 3.656)
232. Liu S, Chen S, Li M, Zhang B, Shen P, Liu P, Zheng D, Chen Y, Jiang J.
Arch Biochem Biophys. 2016 Jan 15;590:37-47. (IF 3.391)
233. Gong T, Wei Q, Mao D, Shi F.
Acta Histochem. 2016 Jan;118(1):20-30. (IF 2.107)
234. Ma WH, Liu YC, Xue ML, Zheng Z, Ge YL.
Oncol Lett. 2016 Jan;11(1):159-167. (IF 2.311)
235. Long C, Wang J, Guo W, Wang H, Wang C, Liu Y, Sun X.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Jan 1;469(1):87-93. (IF 2.985)
236. Cheng S, Liang X, Wang Y, Jiang Z, Liu Y, Hou W, Li S, Zhang J, Wang Z.
Exp Biol Med. 2016 Jan;241(2):205-15. (IF 3.139)
237. Shu Y, Xiao B, Wu Q, Liu T, Du Y, Tang H, Chen S, Feng L, Long L, Li Y, 5.
Mol Neurobiol. 2016 Jan;53(1):561-76. (IF 4.5)
238. Li J, Dong G, Wang B, Gao W, Yang Q.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Jan 1;469(1):15-21. (IF 2.985)
239. Ma Y, Wei Z, Bast RC Jr, Wang Z, Li Y, Gao M, Liu Y, Wang X, Guo C, Zhang L, Wang X.
Lab Invest. 2016 Jan;96(1):37-48. (IF 4.197)
240. Tang X, Sun J, Du L, Du H, Wang L, Mai J, Zhang F, Liu P.
Exp Eye Res. 2016 Feb;143:110-9. (IF 3.011)
241. Li J, Bian EB, He XJ, Ma CC, Zong G, Wang HL, Zhao B.
Int J Oncol. 2016 Feb;48(2):723-33. (IF 3.899)
242. Chen Z, Xue J, Shen T, Mu S, Fu Q.
Int J Mol Med. 2016 Feb;37(2):329-38. (IF 3.098)
243. Jiang W, Li Z, Zhao W, Chen H, Wu Y, Wang Y, Shen Z, He J, Chen S, Zhang J, Fu G.
Am J Transl Res. 2016 Feb 15;8(2):329-41. (IF 3.375)
244. Xiao J, Bei Y, Liu J, Dimitrova-Shumkovska J, Kuang D, Zhou Q, Li J, Yang Y, Xiang Y, Wang F, Yang C, Yang W.
J Cell Mol Med. 2016 Feb;20(2):204-16. (IF 4.486)
245. Xiong M, Wang L, Yu HL, Han H, Mao D, Chen J, Zeng Y, He N, Liu ZG, Wang ZY, Xu SJ, Guo LY, Wang YA.
Oncol Rep. 2016 Feb;35(2):1034-40. (IF 3.417)
246. Yuan YP, Huang K, Xu YM, Chen XC, Li HH, Cai BZ, Liu Y, Zhang H, Li Y, Lin CM.
J Mol Histol. 2016 Feb;47(1):1-8. (IF 2.531)
248. Zheng N, Liu L, Liu W, Zhang P, Huang H, Zang L, Hayashi T, Tashiro S, Onodera S, Xia M, Ikejima T.
Arch Biochem Biophys. 2016 Feb 1;591:141-9. (IF 3.391)
249. Xiong M, Wang L, Yu HL, Han H, Mao D, Chen J, Zeng Y, He N, Liu ZG, Wang ZY, Xu SJ, Guo LY, Wang YA.
Oncol Rep. 2016 Feb;35(2):1034-40. (IF 3.417)
250. Lv B, Zhang B, Hu XY, Zeng QD.
Oncol Lett. 2016 Feb;11(2):1327-1334. (IF 2.311)
251. Li L, Liu K, Zhao J, Holscher C, Li GL, Liu YZ.
Neural Regen Res. 2016 Feb;11(2):326-31. (IF 3.171)
252. Zhu MZ, Le WD, Jin G.
Braz J Med Biol Res. 2016 Feb;49(2):e4857. (IF 2.023)
253. Bao Q, Shen X, Qian L, Gong C, Nie M, Dong Y.
Korean J Physiol Pha. 2016 Mar;20(2):153-60. (IF 1.805)
254. Chu W, Wei W, Yu S, Han H, Shi X, Sun W, Gao Y, Zhang L, Chen J.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Mar 25;472(1):68-74. (IF 2.985)
255. Liu X, Chen N, Lin S, Liu M.
Int J Mol Med. 2016 Mar;37(3):836-42. (IF 3.098)
256. He S, Lin J, Yu S, Sun S.
Oncol Lett. 2016 Mar;11(3):2223-2228. (IF 2.311)
257. Zhang YN, Duan XG, Zhang WH, Wu AL, Yang HH, Wu DM, Wei YQ, Chen XC.
Oncotargets Ther. 2016 Mar 11;9:1425-36. (IF 3.337)
258. Lu Y, Zhu M, Li W, Lin B, Dong X, Chen Y, Xie X, Guo J, Li M.
J Cell Mol Med. 2016 Mar;20(3):549-58. (IF 4.486)
259. Zheng W, Pan S, Wang G, Wang YJ, Liu Q, Gu J, Yuan Y, Liu XZ, Liu ZP, Bian JC.
Environ Toxicol Chem. 2016 Mar;42:146-55. (IF 3.152)
260. Tian Y, Guo R, Shi B, Chen L, Yang L, Fu Q.
Life Sci. 2016 Mar 1;148:220-8. (IF 3.647)
261. Zhu C, He L, Zhou X, Nie X, Gu Y.
Oncol Rep. 2016 Mar;35(3):1318-28. (IF 3.417)
263. Cai ZZ, Xu JG, Zhou YH, Zheng JH, Lin KZ, Zheng SZ, Ye MS, He Y, Liu CB, Xue ZX.
World J Gastroentero. 2016 Mar 7;22(9):2789-98. (IF 3.665)
264. Jia J, Yang F, Yang M, Wang C, Song Y.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Mar 11;471(3):386-90. (IF 2.985)
265. Yang S, Liu J, Zhang X, Tian J, Zuo Z, Liu J, Yue X.
Am J Transl Res. 2016 Mar 15;8(3):1437-46. (IF 3.375)
266. Liu W, Chen C, Chen L, Wang L, Li J, Chen Y, Jin J, Kawan A, Zhang X.
SCI REP-UK. 2016 Mar 10;6:22819. (IF 3.998)
267. Chen H, Lu Y, Cao Z, Ma Q, Pi H, Fang Y, Yu Z, Hu H, Zhou Z.
Toxicol Lett. 2016 Mar 30;246:7-16. (IF 3.569)
268. Zhang X, Wang Y, Han S, Xiang H, Peng Y, Wu Y, Pan S, Zhang Y, Ruan J.
PLoS One. 2016 Mar 14;11(3):e0151679. (IF 2.74)
269. Hong Y, Wang X, Sun S, Xue G, Li J, Hou Y.
Int Immunopharmacol. 2016 Apr;33:83-9. (IF 3.943)
270. Wang Y, Zhang B, Liu W, Dai Y, Shi Y, Zeng Q, Wang F.
ONCOTARGET. 2016 Apr 19;7(16):22355-67. (IF 5.168)
271. Zhang Y, Peng Z, Zhao Y, Chen L.
MED SCI Monitor. 2016 Apr 27;22:1415-20. (IF 1.918)
272. Liu C, Qian P, Yang L, Zhang L, Chen C, He M, Lu Y, Feng W, Li M, Zhang Y, Zhong M, Yu Z, Zhou Z.
Arch Toxicol. 2016 Apr;90(4):955-69. (IF 5.059)
273. Ma JM, Wang R, Xu JY, Fan Y.
Immunol Res. 2016 Apr;64(2):531-9. (IF 2.507)
274. Cheng A, Zhang Y, Mei H, Fang S, Ji P, Yang J, Yu L, Guo W.
Oncol Lett. 2016 Apr;11(4):2768-2772. (IF 2.311)
275. Zhou Z, Wang S, Song C, Hu Z.
Oncotargets Ther. 2016 Apr 27;9:2511-8. (IF 3.337)
276. Zhang X, Zhou Y, Xu M, Chen G.
PLoS One. 2016 Apr 25;11(4):e0153505. (IF 2.74)
277. Pan YY, Deng Y, Xie S, Wang ZH, Wang Y, Ren J, Liu HG.
Chinese Med J-Peking. 2016 Apr 5;129(7):838-45. (IF 1.585)
278. Wu Y, Zhu C, Chen Z, Chen Z, Zhang W, Ma X, Wang L, Yang X, Jiang Z.
Vet Immunol Immunop. 2016 Apr;172:55-63. (IF 1.713)
279. Guo M, Gao X, Zhang N, Qiu C, Li C, Deng G.
Biol Trace Elem Res. 2016 Apr;170(2):340-7. (IF 2.639)
280. Cheng X, He S, Yuan J, Miao S, Gao H, Zhang J, Li Y, Peng W, Wu P.
Free Radical Bio Med. 2016 Apr;93:52-66. (IF 6.17)
281. Jiang SB, He XJ, Xia YJ, Hu WJ, Luo JG, Zhang J, Tao HQ.
Oncotargets Ther. 2016 Apr 18;9:2305-15. (IF 3.337)
282. Zhu Y, Luo M, Huang H, Du X, Chen D, Xing Q, Wang B, Cao Y.
Reprod Biomed Online. 2016 Apr;32(4):388-93. (IF 3.218)
283. Wang F, Li L, Chen Z, Zhu M, Gu Y.
Int J Mol Med. 2016 May;37(5):1421-8. (IF 3.098)
284. Huang G, Cheng J, Yu F, Liu X, Yuan C, Liu C, Chen X, Peng Z.
Oncol Rep. 2016 May;35(5):2801-10. (IF 3.417)
285. Zhu M, Lu Y, Li W, Guo J, Dong X, Lin B, Chen Y, Xie X, Li M.
J Cancer. 2016 May 12;7(8):935-46. (IF 3.565)
286. Wang X, Zhao S, Su M, Sun L, Zhang S, Wang D, Liu Z, Yuan Y, Liu Y, Li Y.
Biochem Bioph Res Co. 2016 May 20;474(1):182-7. (IF 2.985)
287. Yang Z, Cao J, Yu C, Yang Q, Zhang Y, Han L.
Joint Bone Spine. 2016 May;83(3):282-9. (IF 3.741)
288. Zhou C, Cui Q, Su G, Guo X, Liu X, Zhang J.
MED SCI Monitor. 2016 May 29;22:1808-16. (IF 1.918)
289. Li X, Lin Y, Yang X, Wu X, He X.
Biochem Bioph Res Co. 2016 May 13;473(4):913-9. (IF 2.985)
290. Guo W, Yu D, Wang X, Luo C, Chen Y, Lei W, Wang C, Ge Y, Xue W, Tian Q, Gao X, Yao W.
ONCOTARGET. 2016 May 31;7(22):31800-13. (IF 5.168)
291. Chen Q, Bei JJ, Liu C, Feng SB, Zhao WB, Zhou Z, Yu ZP, Du XJ, Hu HY.
PLoS One. 2016 May 31;11(5):e0156686. (IF 2.74)
292. Li L, Xu QH, Dong YH, Li GX, Yang L, Wang LW, Li HY.
Eur Rev Med Pharmaco. 2016 May;20(10):2004-10. (IF 3.024)
293. Suo LG, Cui YY, Bai Y, Qin XJ.
Mol Immunol. 2016 May;73:46-52. (IF 3.641)
294. Li F, Gu C, Tian F, Jia Z, Meng Z, Ding Y, Yang J.
Oncol Rep. 2016 May;35(5):2859-65. (IF 3.417)
