L-Glutamine
收藏
产品编号 ST083
数量
¥ 337.00
产品包装:
100g
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

L-Glutamine的中文名为L-谷氨酰胺。分子式为C5H10N2O3,分子量为146.14,CAS Number 56-85-9,纯度>99%,进口分装。
L-Glutamine 常用于细胞培养等用途。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST083 L-Glutamine 100g
说明书 1份

保存条件:
室温保存,两年有效。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Cui H, Yi Q, Feng J, Yang L, Tang L.
J Mol Endocrinol . 2014 Jan 30;52(2):111-20. (IF 3.562)
2. Osman RH, Shao D, Liu L, Xia L, Sun X, Zheng Y, Wang L, Zhang R, Zhang Y, Zhang J, Gong D, Geng T.
COMP BIOCHEM PHYS B . 2016 Feb;192:30-7. (IF 2.219)
3. Geng T, Yang B, Li F, Xia L, Wang Q, Zhao X, Gong D.
COMP BIOCHEM PHYS B . 2016 Apr-May;194-195:32-8. (IF 2.219)
4. Tan Z, Liu T, Zhong J, Yang Y, Tan W.
J Biomed Mater Res A . 2017 Dec;105(12):3281-3292. (IF 3.525)
5. Zhao Y,Zhang X,Zhao H,Wang J,Zhang Q
Oncol Lett. 15(2):1403-1410. (IF 2.311)
6. Chen XW,Li YH,Zhang MJ,Chen Z,Ke DS,Xue Y,Hou JM
J Mol Endocrinol. 63(1):63-75. (IF 3.562)
7. Zhang M,Xie Y,Zhou Y,Chen X,Xin Z,An J,Hou J,Chen Z
BIOCHEM BIOPH RES CO. 516(1):300-306. (IF 2.985)
8. Li F,Si D,Guo X,Guo N,Li D,Zhang L,Jian X,Ma J
Mol Med Rep. 20(4):3388-3394. (IF 2.1)
9. Xiao S,Yu X,Zhang L,Zhang Y,Fan W,Sun T,Zhou C,Liu Y,Liu Y,Gong M,Zhang D
INT J NANOMED. 14:8499-8507. (IF 5.115)
10. Huang L,Wang Y,Bai J,Yang Y,Wang F,Feng Y,Zhang R,Li F,Zhang P,Lv N,Lei L,Hu J,He A
CELL STRESS CHAPERON. 25(2):357-367. (IF 2.892)