DEPC
收藏
产品编号 ST036
数量
¥ 243.00
产品包装:
10g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      DEPC即diethypyrocarbonate,中文名为焦碳酸二乙酯。分子式为C6H10O5,分子量为162.14,纯度>99%。本DEPC为液体,密度为1.12g/ml。10g DEPC的体积约为9ml。
      进口分装,通常用于去除RNase。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST036 DEPC 10g
说明书 1份

保存条件:
      4℃避光保存。
注意事项: 
      本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Li J, Wang W, Sun D, Chen J, Zhang P, Zhang J, Min Q and Zhu J.
CHEM SCI 2013;9:3514-21. (IF 9.346)
2. Yin J, Wang Y, Zhou B, Xiao X, Xue J, Wang J, Wang Y, Qian Q.
SENSOR ACTUAT B-CHEM 2013 Nov;188:147-55. (IF 7.1)
5. Liu L, Huang R, Yang R, Wei X.
Biomed Res Int 2017;2017:2756891. (IF 2.276)
7. Hu GD, Wang CX, Wang HY, Wang YQ, Hu S, Cao ZW, Min B, Li L, Tian XF, Hu HB
J Cell Biochem. (IF 4.237)
8. Ma XR, Xu YL, Qian J, Wang Y
EUR REV MED PHARMACO. 23(4):1536-1544. (IF 3.024)
9. Wang C, Li S, Shen C, Shan J, Fan Y
Int J Dermatol. 58(3):302-310. (IF 2.067)
10. Ding F, You T, Hou XD, Yi K, Liu XG, Zhang P, Wang XK
EUR REV MED PHARMACO. 23(9):3984-3992. (IF 3.024)
11. Yao N, Sun JQ, Yu L, Ma L, Guo BQ
EUR REV MED PHARMACO. 23(11):4642-4649. (IF 3.024)
12. Liu G, Jiang Z, Qiao M, Wang F
Mol Genet Genomic Med. 7(6):e711.
13. Zhou F, Fu WD, Chen L
EUR REV MED PHARMACO. 23(11):4917-4923. (IF 3.024)
14. Sun N, Wang XQ
EUR REV MED PHARMACO. 23(13):5770-5778. (IF 3.024)
16. Zhang ZF, Xu HH, Hu WH, Hu TY, Wang XB
EUR REV MED PHARMACO. 23(16):6813-6823. (IF 3.024)
17. Zhang J, Jiang H, Liu DH, Wang GN
EUR REV MED PHARMACO. 23(15):6736-6743. (IF 3.024)
19. Zhou LY, Zhang FW, Tong J, Liu F
Mol Genet Genomic Med. 8(1):e1043.