EMSA探针-NF-κB (1.75μM)
收藏
产品编号 GS056
数量
¥ 195.00
产品包装:
60μl
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

      EMSA探针-NF-κB是用于EMSA(也称gel shift)研究的NF-κB consensus oligonucleotide。这个双链寡核苷酸含有公认的NF-κB结合位点,可以用作EMSA研究时的探针。
      NF-κB consensus oligo的序列如下:
      5'-AGT TGA GGG GAC TTT CCC AGG C-3'
      3'-TCA ACT CCC CTG AAA GGG TCC G-5'
      本EMSA探针可以使用T4 Polynucleotide Kinase在[γ-32P]ATP存在的情况下进行标记,也可以用于生物素标记。
      一个包装的探针可以进行约30个同位素标记探针的反应,每次标记的探针可以测定约100个样品;或约可以进行20个生物素标记探针反应。如果作为未标记的探针用于同位素标记探针的冷竞争(cold competition),可以进行30-60个冷竞争反应。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
GS056 EMSA探针-NF-κB(1.75μM) 60μl
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
避免加热到40℃以上,温度过高会导致双链DNA探针解聚成单链。而单链无法用于EMSA研究。
对于EMSA的详细操作可以参考我们的EMSA试剂盒的使用说明
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

使用说明:
1. 用于EMSA探针的标记,可以参考如下反应体系:

待标记探针(1.75μM)

2μl

T4 Polynucleotide Kinase 10X Buffer

1μl

Nuclease-Free Water

5μl

[γ-32P]ATP(3,000Ci/mmol at 10mCi/ml)

1μl

T4 Polynucleotide Kinase (5-10u/μl)

1μl

总体积

10μl
2. 如果用于生物素标记,具体方法和步骤可以参考碧云天的EMSA探针生物素标记试剂盒(GS008)
3. 如果用于冷竞争,没有标记的探针的用量应该是标记探针的用量的50-100倍。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Sun XG, Fu XQ, Cai HB, Liu Q, Li CH, Liu YW, Li YJ, Liu ZF, Song YH, Lv ZP.
Phytother Res . 2011 Jul;25(7):1087-94. (IF 4.087)
3. Xie X, Peng J, Huang K, Huang J, Shen X, Liu P, Huang H.
Mol Cell Endocrinol . 2012 Oct 15;362(1-2):183-93. (IF 3.871)
4. Sun J, Fan L, Li M, Zhang Y, Cheng N.
《中德临床肿瘤学杂志》 . 2013 April; 12( 4):181-7.
6. Guan H, Zhao L, Cao H, Chen A, Xiao J.
FASEB J . 2015 Mar;29(3):1092-101. (IF 4.966)
7. Zheng Y, Liu X, Guo SW.
Hum Reprod .2015 May;27(5):969-77. (IF 5.733)
8. Guan H, Mi B, Li Y, Wu W, Tan P, Fang Z, Li J, Zhang Y, Li F.
Cell Signal . 2015 May;27(5):969-77. (IF 3.968)
9. Shan X, Tian LL, Zhang YM, Wang XQ, Yan Q, Liu JW.
Int J Oncol . 2015 Aug;47(2):701-9. (IF 3.899)
10. Tan P, Guan H, Xie L, Mi B, Fang Z, Li J, Li F.
SCI REP-UK . 2015 Nov 16;5:16835. (IF 3.998)
11. Xu Y, Gao AM, Ji LJ, Li X, Zhong LL, Li HL, Zheng DH.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2016;38(1):229-36. (IF 5.5)
12. Jiang X, Li Z, Jiang S, Tong X, Zou X, Wang W, Zhang Z, Wu L, Tian D.
Int J Mol Med . 2016 Mar;37(3):773-80. (IF 3.098)
13. Zhang Y, Wu J, Ying S, Chen G, Wu B, Xu T, Liu Z, Liu X, Huang L, Shan X, Dai Y, Liang G.
SCI REP-UK . 2016 Apr 27;6:25130. (IF 3.998)
14. Liu JS, Wei XD, Lu ZB, Xie P, Zhou HL, Chen YY, Ma JM, Yu LZ.
ONCOTARGET . 2016 Apr 19;7(16):21222-34. (IF 5.168)
16. Liu C, Guan H, Cai C, Li F, Xiao J.
Exp Cell Res . 2017 Mar 15;352(2):293-303. (IF 3.383)
17. Zhou J, Ma X, Shi M, Chen C, Sun Y, Li J, Xiong Y, Chen J, Li F.
Phytomedicine . 2017 Jul 15;31:18-31. (IF 4.268)
18. Zhao L, Cai C, Wang J, Zhao L, Li W, Liu C, Guan H, Zhu Y, Xiao J.
Front Pharmacol . 2017 Dec 19;8:928. (IF 4.225)
19. Chong Geng,Xiao Li,Yanni Li,Shuailing Song,Chunhui Wang
EUR J GASTROEN HEPAT. doi: 10.1111/jgh.15012. (IF 2.251)
20. Jiansheng Li,Yanqin Qin,Yulong Chen,Peng Zhao,Xuefang Liu,Haoran Dong,Wanchun Zheng,Suxiang Feng,Xiaoning Mao,Congcong Li
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9204. (IF 1.785)
21. Heling Yu,Hengyong Xu,Chaoyang Yan,Shiliang Zhu,Xi Lan,Yuxiang Lu,Qijian He,Huadong Yin,Qing Zhu,Xiaoling Zhao,Diyan Li,Yiping Liu,Yan Wang
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.587889. (IF 5.201)