295. Hua K, Jin J, Zhao J, Song J, Song H, Li D, Maskey N, Zhao B, Wu C, Xu H, Fang L.
Int J Oncol. 2016 May;48(5):1997-2006. (IF 3.899)
296. Bin G, Bo Z, Jing W, Jin J, Xiaoyi T, Cong C, Liping A, Jinglin M, Cuifang W, Yonggang C, Yayi X.
Exp Cell Res. 2016 May 1;343(2):208-17. (IF 3.383)
297. Liu X, Liu Y, Hao J, Zhao X, Lang Y, Fan F, Cai C, Li G, Zhang L, Yu G.
Molecules. 2016 May 12;21(5). (IF 3.267)
298. Liu L, Li Y, Wang Y, Zhao P, Wei S, Li Z, Chang H, He H.
Int J Biol Macromol. 2016 May;86:701-8. (IF 5.162)
299. Wang W, Zhang H, Wang L, Zhang S, Tang M.
Biochem Bioph Res Co. 2016 May 13;473(4):987-92. (IF 2.985)
300. Wang K, Wang Y, Qi Q, Zhang F, Zhang Y, Zhu X, Liu G, Luan Y, Zhao Z, Cai J, Cao J, Li S.
Int Immunopharmacol. 2016 May;34:37-43. (IF 3.943)
301. Chen Z, Du S, Kong C, Zhang Z, Mokhtar AD.
BMC Urol. 2016 Jun 17;16(1):33. (IF 1.592)
302. Liang H, Liu S, Chen Y, Bai X, Liu L, Dong Y, Hu M, Su X, Chen Y, Huangfu L, Li X, Gu Y, Shan H.
J Mol Med. 2016 Jun;94(6):655-65. (IF 4.427)
303. Yang Y, Wang Y, Wang Y, Zhao M, Jia H, Li B, Xing D.
Inflammation. 2016 Jun;39(3):1151-9. (IF 3.212)
304. Duan GL, Wang CN, Liu YJ, Yu Q, Tang XL, Ni X, Zhu XY.
Endocr J. 2016 Jun 30;63(6):569-80. (IF 1.952)
305. Fu W, Xie H, Laudon M, Zhou S, Tian S, You Y.
Psychopharmacology. 2016 Jun;233(12):2229-39. (IF 3.13)
306. Zhang N, Yang GQ, Shao XM, Wei L.
Eur Rev Med Pharmaco. 2016 Jun;20(11):2271-7. (IF 3.024)
307. Wang F, Li M, Li X, Kinden R, Zhou H, Guo F, Wang Q, Xiong L.
Rejuv Res. 2016 Jun;19(3):215-22. (IF 3.811)
309. Wu W, Sun Y, Zhao C, Zhao C, Chen X, Wang G, Pang W, Yang G.
Acta Bioch Bioph Sin. 2016 Jun;48(6):509-19. (IF 2.836)
310. Li R, Li Y, Hu X, Lian H, Wang L, Fu H.
Biochem Cell Biol. 2016 Jun;94(3):247-55. (IF 2.46)
312. Zhang H, Li Z, Chu B, Zhang F, Zhang Y, Ke F, Chen Y, Xu Y, Liu S, Zhao S, Liang H, Weng M, Wu X, Li M, Wu W, Quan Z, Liu Y, Zhang Y, Gong W.
Tumor Biol. 2016 Jun;37(6):8305-15.
313. Wan X, Yang R, Liu G, Zhu M, Zhang T, Liu L, Wu R.
J Vet Sci. 2016 Jun 30;17(2):171-8. (IF 1.561)
314. Guo J, Jiang Z, Li X, Wang XI, Xiao Y.
Oncol Lett. 2016 Jun;11(6):3790-3794. (IF 2.311)
315. Yuan S, Zhang N, Xu L, Zhou L, Ge X, Guo X, Yang H.
PLoS One. 2016 Jun 16;11(6):e0156518. (IF 2.74)
316. Jin D, Chang G, Zhang K, Guo J, Xu T, Shen X.
BMC Vet Res. 2016 Jun 27;12(1):128. (IF 1.835)
317. Shen ZL, Wang B, Jiang KW, Ye CX, Cheng C, Yan YC, Zhang JZ, Yang Y, Gao ZD, Ye YJ, Wang S.
ONCOTARGET. 2016 Jun 7;7(23):35092-105. (IF 5.168)
318. Tang H, Su H, Fan D, Ye C, Lei CT, Jiang HJ, Gao P, He FF, Zhang C.
AM J Physiol-Renal. 2016 Jul 1;311(1):F207-16. (IF 3.144)
319. Huang W, Li J, Guo X, Zhao Y, Yuan X.
Biomed Pharmacother. 2016 Jul;81:431-8. (IF 4.545)
320. Li G, Li YY, Sun JE, Lin WH, Zhou RX.
Lab Invest. 2016 Jul;96(7):741-51. (IF 4.197)
321. Wang HB, Yan HC, Liu Y3
Clin Transl Oncol. 2016 Jul;18(7):735-42. (IF 2.737)
322. Shan Y, Zhang Y, Zhuo X, Li X, Peng J, Fang W.
Fish Shellfish IMMUN. 2016 Jul;54:179-87. (IF 3.298)
323. Wen F, Zheng J, Yu J, Gao M, Gao S, Zhou Y, Liu J, Yang Z.
Biosci Biotech Bioch. 2016 Jul;80(7):1313-20. (IF 1.516)
324. Yao Y, Zhang X, Chen HP, Li L, Xie W, Lan G, Zhao ZW, Zheng XL, Wang ZB, Tang CK.
Atherosclerosis. 2016 Jul;250:122-32. (IF 3.919)
325. Gao Y, Ma L, Luo CL, Wang T, Zhang MY, Shen X, Meng HH, Ji MM, Wang ZF, Chen XP, Tao LY.
Mol Neurobiol. 2016 Jul 12. [Epub ahead of print] (IF 4.5)
326. Fan RH, Zhu XM, Sun YW, Peng HZ, Wu HL, Gao WJ.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Jul 8;475(4):356-60. (IF 2.985)
327. Wang Y, Hu PC, Ma YB, Fan R, Gao FF, Zhang JW, Wei L.
Ultrastruct Pathol. 2016 Jul-Aug;40(4):200-4. (IF 0.989)
328. Wang L, Li J, Li J Jr, Li RX, Lv CF, Li S, Mi YL, Zhang CQ2.
J Poult SCI. 2016 Jul 1;95(7):1631-5. (IF 0.88)
329. Zhou DD, Wang X, Wang Y, Xiang XJ, Liang ZC, Zhou Y, Xu A, Bi CH, Zhang L.
Mol Immunol. 2016 Jul;75:151-60. (IF 3.641)
330. Wang YC, Wu YN, Wang SL, Lin QH, He MF, Liu QL, Wang JH.
Int J Gynecol Cancer. 2016 Jul;26(6):994-1003. (IF 2.095)
331. Sun L, Wang D, Li X, Zhang L, Zhang H, Zhang Y5.
Biomed Pharmacother. 2016 Jul;81:145-51. (IF 4.545)
332. Wang X, Chen J, Wang J, Yu F, Zhao S, Zhang Y, Tang H, Peng Z.
BMC Cancer. 2016 Jul 4;16:383. (IF 3.15)
334. Li F, Zhou X, Zhou H, Jia J, Li L, Zhai S, Yan B.
PLoS One. 2016 Jul 28;11(7):e0160042. (IF 2.74)
335. Lu YZ, Li PF, Li YZ, Luo F, Guo C, Lin B, Cao XW, Zhao J, Wang FJ.
Fitoterapia. 2016 Jul;112:183-90. (IF 2.527)
336. Lu L, Qiu C, Li D, Bai G, Liang J, Yang Q.
Life Sci. 2016 Jul 15;157:12-8. (IF 3.647)
337. Wang YG, Xu L, Jia RR, Wu Q, Wang T, Wei J, Ma JL, Shi M, Li ZS.
Digest DIS SCI. 2016 Aug;61(8):2272-83. (IF 2.751)
338. Yang J, Miao Y, Chang Y, Zhang F, Wang Y, Zheng S.
Am J Transl Res. 2016 Aug 15;8(8):3429-38. (IF 3.375)
339. Wang P, Deng L, Zhuang C, Cheng C, Xu K.
Int J Mol Med. 2016 Aug;38(2):521-8. (IF 3.098)
340. Cao A, Wang L, Chen X, Guo H, Chu S, Zhang X, Peng W.
Biol Pharm Bull. 2016 Aug 1;39(8):1300-8. (IF 1.863)
341. Wan J, Wu W, Huang Y, Ge W, Liu S.
Oncol Rep. 2016 Aug;36(2):659-68. (IF 3.417)
342. Zhu C, Deng X, Wu J, Zhang J, Yang H, Fu S, Zhang Y, Han Y, Zou Y, Chen Z, Lin S.
Tumor Biol. 2016 Aug;37(8):11289-97.
344. Wang Y, Zhang X, Zhong M, Liu T, Zhang G, Liu S, Guo W, Wei M, He Q, Sun D, Hu S.
Obes Surg. 2016 Aug;26(8):1768-76. (IF 3.412)
346. Wang Y, Wang D, Zhang L, Ye F, Li M, Wen K.
Eur J Pharmacol. 2016 Aug 5;784:129-36. (IF 3.263)
347. Li J, Yu H, Xi M, Lu X.
J Ovarian Res. 2016 Aug 17;9(1):49. (IF 2.989)
348. Liu Y, Li Y, Li N, Teng W, Wang M, Zhang Y, Xiao Z.
SCI REP-UK. 2016 Aug 24;6:32231. (IF 3.998)
349. Chen C, Jia KY, Zhang HL, Fu J.
Eur Rev Med Pharmaco. 2016 Aug;20(16):3410-6. (IF 3.024)
350. Bai Y, Feng M, Liu S, Wei H, Li L, Zhang X, Shen C, Zhang S, Ma N.
Int J Mol Med. 2016 Aug;38(2):423-32. (IF 3.098)
351. Zhou K, Hu L, Liao W, Yin D, Rui F.
Inflammation. 2016 Aug;39(4):1558-65. (IF 3.212)
352. Wang Y, Yang C, He Y, Zhan X, Xu L.
Mol Med Rep. 2016 Aug;14(2):1756-64. (IF 2.1)
353. Qiu X, Zhan Y, Meng C, Wang J, Dong L, Sun Y, Tan L, Song C, Yu S, Ding C.
Arch Virol. 2016 Aug;161(8):2103-16. (IF 2.243)
354. Han YY, Tang JJ, Gao RF, Guo X, Lei M, Gao JM.
Toxicol In Vitro. 2016 Sep;35:112-20. (IF 2.959)
355. Gao J, Zhou C, Li Y, Gao F, Wu H, Yang L, Qiu W, Zhu L, Du X, Lin W, Huang D, Liu H, Liang C, Luo S.
Fitoterapia. 2016 Sep;113:58-63. (IF 2.527)
356. Chen J, Gu Y, Zhang Z, Zheng W, Yang L, Huang W, Lin S, Li Y, Guo H, Luo M, Ma Q, Jiang Z, Tang A, Gui Y.
Biol Reprod. 2016 Sep;95(3):58. (IF 3.322)
357. Li X, Wu XQ, Xu T, Li XF, Yang Y, Li WX, Huang C, Meng XM, Li J.
Toxicol Appl Pharm. 2016 Sep 1;306:58-68. (IF 3.347)
358. Yu X, Jin D, Yu A, Sun J, Chen X, Yang Z.
Gene. 2016 Sep 1;589(1):12-9. (IF 2.984)
359. Li L, Gu M, You B, Shi S, Shan Y, Bao L, You Y.
Cancer Sci. 2016 Sep;107(9):1215-22. (IF 4.966)
360. Zhou X, Zhuang Z, Wang W, He L, Wu H, Cao Y, Pan F, Zhao J, Hu Z, Sekhar C, Guo Z.
Cell Signal. 2016 Sep;28(9):1163-71. (IF 3.968)
