Poly-D-lysine溶液
收藏
产品编号 C0312
数量
¥ 120.00
产品包装:
2mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Poly-D-lysine的中文名为多聚赖氨酸,简称PDL。本Poly-D-lysine为Poly-D- lysine hydrobromide,分子式为D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys·xHBr,分子量为150,000-300,000,CAS Number 27964-99-4。
本产品为已经配制好的Poly-D-lysine溶液,并经过滤除菌处理,可以直接稀释后用于细胞或组织培养方面的实验。
分子量大于70,000的多聚赖氨酸可以用于促进细胞贴壁生长,本产品可以用于促进细胞的贴壁生长。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0312 Poly-D-lysine溶液(5mg/ml) 0.4ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
Poly-D-lysine和Poly-L-lysine都可以用于促进细胞的贴壁生长。Poly-L-lysine可以被某些细胞所消化并吸收,摄入过多的Poly-L-lysine会产生一定的细胞毒性。如果遇到Poly-L-lysine有细胞毒性的情况,可以考虑选购Poly-D-lysine。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


使用说明:
1. 根据实验需要把本Poly-D-lysine溶液稀释至适当浓度溶液后即可使用。不同的细胞,多聚赖氨酸铺被(Coating)的时间和浓度,甚至稀释液的选择有所不同,请自行参考相关文献进行适当的铺被。
2. 多聚赖氨酸用于细胞培养时,较为常用的铺被(Coating)浓度为0.1mg/ml,即可以把本产品稀释50倍后使用。铺被至少5分钟,有些实验需要铺被1-2小时,有些情况则需要铺被过夜。随后吸除多聚赖氨酸溶液,干燥培养器皿,至肉眼观察完全干燥。通风橱内吹风数分钟即可完成干燥,对于有些实验则需要干燥2小时或更长时间。干燥时间较长通常会更加有利于后续的细胞粘附。随后即可直接进行细胞培养,也可以用水、PBS或培养液等适当溶液润洗后再进行细胞培养。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Xianteng Wang, Xiaolin Hu, Wanlu Song, Hui Xu, Zhengtao Xiao, Rongyao Huang, Qingran Bai, Fan Zhang, Yongzhen Chen, Yu Liu, Jianhuo Fang, Xin Li, Qin Shen, Haitao Zhao, Xuerui Yang
Cell Res. doi: 10.1038/s41422-020-00458-6. (IF 20.507)
2. Wu Y, Zhao W, Liu Y, Tan X, Li X, Zou Q, Xiao Z, Xu H, Wang Y, Yang X
EMBO J 2018 Dec 3;37(23). pii: e99017. (IF 9.889)
3. iang S, Li C, Zhang C, Chen Y, Xu L, Bao C, Wang X, Liu G, Zhang F, Cui D.
Theranostics 2015 Jun 1;5(9):970-84. (IF 8.579)
4. Li H, Wang C, He T, Zhao T, Chen YY, Shen YL, Zhang X, Wang LL
Theranostics. 9(7):2017-2035. (IF 8.579)
5. Yiliang Wang, Weisheng Luo, Lianzhou Huang, Ji Xiao, Xiaowei Song, Feng Li, Yuying Ma, Xiaohui Wang, Fujun Jin, Ping Liu, Yexuan Zhu, Kaio Kitazato, Yifei Wang, Zhe Ren
Theranostics. doi: 10.7150/thno.64880. (IF 8.579)
6. Zhang M, Wang Y, Geng J, Zhou S, Xiao B
Cell Rep. 26(6):1419-1431.e4. (IF 8.109)
7. Wang J, Fan B, Wei Y, Suo X, Ding Y .
Lab Chip 2016 Jan 21;16(2):360-7. (IF 6.774)
8. Zhen Wang, Chenghui Yang, Lili Li, Xiaoyan Jin, Zhigang Zhang, Haiyan Zheng, Jun Pan, Liyun Shi, Zhou Jiang, Ke Su, Baizhou Li, Xuan Shao, Fuming Qiu, Jun Yan, Jian Huang
Oncogenesis. doi: 10.1038/s41389-020-00267-x. (IF 6.119)
9. Huang-Ming Cao, Xiao-Ping Ye, Jun-Hua Ma, He Jiang, Sheng-Xian Li, Rong-Ying Li, Xue-Song Li, Cui-Cui Guo, Zhi-Quan Wang, Ming Zhan, Chun-Lin Zuo, Chun-Ming Pan,
EBioMedicine 2015;2(11):1718-1724. (IF 5.736)
