RNase A (100mg/ml)
收藏
产品编号 ST579
数量
¥ 389.00
产品包装:
0.5ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      Ribonuclease A,简称RNase A,中文名为核糖核酸酶A。用于消化RNA,进口分装,可直接使用。含微量DNase,在EDTA存在时,并且孵育温度不超过20℃时,检测不到很明显的DNase活性,可以用于质粒和基因组抽提等相关实验中去除RNA。 
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST579 RNase A (100mg/ml) 0.5ml
说明书 
1份

保存条件:
      -20℃保存。
注意事项:
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang L, Yu X, Wang C, Pan S, Liang B, Zhang Y, Chong X, Meng Y, Dong J, Zhao Y, Yang Y, Wang H, Gao J, Wei H, Zhao J, Wang H, Hu C, Xiao W, Li B.
ONCOTARGET 2017 May 16;8(32):52877-52888. (IF 5.168)
2. Li C, Zhu X, Chen S, Chen L, Zhao Y, Jiang Y, Gao S, Wang F, Liu Z, Fan R, Sun L, Zhou X.
ONCOTARGET 2017 Aug 7;8(39):65627-65641. (IF 5.168)
3. Ling C, Chen G, Chen G, Zhang Z, Cao B, Han K, Yin J, Chu A, Zhao Y, Mao X.
Int J Cancer 2012 Nov 15;131(10):2411-9. (IF 5.145)
4. Wu J, Zhou Z, Hu Y, Dong S.
J Genet Genomics 2012 Aug 20;39(8):375-84. (IF 5.065)
5. Wu G, Liu ZS, Qian Q, Jiang CQ.
武汉大学学报 2008 Jan;29(1):102-5.
6. Wang AH, Wei L, Chen L, Zhao SQ, Wu WL, Shen ZX, Li JM.
Ann Hematol 2011 Aug;90(8):917-31. (IF 2.904)
7. Zhao J, Yu H, Lin L, Tu J, Cai L, Chen Y, Zhong F, Lin C, He F, Yang P.
J Proteomics 2011 Dec 21;75(2):588-602. (IF 3.509)
8. Tu Z, Ma Y, Tian J, Li H, Akers W, Achilefu S, Gu Y.
J CANCER RES CLIN 2012 Jul;138(7):1091-103. (IF 3.656)
9. Zhen-Jun S, Yuan-Yuan Z, Ying-Ying F, Shao-Ju J, Jiao Y, Xiao-Wei Z, Jian C, Yao X, Li-Ming Z.
Biochem Pharmacol 2012 Aug 15;84(4):507-12. (IF 4.96)
10. Lai K, Jiang W, Tang JT, Wu Y, He B, Wang G, Gu Z.
RSC Adv 2012 Oct;33:13007-17. (IF 3.119)
11. Nie D, Huang K, Yin S, Li Y, Xie S, Ma L, Wang X, Wu Y, Xiao J.
LEUKEMIA LYMPHOMA 2012 Dec;53(12):2487-95. (IF 2.969)
13. Liang QL, Wang BR, Li ZY, Chen GQ, Zhou Y.
Arch Med Sci 2012 Dec 20;8(6):987-92. (IF 2.807)
14. Li Lv, Shen Y, Li M, Xu X, Li M, Guo S, Huang S.
BioMed Research International 2013;2013:507103. (IF 2.197)
15. Guo J, Wang J, Liang C, Yan J, Wang Y, Liu G, Jiang Z, Zhang L, Wang X, Wang Y, Zhou X, Liao H.
Stem Cell Res 2013 May 21;11(2):874-887. (IF 4.489)
16. Zhu J, Wan H, Xue C, Jiang T, Qian C, Zhang Y.
Brain Res 2013 Jul 3;1520:15-22. (IF 2.733)
17. Zhou R, Huang W, Yao Y, Wang Y, Li Z, Shao B, Zhong J, Tang M, Liang S, Zhao X, Tong A, Yang J.
Int J Oncol 2013 Aug;43(2):611-21. (IF 3.899)
18. Wang JJ, Liu YL, Sun YC, Ge W, Wang YY, Dyce PW, Hou R, Shen W.
PLoS One 2015 Sep 16;10(9):e0137712. (IF 2.74)
19. Jia Q, Tan C, Wang J, Zhang XQ, Zhu J, Luo H, Yang J, Westcott S, Broughton S, Moody D, Li C
BMC Genomics. 17(1):911. (IF 3.594)
20. Wang Q, You T, Fan H, Wang Y, Chu T, Poncz M, Zhu L.
Platelets 2017 Jan;28(1):82-89. (IF 3.378)
21. Yang B, Zhu W, Zheng Z, Chai R, Ji S, Ren G, Liu T, Liu Z, Song T, Li F, Liu S, Li G.
IN VITRO CELL DEV-AN 2017 Apr;53(4):354-362. (IF 1.665)
22. Wu Y, Zhu Y, Li S, Zeng M, Chu J, Hu P, Li J, Guo Q, Lv XB, Huang G.
Oncol Lett 2017 Apr;13(4):2805-2810. (IF 2.311)
23. Jiang R, Zhang C, Liu G, Gu R, Wu H.
J Cell Biochem 2017 Nov;118(11):3765-3774. (IF 4.237)
24. Shang M, Xu X, Zhang M, Yang H.
Exp Ther Med 2017 Nov;14(5):4687-4692. (IF 1.785)
25. Lin J, Chen Z, Huang Z, Chen F, Ye Z, Lin S, Wang W.
Exp Ther Med 2017 Nov;14(5):4194-4200. (IF 1.785)
26. Zhao X, Guo X, Yue W, Wang J, Yang J, Chen J.
Exp Ther Med 2017 Nov;14(5):4083-4090. (IF 1.785)
27. Li R, Zhang Z, Wang J, Huang Y, Sun W, Xie R, Hu F, Lei T.
Biomed Pharmacother 2017 Nov;95:771-779. (IF 4.545)
29. Chen HY, He LJ, Li SQ, Zhang YJ, Huang JH, Qin HX, Wang JL, Li QY, Yang DL
Molecules. 24(15). pii: E2722. (IF 3.267)