361. Huang Q, Elkhooly TA, Liu X, Zhang R, Yang X, Shen Z, Feng Q.
Colloid Surface B. 2016 Sep 1;145:37-45. (IF 4.389)
362. Chen J, Hou C, Chen X, Wang D, Yang P, He X, Zhou J, Li H.
Mol Med Rep. 2016 Sep;14(3):2321-7. (IF 2.1)
363. Wang Q, Zhang X, Shen E, Gao J, Cao F, Wang X, Li Y, Tian T, Wang J, Chen Z, Wang J, Shen L.
Cancer Lett. 2016 Sep 28;380(1):20-30. (IF 7.36)
364. He YH, Li Z, Ni MM, Zhang XY, Li MF, Meng XM, Huang C, Li J.
Can J Physiol Pharm. 2016 Sep;94(9):987-95. (IF 1.946)
366. Qu Z, Wu J, Wu J, Luo D, Jiang C, Ding Y.
J EXP Clin Canc Res. 2016 Sep 30;35(1):159. (IF 7.068)
367. Fan TF, Wu TF, Bu LL, Ma SR, Li YC, Mao L, Sun ZJ, Zhang WF.
ONCOTARGET. 2016 Sep 13;7(37):59691-59703. (IF 5.168)
368. Zhu C, Yu J, Pan Q, Yang J, Hao G, Wang Y, Li L, Cao H.
SCI REP-UK. 2016 Oct 21;6:35489. (IF 3.998)
369. Cao JP, Wang HJ, Li L, Zhang SM.
Drug Chem Toxicol. 2016 Oct;39(4):418-23. (IF 2.405)
370. Zhao Z, Zhao J, Xue J, Zhao X, Liu P.
Am J Cancer Res. 2016 Oct 1;6(10):2162-2177. (IF 5.177)
371. Liu Y, Tu L, Wang L, Long J, Wang J, Wang Y, Luo F, Cao D.
Oncotargets Ther. 2016 Oct 25;9:6581-6595. (IF 3.337)
373. Zhang Z, Guo M, Zhang J, Du C, Xing Y.
NEUROSIGNALS . 2016 Oct 24;24(1):95-101. (IF 6.143)
374. Mo SF, Liao GY, Yang J, Wang MY, Hu Y, Lian GN, Kong LD, Zhao Y.
Brain Res. 2016 Oct 1;1648(Pt A):250-6. (IF 2.733)
375. Xu YM, Ding GH, Huang J, Xiong Y.
Exp Ther Med. 2016 Oct;12(4):2741-2746. (IF 1.785)
376. Ling X, Zhang G, Chen Q, Yang H, Sun L, Zhou N, Wang Z, Zou P, Wang X, Cui Z, Liu J, Ao L, Cao J.
Environ Int. 2016 Oct;95:79-85. (IF 7.577)
377. Lu S, Liu H, Lu L, Wan H, Lin Z, Qian K, Yao X, Chen Q, Liu W, Yan J, Liu Z.
Eur J Pharmacol. 2016 Oct 5;788:90-7. (IF 3.263)
378. Wang Y, Le Y, Xue JY, Zheng ZJ, Xue YM.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Oct 28;479(4):676-682. (IF 2.985)
380. Hu C, Cai Z, Lu Y, Cheng X, Wu Z, Zhang Q.
Neurosci Lett. 2016 Oct 6;632:157-62. (IF 2.274)
381. Sheng Y, You Y, Chen Y.
Int J Pharmacol. 2016 Oct 15;512(1):1-13. (IF 0.692)
382. Chen G, Xin A, Liu Y, Shi C, Chen J, Tang X, Chen Y, Yu M, Peng X, Li L, Sun X.
J Transl Med. 2016 Oct 26;14(1):303. (IF 4.124)
383. Wang HJ, Li MQ, Liu WW, Hayashi T, Fujisaki H, Hattori S, Tashiro SI, Onodera S, Ikejima T.
Connect Tissue Res. 2016 Oct 20:1-8. (IF 2.795)
384. Qin Q, Luo D, Shi Y, Zhao Q, Chen Y, Wu J, Zhao M.
Exp Eye Res. 2016 Oct;151:134-41. (IF 3.011)
385. Liu W, Zhang Y, Xia P, Li S, Feng X, Gao Y, Wang K, Song Y, Duan Z, Yang S, Shao Z, Yang C.
Biomed Pharmacother. 2016 Oct;83:1414-1421. (IF 4.545)
386. Xie S, Jiang H, Zhai XW, Wei F, Wang SD, Ding J, Chen Y.
Acta Pharmacol Sin. 2016 Nov;37(11):1481-1489. (IF 5.064)
387. You C, Liang H, Sun W, Li J, Liu Y, Fan Q, Zhang H, Yue X, Li J, Chen X, Ba Y.
SCI REP-UK. 2016 Nov 18;6:37459. (IF 3.998)
388. Liu Y, Zheng Z, Shu B, Meng J, Zhang Y, Zheng C, Ke X, Gong P, Hu Q, Wang H.
J Virol. 2016 Nov 14;90(23):10472-10485. (IF 4.501)
390. Zhu J, Luo J, Li Y, Jia M, Wang Y, Huang Y, Ke S.
Biochem Bioph Res Co. 2016 Nov 25;480(4):522-527. (IF 2.985)
391. Wang C, Fan RQ, Zhang YX, Nie H, Li K.
World J Gastroentero. 2016 Nov 28;22(44):9775-9783. (IF 3.665)
392. Feng Y, Huang Y, Tang C, Hu H, Zhao X, Sheng H, Zhang W, Tan M, Xie T, Zheng J, Liu Z, Su X, Shao Y, Li X, Cheng J, Mao X, Liu L.
Blood Cell Mol Dis. 2016 Nov 3. pii: S1079-9796(16)30150-4. (IF 2.46)
393. Guo C, Huang T, Chen A, Chen X, Wang L, Shen F, Gu X.
Braz J Med Biol Res. 2016 Nov 21;49(12):e5826. (IF 2.023)
394. Wang QX, Chen ED, Cai YF, Zhou YL, Zheng ZC, Wang YH, Jin YX, Jin WX, Zhang XH, Wang OC.
Oncotargets Ther. 2016 Nov 18;9:7161-7167. (IF 3.337)
395. Qin Y, Jiang Y, Sheikh AS, Shen S, Liu J, Jiang D.
Int Immunopharmacol. 2016 Nov;40:106-114. (IF 3.943)
396. Ren M, Li K, Wang D, Guo J, Li J, Yang G, Long X, Shen W, Hu R, Wang X, Zeng K.
Mol Neurobiol. 2016 Nov;53(9):6069-6077. (IF 4.5)
397. Kuang X, Wei C, Zhang T, Yang Z, Chi J, Wang L.
Int J Oncol. 2016 Nov;49(5):1921-1930. (IF 3.899)
398. Wang YJ, Liu JZ, Lv P, Dang Y, Gao JY, Wang Y.
Am J Cancer Res. 2016 Nov 1;6(11):2651-2660. (IF 5.177)
399. Guan R, Zhao X, Wang X, Song N, Guo Y, Yan X, Jiang L, Cheng W, Shen L.
Toxicol Lett. 2016 Nov 16;262:161-172. (IF 3.569)
400. Gao S, Zeng L, Zhang X, Wu Y, Cui J, Song Z, Sun X, Wang H, Yin Y, Xu W.
Immunol Lett. 2016 Nov;179:47-55. (IF 3.276)
401. Wang C, Guo D, Wang Q, You S, Qiao Z, Liu Y, Dai H, Tang H.
Oncol Rep. 2016 Nov;36(5):3014-3022. (IF 3.417)
402. Zhang L, Zhang Y, Zhang X, Zhang Y, Jiang Y, Xiao X, Tan J, Yuan W, Liu Y.
J Mol Neurosci. 2016 Nov 4. (IF 2.678)
403. Zhang T, Wu Y, Fang Z, Yan Q, Zhang S, Sun R, Khaliq J, Li Y.
Am J Cancer Res. 2016 Nov 1;6(11):2679-2689. (IF 5.177)
404. Yu J, Chen R, Tan Y, Wu J, Qi J, Zhang M, Gu W.
PLoS One. 2016 Nov 28;11(11):e0166560. (IF 2.74)
405. Min J, Weitian Z, Peng C, Yan P, Bo Z, Yan W, Yun B, Xukai W.
Cardiovasc Diabetol. 2016 Nov 10;15(1):156. (IF 7.332)
407. Xue M, Zhou Y, Liu X, Ni D, Hu Y, Long Y, Ju P, Zhou Q.
Mol Med Rep. 2016 Nov;14(5):4315-4320. (IF 2.1)
408. Hu C, Cai Z, Lu Y, Cheng X, Guo Q, Wu Z, Zhang Q.
Neurosci Lett. 2016 Nov 10;634:87-93. (IF 2.274)
410. Cheng R, Chen J, Wang Y, Ge Y, Huang Z, Zhang G.
Pharm Biol. 2016 Dec;54(12):3019-3025. (IF 2.971)
411. Wang Y, Li F, Wang S.
Mol Med Rep. 2016 Dec;14(6):5746-5750. (IF 2.1)
412. Zou L, Chai J, Gao Y, Guan J, Liu Q, Du JJ.
Biomed Pharmacother. 2016 Dec;84:139-146. (IF 4.545)
413. Luo D, Xu Z, Hu X, Zhang F, Bian H, Li N, Wang Q, Lu Y, Zheng Q, Gu J.
Am J Transl Res. 2016 Dec 15;8(12):5399-5409. (IF 3.375)
414. Ni X, Gao Y, Wu Z, Ma L, Chen C, Wang L, Lin Y, Hui L, Pan G.
SCI REP-UK. 2016 Dec 9;6:38694. (IF 3.998)
415. Li ZW, Wu B, Ye P, Tan ZY, Ji YH.
J Headache Pain. 2016 Dec;17(1):90. (IF 4.797)
416. Yang X, Li Y, Liu X, Huang Q, He W, Zhang R, Feng Q, Benayahu D.
Biomed Mater. 2016 Dec 2;12(1):015001. (IF 3.174)
417. Li Z, Shen Z, Du L, He J, Chen S, Zhang J, Luan Y, Fu G.
Am J Transl Res. 2016 Dec 15;8(12):5386-5398. (IF 3.375)
418. Song H, Li L, Zhong L, Yang R, Jiang K, Yang X, Liu B.
Mol Med Rep. 2016 Dec;14(6):5495-5500. (IF 2.1)
419. Jiang G, Liu J, Ren B, Tang Y, Owusu L, Li M, Zhang J, Liu L, Li W.
J Ethnopharmacol. 2016 Dec 4;193:368-376. (IF 3.69)
420. Peng W, Wang Z, Fan H.
Pathol Oncol Res. 2016 Dec 24. (IF 2.826)
421. Lan T, Ma W, Hong Z, Wu L, Chen X, Yuan Y.
J EXP Clin Canc Res. 2017 Jan 10;36(1):11. (IF 7.068)
423. Ren Y, Yang M, Chen M, Zhu Q, Zhou L, Qin W, Wang T.
Toxicol Lett. 2017 Jan 4;265:53-60. (IF 3.569)
424. Tang XL, Wang CN, Zhu XY, Ni X.
Mol Cell Endocrinol. 2017 Jan 5;439:203-212. (IF 3.871)
425. Sun JY, Wang JD, Wang X, Liu HC, Zhang MM, Liu YC, Zhang CH, Su Y, Shen YY, Guo YW, Shen AJ, Geng MY.
Acta Pharmacol Sin. 2017 Jan 23. (IF 5.064)
426. Gao Y, Ma J, Tang J, Liang X, Huang CX, Wang SR, Chen LM, Wang FF, Tan CX, Chao FL, Zhang L, Qiu X, Luo YM, Xiao Q, Du L, Xiao Q, Tang Y.
