Proteinase K (20mg/ml)
收藏
产品编号 ST532
数量
¥ 61.00
产品包装:
0.2ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      ST532现已更改为ST533-0.2ml
      Proteinase K,中文名为蛋白酶K。不含DNase,不含RNase,进口分装,可直接使用。可以用于消化各种蛋白。用于各种常见的分子生物学、细胞生物学等相关实验,例如基因组DNA抽提、酶的消化去除等。 
      酶活力,>30U/mg。在37℃,以血红蛋白为底物,1分钟内可以产生相当于1微摩尔酪氨酸Folin阳性的氨基酸或多肽的蛋白酶K的量,定义为一个单位蛋白酶K酶活力。 
      在很宽的pH范围内有效,有效的pH范围为pH4.0-12.5,最佳pH范围为pH7.5-8.0。 
      蛋白酶K的最佳反应温度为65℃,但在65℃或更高的温度蛋白酶K自身的也非常迅速地降解。很多时候反应温度选择50-55℃。 
      在0.2-1%SDS或约10mM尿素存在的情况下,蛋白酶K显示更高的酶活性。蛋白酶K的常用工作浓度为0.05-1mg/ml,根据所用缓冲液是否含有SDS、尿素、pH是否适合、温度是否适合等因素确定具体的工作浓度。 
      常用浓度的EDTA、Triton X-100、Tween 20、Sarkosyl、盐酸胍对蛋白酶K的活力影响不大。
      如果需要把20mg/ml的蛋白酶K稀释成一定浓度,推荐用P0106 免疫染色洗涤液或10mM Tris-HCl pH7.4-7.8进行稀释。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST532 Proteinase K (20mg/ml) 0.2ml
说明书 
1份

保存条件:
      -20℃保存。
注意事项:
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhao L, Wang H, Huo K, Cui L, Zhang W, Ni H, Zhang Y, Wu Z, Chu PK.
Biomaterials 2011 Aug;32(24):5706-16. (IF 10.317)
2. Song LL, Cui Y, Yu SJ, Liu PG, He JF
J Cell Physiol. (IF 5.546)
3. Lu C, Jiang Q, Hu M, Tan C, Yu H, Hua Z.
ONCOTARGET 2017 Apr 10;8(31):51086-51095. (IF 5.168)
4. Luo Z, Liu H, Sun X, Guo R, Cui R, Ma X, Yan M.
PLoS One 2013;8(2):e55860. (IF 2.74)
5. Lu C, Jiang Q, Hu M, Tan C, Ji Y, Yu H, Hua Z.
Molecules 2013 Jun 10;18(6):6908-18. (IF 3.267)
6. Huang Y, Li P, Xia S, Zhuo Y, Wu L.
Exp Ther Med 2014 Feb;7(2):473-477. (IF 1.785)
7. Jiang L, He D, Yang D, Chen Z, Pan Q, Mao A, Cai Y, Li X, Xing H, Shi M, Chen Y, Bruce IC, Wang T, Jin L, Qi X, Hua D, Jin J, Ma X.
FEBS Lett 2014 May 29;588(11):2009-15. (IF 3.057)
9. Lu C, Jiang Q, Hu M, Tan C, Yu H, Hua Z.
Molecules 2015 Mar 17;20(3):4902-14. (IF 3.267)
10. Chen Y, Wang L, Zhu Y, Chen Z, Qi X, Jin L, Jin J, Hua D, Ma X.
Oncol Lett 2015 Dec;10(6):3742-8. (IF 2.311)
11. Meng YQ, Zhang LF, Liu DY, Liu LW, Zhang Y, Zhao MJ.
J Asian Nat Prod Res 2016;18(3):280-8. (IF 1.345)
12. Du Z, Li S, Liu L, Yang Q, Zhang H, Gao C.
Mol Med Rep 2016 Jan;13(1):1056. (IF 2.1)
13. Li Z, Wang S, Zhao W, Sun Z, Yan H, Zhu J.
Mol Med Rep 2016 Feb;13(2):1709-16. (IF 2.1)
14. Wu DP, Lin TY, Lv JY, Chen WY, Bai LR, Zhou Y, Huang JL, Zhong ZG.
EVID-BASED COMPL ALT 2017;2017:1456786. (IF 1.813)
15. Wang T, Ning K, Lu TX, Sun X, Jin L, Qi X, Jin J, Hua D.
Cancer Sci 2017 Mar;108(3):448-454. (IF 4.966)
16. Liu Y, Wang X, Jia Y, Liu Y.
Int J Mol Med 2017 Aug;40(2):357-366. (IF 3.098)
17. Dong W, Yang B, Wang L, Li B, Guo X, Zhang M, Jiang Z, Fu J, Pi J, Guan D, Zhao R
TOXICOL APPL PHARM . 346:28-36. (IF 3.616)
19. Xiong XY, Liu Y, Shan LT, Xu YQ, Liang J, Lai YH, Hsiao CD
BIOCHEM BIOPH RES CO. 505(2):516-522. (IF 2.985)
20. Sun X, Lu L, Liao X, Zhang L, Lin X, Luo X, Ma Q
Biol Trace Elem Res. 185(2):456-464. (IF 2.639)
21. Ye L, Wang X, Cai C, Zeng S, Bai J, Guo K, Fang M, Hu J, Liu H, Zhu L, Liu F, Wang D, Hu Y, Pan S, Li X, Lin L, Lin Z
Exp Neurol. 317:34-50. (IF 4.691)