IPTG
收藏
产品编号 ST098-1g
数量
¥ 78.00
产品包装:
1g 5g 20g 100g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

IPTG即Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside,也称Isopropyl β-D-thiogalactoside,中文名为异丙基-β-D-硫代半乳糖苷。分子式为C9H18O5S,分子量为238.30,CAS Number 367-93-1,Ultra Pure,dioxane free,纯度>99%。进口分装。
本产品为接近白色的粉末。
常用分子生物学试剂,常用于蓝白斑筛选及IPTG诱导的细菌内的蛋白表达等。
通常用水配制成0.1M或20%的储备液。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST098-1g IPTG 1g
ST098-5g IPTG 5g
ST098-20g IPTG 20g
ST098-100g IPTG 100g
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen Y, Xiao JN, Li Y, Xiao YJ, Xiong YQ, Liu Y, Wang SJ, Ji P, Zhao GP, Shen H, Lu SH, Fan XY, Wang Y
Front Immunol. 9:3190. (IF 5.085)
2. Li ZF, Li B, Liu ZG, Wang M, Gu ZB, Du GC, Wu J, Chen J.
J AGR FOOD CHEM. . 2009 Jul 22;57(14):6231-7. (IF 4.192)
3. Li Z, Gu Z, Wang M, Du G, Wu J, Chen J.
APPL MICROBIOL BIOT. . 2010 Jan;85(3):553-61. (IF 3.53)
4. Xiao JN, Xiong Y, Chen Y, Xiao YJ, Ji P, Li Y, Wang SJ, Zhao GP, Cheng QJ, Lu SH, Wang Y.
FRONT CELL INFECT MI. . 2017 Nov 30;7:495. (IF 4.123)
5. Jin C, Wu X, Dong C, Li F, Fan L, Xiong S, Dong Y
TUBERCULOSIS. 116:22-31. (IF 2.576)
6. Xiong Y, Yang Z, Zhang J, Li J, Chen P, Xiang Y
MICROB PATHOGENESIS. 135:103614. (IF 2.914)
7. Deng S, Yang C, Nie K, Fan S, Zhu M, Zhu J, Chen Y, Yuan J, Zhang J, Xu H, Tian S, Chen J, Zhao M
Virology. 537:74-83. (IF 2.819)
8. Li X, Zhou S, Wang Y, Lian H, Zuo A, Zhou K, Tong L, Zhou Z, Gao J
Bioengineered. 10(1):108-120. (IF 2.205)