pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白)
收藏
产品编号 D2624-100μg
数量
¥ 1169.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-C-DsRed是碧云天自行研发的哺乳动物细胞表达质粒,用于表达C端含DsRed (Discosoma sp. red fluorescent protein,香菇珊瑚红色荧光蛋白)标签的融合蛋白。该质粒含有CMV启动子,可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达。在多克隆位点的后面有一个DsRed的完整编码序列,因此在多克隆位点根据阅读框插入目的基因就可以表达C端含有DsRed标签的融合蛋白。利用DsRed的荧光特性可以比较容易地观察融合蛋白的表达水平和细胞内定位,也可以利用DsRed抗体来检测或免疫沉淀融合蛋白。DsRed与GFP没有序列同源性,不能使用GFP抗体检测DsRed。该质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-C-DsRed质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
Multiple cloning site 651-740
DsRed 741-1419
T7 promoter and T7 primer binding site 1478-1499
SV40 polyA signal 1511-1894
f1 origin of ss-DNA replication 2032-2338
bla promoter 2363-2487
SV40 promoter 2507-2845
Neomycin/kanamycin resistance ORF 2869-3661
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 3662-4130
pUC origin 4259-4926

pCMV-C-DsRed质粒(4969bp)的图谱如下:

pCMV-C-DsRed质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2624 pCMV-C-DsRed.pdf

pCMV-C-DsRed中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-C-DsRed)包括:

AclI AflII AgeI AscI AsiSI BaeI BbvCI
BcgI BlpI BmgBI Bpu10I BsiWI BsmBI BspEI
BspQI BssHII BstZ17I EarI EcoNI FseI NruI
PmeI PmlI PpuMI PshAI PspXI SapI ScaI
SgrAI SpeI SwaI XcmI XmnI

pCMV-C-DsRed中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-C-DsRed once)包括:

NdeI CA`TA,TG 240 BbsI GAAGACNN`NNNN, 1161
SnaBI TAC|GTA 346 BsrGI T`GTAC,A 1279
CspCI ,NN`(N)11CAA(N)5GTGG(N)10,NN` 380 PflMI CCAN,NNN`NTGG 1319
NheI G`CTAG,C 597 PspOMI G`GGCC,C 1420
BmtI G,CTAG`C 597 ApaI G,GGCC`C 1420
SacI G,AGCT`C 651 PvuI GCAGTG,NN` 1500
Eco53kI GAG|CTC 653 BclI T`GATC,A 1656
BstXI CCAN,NNNN`NTGG 659 MfeI C`AATT,G 1749
SacII CC,GC`GG 660 HpaI GTT|AAC 1762
NotI GC`GGCC,GC 668 BtsI GCAGTG,NN` 1836
TspMI C`CCGG,G 680 MluI A`CGCG,T 1885
XmaI C`CCGG,G 680 SfiI GGCCN,NNN`NGGCC 2771
SmaI CCC|GGG 682 ClaI AT`CG,AT 2839
SrfI GCCC|GGGC 682 BspDI AT`CG,AT 2839
BamHI G`GATC,C 687 KasI G`GCGC,C 2998
HindIII A`AGCT,T 693 NarI GG`CG,CC 2999
EcoRI G`AATT,C 705 PluTI G,GCGC`C 2998
EcoRV GAT|ATC 713 SfoI GGC|GCC 3000
SalI G`TCGA,C 717 MscI TGG|CCA 3081
AccI GT`MK,AC 718 Tth111I GACN`N,NGTC 3117
XhoI C`TCGA,G 729 PflFI GACN`N,NGTC 3117
PaeR7I C`TCGA,G 729 BsrDI GCAATG,NN` 3230
XbaI T`CTAG,A 735 RsrII CG`GWC,CG 3515
BstEII G`GTNAC,C 881 BstBI TT`CG,AA 3681
AhdI GACNN,N`NNGTC 919 BsaI GGTCTCN`NNNN, 3988
AfeI AGC|GCT 1023 ApaLI G`TGCA,C 4603
SbfI CC,TGCA`GG 1077 PciI A`CATG,T 4917

pCMV-C-DsRed质粒中推荐使用的测序引物序列如下:
T3 primer (620-639): 5′-AATTAACCCTCACTAAAGGG-3
C-DsRed primer (852-873): 5′- TGGCGGTCTGGGTGCCCTCGTA -3′
pCMV-C-DsRed的全序列信息:D2624 pCMV-C-DsRed-seq.txt
pCMV-C-DsRed质粒转染细胞后的表达效果请参考图1。


图1. pCMV-C-DsRed质粒转染细胞后的表达效果图。左侧为明场照片,右侧为荧光照片。

包装清单

产品编号 产品名称 包装
D2624-1μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2624-100μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-C-DsRed质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,构建的质粒可以用常规方法转染细胞。
相关产品:

产品编号 产品名称 包装
D2602-1μg pCMV-Blank 1μg
D2602-100μg pCMV-Blank 100μg
D2621-1μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2621-100μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2623-1μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2623-100μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2624-1μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2624-100μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2626-1μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2626-100μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2628-1μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2628-100μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2630-1μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2630-100μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2632-1μg pCMV-C-Flag 1μg
D2632-100μg pCMV-C-Flag 100μg
D2639-1μg pCMV-C-HA 1μg
D2639-100μg pCMV-C-HA 100μg
D2650-1μg pCMV-C-His 1μg
D2650-100μg pCMV-C-His 100μg
D2672-1μg pCMV-C-Myc 1μg
D2672-100μg pCMV-C-Myc 100μg
D2701-1μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2701-100μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2703-1μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2703-100μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2705-1μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2705-100μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2707-1μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2707-100μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2711-1μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2711-100μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2716-1μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2716-100μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2722-1μg pCMV-N-Flag 1μg
D2722-100μg pCMV-N-Flag 100μg
D2733-1μg pCMV-N-HA 1μg
D2733-100μg pCMV-N-HA 100μg
D2737-1μg pCMV-N-His 1μg
D2737-100μg pCMV-N-His 100μg
D2756-1μg pCMV-N-Myc 1μg
D2756-100μg pCMV-N-Myc 100μg
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Lin S, Zhang Z, Xie T, Hu B, Ruan Z, Zhang L, Li C, Li C, Luo W, Nie Q, Zhang X
RNA Biol. 16(5):626-638. (IF 5.35)
3. Tan Y, Jin Y, Wang Q, Huang J, Wu X, Ren Z
Cells. 8(10). pii: E1241. (IF 4.366)