Coomassie brilliant blue G250
收藏
产品编号 ST030
数量
¥ 109.00
产品包装:
5g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

      Coomassie brilliant blue G250,中文名为考马斯亮蓝G250,简称G250。分子式为C47H48N3O7S2Na,分子量为854.02,分析纯。 
      考马斯亮蓝G250是常用蛋白染色剂,进口分装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST030 Coomassie brilliant blue G250 5g
说明书 
1份

保存条件:
      室温保存。
注意事项:
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Yang LQ, Lan YQ, Guo H, Cheng LZ, Fan JZ, Cai X, Zhang LM, Chen RF, Zhou HS.
Acta Pharmacol Sin 2010 Dec;31(12):1625-34. (IF 5.064)
3. Xiang D, Zhang J, Chen Y, Guo Y, Schalow A, Zhang Z, Hu X, Yu H, Zhao M, Zhu S, Lu H, Wu M, Yu Y, Moldenhauer A, Han W.
PROTEIN EXPRES PURIF 2010 Feb;69(2):153-8. (IF 1.513)
4. Lu Z, Jia Q, Wang R, Wu X, Wu Y, Huang C, Li Y.
Phytomedicine 2011 Feb 15;18(4):298-302. (IF 4.268)
5. Wang X, Xu G, Fan J, Zhang M.
Neuroreport 2013 Mar 27;24(5):224-8. (IF 1.394)
6. Luo S, Huang G, Wang Z, Wan Z, Chen H, Liao D, Chen C, Li H, Li B, Chen L, Huang Z, He Z.
INT J CLIN EXP PATHO 2015 Sep 1;8(9):9990-10001. (IF 0.252)
7. Zhu GH, Dai HP, Shen Q, Ji O, Zhang Q, Zhai YL.
Pharm Biol 2016 Aug;54(8):1303-11. (IF 2.971)
8. Wu WS, You RI, Cheng CC, Lee MC, Lin TY, Hu CT.
SCI REP-UK 2017 Dec 19;7(1):17753. (IF 3.998)
9. Hafeez M, Liu S, Jan S, Gulzar A, Fernández-Grandon GM, Qasim M, Khan KA, Ali B, Kedir SJ, Fahad M, Wang M
PESTIC BIOCHEM PHYS. 155:108-118. (IF 2.751)
10. Yang Y, Hu L, Wang C, Yang X, Song L, Jiang C, Li Y, Li T, Liu WT, Feng J
Biomed Res Int. 2019:5347804. (IF 2.276)
11. Jiao Y, Shen F, Wang Z, Ye L, Zhang M, Gao J, Hou Y, Bai G
Biochem Pharmacol. 170:113660. (IF 4.96)
12. Cheng S, Xu C, Jin Y, Li Y, Zhong C, Ma J, Yang J, Zhang N, Li Y, Wang C, Yang Z, Wang Y
Adv Sci (Weinh). 7(7):1903301.
13. Zhou G, Li J, Zeng T, Yang P, Li A
J Nephrol. 33(2):289-297. (IF 3.484)