J Comp Neurol. 2017 Jan 24. (IF 2.801)
427. Shan LN, Chai WS, Lu SJ, Song YG, Su D, Yang S, Shi XB, Wang W.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):283-287. (IF 2.985)
428. Zhou ZR, Yang ZZ, Wang SJ, Zhang L, Luo JR, Feng Y, Yu XL, Chen XX, Guo XM.
Acta Pharmacol Sin. 2017 Jan 2. (IF 5.064)
430. Zhao ZH, Hao W, Meng QT, Du XB, Lei SQ, Xia ZY.
Cell Biol Int. 2017 Jan;41(1):62-70. (IF 2.571)
431. Li Y, Wang LM, Xu JZ, Tian K, Gu CX, Li ZF.
Biomed Pharmacother. 2017 Jan;85:177-181. (IF 4.545)
432. Lü P, Xing Y, Hu Z, Yang Y, Pan Y, Chen K, Zhu F, Zhou Y, Chen K, Yao Q.
J Invertebr Pathol. 2017 Jan 2;144:18-23. (IF 2.074)
433. Zhang ML, Fu FH, Yu LC3.
Neurosci Lett. 2017 Jan 18;638:156-161. (IF 2.274)
434. Gui Z, Luo F, Yang Y, Shen C, Li S, Xu J.
Int J Oncol. 2017 Jan;50(1):111-120. (IF 3.899)
435. Xiao Y, Jiao C, Lin Y, Chen M, Zhang J, Wang J, Zhang Z.
DNA Cell Biol. 2017 Jan;36(1):18-25. (IF 3.191)
436. Zhou Y, Ma J, Zhang J, He L, Gong J, Long C.
Oncol Rep. 2017 Jan;37(1):313-322. (IF 3.417)
437. Wang J, Zhao C, Li J, Feng Y, Gong Y.
Comp Biochem Phys D. 2017 Jan 5;21:56-66. (IF 3.011)
438. Feng W, Sun X, Shi N, Zhang M, Guan Z, Duan M.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 22;482(4):1107-1113. (IF 2.985)
439. Chen Z, Zuo X, He D, Ding S, Xu F, Yang H, Jin X, Fan Y, Ying L, Tian C, Ying C.
SCI REP-UK. 2017 Jan 9;7:40337. (IF 3.998)
440. Cui X, Song L, Bai Y, Wang Y, Wang B, Wang W.
Bioscience Rep. 2017 Jan 20. (IF 2.942)
441. Ge Y, Zhang J, Shi X, Lu C, Yang L, Li Y, Chen Y, Cheng D, Bai J, Lv Z, Liu L.
Fish Physiol Biochem. 2017 Jan 4. (IF 2.242)
442. Pan H, Xie Y, Zhang Z, Li K, Hu D, Zheng X, Fan Q, Tang T.
Colloid Surface B. 2017 Jan 23;152:344-353. (IF 4.389)
443. Zhou X, Sun F, Luo S, Zhao W, Yang T, Zhang G, Gao M, Lu R, Shu Y, Mu W, Zhuang Y, Ding F, Xu C, Lu Y.
Int J Biol Sci. 2017 Jan 1;13(1):22-31. (IF 4.858)
444. Shen J, Xu S, Zhou H, Liu H, Jiang W, Hao J, Hu Z.
SCI REP-UK. 2017 Jan 25;7:41067. (IF 3.998)
445. Yan H, Li Z, Yan Z, Li X, Li X, Yu L, Su C, Chen D.
Cells Tissues Organs. 2017 Jan 25. (IF 2.064)
446. Jiang K, Lu Q, Li Q, Ji Y, Chen W, Xue X.
Int Immunopharmacol. 2017 Jan;42:195-202. (IF 3.943)
447. Zhao H, Xue Y, Guo Y, Sun Y, Liu D, Wang X.
Int Immunopharmacol. 2017 Jan;42:115-121. (IF 3.943)
448. Hou M, Tang Q, Xue Q, Zhang X, Liu Y, Yang S, Chen L, Xu X.
J Ethnopharmacol. 2017 Jan 4;195:231-237. (IF 3.69)
450. Zhao P, Guan HT, Dai ZJ, Ma YG, Liu XX, Wang XJ.
Oncol Res. 2017 Jan 2;25(1):115-122. (IF 4.949)
452. Ma Y, Xu X, Luo M.
Cell Immunol. 2017 Jan;311:80-85. (IF 4.078)
454. Liu X, Quan B, Tian Z, Xi H, Jia G, Wang H, Zhang L, Liu R, Ma C, Han F, Li H, Yuan F.
Biomed Pharmacother. 2017 Jan 28;88:595-602. (IF 4.545)
455. Gao WY, Li D, Cai DE, Huang XY, Zheng BY, Huang YH, Chen ZX, Wang XZ.
Oncol Rep. 2017 Jan;37(1):48-56. (IF 3.417)
456. Chen Y, Zhang Q, Ding C, Zhang X, Qiu X, Zhang Z.
Int J Oncol. 2017 Jan;50(1):31-40. (IF 3.899)
457. Deng SM, Yan XC, Liang L, Wang L, Liu Y, Duan JL, Yang ZY, Chang TF, Ruan B, Zheng QJ, Han H.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):488-494. (IF 2.985)
458. Wang X, Sha L, Sun N, Shen Y, Xu Q.
Mol Neurobiol. 2017 Jan;54(1):175-187. (IF 4.5)
459. Yang Y, Hu X, Cheng L, Tang W, Zhao W, Yang Y, Zuo J.
Int Immunopharmacol. 2017 Jan 7;44:43-52. (IF 3.943)
460. Guo Y, Han B, Luo K, Ren Z, Cai L, Sun L.
Biomed Pharmacother. 2017 Jan;85:733-739. (IF 4.545)
461. He ZJ, Zhu FY, Li SS, Zhong L, Tan HY, Wang K.
Food Chem Toxicol. 2017 Jan 4;101:55-66. (IF 4.679)
463. Liu J, Li Q, Li R, Ren P, Dong S.
Am J Cancer Res. 2017 Jan 1;7(1):148-158. (IF 5.177)
464. Zhou H, Wu W, Zhang Y, He H, Yuan Z, Zhu Z, Zhao Z.
Behav Brain Res. 2017 Jan 16;322(Pt A):51-59. (IF 2.977)
465. Wang Y, Xu L, Lou LL, Song SJ, Yao GD, Ge MY, Hayashi T, Tashiro SI, Onodera S, Ikejima T.
Arch Pharm Res. 2017 Jan;40(1):69-78. (IF 2.934)
466. Wang J, Gong X, Chen H, Qin S, Zhou N, Su Y, Ge J.
J Cardiovasc Electr. 2017 Jan 27. (IF 2.424)
467. Tan P, Liang H, Nie J, Diao Y, He Q, Hou B, Zhao T, Huang H, Li Y, Gao X, Zhou L, Liu Y.
AM J Drug Alcohol AB. 2017 Jan;43(1):61-68. (IF 2.925)
468. Zhang B, Chang M, Wang J, Liu Y.
Biomed Pharmacother. 2017 Jan 16;88:173-180. (IF 4.545)
469. Zhang C, Wu J, He J, Liu X, Chen X, Tong C, Ding Y, Geng Y, Chen W, Wang Y, Gao R.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):786-792. (IF 2.985)
470. Luo C, Chen S, Xu N, Sai WB, Zhao W, Li YC, Hu XJ, Tian H, Gao XD, Yao WB.
Biomed Pharmacother. 2017 Jan 14;88:87-94. (IF 4.545)
471. Lin S, Wang J, Wang L, Wen J, Guo Y, Qiao W, Zhou J, Xu G, Zhi F.
Am J Cancer Res. 2017 Jan 1;7(1):41-52. (IF 5.177)
472. Ma C, Pi C, Yang Y, Lin L, Shi Y, Li Y, Li Y, He X.
PLoS One. 2017 Jan 26;12(1):e0170930. (IF 2.74)
473. Pang M, Teng Y, Huang J, Yuan Y, Lin F, Xiong C.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):553-558. (IF 2.985)
474. Han SF, Jiao J, Zhang W, Xu JY, Zhang W, Fu CL, Qin LQ.
Nutrition. 2017 Jan;33:118-124. (IF 3.639)
476. Ge H, Zhang F, Duan P, Zhu N, Zhang J, Ye F, Shan D, Chen H, Lu X, Zhu C, Ge R, Lin Z.
Mol Cell Endocrinol. 2017 Jan 12. (IF 3.871)
477. Tan Y, Wood AR, Jia Q, Zhou W, Luo J, Yang F, Chen J, Chen J, Sun J, Seong J, Tajik A, Singh R, Wang N.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):456-462. (IF 2.985)
478. Xiong N, Li S, Tang K, Bai H, Peng Y, Yang H, Wu C, Liu Y.
BBA-Biomembranes. 2017 Jan;1864(1):12-22. (IF 3.411)
479. Huang N, Cheng S, Zhang X, Tian Q, Pi J, Tang J, Huang Q, Wang F, Chen J, Xie Z, Xu Z, Chen W, Zheng H, Cheng Y.
Nanomedicine. 2017 Jan;13(1):83-93. (IF 4.717)
480. Zhang H, Wei DL, Wan L, Yan SF, Sun YH.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 22;482(4):1219-1225. (IF 2.985)
481. Wang X, Zhang Y, Lin H, Liu Y, Tan Y, Lin J, Gao F, Lin S.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 22;482(4):758-763. (IF 2.985)
482. Yin L, Mao Y, Song H, Wang Y, Zhou W, Zhang Z.
Cell Biosci. 2017 Jan 3;7:1. (IF 5.026)
483. Chen T, Xu X, Zhao Z, Zhao F, Gao Y, Yan X, Wan Y.
AM J Physiol-Lung C. 2017 Jan 27:ajplung.00138.2016. (IF 4.406)
485. Wang T, Wang P, Cao Z, Wang X, Wang D, Shen Y, Jing D, Luo E, Tang W.
Bioelectromagnetics. 2017 Jan;38(1):63-77. (IF 2.278)
486. Wang J, Song W, Shen W, Yang X, Sun W, Qu S, Shang R, Ma B, Pu M, Tao K, Dou K, Li H.
Oncol Res. 2017 Jan 2;25(1):1-10. (IF 4.949)
487. Wang C, Wang Q, Li X, Jin Z, Xu P, Xu N, Xu A, Xu Y, Zheng S, Zheng J, Liu C, Huang P.
Biochem Bioph Res Co. 2017 Jan 29;483(1):197-202. (IF 2.985)
488. Zhang X, Yang J, Yu X, Cheng S, Gan H, Xia Y.
Inflammation. 2017 Feb;40(1):154-165. (IF 3.212)
489. Guo J, Hao J, Jiang H, Jin J, Wu H, Jin Z, Li Z.
Cancer Lett. 2017 Feb 1;386:161-167. (IF 7.36)
490. Wang Z, Zhang J, Zeng Y, Sun S, Zhang J, Zhang B, Zhu M, Ouyang R, Ma B, Ye M, An X, Liu J.
Mol Carcinogen. 2017 Feb;56(2):538-549. (IF 3.825)
491. Ji J, Zeng XN, Cao LL, Zhang L, Zhao Z, Yang DD, Sun XL.
Neuropharmacology. 2017 Feb;113(Pt A):396-406. (IF 4.431)
492. Yu C, Huang D, Wang K, Lin B, Liu Y, Liu S, Wu W, Zhang H.
Mol Med Rep. 2017 Feb;15(2):543-550. (IF 2.1)
493. Sun Z, Nie Q, Zhang L, Niu R, Wang J, Wang S.
Chemosphere. 2017 Feb;168:318-325. (IF 5.778)
494. Shen H, Wu N, Liu Z, Zhao H, Zhao M.
Life Sci. 2017 Feb 1;170:25-32. (IF 3.647)
496. Zhang Z, Zhang S, Wang S.
Microb Pathogenesis. 2017 Feb;103:155-161. (IF 2.914)
