Propidium Iodide/碘化丙啶
收藏
产品编号 ST511
数量
¥ 243.00
产品包装:
5mg 20mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      Propidium Iodide简称PI,中文名为碘化丙啶。分子式为C27H34I2N4,分子量为668.40,纯度>95%。
      进口分装,常用于细胞凋亡(apoptosis)或细胞坏死(necrosis)的检测,常用于流式细胞仪分析。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST511 Propidium Iodide/碘化丙啶 5mg
说明书 
1份

保存条件:
      4℃避光保存。
注意事项:
      本产品对人体有刺激性,操作时请小心,并注意适当防护以避免直接接触人体或吸入体内。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Qiyao Chai, Shanshan Yu, Yanzhao Zhong, Zhe Lu, Changgen Qiu, Yang Yu, Xinwen Zhang, Yong Zhang, Zehui Lei, Lihua Qiang, Bing-Xi Li, Yu Pang, Xiao-Bo Qiu, Jing Wang, Cui Hua Liu
Science. doi: 10.1126/science.abq0132. (IF 41.845)
2. Wang Y, Jiang XL, Peng SW, Guo XY, Shang GG, Chen JC, Wu Q, Chen GQ.
Biomaterials 2013 May;34(15):3737-46. (IF 10.317)
3. Yang F, Huang W, Li Y, Liu S, Jin M, Wang Y, Jia L, Gao Z.
Biomaterials 2013 Jul;34(22):5689-99. (IF 10.317)
4. Gao F, Xu T, Wang X, Zhong S, Chen S, Zhang M, Zhang X, Shen Y, Wang X, Xu C, Shen Z.
J EXP CLIN CANC RES 2017 May 18;36(1):70. (IF 7.068)
5. Hu Y, Zhang HR, Dong L, Xu MR, Zhang L, Ding WP, Zhang JQ, Lin J, Zhang YJ, Qiu BS, Wei PF, Wen LP
Nanoscale. 11(24):11789-11807. (IF 6.895)
6. Tao X, Xu L, Yin L, Han X, Qi Y, Xu Y, Song S, Zhao Y, Peng J.
Cell Death Dis 2017 Aug 10;8(8):e2989. (IF 6.304)
7. Liu Y, Sheng Z, Liu H, Wen D, He Q, Wang S, Shao W, Jiang RJ, An S, Sun Y, Bendena WG, Wang J, Gilbert LI, Wilson TG, Song Q, Li S.
Development 2009 Jun;136(12):2015-25. (IF 5.611)
8. Li DL, Liu JJ, Liu BH, Hu H, Sun L, Miao Y, Xu HF, Yu XJ, Ma X, Ren J, Zang WJ.
J Cell Physiol 2011 Apr;226(4):1052-9. (IF 5.546)
9. Chen X, Wu S, Tang L, Ma L, Wang F, Feng H, Meng J, Han Z
J Cell Physiol. 234(5):7301-7319. (IF 5.546)
10. Wang J, Zhang Y, Wei H, Zhang X, Wu Y, Gong A, Xia Y, Wang W, Xu M.
ONCOTARGET 2017 Apr 11;8(15):24978-24987. (IF 5.168)
11. Xu Y, Yao Y, Leng K, Li Z, Qin W, Zhong X, Kang P, Wan M, Jiang X, Cui Y.
ONCOTARGET 2017 Oct 16;8(56):96203-96214. (IF 5.168)
12. Zhang N, Zhang G, Liu N, Lin W, Ji S, Zheng M, Chen K, Liang X, Li G, Ma Y, Zhu J, Niu T, Li LL, Li J, Wei YQ, Yang SY.
ONCOTARGET 2017 Dec 1;8(67):111495-111507. (IF 5.168)
13. Cao X, Deng W, Wei Y, Su W, Yang Y, Wei Y, Yu J, Xu X.
INT J NANOMED 2011;6:3335-49. (IF 5.115)
14. Shu F, Chen J, Ma X, Fan Y, Yu L, Zheng W, Amrein MW, Xia T, Shi Y
Front Immunol. 9:1163. (IF 5.085)
15. Wu G, Liu ZS, Qian Q, Jiang CQ.
武汉大学学报 2008 Jan;29(1):102-105.
