BSA, Fraction V
收藏
产品编号 ST023-50g
数量
¥ 475.00
产品包装:
50g 200g 1000g
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

BSA即Bovine Serum Albumin,也称Bovine albumin,或Cohn Fraction V,中文名为牛血清白蛋白。分子量约为66kD,CAS Number 9048-46-8,纯度>98%,DNase、RNase、Protease free。进口分装。
本产品纯度高,为淡黄白色粉末。
本产品应用范围广,常用于免疫相关实验,如用于Western、ELISA和免疫染色的封闭、一抗或二抗的稀释等。此外,本产品也可以作为蛋白浓度定量检测的标准品。
本产品在PBS中的溶解度大于50mg/ml,确保可以配制成透明澄清的5%BSA溶液,配制好的溶液呈淡黄色。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST023-50g BSA, Fraction V 50g
ST023-200g BSA, Fraction V 200g
ST023-1000g BSA, Fraction V 1000g
说明书 
1份

保存条件:
4℃保存。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhou TT, Zhang ZW, Liu J, Zhang JP, Jiao BH.
Int J Biol Sci . 2012;8(5):630-9. (IF 4.858)
2. Sheng X, Li M, Song S, Zhang N, Wang Y, Liang H, Wang W, Ji A.
Cell Mol Neurobiol . 2012 Apr;32(3):435-42. (IF 3.606)
3. Lin F, Xu W, Guan C, Zhou M, Hong W, Fu L, Liu D, Xu A.
Int J Mol Med . 2012 Apr;29(4):593-600. (IF 3.098)
4. Liu C, Lv XH, Li HX, Cao X, Zhang F, Wang L, Yu M, Yang JK.
Acta Diabetol . 2012 Aug;49(4):291-9. (IF 3.418)
5. Yang XJ, Lu HY, Li ZY, Bian Q, Qiu LL, Li Z, Liu Q, Li J, Wang X, Wang SL.
Toxicology . 2012 Oct 28;300(3):138-48. (IF 4.099)
6. Yu H, Li X, Sun S, Gao X, Zhou D.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2012 Oct 26;427(3):659-65. (IF 2.985)
7. Ye Q, Huang B, Zhang X, Zhu Y, Chen X.
BMC Neurosci . 2012 Dec 29;13:156. (IF 2.811)
8. Ye Q, Zhang X, Huang B, Zhu Y, Chen X.
Mar Drugs . 2013 Mar 28;11(4):1019-34. (IF 4.073)
9. Li Q, Zhou X, Shi Y, Li J, Zheng L, Cui L, Zhang J, Wang L, Han Z, Han Y, Fan D.
PLoS One . 2013 Apr 30;8(4):e62363. (IF 2.74)
10. Fei X, Jiang S, Zhang S, Li Y, Ge J, He B, Goldstein S, Ruiz G.
Cell Biochem Biophys . 2013 Nov;67(2):689-94. (IF 2.073)
11. Tao R, Ni Z, Liu C, Zhu M, Ji X, Chen X, Shen J, Tu S.
Exp Ther Med . 2016 Mar;11(3):747-752. (IF 1.785)
12. Shi X, Yang H, Xu L, Li X, Huang Z, Han Y, Wei Q, Rao C.
Sci China Life Sci . 2016 Jun;59(6):584-8. (IF 4.611)