497. Chen W, Gong Y, Zhang X, Tong Y, Wang X, Fei C, Xu H, Yu Q, Wang Y, Shi Y.
J Dermatol Sci. 2017 Feb;85(2):115-123. (IF 3.681)
498. Yang K, Wang Y, Ju Y, Li G, Liu C, Liu J, Liu Q, Wen X, Liu LC.
Cell Proliferat. 2017 Feb;50(1). (IF 5.753)
499. Zhang W, Shen XY, Zhang WW, Chen H, Xu WP, Wei W.
Toxicol Mech Method. 2017 Feb 1:1-8. (IF 2.295)
500. Liu X, Li YP, Zhong ZM, Tan HQ, Lin HP, Chen SJ, Fu YC, Xu WC, Wei CJ.
Appl Biochem Biotech. 2017 Feb;181(2):748-761. (IF 2.277)
501. Wang M, Wang Q, Peng WJ, Hu JF, Wang ZY, Liu H, Huang LN.
Oncol Rep. 2017 Feb;37(2):1027-1035. (IF 3.417)
502. Kang L, Si L, Rao J, Li D, Wu Y, Wu S, Wu M, He S, Zhu W, Wu Y, Xu J, Li G, Huang J.
Toxicol In Vitro. 2017 Feb 1. (IF 2.959)
503. Zheng N, Liu L, Liu WW, Li F, Hayashi T, Tashiro SI, Onodera S, Ikejima T.
Acta Pharmacol Sin. 2017 Feb;38(2):277-289. (IF 5.064)
504. Bi Z, Liu W, Ding R, Wu Y, Dou R, Zhang W, Yuan X, Liu X, Xiong L, Guo Z, Mao C.
Eur J Pharmacol. 2017 Feb 5;796:175-189. (IF 3.263)
505. Zhang L, Yang C, Chen S, Wang G, Shi B, Tao X, Zhou L, Zhao J.
DNA Cell Biol. 2017 Feb;36(2):136-142. (IF 3.191)
506. Hu Y, Sun X, Mao C, Guo G, Ye S, Xu J, Zou R, Chen J, Wang L, Duan P, Xue X.
Cancer MED-US. 2017 Feb;6(2):471-482. (IF 3.491)
507. Xu XH, Zhang LL, Wu GS, Chen X, Li T, Chen X, Wang YT, Lu JJ.
Planta Med. 2017 Feb;83(3-04):254-260. (IF 2.687)
508. Huang T, Liu R, Fu X, Yao D, Yang M, Liu Q, Lu WW, Wu C, Guan M.
Stem Cells. 2017 Feb;35(2):411-424. (IF 6.022)
509. Mei L, Yuan L, Shi W, Fan S, Tang C, Fan X, Yang W, Qian Y, Hussain M, Wu X.
Cancer Lett. 2017 Feb 1;386:1-11. (IF 7.36)
510. Yang Y, Liu Q, Zhang H, Zhao H, Mao R, Li Z, Ya S, Jia C, Bao Y.
Oncol Rep. 2017 Feb;37(2):1182-1188. (IF 3.417)
511. Liu Q, Huang SY, Yue DM, Wang JL, Wang Y, Li X, Zhu XQ.
Parasitol Res. 2017 Feb;116(2):627-635. (IF 1.641)
512. Gao Y, Gui Q, Jin L, Yu P, Wu L, Cao L, Wang Q, Duan M.
Neurosci Lett. 2017 Feb 15;640:29-36. (IF 2.274)
513. Xie Y, Guo H, Wang L, Xu L, Zhang X, Yu L, Liu Q, Li Y, Zhao N, Zhao N, Ye R, Liu X.
Brain Behav Immun. 2017 Feb;60:346-360. (IF 6.633)
514. Hu J, Zhai C, Hu J, Li Z, Fei H, Wang Z, Fan W.
Int Immunopharmacol. 2017 Feb;43:1-6. (IF 3.943)
515. Zuo D, Zhou Z, Wang H, Zhang T, Zang J, Yin F, Sun W, Chen J, Duan L, Xu J, Wang Z, Wang C, Lin B, Fu Z, Liao Y, Li S, Sun M, Hua Y, Zheng L, Cai Z.
J Cell Mol Med. 2017 Feb;21(2):208-221. (IF 4.486)
516. Yang Y, Chen X, Min H, Song S, Zhang J, Fan S, Yi L, Wang H, Gu X, Ma Z, Gao Q.
Mol Neurobiol. 2017 Mar;54(2):1101-1110. (IF 4.5)
517. He X,  Jiang L,  Dan QQ,  Lv Q,  Hu Y,  Liu J,  Wang SF,  Wang TH.
Behav Brain Res. 2017 Mar 1;320:494-503. (IF 2.977)
518. Bao X, Cai Y, Wang Y, Zhao J, He X, Yu D, Huang J, Jing S, Du Z, Yang T, Warner M, Gustafsson JA, Fan X.
Mol Neurobiol. 2017 Mar;54(2):1467-1481. (IF 4.5)
519. Zhang R, Wang M, Sui P, Ding L, Yang Q.
Gene. 2017 Mar 20;605:63-69. (IF 2.984)
520. Bian EB, Wang YY, Yang Y, Wu BM, Xu T, Meng XM, Huang C, Zhang L, Lv XW, Xiong ZG, Li J.
BBA-Biomembranes. 2017 Mar;1863(3):674-686. (IF 3.411)
521. Tang Z, Li J, Shen Q, Feng J, Liu H, Wang W, Xu L, Shi G, Ye X, Ge M, Zhou X, Ni S.
Int J Cancer. 2017 Apr 1;140(7):1620-1632. (IF 5.145)
522. Deng ZY, Shan WG, Wang SF, Hu MM, Chen Y.
Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):663-672. (IF 2.971)
523. Luo Q, Guo H, Kuang P, Cui H, Deng H, Liu H, Lu Y, Wei Q, Chen L, Fang J, Zuo Z, Deng J, Li Y, Wang X, Zhao L
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 2018;51(5):2421-2433. (IF 5.5)
524. Wen F, An C, Wu X, Yang Y, Xu J, Liu Y, Wang C, Nie L, Fang H, Yang Z
Int J Biochem Cell B. 2018 Jan;94:133-145. (IF 3.673)
525. Zhao Y, Chen J, Wei W, Qi X, Li C, Ren J
Signal Transduct Target Ther. 2018 Jan 26;3:3.
526. Zhang TY, Wu RY, Zhao Y, Xu CS, Zhang WD, Ge W, Liu J, Sun ZY, Zou SH, Shen W
Toxicol Appl Pharm. 2018 Feb 1;340:49-57. (IF 3.347)
527. Liu L, Fang C, Yang J, Zhang H, Huang Y, Xuan C, Wang Y, Li S, Sha J, Zha M, Guo M
Environ Health Prev. 2018 Feb 12;23(1):6. (IF 2.71)
528. Wen L, Wen YC, Ke GJ, Sun SQ, Dong K, Wang L, Liao RF
BMC Ophthalmol. 2018 Feb 12;18(1):38. (IF 1.413)
529. Xue A, Lin J, Que C, Yu Y, Tu C, Chen H, Liu B, Zhao X, Wang T, Ma K, Li L
Exp Cell Res. 2018 Feb 15;363(2):321-331. (IF 3.383)
530. Deng Y, Ma W
Mol Med Rep. 2018 Mar;17(3):4062-4066. (IF 2.1)
531. Hou X, Zhang R, Wang J, Li Y, Li F, Zhang Y, Zheng X, Shen Y, Wang Y, Zhou L
Mol Med Rep. 2018 Mar;17(3):4515-4523. (IF 2.1)
532. Yu Y, Wang Z, Sun D, Zhou X, Wei X, Hou W, Ding Y, Ma Y, Hou Y
Eur J Pharmacol. 2018 Mar 15;823:65-71. (IF 3.263)
533. Liu L, Huang Y, Fang C, Zhang H, Yang J, Xuan C, Wang F, Lu H, Cao S, Wang Y, Li S, Sha J, Zha M, Guo M, Wang J
PLoS One. 2018 Mar 30;13(3):e0195411. (IF 2.74)
534. Fan ZG, Qu XL, Chu P, Gao YL, Gao XF, Chen SL, Tian NL.
Mol Med Rep. 17(4):5658-5665. (IF 2.1)
535. Chen C, Yang D, Zeng Q, Luo L, Cai C
Exp Ther Med. 2018 May;15(5):4543-4549. (IF 1.785)
537. Yan F, Wu Y, Liu H, Wu Y, Shen H, Li W
Toxicol Lett. 2018 May 1;287:113-121. (IF 3.569)
538. Zong J, Liao X, Ren B, Wang Z
Life Sci. 2018 Jun 15;203:315-322. (IF 3.647)
539. Wei Q, Luo Q, Liu H, Chen L, Cui H, Fang J, Zuo Z, Deng J, Li Y, Wang X, Zhao L
Toxicol RES-UK. 2018 Jun 23;7(5):792-808. (IF 2.283)
540. Liang Y, Chen H, Ji L, Du J, Xie X, Li X, Lou Y
Oncol Lett. 2018 Jul;16(1):285-293. (IF 2.311)
541. Wen C, Xu M, Mo C, Cheng Z, Guo Q, Zhu X
Int J Mol Med. 2018 Jul;42(1):633-642. (IF 3.098)
542. Ran M, Li Z, Cao R, Weng B, Peng F, He C, Chen B
Reprod Domest Anim. 2018 Aug;53(4):864-871. (IF 1.641)
543. Shi JX, Li JS, Hu R, Zhao XC, Liang CC, Li XM, Wang H, Shi Y, Su X
Mol Med Rep. 2018 Aug;18(2):2321-2327. (IF 2.1)
545. Jiang J, Shen S, Dong N, Liu J, Xu Q, Sun L, Yuan Y
Cancer MED-US. 2018 Aug;7(8):4068-4076. (IF 3.491)
546. Zhou W, Wang J, Qi Q, Feng Z, Huang B, Chen A, Zhang D, Li W, Zhang Q, Bjerkvig R, Li X, Wang J
Cancer MED-US. 2018 Sep;7(9):4729-4743. (IF 3.491)
547. Yang Y, Wang WF, Li YH, Li LS, Guo X, Liu R
Mol Med Rep. 2018 Sep;18(3):2923-2928. (IF 2.1)
548. Huang WQ, Wen JL, Lin RQ, Wei P, Huang F
J Cell Physiol. 2018 Sep;233(9):6669-6678. (IF 5.546)
549. Wu Z, Cai L, Lu J, Wang C, Guan J, Chen X, Wu J, Zheng W, Wu Z, Li Q, Su Z
J Endocrinol. 2018 Sep 1. (IF 4.041)
550. Li, Wang H, Li Z, Wang C, Xiao F, Gao Y, Zhang X, Wang P, Peng J, Cai G, Zuo B, Shen Y, Qi J, Qian N, Deng L, Song W, Zhang X, Shen L, Chen X
Biochem Bioph Res Co. 2018 Sep 5;503(2):1115-1122. (IF 2.985)
551. Kang P, Zhang W, Chen X, Yi X, Song P, Chang Y, Zhang S, Gao T, Li C, Li S
Free Radical Bio Med. 2018 Oct;126:259-268. (IF 6.17)
553. Yang Y, Wang Y, Kong Y, Zhang X, Zhang H, Gang Y, Bai L
Mol Immunol. 2018 Nov;103:35-45. (IF 3.641)
555. Ran M, Weng B, Cao R, Li Z, Peng F, Luo H, Gao H, Chen B
Reprod Domest Anim. 2018 Dec;53(6):1375-1385. (IF 1.641)
556. Xie D, Song H, Wu T, Li D, Hua K, Xu H, Zhao B, Wu C, Hu J, Ji C, Deng Y, Fang L
Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3416-3426. (IF 3.417)
557. Lin L, Wang L, Liu Y, Xu C, Tu Y, Zhou J
Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3405-3415. (IF 3.417)
558. Zeng X, Liu G, Peng W, He J, Cai C, Xiong W, Chen S, Yang M, Dong Z
Cell Mol Immunol. 2018 Dec 14. (IF 8.484)
559. Zhao M, Wang Y, Liu Y, Zhang W, Liu Y, Yang X, Cao Y, Wang S
Cancer Biol Ther. 20(12):1430-1442. (IF 3.659)
560. Hu T, Zhang J, Sha B, Li M, Wang L, Zhang Y, Liu X, Dong Z, Liu Z, Li P, Chen P
MOL CARCINOGEN. 58(1):42-54. (IF 3.825)
561. Sang Y, Zhang R, Sun L, Chen KK, Li SW, Xiong L, Peng Y, Zeng L, Huang G
Oncol Lett. 17(1):294-302. (IF 2.311)
562. Li X, Lin H, Jiang F, Lou Y, Ji L, Li S
MED SCI MONITOR. 25:711-720. (IF 1.918)
564. Jun-Sheng Ni, Hao Zheng, Zhi-Ping Huang, Yong-Gang Hong, Yang-Liu Ou, Yuan-Ping Tao, Meng-Chao Wang, Zhen-Guang Wang, Yuan Yang, Wei-Ping Zhou
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2018.9848. (IF 2.311)
565. Yu M, Liu Z, Liu Y, Zhou X, Sun F, Liu Y, Li L, Hua S, Zhao Y, Gao H, Zhu Z, Na M, Zhang Q, Yang R, Zhang J, Yao Y, Chen X
FEBS J. 2019 Mar;286(6):1136-1153. (IF 4.392)
566. Sang Y, Sun L, Wu Y, Yuan W, Liu Y, Li SW
Int J Oncol. 54(3):1112-1122. (IF 3.899)
568. Liu K, Wang A, Ran L, Zhang W, Jing S, Wang Y, Zhang X, Liu G, Sen W, Song F
Genes & Diseases. 7(2):217-224.