10. Yu Y, Li J, Zhu X, Tang X, Bao Y, Sun X, Huang Y, Tian F, Liu X, Yang L.
INT J NANOMED 2017 Mar 13;12:1969-1983. (IF 5.115)
11. Ou-Yang L, Liu Y, Wang BY, Cao P, Zhang JJ, Huang YY, Shen Y, Lyu JX.
Acta Pharmacol Sin 2017 Sep 21. (IF 5.064)
12. Liu Y, Chen S, Li W, Du H, Zhu W.
TOXICOL MECH METHOD 2012 Nov;22(9):721-5. (IF 2.295)
14. Chen D, Zou J, Zong Y, Meng H, An G, Yang L.
IMMUNOPHARM IMMUNOT 2016 Jun;38(3):175-83. (IF 2.352)
16. Hanxu Ji, Kai Xi, Qiuhong Zhang and Xudong Jia.
RSC Adv , 2017, 7, 24331-24337. (IF 3.119)
17. Wang D, Zhao L, Zheng H, Dong M, Pan L, Zhang X, Zhang H, Gao H.
Mol Neurobiol 2017 Jan 16. (IF 4.5)
18. Chen G, Shen Y, Li X, Jiang Q, Cheng S, Gu Y, Liu L, Cao Y.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2017 Mar;50:103-110. (IF 3.152)
19. Li J, Chen S, Zhao Z, Luo Y, Hou Y, Li H, He L, Zhou L, Wu W.
Front Cell Neurosci 2017 Nov 29;11:381. (IF 3.921)
20. Xiong Z, Zhao S, Yan X
JOVE-J VIS EXP. (143). (IF 1.163)
21. Liu C, Wu P, Zhu H, Grieco P, Yu R, Gao X, Wu G, Wang D, Xu H, Qi W
Molecules. 24(2). pii: E337. (IF 3.267)
22. Wang S, Liu S, Xu L, Zhu X, Liu W, Tian L, Chen Y, Wang Y, Nagendra BVP, Jia S, Liang L, Huo FQ
Mol Pain. 15:1744806919857297. (IF 2.696)
23. Chen S, Hou Y, Zhao Z, Luo Y, Lv S, Wang Q, Li J, He L, Zhou L, Wu W
Neuroscience. 404:510-518. (IF 3.056)
24. Yin P, Wang S, Wei Y, Wang X, Zhang J, Yin X, Feng J, Zhu M
J Alzheimers Dis. 73(2):503-515. (IF 3.909)
25. Liang L, Zhang J, Tian L, Wang S, Xu L, Wang Y, Guo-Shuai Q, Dong Y, Chen Y, Jia H, Yang X, Yuan C
Mol Pain. 16:1744806919900814. (IF 2.696)
26. Jixian Luo, Junting Wang, Huiguang Zheng, Lan Wang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2020.01512. (IF 4.848)
27. Wenbin Kang, Dihan Lu, Xiaoyu Yang, Wudi Ma, Xi Chen, Keyu Chen, Xuanxian Xu, Xue Zhou, Lihua Zhou, Xia Feng
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-020-03028-9. (IF 3.038)
28. Mingzhu Jin, Yujing Zhang, Yuanyuan Bian, Ruiqun Qi, Xinghua Gao
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/7134719. (IF 2.276)
29. Shi-Yu Deng, Xue-Chun Tang, Yue-Chen Chang, Zhen-Zhen Xu, Qin-Yi Chen, Nan Cao, Liang-Jing-Yuan Kong, Yang Wang, Ke-Tao Ma, Li Li, Jun-Qiang Si
Front Cell Neurosci. doi: 10.3389/fncel.2021.665596. (IF 3.921)
30. Jixian Luo, Huiguang Zheng, Sen Wang, Dingyun Li, Wenli Ma, Lan Wang, M James C Crabbe
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). doi: 10.1093/abbs/gmab117.