14. Peng YT, Shi XE, Li ZQ, He X, Sun YM.
Exp Ther Med .2016 Dec;12(6):3905-3912. (IF 1.785)
15. Rui QH,Ma JB,Liao YF,Dai JH,Cai ZY
Braz J Med Biol Res. 52(4):e7728. (IF 2.023)
16. Jin Yi,Ruohui Tang,Jing Yang,Yueqi Chen,Jun Fei
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2018.9662. (IF 2.1)
17. Gao HN,Guo HY,Zhang H,Xie XL,Wen PC,Ren FZ
J Dairy Sci. 102(2):985-996. (IF 3.333)
19. Chu HR,Sun YC,Gao Y,Guan XM,Yan H,Cui XD,Zhang XY,Li X,Li H,Cheng M
Mol Med Rep. 19(3):1739-1746. (IF 2.1)
20. Wang M,Wang B,Liu M,Jiang K,Wang L
FISH SHELLFISH IMMUN. 86:516-524. (IF 3.298)
21. Pan X,Lin Z,Jiang D,Yu Y,Yang D,Zhou H,Zhan D,Liu S,Peng G,Chen Z,Yu Z
Oncol Lett. 17(3):3001-3008. (IF 2.311)
24. Guo C,Liang C,Yang J,Hu H,Fan B,Liu X
Oncol Rep. 41(5):2753-2761. (IF 3.417)
25. Li W,Zhang S,Liu J,Liu Y,Liang Q
Mol Med Rep. 19(5):3676-3684. (IF 2.1)
26. Peng S,Hou Y,Yao J,Fang J
Biofactors. 45(3):381-392. (IF 4.734)
30. Wang S,He F,Li Z,Hu Y,Huangfu N,Chen X
Mol Med Rep. 19(6):4579-4588. (IF 2.1)
31. Yang Y,Zhang D,Qin H,Liu S,Yan Q
EBioMedicine. 44:563-573. (IF 5.736)
32. Chen L,Lin L,Xian N,Zheng Z
Oncol Rep. 42(1):399-413. (IF 3.417)
33. Peng X,Li X,Li C,Yue S,Huang Y,Huang P,Cheng H,Zhou Y,Tang Y,Liu W,Feng D,Luo Z
Int J Mol Med. 44(1):227-239. (IF 3.098)
35. Chen S,Cai F,Wang J,Yang Z,Gu C,Wang G,Mao G,Yan J
Mol Med Rep. 20(1):529-538. (IF 2.1)
36. Lu J,Liu LJ,Zhu JL,Shen Y,Zhuang ZW,Zhu CL
Exp Ther Med. 18(1):817-825. (IF 1.785)
37. Chen DZ,Wang WW,Chen YL,Yang XF,Zhao M,Yang YY
Int J Mol Med. 44(2):694-704. (IF 3.098)
38. Peng T,Deng X,Tian F,Li Z,Jiang P,Zhao X,Chen G,Chen Y,Zheng P,Li D,Wang S
Int J Oncol. 55(3):657-670. (IF 3.899)
40. Zhang Z,Xu H,Ji J,Shi X,Lyu J,Zhu Y,Yu H,Wang F
Exp Ther Med. 18(4):3177-3183. (IF 1.785)
41. Yang Y,An R,Feng T,Qin X,Zhang J,Bo Y,Niu B
Exp Mol Pathol. 110:104285. (IF 2.28)
42. Zhang X,Yang X,Chen M,Zheng S,Li J,Lin S,Wang X
Mol Med Rep. 20(5):4499-4506. (IF 2.1)
45. Huang Z,Wang SL,Chen H,Shen RK,Li XD,Huang QS,Wu CY,Weng DF,Lin JH
Scand J Clin Lab Invest. 79(8):601-612.
46. Li Q,Xing W,Xu X,Wang S,He Y,Wang Y,Sun H
Exp Mol Pathol. 111:104317. (IF 2.28)
47. Liang X,Yin N,Liang S,Yang R,Liu S,Lu Y,Jiang L,Zhou Q,Jiang G,Faiola F
Food Chem Toxicol. 135:111015. (IF 4.679)
48. Fan S,Wu K,Luo C,Li X,Zhao M,Song D,Ma S,Zhu E,Chen Y,Ding H,Yi L,Li J,Zhao M,Chen J
Front Microbiol. 10:2962. (IF 4.235)
49. Chen H,Zhang X,Liu L,Cai M,Guo Z,Qiu L
Exp Ther Med. 19(2):1175-1182. (IF 1.785)
53. Zhigang Yi,Yanchuan Pu,Ruoyan Gou,Yonggang Chen,Xiaojun Ren,Wenzhong Liu,Ping Dong
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.10939. (IF 2.1)
54. Zhen Dong,Jie Yang,Lin Li,Li Tan,Pengfei Shi,Jiayi Zhang,Xi Zhong,Lingjun Ge,Zonghui Wu,Hongjuan Cui
Int J Oncol. doi: 10.3892/ijo.2020.4964. (IF 3.899)
55. Qiang Zhang,Yan Zhang,Meijun Yan,Kai Zhu,Qihang Su,Jie Pan,Mingjie Yang,Dong Zhou,Jun Tan
AGING-US. doi: 10.18632/aging.103060. (IF 4.831)