569. Liu RZ, Li T, Zhao GQ
Neurochem Res. 44(5):1090-1100. (IF 3.038)
570. Tang J, Zhou S, Zhou F, Wen X
Exp Ther Med. 17(5):3299-3306. (IF 1.785)
571. Yu C, Tian F, Liu J, Su M, Wu M, Zhu X, Qian W
CELL PROLIFERAT. 52(3):e12610. (IF 5.753)
572. Qu J, Zhang Z, Zhang P, Zheng C, Zhou W, Cui W, Xu L, Gao J
J Cell Physiol. 2019 Jun;234(6):8862-8872. (IF 5.546)
573. Cao L, Zhang X, Yuan S, Cheng K, Zhang X
MICROB PATHOGENESIS. 131:120-127. (IF 2.914)
574. Wen Z, Liang Y, Deng S, Zou L, Xie X, Yang J, Wu Y
Oncol Lett. 17(6):4835-4842. (IF 2.311)
575. Wang M, Xu Y, Wen GZ, Wang Q, Yuan SM
ONCOTARGETS THER. 12:4643-4654. (IF 3.337)
576. Liu Y, Liu LY, Jia Y, Sun YY, Ma FZ
BIOSCIENCE REP. 39(7). pii: BSR20181852. (IF 2.942)
577. Cao J, Zhang C, Jiang GQ, Jin SJ, Gao ZH, Wang Q, Yu DC, Ke AW, Fan YQ, Li DW, Wang AQ, Bai DS
Mol Med Rep. 20(2):1915-1924. (IF 2.1)
578. Chen X, Guo W, Chang Y, Chen J, Kang P, Yi X, Cui T, Guo S, Xiao Q, Jian Z, Li K, Gao T, Li S, Liu L, Li C
FREE RADICAL BIO MED. 139:80-91. (IF 6.17)
579. Li Q, Wu HR, Fan SJ, Liu DX, Jiang H, Zhang Q, Pan F
PHARMACOL BIOCHEM BE. 184:172742. (IF 2.519)
580. Qian YC, Xie YX, Wang CS, Shi ZM, Jiang CF, Tang YY, Qian X, Wang L, Jiang BH
Asian J Androl. (IF 2.448)
581. Yun Yu, Xiu-Yuan Lang, Xi-Xi Li, Run-Ze Gu, Qing-Shan Liu, Rongfeng Lan, Xiao-Yan Qin
Food Funct. doi: 10.1039/c9fo01309a. (IF 4.171)
583. Zheng B, Yang Y, Han Q, Yin C, Pan Z, Zhang J
J Leukoc Biol. 106(4):987-996.
585. Qu Y, Zhang L, Wang J, Chen P, Jia Y, Wang C, Yang W, Wen Z, Song Q, Tan B, Cheng Y
Exp Ther Med. 18(4):2993-3001. (IF 1.785)
586. Cao M, Zhuo Y, Gong L, Tang L, Li Z, Li Y, Yang M, Xu S, Li J, Che L, Lin Y, Feng B, Fang Z, Wu
Animals (Basel). 9(11). pii: E881.
587. Xia W, Ci S, Li M, Wang M, Dianov GL, Ma Z, Li L, Hua K, Alagamuthu KK, Qing L, Luo L, Edick AM, Liu L, Hu Z, He L, Pan F, Guo Z
FASEB J. 33(11):11668-11681. (IF 4.966)
588. Gao Y, Wang Z, Zhu Y, Zhu Q, Yang Y, Jin Y, Zhang F, Jiang L, Ye Y, Li H, Zhang Y, Liang H, Xiang S, Miao H, Liu Y, Hao Y
Cancer Sci. 110(11):3510-3519. (IF 4.966)
589. Lian G, Li X, Zhang L, Zhang Y, Sun L, Zhang X, Liu H, Pang Y, Kong W, Zhang T, Wang X, Jiang C
EBioMedicine. 49:291-304. (IF 5.736)
590. Wang H, Ye X, Xiao H, Zhu N, Wei C, Sun X, Wang L, Wang B, Yu X, Lai X, Fu S, Huang H
Stem Cells Int. 2019:4686132. (IF 3.869)
591. Jianping Jiang, Li Yan, Zheng Shi, Lixia Wang, Letian Shan, Thomas Efferth
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2019.153082. (IF 4.268)
592. Han Q, Huang B, Huang Z, Cai J, Gong L, Zhang Y, Jiang J, Dong W, Wang Z
Int J Mol Med. 44(6):2245-2255. (IF 3.098)
594. Yan Z, Su G, Gao W, He J, Shen Y, Zeng Y, Liu X
CELL ADHES MIGR. 13(1):152-163. (IF 3.694)
595. Meng G, Li B, Chen A, Zheng M, Xu T, Zhang H, Dong J, Wu J, Yu D, Wei J
BRIT J CANCER. 122(1):111-120. (IF 5.791)
596. Ding He, Hong Chen, Ming Zeng, Chunmei Xia, Jin Wang, Linlin Shen, Danian Zhu, Yonghua Chen, Jijiang Wang
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2020.00031.
597. Qiao CM, Sun MF, Jia XB, Shi Y, Zhang BP, Zhou ZL, Zhao LP, Cui C, Shen YQ
Exp Cell Res. 387(1):111772. (IF 3.383)
598. JiaYi Xu, Yingjie Sun, Jie Lu
Med Sci Monit. doi: 10.12659/MSM.919854.
599. Xiaohong Wang, Jinghong Chi, Di Huang, Li Ding, Xiaojing Zhao, Lai Jiang, Yang Yu, Feng Gao
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2019.8297. (IF 1.785)
600. Malan Zhang, Xin Li, Du Xiao, Tao Lu, Bing Qin, Zhigang Zheng, Yonggen Zhang, Yi Liu, Tiebin Yan, Xinjia Han
Am J Transl Res. (IF 3.375)
601. Xin Wang, Wenxiu Xie, Yejin Yao, Yunfei Zhu, Jianli Zhou, Yiqiang Cui, Xuejiang Guo, Yan Yuan, Zuomin Zhou, Mingxi Liu
PeerJ. doi: 10.7717/peerj.8702. (IF 2.379)
602. Yang Liu, Yiling Ding, Yanting Nie, Mengyuan Yang
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S240028.
603. Tian-Yu Zhang, Li Kong, Jia-Xing Hao, Han Wang, Zi-Hui Yan, Xiao-Feng Sun, Wei Shen
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.05.011. (IF 3.569)
604. Shubo Zhai, Baichao Sun, Yan Zhang, Lengyue Zhao, Li Zhang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8698. (IF 1.785)
605. Teng-Teng Ren, Sheng-Rui Fan, Xiu-Yuan Lang, Yun Yu, Rongfeng Lan, Xiao-Yan Qin
Int J Med Sci. doi: 10.7150/ijms.47919. (IF 2.523)
606. Zhi-Jie Liu, Wei Xu, Jing Han, Qing-Yan Liu, Li-Feng Gao, Xiao-Hui Wang, Xiu-Li Li
Anticancer Drugs. doi: 10.1097/CAD.0000000000000933.
607. Ting Yan, Zhihui Zhang, Danqing Li
BMC Neurosci. doi: 10.1186/s12868-020-00588-y. (IF 2.811)
608. Feng-Ying Yuan, Ming-Xing Zhang, Yi-Hua Shi, Mei-Hui Li, Jia-Yuan Ou, Wen-Fang Bai, Ming-Sheng Zhang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9008. (IF 1.785)
609. Chen-Meng Qiao, Meng-Fei Sun, Xue-Bing Jia, Yang Li, Bo-Ping Zhang, Li-Ping Zhao, Yun Shi, Zhi-Lan Zhou, Ying-Li Zhu, Chun Cui, Yan-Qin Shen
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-020-03074-3. (IF 3.038)
610. Mao Ye, Shu Dong, Haitao Hou, Tao Zhang, Minghai Shen
Mol Ther Nucleic Acids. doi: 10.1016/j.omtn.2020.09.023.
611. Fangcao Jin, Min Li, Xuyang Li, Yunpeng Zheng, Kun Zhang, Xiaojun Liu, Bingjie Cai, Guangwen Yin
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-020-01864-8. (IF 5.116)
612. Xiaofeng Yang, Yanli Song, Yuexi Sun, Mengmeng Wang, Yang Xiang
Biosci Rep. doi: 10.1042/BSR20200557.
613. Chaoshuai Zhao, Dongliang Wang, Xin Wang, Yaqi Mao, Ziqian Xu, Yue Sun, Xingyu Mei, Jun Song, Weimin Shi
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15864. (IF 4.486)
614. Jinghang Zhang, Lihong Pei, Dan Zang, Yun Xue, Xiaohui Wang, Yiyang Chen, Jinsong Li, Jian Yu, Qingzu Gao, Wenyu Di, Chaochu Cui, Wei Su, Xianwei Wang
Front Aging Neurosci. doi: 10.3389/fnagi.2020.512097. (IF 4.362)
615. Xiaoran Wang, Liping Wang, Yan Sun, Baoxin Chen, Lang Xiong, Jieping Chen, Mi Huang, Jing Wu, Xuhua Tan, Yingfeng Zheng, Shan Huang, Yizhi Liu
Cell Prolif. doi: 10.1111/cpr.12911.
617. Xianliang Cheng, Guohui Wang, Yuan Liao, Jiao Mo, Chen Qing
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.12144. (IF 2.311)
618. Kang Yang, Minghai Wei, Zhaofei Yang, Zhenfa Fu, Ruixue Xu, Cheng Cheng, Xi Chen, Sheng Chen, Eric Dammer, Weidong Le
Cell Oncol (Dordr). doi: 10.1007/s13402-020-00550-4.
619. Linlu Tian, Hongxue Meng, Xiao Dong, Xinlei Li, Zilin Shi, Hulun Li, Lie Zhang, Yue Yang, Ruijie Liu, Chunying Pei, Bo Li, Hongwei Xu, Rui Li
Mol Ther Oncolytics. doi: 10.1016/j.omto.2020.12.005.
620. Wanlin Yang, Hongshuang Yu, Jiefang Huang, Xiang Miao, Qiwei Wang, Yanan Wang, Yiji Cheng, Shan He, Fang Zhao, Lijun Meng, Bei Wang, Fengtao Qian, Xiaohui Ren, Min Jin, Yuting Gu, Yanyun Zhang, Wei Cai
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.01.013.