16. Meng LY, Liu HR, Shen Y, Yu YQ, Tao X.
ASIAN PAC J CANCER P  2011;12(12):3483-8. (IF 1.24)
17. Zhao Q, Xue Y, Wang JF, Li H, Long TT, Li Z, Wang YM, Dong P, Xue CH.
J SCI FOOD AGR 2012 Mar 15;92(4):965-74. (IF 2.614)
18. Tu Z, Ma Y, Tian J, Li H, Akers W, Achilefu S, Gu Y.
J CANCER RES CLIN 2012 Jul;138(7):1091-103. (IF 3.656)
19. Tu Z, Li H, Ma Y, Tang B, Tian J, Akers W, Achilefu S, Gu Y.
Mol Cell Biochem 2012 Jul;366(1-2):111-22. (IF 2.795)
20. Zhen-Jun S, Yuan-Yuan Z, Ying-Ying F, Shao-Ju J, Jiao Y, Xiao-Wei Z, Jian C, Yao X, Li-Ming Z.
Biochem Pharmacol 2012 Aug 15;84(4):507-12. (IF 4.96)
21. Zhou Z, Wan Y, Zhang Y, Wang Z, Jia R, Fan Y, Nie H, Ying S, Huang P, Wang F.
J Anim Sci 2012 Nov;90(11):3752-61. (IF 2.092)
22. Zhou S, Wu H, Zeng C, Xiong X, Tang S, Tang Z, Sun X.
FEBS Lett 2013 Jan 16;587(2):254-8. (IF 3.057)
23. Li Q, Zhou X, Shi Y, Li J, Zheng L, Cui L, Zhang J, Wang L, Han Z, Han Y, Fan D.
PLoS One 2013 Apr 30;8(4):e62363. (IF 2.74)
24. Hou Y, Chu M, Du FF, Lei JY, Chen Y, Zhu RY, Gong XH, Ma X, Jin J.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2013 Jun 14;435(4):640-5. (IF 2.985)
25. Zhou R, Huang W, Yao Y, Wang Y, Li Z, Shao B, Zhong J, Tang M, Liang S, Zhao X, Tong A, Yang J.
Int J Oncol 2013 Aug;43(2):611-21. (IF 3.899)
27. Nie C, Yang D, Liu N, Dong D, Xu J, Zhang J.
J Surg Res 2014 Jun 15;189(2):359-65. (IF 1.841)
28. Li R, Luo X, Li L, Peng Q, Yang Y, Zhao L, Ma M, Hou Z.
Biol Trace Elem Res 2016 Mar;170(1):152-64. (IF 2.639)
29. Zeng W, Dai H, Yan M, Cai X, Luo H, Ke M, Liu Z.
J Immunol Res 2017;2017:4302320. (IF 3.327)
30. Pan C, Liu J, Wang H, Song J, Tan L, Zhao H.
BMC Microbiol 2017 Feb 17;17(1):38. (IF 2.989)
31. Chen XF, Tang W, Lin WD, Liu ZY, Lu XX, Zhang B, Ye F, Liu ZM, Zou JJ, Liao WQ.
Am J Transl Res 2017 Feb 15;9(2):330-342. (IF 3.375)
32. Cheng L, Zhan B, Luo P, Wang B.
Mol Med Rep 2017 Mar;15(3):1387-1392. (IF 2.1)
33. Ding Y, Peng Y, Deng L, Fan J, Huang B.
J STEROID BIOCHEM 2017 Mar;167:67-77. (IF 3.813)
34. Chen H, Tang X, Zhou B, Xu N, Zhou Z, Fang K, Wang Y.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2017 Mar;50:76-82. (IF 3.152)
35. Wu Y, Zhu Y, Li S, Zeng M, Chu J, Hu P, Li J, Guo Q, Lv XB, Huang G.
Oncol Lett 2017 Apr;13(4):2805-2810. (IF 2.311)
36. Ming H, Fang L, Gao J, Li C, Ji Y, Shen Y, Hu Y, Li N, Chang J, Li W, Tan J.
AM J ROENTGENOL 2017 May;208(5):1116-1126. (IF 3.013)
37. Li Z, Jiang J, Tian L, Li X, Chen J, Li S, Li C, Yang Z.
PLoS One 2017 May 3;12(5):e0175407. (IF 2.74)
38. Lin H, Zhao L, Ma X, Wang BC, Deng XY, Cui M, Chen SF, Shao ZW.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 May 20;487(1):181-188. (IF 2.985)
