10% SDS
收藏
产品编号 ST628
数量
¥ 36.00
产品包装:
100ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      SDS即Sodium dodecyl sulfate,中文名为十二烷基磺酸钠,也称十二烷基硫酸钠。
      常用生化试剂,用途广泛,进口试剂配制,可以用于SDS-PAGE、细菌碱裂解等。
      10% SDS为100毫升溶液中含有10克SDS,该溶液用水配制。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST628 10% SDS 100ml
说明书 
1份

保存条件:
      室温保存。
注意事项:
      本产品对人体有刺激性,操作时请小心,并注意适当防护以避免直接接触人体或吸入体内。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Liu PS, Chen Q, Wu SS, Shen J, Lin SC.
Journal of Membrane Science 2009 Oct 12;10(10):2809-16. (IF 7.015)
2. Wang K, Jiang Z, Webster KA, Chen J, Hu H, Zhou Y, Zhao J, Wang L, Wang Y, Zhong Z, Ni C, Li Q, Xiang C, Zhang L, Wu R, Zhu W, Yu H, Hu X, Wang J.
STEM CELL TRANSL MED 2017 Jan;6(1):209-222. (IF 6.429)
3. Chen J, Zhao H, Ma X, Zhang Y, Lu S, Wang Y, Zong C, Qin D, Wang Y, Yingfeng Yang Y, Wang X, Liu Y.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2017;42(3):1165-1176. (IF 5.5)
4. Chen LF, FitzGibbon T, He JR, Yin ZQ.
Exp Neurol 2012 Apr;234(2):488-98. (IF 4.691)
5. Zeng F, Ni E, Wang S, Lv S, Cao C, Zhang H, Lv H, Chen X, Yan J, Luo F.
HYBRIDOMA  2012 Jun;31(3):209-13. (IF 0.244)
7. Xu D, Zhang T, Chen X, Zhou Q, Liu C, Deng Z, Zhang L, Ying C, Zhang W, Gu M.
TRANSPL P 2013 Mar;45(2):659-65. (IF 0.784)
8. Xie H, Liu F, Liu L, Dan J, Luo Y, Yi Y, Chen X, Li J.
Arch Dermatol Res 2013 Jul;305(5):397-406. (IF 2.339)
9. Wang Y, Ma L, Wang C, Sheng G, Feng L, Yin C.
Int J Mol Med 2015 Sep;36(3):627-32. (IF 3.098)
10. Chen X, Ye H, Li S, Jiao B, Wu J, Zeng P, Chen L.
PLoS One 2017 Feb 24;12(2):e0172744. (IF 2.74)
11. Chen L, Wang L, Yan J, Ma C, Lu J, Chen G, Chen S, Su F, Wang W, Su X.
Int J Oncol 2017 Feb;50(2):649-659. (IF 3.899)
12. Gao YC, Jia Y, Xiao DQ, Wang X, Dai YC, Yu SY, Chen C, Zhuang ZG, Fu XX, Zhang JA, Zheng BY, Chen ZH, Zhong JX, Chen ZQ, Xu JF.
Cytotechnology 2017 Apr;69(2):217-227. (IF 1.777)
13. Xu H, Wu F, Zhang H, Yang C, Li K, Wang H, Yang H, Liu Y, Ding B, Tan Y, Yuan M, Li Y, Dai Z.
Biochimie 2017 Jul;138:184-193. (IF 3.413)
14. Li Q, Han Y, Du J, Jin H, Zhang J, Niu M, Qin J.
Neurosci Res 2017 Aug 12. pii: S0168-0102(17)30301-2. (IF 2.645)
16. Shu H, Chi J, Li J, Zhang W, Lv W, Wang J, Deng Y, Hou X, Wang Y.
PLoS One 2017 Dec 11;12(12):e0189316. (IF 2.74)
17. Zhang Y, Li XX, Ma Y, Xu J, Zhao LN, Qian XF, Zhang XF, Shi JF, Han QZ.
SCI REP-UK 2017 Dec 4;7(1):16877. (IF 3.998)
18. Huang L, Wang Y, Jiang Y, Wu Y, Hu C, Ouyang H.
J Biochem 2018 Mar 1;163(3):243-251. (IF 2.476)