BSA, Fraction V
收藏
产品编号 ST023-1000g
数量
¥ 5178.00
产品包装:
50g 200g 1000g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

BSA即Bovine Serum Albumin,也称Bovine albumin,或Cohn Fraction V,中文名为牛血清白蛋白。分子量约为66kD,CAS Number 9048-46-8,纯度>98%,DNase、RNase、Protease free。进口分装。
本产品纯度高,为淡黄白色粉末。
本产品应用范围广,常用于免疫相关实验,如用于Western、ELISA和免疫染色的封闭、一抗或二抗的稀释等。此外,本产品也可以作为蛋白浓度定量检测的标准品。
本产品在PBS中的溶解度大于50mg/ml,确保可以配制成透明澄清的5%BSA溶液,配制好的溶液呈淡黄色。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
ST023-50g BSA, Fraction V 50g
ST023-200g BSA, Fraction V 200g
ST023-1000g BSA, Fraction V 1000g
说明书 
1份

保存条件:
4℃保存。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Yang Y, Zhang D, Qin H, Liu S, Yan Q
EBioMedicine. 44:563-573. (IF 5.736)
3. Zhou TT, Zhang ZW, Liu J, Zhang JP, Jiao BH.
Int J Biol Sci 2012;8(5):630-9. (IF 4.858)
4. Sheng X, Li M, Song S, Zhang N, Wang Y, Liang H, Wang W, Ji A.
Cell Mol Neurobiol 2012 Apr;32(3):435-42. (IF 3.606)
5. Lin F, Xu W, Guan C, Zhou M, Hong W, Fu L, Liu D, Xu A.
Int J Mol Med 2012 Apr;29(4):593-600. (IF 3.098)
6. Liu C, Lv XH, Li HX, Cao X, Zhang F, Wang L, Yu M, Yang JK.
Acta Diabetol 2012 Aug;49(4):291-9. (IF 3.418)
7. Yang XJ, Lu HY, Li ZY, Bian Q, Qiu LL, Li Z, Liu Q, Li J, Wang X, Wang SL.
Toxicology 2012 Oct 28;300(3):138-48. (IF 4.099)
8. Yu H, Li X, Sun S, Gao X, Zhou D.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2012 Oct 26;427(3):659-65. (IF 2.985)
9. Ye Q, Huang B, Zhang X, Zhu Y, Chen X.
BMC Neurosci 2012 Dec 29;13:156. (IF 2.811)
10. Ye Q, Zhang X, Huang B, Zhu Y, Chen X.
Mar Drugs 2013 Mar 28;11(4):1019-34. (IF 4.073)
11. Li Q, Zhou X, Shi Y, Li J, Zheng L, Cui L, Zhang J, Wang L, Han Z, Han Y, Fan D.
PLoS One 2013 Apr 30;8(4):e62363. (IF 2.74)
12. Fei X, Jiang S, Zhang S, Li Y, Ge J, He B, Goldstein S, Ruiz G.
Cell Biochem Biophys 2013 Nov;67(2):689-94. (IF 2.073)
13. Tao R, Ni Z, Liu C, Zhu M, Ji X, Chen X, Shen J, Tu S.
Exp Ther Med 2016 Mar;11(3):747-752. (IF 1.785)
14. Shi X, Yang H, Xu L, Li X, Huang Z, Han Y, Wei Q, Rao C.
Sci China Life Sci 2016 Jun;59(6):584-8. (IF 4.611)