621. Xin Zhang, Xiuting Liu, Wei Zhou, Qianming Du, Mengdi Yang, Yang Ding, Rong Hu
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.05.018.
622. Jun Dong, Tingkai Fu, Yunxue Yang, Zhenxin Mu, Xingang Li
Neuroimmunomodulation. doi: 10.1159/000514549. (IF 1.685)
623. Luping Yu, Huiru Zhang, Xuebing Guan, Dongdong Qin, Jian Zhou, Xin Wu
Development. doi: 10.1242/dev.196931. (IF 5.611)
624. Junmin Li, Rongmei Fan, Hui Xiao
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-020-01702-0. (IF 4.175)
625. Feng Long, Hongbiao Shi, Pengyu Li, Shaoqiang Guo, Yuer Ma, Shijun Wei, Yan Li, Fei Gao, Shang Gao, Meitian Wang, Ruonan Duan, Xiaojing Wang, Kun Yang, Wenjie Sun, Xi Li, Jiangxia Li, Qiji Liu
Bone. doi: 10.1016/j.bone.2020.115686. (IF 4.147)
626. Jing Huo, Taibin Liu, Fenghua Li, Xinfeng Song, Xiuli Hou
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11689. (IF 2.1)
627. Jing Li, Heng Zhang, Yongqiang Dong, Xian Wang, Guang Wang
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2021.628122. (IF 3.367)
628. Xiang Wang, Mengxue Li, Xueguang Zhang, Yaqian Li, Guolin He, Andras Dinnyés, Qun Sun, Wenming Xu
Front Mol Biosci. doi: 10.3389/fmolb.2020.608447. (IF 4.188)
629. Jiande Li, Shaobo Du, Yongpeng Shi, Jiangyuan Han, Zhanyu Niu, Li Wei, Pengfei Yang, Linchi Chen, Huanbing Tian, Lan Gao
Exp Eye Res. doi: 10.1016/j.exer.2020.108399. (IF 3.011)
630. Daxiang Chen, Ruixue Wang, Mingjian Long, Wei Li, Bin Xiao, Hao Deng, Kongyan Weng, Daoyuan Gong, Fang Liu, Shuhong Luo, Wenbo Hao
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7885. (IF 3.417)
631. Ling Zhou, Zeming Liu, Sichao Chen, Jing Qiu, Qianqian Li, Shipei Wang, Wei Zhou, Danyang Chen, Guang Yang, Liang Guo
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4814. (IF 3.098)
632. Hui Li, Jian Zhang, Yongli Fu, Yixin Zhang, Chunhui Zhang, Xiaozhu Sun, Fang Wu, Jing He
Endocrine. doi: 10.1007/s12020-020-02537-5. (IF 3.235)
633. Wenjie Dong, Lei Zhao, Shiyang Zhang, Shijie Zhang, Hongyun Si
World J Surg Oncol. doi: 10.1186/s12957-021-02184-8. (IF 1.963)
634. Liangping Zhao, Li Wang, Daimin Zhang, Yuqi Chen, Fulu Jin
Gene. doi: 10.1016/j.gene.2020.145354. (IF 2.984)
635. Chuanxi Yang, Kun Zhao, Jing Zhang, Xiaoguang Wu, Wei Sun, Xiangqing Kong, Jing Shi
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2021.633631.
636. Zhixin Liu, Yaozhen Chen, Bing Niu, Dandan Yin, Fan Feng, Shunli Gu, Qunxing An, Jinmei Xu, Ning An, Jing Zhang, Jing Yi, Wen Yin, Xiangyang Qin, Xingbin Hu
Clin Transl Med. doi: 10.1002/ctm2.373.
637. Danling Chen, LinLi Xu, Jinhua Wu, Haiying Liang, Yuemei Liang, Guocheng Liu
Reprod Biol. doi: 10.1016/j.repbio.2020.100474. (IF 1.862)
638. Zeyan Zhang, Qianfu Gao, Shanchao Wang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16291. (IF 4.486)
639. HaiTao Ding, Lihai Cui, Changmei Wang
Neurol Res. doi: 10.1080/01616412.2020.1836465. (IF 2.401)
640. Chuanbao Lin, Pengfei Qian, Yan Zhang, Zhihui Liu, Kun Dai, Dawei Sun
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2020.101480. (IF 1.837)
641. Ling Meng, Cailing Lu, Bin Wu, Chunhua Lan, Laiming Mo, Chengying Chen, Xinhang Wang, Ning Zhang, Li Lan, Qihui Wang, Xia Zeng, Xiyi Li, Shen Tang
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.648913. (IF 5.085)
642. Lin Yang, Hailong Si, Meng Ma, Yu Fang, Yina Jiang, Jintao Wang, Cheng Zhang, Haijuan Xiao
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-021-01819-w. (IF 4.175)
643. Datong Sun, Shenghui Yang, Xufeng Zhang, Sai Li, Lin Wang, Junmin Chen, Chun Qiu, Ke Xu
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12580. (IF 2.311)
644. Chengqun Wei, Xiuzhi Xu, Hongyan Zhu, Xiuyan Zhang, Zhan Gao
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.11896. (IF 2.1)
645. Zhongqing Xu, Jingjing Ding, Li Zhang, Xianzhen Feng, Jun Zhou, Xiaoyi Shen, Hong Lu, Lingmei Qian, Xun Li
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.11937. (IF 2.1)
646. Liu Li, Li Yang, Feng Yang, Xin-Lan Zhao, Shengjiang Xue, Fang-Hua Gong
J Inflamm Res. doi: 10.2147/JIR.S302934.
647. Chuanxi Yang, Kun Zhao, Xufeng Chen, Lei Jiang, Peng Li, Peipei Huang
Amino Acids. doi: 10.1007/s00726-021-02978-w. (IF 3.063)
648. Zhenhan Deng, Fei Chen, Yuwei Liu, Jinping Wang, Wei Lu, Wei Jiang, Weimin Zhu
J Orthop Translat. doi: 10.1016/j.jot.2021.03.005.
649. Junliang Guo, Tian Tang, Jinhong Li, Yihong Yang, Yi Quan, Long Zhang, Wei Huang, Muchuan Zhou
Mol Cell Biol. doi: 10.1128/MCB.00363-20. (IF 3.611)
650. Dongrui Zhou, Kai Cen, Wei Liu, Fengzhi Liu, Ruijia Liu, Yikun Sun, Yizhou Zhao, Jingling Chang, Lingqun Zhu
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2021.113943. (IF 3.69)
651. Tianxu Li, Xiaofang Hu, Tingting Zhang, Xingdong Song, Huihui Zhang, Ning Dai, Wei Sheng, Xiaolan Hou, Liangmeng Wei
Poult Sci. doi: 10.1016/j.psj.2021.101048.
653. Aonan Pan, Yue Li, Jian Guan, Pengxia Zhang, Chunbin Zhang, Yupeng Han, Tao Zhang, Yao Cheng, Luo Sun, Shizhen Lu, Jinru Weng, Qiaosheng Ren, Shengjie Fan, Weiqun Wang, Jingtao Wang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12682. (IF 2.311)
654. Shoubin Sun, Runze Wang, Sisi Yi, Sijia Li, Lei Wang, Jianwen Wang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12033. (IF 2.1)
655. Jun Wang, Feiyan Xiang, Xiang Liu, Xiang Ma, Xiaonan Cai, Yuan Yang, Xin Shen, Chunhui Yuan, Yun Xiang, Han Xiao
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2021.8002. (IF 3.417)
656. Kang Yang, Ruixue Xu, Weidong Le
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2021.8025. (IF 3.417)
657. Hongyuan Zhao, Xiaofeng Zhu, Yi Luo, Shengshan Liu, Wenshuang Wu, Lingyun Zhang, Jingqiang Zhu
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2021.8032. (IF 3.417)
658. Jiaping Zheng, Yunzhen Xie, Lingjia Ren, Liqin Qi, Li Wu, Xiaodong Pan, Jianxing Zhou, Zhou Chen, Libin Liu
Mol Metab. doi: 10.1016/j.molmet.2021.101180. (IF 6.448)
659. Dong Xie, Yun-Long Li, Gui-Fen Wang, Jian Jiang, Li-Rong Sun
J Int Med Res. doi: 10.1177/03000605211016623. (IF 1.287)
660. Yuwei Wang, Xiaomeng Li, Yang Yu, Jian Liang, Yang Liu, Yuhong Chen, Xinyue Bai, Jieqiong Chen, Fenghua Wang, Xueting Luo, Xiaodong Sun
Transl Vis Sci Technol. doi: 10.1167/tvst.10.7.25.
661. Li Zhang, Ming Zeng, Fei Tang, Jun Chen, Dongmei Cao, Ze-Nan Tang
Diabetol Metab Syndr. doi: 10.1186/s13098-021-00678-9. (IF 2.709)
662. Qingzhu Song, Fenglan Zhang, Tian Yuan, Yulong Wei
Eur Cytokine Netw. doi: 10.1684/ecn.2021.0468. (IF 1.912)
663. Yaping Jiang, Xin Zhang, Xiaoyan Zhang, Kun Zhao, Jing Zhang, Chuanxi Yang, Yihui Chen
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.670528. (IF 5.201)
664. Li Wang, Liang-Ping Zhao, Yu-Qi Chen, Xian-Song Chang, Hui Xiong, Dai-Min Zhang, Wei-Ting Xu, Jian-Chang Chen
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.9992. (IF 1.785)
665. Ci-Jun Tang, Ji Xu, Hai-Yan Ye, Xue-Bin Wang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10013. (IF 1.785)
666. Yiheng Yang, Hongli Pan, Jie Chen, Zhonghua Zhang, Minna Liang, Xunqiang Feng
Mol Cell Biochem. doi: 10.1007/s11010-021-04096-3. (IF 2.795)
667. Jianqiang Ma, Yifan Wu, Ying He
J Bioenerg Biomembr. doi: 10.1007/s10863-021-09895-3. (IF 2.524)
668. Keping Wang, Bin Wang, Zunqiao Wang, Rusong Yang
J Nat Med. doi: 10.1007/s11418-021-01493-2.
669. Hua Zhang, Yanfang Wang, Xiaolei Bian, Hang Yin
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119309. (IF 3.647)
670. Xuan Ju, Shengdong Wang, Pan Yan, Chunyan Zhu, Xiwen Hu, Jiezheng Dong, Zhonglin Tan
Front Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2021.599399. (IF 2.849)
671. Lihua Li, Junxiong Li, Yujiao Wang, Xin Liu, Siyu Li, Yan Wu, Wanrong Tang, Ya Qiu
Genet Mol Biol. doi: 10.1590/1678-4685-GMB-2020-0349. (IF 1.876)
672. Yali Zuo, Xiaoliang Xu, Minfeng Chen, Lin Qi
Cancer Med. doi: 10.1002/cam4.3955.
673. Xianwu Kang, Bin Kong, Qiang Chen, Shipeng Zhao
Transl Cancer Res. doi: 10.21037/tcr-21-559. (IF 0.986)
674. Lei Xu, Ying Xu, Jianbing Zheng, Yun Zhao, Hongcai Wang, Yushu Qi
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12830. (IF 2.311)
675. Fengchao Zhao, Dingwei Cang, Jianzhi Zhang, Li Zheng
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-2945. (IF 3.297)
676. Chuan-Suo Zhang, Qian Han, Zhao-Wei Song, Hong-Yan Jia, Tian-Peng Shao, Yan-Peng Chen
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10268. (IF 1.785)
677. Xu Zhang, Xin-Yuan Dai, Jia-Yi Qian, Feng Xu, Zhang-Wei Wang, Tian Xia, Xu-Jie Zhou, Xiao-Xia Li, Liang Shi, Ji-Fu Wei, Qiang Ding
Mol Ther Nucleic Acids. doi: 10.1016/j.omtn.2021.08.009.