39. Qian Q, Sun W, Zhu W, Liu Y, Ge A, Ma Y, Zhang Y, Zeng X, Huang M.
CANCER MED-US 2017 May;6(5):1036-1048. (IF 3.491)
40. Xing HY, Li B, Peng D, Wang CY, Wang GY, Li P, Le YY, Wang JM, Ye G, Chen JH.
PLoS One 2017 Jun 29;12(6):e0180076. (IF 2.74)
41. Deng X, Zhao Y, Wu X, Song G.
Biomed Pharmacother 2017 Jul;91:1160-1166. (IF 4.545)
42. Chu Y, Fan W, Guo W, Zhang Y, Wang L, Guo L, Duan X, Wei J, Xu G.
Oncol Rep 2017 Jul;38(1):343-351. (IF 3.417)
44. Wang TT, Shi ZQ, Hu LB, Xu XF, Han FX, Zhou LG, Chen J.
J AGR FOOD CHEM 2017 Aug 30;65(34):7396-7405. (IF 4.192)
45. Gao L, Chen B, Li J, Yang F, Cen X, Liao Z, Long X.
PLoS One. 2017 Aug 24;12(8):e0181346. (IF 2.74)
46. Shang QY, Wu CS, Gao HR.
Cancer Gene Ther 2017 Sep;24(9):367-372. (IF 4.534)
47. Wang J, Li D, Zhuang Y, Fu J, Li X, Shi Q, Ju X.
Oncol Lett 2017 Sep;14(3):3082-3088. (IF 2.311)
48. Gong Y, Lan H, Yu Z, Wang M, Wang S, Chen Y, Rao H, Li J, Sheng Z, Shao J.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Sep 16;491(2):522-529. (IF 2.985)
49. Jiang L, Xu G, Li Z, Zeng X, Li Z, Liu J, Mei L, Li X.
ONCOTARGETS THER 2017 Sep 25;10:4701-4709. (IF 3.337)
50. Qin JH, Wang K, Fu XL, Zhou PJ, Liu Z, Xu DD, Wang YF, Yang DP, Xie QL, Liu QY.
Oncol Rep 2017 Sep;38(3):1517-1524. (IF 3.417)
51. Jiang H, Wang X, Miao W, Wang B, Qiu Y.
APMIS 2017 Sep;125(9):773-780. (IF 2.406)
53. Yang J, Gao F, Xu X, Wang Y, Zhu S.
CLIN EXP PHARMACOL P  2017 Oct;44(10):1060-1068. (IF 2.092)
55. He J, Qi H, Chen F, Cao C.
Oncol Lett 2017 Nov;14(5):6097-6102. (IF 2.311)
56. Jiang R, Zhang C, Liu G, Gu R, Wu H.
J Cell Biochem 2017 Nov;118(11):3765-3774. (IF 4.237)
57. Shao X, Ma J, Jia S, Yang L, Wang W, Jin Z.
FRONT CELL INFECT MI 2017 Nov 13;7:472. (IF 4.123)
58. Li R, Zhang Z, Wang J, Huang Y, Sun W, Xie R, Hu F, Lei T.
Biomed Pharmacother 2017 Nov;95:771-779. (IF 4.545)
60. He LJ, Yang DL, Li SQ, Zhang YJ, Tang Y, Lei J, Frett B, Lin HK, Li HY, Chen ZZ, Xu ZG
BIOORG MED CHEM LETT. 26(14):3899-3908. (IF 2.572)
62. Zhao Y, Zhao R, Wu J, Wang Q, Pang K, Shi Q, Gao Q, Hu Y, Dong X, Zhang J, Sun J
Biofactors. 44(6):609-618. (IF 4.734)
63. Xu MR, Wei PF, Suo MZ, Hu Y, Ding W, Su L, Zhu YD, Song WJ, Tang GH, Zhang M, Li P
Biomed Res Int. 2019:6543230. (IF 2.276)
64. Zhuang L, Qu H, Cong J, Dai H, Liu X
Endocr J. 66(6):523-533. (IF 1.952)
66. Pan Z, Zhang X, Yu P, Chen X, Lu P, Li M, Liu X, Li Z, Wei F, Wang K, Zheng Q, Li D
Front Oncol. 9:853. (IF 4.848)
68. Jun Fang, Meihu Ma, Yongguo Jin, Ning Qiu, Chan Wang, Guodong Ren and Xin Huang.
ASIAN J ANIM VET ADV 7: 556-67.