Triton X-100/曲拉通X-100
收藏
产品编号 ST795
数量
¥ 86.00
产品包装:
100ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

      Triton X-100中文名为曲拉通X-100,分子式为t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH,x=9-10,平均分子量为647。
      常用的非离子性去垢剂,进口分装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST795 Triton X-100/曲拉通X-100 100ml
说明书 
1份

保存条件:
      室温保存。
注意事项:
      本产品对人体有毒,操作时请特别小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Xin H, Sha X, Jiang X, Chen L, Law K, Gu J, Chen Y, Wang X, Fang X.
Biomaterials . 2012 Feb;33(5):1673-81. (IF 10.317)
2. Wang SJ, Liu WJ, Wu CJ, Ma FH, Ahmad S, Liu BR, Han L, Jiang XP, Zhang SJ, Yang LG.
Theriogenology . 2012 Oct 15;78(7):1517-26. (IF 2.094)
3. Zhou X, Tu J, Li Q, Kolosov VP, Perelman JM.
Transl Res . 2012 Dec;160(6):419-27. (IF 5.411)
4. Fei X, Jiang S, Zhang S, Li Y, Ge J, He B, Goldstein S, Ruiz G.
Cell Biochem Biophys . 2013 Nov;67(2):689-94. (IF 2.073)
5. Xiao YD, Huang YY, Wang HX, Wu Y, Leng Y, Liu M, Sun Q, Xia ZY.
Oxid Med Cell Longev . 2016;2016:2386068. (IF 5.076)
6. Hu J, Li G, Qu L, Li N, Liu W, Xia D, Hongdu B, Lin X, Xu C, Lou Y, He Q, Ma D, Chen Y.
Cell Death Dis . 2016 Aug 4;7(8):e2323. (IF 6.304)
8. Yuan Z, Li Y, Hu Y, You J, Higashisaka K, Nagano K, Tsutsumi Y, Gao J.
INT J PHARMACOL . 2016 Dec 30;515(1-2):644-56. (IF 0.692)
9. Chen J, Zhang L, Shu Y, Chen L, Zhu M, Yao S, Wang J, Wu J, Liang G, Wu H, Li W.
Biomed Res Int . 2017;2017:4751260. (IF 2.276)
11. Wang D, Ding X, Xue W, Zheng J, Tian X, Li Y, Wang X, Song H, Liu H, Luo X.
Int J Mol Med . 2017 Jan;39(1):167-173. (IF 3.098)
12. Li W, Wang Z, Zha L, Kong D, Liao G, Li H.
Oncol Rep . 2017 Jan;37(1):185-192. (IF 3.417)
13. Chen C, Yao C, Yang J, Luo D, Kong X, Chung SM, Lee IS.
COLLOID SURFACE B . 2017 Mar 1;151:156-164. (IF 4.389)
14. Fan YX, Liang ZX, Liu QZ, Xiao H, Li KB, Wu JZ.
Exp Ther Med . 2017 Mar;13(3):989-994. (IF 1.785)
15. Wang T, Ning K, Lu TX, Sun X, Jin L, Qi X, Jin J, Hua D.
Cancer Sci . 2017 Mar;108(3):448-454. (IF 4.966)
16. Hu G, Gong X, Wang L, Liu M, Liu Y, Fu X, Wang W, Zhang T, Wang X.
Mol Neurobiol . 2017 Apr;54(3):2361-2372. (IF 4.5)
18. Guo X, Xu S, Gao X1, Wang J, Xue H, Chen Z, Zhang J, Guo X, Qian M, Qiu W, Li G.
ONCOTARGET . 2017 Jun 27;8(46):80358-80372. (IF 5.168)
19. Xu Y, Leng K, Li Z, Zhang F, Zhong X, Kang P, Jiang X, Cui Y.
ONCOTARGET . 2017 Jul 22;8(39):65823-65835. (IF 5.168)
20. Guan J, Wei X, Qu S, Lv T, Fu Q, Yuan Y.
Biochem Cell Biol . 2017 Aug;95(4):459-467. (IF 2.46)
21. Sun Y, Li Q, Zhang J, Chen Z, He Q, Liu X, Zhao N, Yin A, Huang H, He M, Cao L, Wang L.
Cell Signal . 2017 Aug;36:34-41. (IF 3.968)
22. Bailin N, Nan C, Peizhi L, Kun H, Xiwen Z, Guosheng R, Jianping G, Wenfeng Z.
ONCOTARGET . 2017 Aug 7;8(44):76783-76796. (IF 5.168)
23. Diao H, Liu B, Shi Y, Song C, Guo Z, Liu N, Song X, Lu Y, Lin X, Li Z.
BIOSCI BIOTECH BIOCH . 2017 Sep;81(9):1712-1720. (IF 1.516)
25. Yang J, Yang Z, Wang X, Sun M, Wang Y, Wang X.
Neurosci Lett . 2017 Oct 17;659:124-132. (IF 2.274)
26. Wu B, Wang S, Qin G, Xie J, Tan G, Zhou J, Chen L.
J Mol Neurosci . 2017 Oct;63(2):131-141. (IF 2.678)
27. Wei C, Liu Z, Jiang F, Zeng B, Huang M, Yu D.
CELL PROLIFERAT . 2017 Oct;50(5). (IF 5.753)
29. Zhou W, Yuan X, Zhang L, Su B, Tian D, Li Y, Zhao J, Wang Y, Peng S.
ECOTOX ENVIRON SAFE . 2017 Nov;145:605-614. (IF 4.872)
30. Liu X, Shen H, Song S, Chen W, Zhang Z.
COLLOID SURFACE B . 2017 Nov 1;159:251-258. (IF 4.389)
31. Wang J, Huang X, Zhang K, Mao X, Ding X, Zeng Q, Bai S, Xuan Y, Peng H.
Metallomics . 2017 Nov 15;9(11):1562-1575. (IF 3.796)
32. Zhang W, Liu Y, Wu M, Zhu X, Wang T, He K, Li P, Wu X.
J Physiol Biochem . 2017 Nov;73(4):583-594. (IF 2.952)
38. Lu L,Li J,Le Y,Jiang H
Acta Histochem. 121(6):695-703. (IF 2.107)
39. Luo F,Wu L,Zhang Z,Zhu Z,Liu Z,Guo B,Li N,Ju J,Zhou Q,Li S,Yang X,Mak S,Han Y,Sun Y,Wang Y,Zhang G,Zhang Z
BRIT J PHARMACOL. 176(17):3318-3335. (IF 7.73)
40. Zhao M,Chen Q,Xu W,Wang H,Che Y,Wu M,Wang L,Lijuan C,Hao H
J Ethnopharmacol. 243:112093. (IF 3.69)