DEPC水(DNase、RNase free)
收藏
产品编号 R0022
数量
¥ 86.00
产品包装:
100ml 500ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的DEPC水,即DEPC-treated Water,是用DEPC(diethypyrocarbonate,焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的Milli-Q纯水。经检测不含RNase、DNase和proteinase。
DEPC水可以用于RNA沉淀的溶解,含有RNA的各种反应体系如反转录、siRNA的退火等,以及其它各种要求无RNase、DNase和proteinase的反应体系。
DEPC水不同于DEPC。DEPC水是使用DEPC处理过的水,基本上不含DEPC,99.99%以上是水。如需购买用于去除RNA酶的DEPC,可以选购碧云天的DEPC(ST036)

包装清单:

产品编号 产品名称 包装
R0022 DEPC水(DNase、RNase free) 500ml
- 说明书 1份

保存条件:
室温保存,一年有效。
注意事项:
如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
手上通常有RNase,必须戴一次性手套操作,以防RNase污染。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
R0021 DEPC水(DNase、RNase free) 100ml
R0022 DEPC水(DNase、RNase free) 500ml
ST036 DEPC 10g

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Zheng Y, Liang W, Yuan Y, Xiong C, Xie S, Wang H, Chai Y, Yuan R.
Biosens Bioelectron. . 2016 Jul 15;81:423-30. (IF 10.257)
3. Zheng X, Pang X, Yang P, Wan X, Wei Y, Guo Q, Zhang Q, Jiang X.
Acta Biomater. . 2017 Feb;49:388-401. (IF 7.242)
4. Zheng X, Pang X, Yang P, Wan X, Wei Y, Guo Q, Zhang Q, Jiang X.
Acta Biomater. . 2017 Feb;49:388-401. (IF 7.242)
7. Han B,Zhang Y,Zhang Y,Bai Y,Chen X,Huang R,Wu F,Leng S,Chao J,Zhang JH,Hu G,Yao H
Autophagy. . 2018;14(7):1164-1184. (IF 9.77)
8. Guo S, Meng XW, Yang XS, Liu XF, Ou-Yang CH, Liu C.
Acta Pharmacol Sin. 2018 Feb;39(2):195-204. (IF 5.064)
9. Guo S,Meng XW,Yang XS,Liu XF,Ou-Yang CH,Liu C
Acta Pharmacol Sin. . 2018 Feb;39(2):195-204. (IF 5.064)
11. Kang Q,Zou H,Zhou L,Liu LX,Cai JB,Xie N,Li WH,Zhang C,Shi WH,Wang LM,Zhang WH,Zhu H,Wang SF,Zhang XW
Int J Oncol. . 2018 Jul;53(1):286-296. (IF 3.899)
12. Wang P,Chen Y,Wang L,Wu Y,Wang L,Wu Y,Gong Z
Eur J Cancer Prev. . 2018 Jul 16. (IF 2.413)
13. Pan SC,Cui HH,Qiu CG
EUR REV MED PHARMACO. . 2018 Oct;22(20):6983-6990. (IF 3.024)
14. Zhang YQ,Chen Y,Ding YM,Yu TH
EUR REV MED PHARMACO. . 2018 Oct;22(19):6551-6559. (IF 3.024)
15. Cai Y,Dong ZY,Wang JY
EUR REV MED PHARMACO. . 2018 Nov;22(22):7742-7749. (IF 3.024)
16. Xu L,Yu QW,Fang SQ,Zheng YK,Qi JC
EUR REV MED PHARMACO. . 2018 Dec;22(23):8391-8398. (IF 3.024)
17. Yu C,Zhang X,Sun X,Long C,Sun F,Liu J,Li X,Lee RJ,Liu N,Li Y,Teng L
INT J PHARMACOL. . 2018 Dec 1;552(1-2):148-153. (IF 0.692)
19. Yu XY,Tian JR,Yang D,Tan HR
EUR REV MED PHARMACO. 23(12):5293-5300. (IF 3.024)
20. Xu Y,Wu X,Wang S,Yang C,Li Y,Cao Y
J BIOMED NANOTECHNOL. 15(12):2351-2362. (IF 5.068)
21. H-L Li,Y-H Liu,X-B Shang,Y Li,L Feng,D-L Qi
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202002_20380. (IF 3.024)
22. H-B Zhang,B Shen,Z-C Ma,Y-Y Xu,Y-L Lou,M Chen
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202004_21010. (IF 3.024)
23. Xueru Li,Yu Leng,Xiangji Li,Yawei Wang,Peng Luo,Chi Zhang,Ziwen Wang,Xiaofeng Yue,Chongxing Shen,Long Chen,Zujuan Liu,Chunmeng Shi,Lin Xie
AGING-US. doi: 10.18632/aging.102997. (IF 4.831)
24. P Zhang,K Xiong,P Lv,Y-T Cui
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202005_21324. (IF 3.024)
25. Y-T Zhu,H Liu,X-Q Zhang,M-M Tang,J-Y Liu,G-Q Cao
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202005_21205. (IF 3.024)
26. M-L Zhang,T-T Zhao,W-W Du,Z-F Yang,W Peng,Z-J Cui
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202011_23599. (IF 3.024)
27. Feng Xiao,Weijian Fan,Xin Huang,Zebin Fang,Xiujue Zheng
J BUON. (IF 1.695)
28. M Zhang,J-Y Wang,L Li,G-M Li
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202012_24193. (IF 3.024)
29. Guo-Liang Bai,Kai-Li Hu,Yi Huan,Xing Wang,Lei Lei,Meng Zhang,Chun-Yan Guo,Hong-Sheng Chang,Li-Bo Zhao,Jing Liu,Zhu-Fang Shen,Xiao-Ling Wang,Xin Ni
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.596525. (IF 4.225)
30. S-H Li,Y-Y Zhang,Y-L Sun,H-J Zhao,Y Wang
EUR REV MED PHARMACO. doi: 10.26355/eurrev_202101_24398. (IF 3.024)