678. Chengpeng Zhao, Xiaoling Ling, Yunxia Xia, Bingxue Yan, Quanlin Guan
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-021-02113-5. (IF 4.175)
679. Jingjing Wan, Juan Zhou, Lu Fu, Yubin Li, Huawu Zeng, Xike Xu, Chao Lv, Huizi Jin
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.726015. (IF 4.225)
680. Kaiwen Liu, Jianlu Wei, Guohua Li, Ronghan Liu, Dawang Zhao, Yuanqiang Zhang, Jie Shi, Qing Xie, Lei Cheng
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.687024. (IF 5.201)
681. Lijun Kong, Hewei Zhang, Chaosheng Lu, Keqing Shi, Hongjian Huang, Yushu Zheng, Yongqiang Wang, Dan Wang, Hongwei Wang, Wei Huang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.724514. (IF 4.225)
682. Yufei Zhou, Ting Yin, Mengsha Shi, Mengli Chen, Xiaodong Wu, Kai Wang, Iokfai Cheang, Yanxiu Li, Hongcai Shang, Haifeng Zhang, Xinli Li
PPAR Res. doi: 10.1155/2021/9947656. (IF 2.953)
683. Lei Zheng, Hongmei Xu, Ya Di, Lanlan Chen, Jiao Liu, Liying Kang, Liming Gao
J Transl Med. doi: 10.1186/s12967-021-02915-1. (IF 4.124)
684. Pengwei Guo, Yanfei Ma, Gao Deng, Lingling Li, Yunxia Gong, Fafen Yang, Yanwu You
Transl Androl Urol. doi: 10.21037/tau-21-623. (IF 2.445)
686. Hongzhi Sun, Hongmei Ma, Hao Zhang, Minjun Ji
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.62517. (IF 4.858)
687. Cong Yu, Bin Wu, Jinsong Jiang, Guangwei Yang, Chao Weng, Fei Cai
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2021.659769.
688. Jie Zheng, Lu Yao, Yijing Zhou, Xiaoqun Gu, Can Wang, Kaifan Bao, Yang Sun, Min Hong
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-04159-9. (IF 6.304)
689. Lu Yang, Bo Wang, Xinyan Jiao, Can Zhou, Su Chen, Xiaoqian Gao, Wei Sun, Shaoran Song, Juan Li, Jie Liu, Yaochun Wang, Peijun Liu
Breast Cancer Res. doi: 10.1186/s13058-021-01466-z. (IF 4.988)
690. Yunlian Zou, Jinping Zhang, Lichen Zhang, Xinmin Yan
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12948. (IF 2.311)
691. Zeyu Jiang, Jiang Shen, Jie Ding, Yan Yuan, Lulu Gao, Zhuocheng Yang, Xin Zhao
Toxicol In Vitro. doi: 10.1016/j.tiv.2021.105181. (IF 2.959)
692. Gui-Lin Jin, Li-Mian Hong, Hai-Ping Liu, Rong-Cai Yue, Zu-Cheng Shen, Jian Yang, Ying Xu, Hui-Hui Huang, Yi Li, Bo-Jun Xiong, Yan-Ping Su, Chang-Xi Yu
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2021.153640. (IF 4.268)
693. Qi Jia, Lin Han, Xiaoyu Zhang, Wenning Yang, Yushan Gao, Yifan Shen, Bing Li, Shuyan Wang, Mingzhen Qin, Scott Lowe, Jianguo Qin, Gaimei Hao
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.762756. (IF 4.225)
694. Jintao Zhang, Xiaojin He, Huan Wu, Xin Zhang, Shenmin Yang, Chunyu Liu, Siyu Liu, Rong Hua, Shushu Zhou, Shuqin Zhao, Fan Hu, Junqiang Zhang, Wangjie Liu, Huiru Cheng, Yang Gao, Feng Zhang, Yunxia Cao, Mingxi Liu
Hum Mol Genet. doi: 10.1093/hmg/ddab171. (IF 5.1)
695. Lu Yi, Haohui Wang, Wei Li, Kun Ye, Wei Xiong, Haixin Yu, Xin Jin
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-04260-z. (IF 6.304)
697. Liyuan Qian, Yunzheng Li, Yajuan Cao, Gang Meng, Jin Peng, Huan Li, Ye Wang, Tiancheng Xu, Laizhu Zhang, Beicheng Sun, Binghua Li, Decai Yu
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.689068. (IF 4.848)
698. Jin Peng, Xijiang Liu, Chengcheng Li, Min Gao, Hongyan Wang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10535. (IF 1.785)
699. Rui Wang, Jingjing Xu, Jinbo Wu, Shunheng Gao, Zhiping Wang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10599. (IF 1.785)
700. Yang Kang, Minghui Bai, Liling Deng, Linbo Fan, Xing Wang
Iran J Public Health. doi: 10.18502/ijph.v50i10.7497. (IF 1.291)
701. Zhihong Lu, Xiujuan Zhu, Yuhong Ye, Haidong Fu, Jianhua Mao
Cytotechnology. doi: 10.1007/s10616-021-00484-1. (IF 1.777)
702. Yu Lei, Jianfei Xu, Mengju Li, Ting Meng, Meihua Chen, Yongfeng Yang, Hongda Li, Tao Zhuang, Junli Zuo
Front Endocrinol (Lausanne). doi: 10.3389/fendo.2021.748216.
703. Hua-Chun Weng, Xin-Yu Lu, Yu-Peng Xu, Yi-Hong Wang, Dan Wang, Yi-Ling Feng, Zhang Chi, Xiao-Qing Yan, Chao-Sheng Lu, Hong-Wei Wang
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-021-00408-x. (IF 4.096)
704. Yifei Zhu, Lei Wen, Sheng Wang, Ka Zhang, Yue Cui, Chi Zhang, Lei Feng, Fan Yu, Yongquan Chen, Ruxing Wang, Xin Ma
Cardiovasc Res. doi: 10.1093/cvr/cvaa296. (IF 8.168)
705. Jing Zhang, Yaozhen Chen, Dandan Yin, Fan Feng, Qunxing An, Zhixin Liu, Ning An, Jinmei Xu, Jing Yi, Shunli Gu, Wen Yin, Yazhou Wang, Xingbin Hu
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-021-02640-y. (IF 5.116)
706. Yuan Bian, Wenqiang Cai, Hongying Lu, Shuhong Tang, Keqin Yang, Yan Tan
Open Med (Wars). doi: 10.1515/med-2021-0357.
707. Kun Zhang, Ran Liu, Jingruo Zhang, Xifang Wei, Yuan Gao, Wen Ma, Yijing Li, Wa Cai, Weidong Shen
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2021/2146001.
708. Xuan Gu, Yong-Yue Han, Chong-Yang Yang, Hui-Min Ji, Yue-Jiao Lan, Yu-Qian Bi, Cheng Zheng, Jiao Qu, Ming-Han Cheng, Jian Gao
Pharmacol Res. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105844. (IF 5.893)
709. Xue Fen Jing, Mei Ying Ren, Yong Shun Fan, Yu Hua Fu, Cui Feng Wang
Cell J. doi: 10.22074/cellj.2021.7872. (IF 1.983)
710. Shouzhu Xu, Jie Xu, Ting Hao, Yu Yan, Shihao Zhang, Aihong Li, Chuandao Shi, Qiling Liu, Jing Zhao
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12419. (IF 2.1)
711. Ying Xie, Ran Chen, Liujia Yan, Zhangjun Jia, Guangshu Liang, Qin Wang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12437. (IF 2.1)
712. Jian Guan, Jinru Weng, Qiaosheng Ren, Chunbin Zhang, Liantao Hu, Wenjun Deng, Shizhen Lu, Xinyu Dong, Weidong Li, Yue Li, Weiqun Wang
Biosci Rep. doi: 10.1042/BSR20212403.
713. Pengran Du, Shaolong Zhang, Shuli Li, Yuqi Yang, Pan Kang, Jiaxi Chen, Tianwen Gao, Chunying Li, Qian Zhang, Weigang Zhang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/1608586. (IF 5.076)
714. Chenchen Zhou, Yujia Cui, Yueyi Yang, Daimo Guo, Demao Zhang, Yi Fan, Xiaobing Li, Jing Zou, Jing Xie
Bone Res. doi: 10.1038/s41413-021-00173-x.
715. Weihong Xu, Lu Ye, Huaxiang Wu
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.1988372. (IF 2.205)
716. Zhiqun Li, Xiaoliu Zhou, Jiajun Huang, Zhencai Xu, Chengliang Xing, Junwei Yang, Xuejun Zhou
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.1995102. (IF 2.205)
717. Xianjun Wang, Baocheng Yang, Yuyu Li, Jiye Luo, Yanli Wang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12473. (IF 2.1)
718. Dingxi Li, Mengli Zhang, Hongtu Chao
Inflamm Res. doi: 10.1007/s00011-021-01495-6. (IF 3.174)
719. Xu Li, Xin Zhang, Yajun Liu, Ruihan Pan, Xiaolong Liang, Lifa Huang, Chao Yang
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2021.101651. (IF 1.837)
720. Zhongshi Hong, Zhichuan Chen, Jianpeng Pan, Zesheng Shi, Chunxiao Wang, Chengzhi Qiu
J Oncol. doi: 10.1155/2022/7007718. (IF 2.206)
721. C Jia, Z Zhang, J Wang, Z Nie
Hum Exp Toxicol. doi: 10.1177/09603271221074334. (IF 2.067)
722. Lu Jiang, Chunhua Chi, Fang Yuan, Meiqi Lu, Dongqing Hu, Lin Wang, Xiaoming Liu
Chin Med. doi: 10.1186/s13020-022-00599-3.
724. Gui-Feng Su, Ze-Xiu Huang, Deng-Liang Huang, Peng-Xiao Chen, Yao Wang, Yi-Fei Wang
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2022.8294. (IF 3.417)
725. Jing Lv, Shibing Zhu, Huiping Chen, Ying Xu, Qingyu Su, Guofen Yu, Wei Ma
Drug Dev Res. doi: 10.1002/ddr.21873.
726. Damin Yun, Liwei Zhou, Jie Shi, Xinyao Li, Xiaolong Wu, Fei Sun
PeerJ. doi: 10.7717/peerj.13532. (IF 2.379)
727. Shiyu Hu, Yang Gao, Rifeng Gao, Yiwen Wang, Yanan Qu, Ji'e Yang, Xiang Wei, Feng Zhang, Junbo Ge
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2022.108658. (IF 3.943)
728. Xin Huang, Yiran Liu, Hong Shen, Tingting Fu, Yan Guo, Sainan Qiu
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2022.108706. (IF 3.943)
729. Li Ma, Min Huang, Xiaohua Liao, Xiyu Cai, Qiang Wu
Genes (Basel). doi: 10.3390/genes13081458.
730. Wang Chang, Qing Chang, Haodong Lu, Yanbing Li, Chunyou Chen
Mol Biotechnol. doi: 10.1007/s12033-022-00473-5. (IF 2.022)
731. Shuyun Yan, Meng Zhang, Guimei Yang, Yumei Sun, Dongmei Ai
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2022/2938015. (IF 2.276)
732. Mao-Xu Ge, Yi-Kang Shi, Dong Liu
Exp Biol Med (Maywood). doi: 10.1177/15353702221099460.
733. Lei Wang, Min Li, Cuiping Zhu, Aiping Qin, Jinchun Wang, Xianni Wei
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-022-03672-3. (IF 3.038)
734. Hua Han, Xiaofeng Xu
Cancer Biother Radiopharm. doi: 10.1089/cbr.2020.4184.
735. Hua Chang, Xue Zhang, Baixue Li, Xiangkai Meng
Cancer Biother Radiopharm. doi: 10.1089/cbr.2020.4394.
736. Shicheng Sun, Changfa Guo, Taihong Gao, Dengzhen Ma, Xiangsheng Su, Qi Pang, Rui Zhang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/7862430. (IF 5.076)