16. Peng YT, Shi XE, Li ZQ, He X, Sun YM.
Exp Ther Med 2016 Dec;12(6):3905-3912. (IF 1.785)
17. Rui QH, Ma JB, Liao YF, Dai JH, Cai ZY
Braz J Med Biol Res. 52(4):e7728. (IF 2.023)
18. Jin Yi, Ruohui Tang, Jing Yang, Yueqi Chen, Jun Fei
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2018.9662. (IF 2.1)
19. Gao HN, Guo HY, Zhang H, Xie XL, Wen PC, Ren FZ
J Dairy Sci. 102(2):985-996. (IF 3.333)
21. Chu HR, Sun YC, Gao Y, Guan XM, Yan H, Cui XD, Zhang XY, Li X, Li H, Cheng M
Mol Med Rep. 19(3):1739-1746. (IF 2.1)
22. Wang M, Wang B, Liu M, Jiang K, Wang L
FISH SHELLFISH IMMUN. 86:516-524. (IF 3.298)
23. Pan X, Lin Z, Jiang D, Yu Y, Yang D, Zhou H, Zhan D, Liu S, Peng G, Chen Z, Yu Z
Oncol Lett. 17(3):3001-3008. (IF 2.311)
26. Guo C, Liang C, Yang J, Hu H, Fan B, Liu X
Oncol Rep. 41(5):2753-2761. (IF 3.417)
27. Li W, Zhang S, Liu J, Liu Y, Liang Q
Mol Med Rep. 19(5):3676-3684. (IF 2.1)
28. Peng S, Hou Y, Yao J, Fang J
Biofactors. 45(3):381-392. (IF 4.734)
31. Xie T, Xu Q, Wan H, Xing S, Shang C, Gao Y, He Z
Lab Invest. 99(5):625-633. (IF 4.197)
32. Wang S, He F, Li Z, Hu Y, Huangfu N, Chen X
Mol Med Rep. 19(6):4579-4588. (IF 2.1)
33. Chen L, Lin L, Xian N, Zheng Z
Oncol Rep. 42(1):399-413. (IF 3.417)
34. Peng X, Li X, Li C, Yue S, Huang Y, Huang P, Cheng H, Zhou Y, Tang Y, Liu W, Feng D, Luo Z
Int J Mol Med. 44(1):227-239. (IF 3.098)
35. Xu H, Shu H, Zhu J, Song J
Exp Ther Med. 18(1):761-768. (IF 1.785)
36. Chen S, Cai F, Wang J, Yang Z, Gu C, Wang G, Mao G, Yan J
Mol Med Rep. 20(1):529-538. (IF 2.1)
37. Lu J, Liu LJ, Zhu JL, Shen Y, Zhuang ZW, Zhu CL
Exp Ther Med. 18(1):817-825. (IF 1.785)
38. Chen DZ, Wang WW, Chen YL, Yang XF, Zhao M, Yang YY
Int J Mol Med. 44(2):694-704. (IF 3.098)
39. Peng T, Deng X, Tian F, Li Z, Jiang P, Zhao X, Chen G, Chen Y, Zheng P, Li D, Wang S
Int J Oncol. 55(3):657-670. (IF 3.899)
41. Zhang Z, Xu H, Ji J, Shi X, Lyu J, Zhu Y, Yu H, Wang F
Exp Ther Med. 18(4):3177-3183. (IF 1.785)
42. Yang Y, An R, Feng T, Qin X, Zhang J, Bo Y, Niu B
Exp Mol Pathol. 110:104285. (IF 2.28)
43. Zhang X, Yang X, Chen M, Zheng S, Li J, Lin S, Wang X
Mol Med Rep. 20(5):4499-4506. (IF 2.1)
45. Huang Z, Wang SL, Chen H, Shen RK, Li XD, Huang QS, Wu CY, Weng DF, Lin JH
Scand J Clin Lab Invest. 79(8):601-612.
46. Li Q, Xing W, Xu X, Wang S, He Y, Wang Y, Sun H
Exp Mol Pathol. 111:104317. (IF 2.28)
47. Liang X, Yin N, Liang S, Yang R, Liu S, Lu Y, Jiang L, Zhou Q, Jiang G, Faiola F
Food Chem Toxicol. 135:111015. (IF 4.679)
48. Fan S, Wu K, Luo C, Li X, Zhao M, Song D, Ma S, Zhu E, Chen Y, Ding H, Yi L, Li J, Zhao M, Chen J
Front Microbiol. 10:2962. (IF 4.235)
49. Chen H, Zhang X, Liu L, Cai M, Guo Z, Qiu L
Exp Ther Med. 19(2):1175-1182. (IF 1.785)
53. Zhigang Yi, Yanchuan Pu, Ruoyan Gou, Yonggang Chen, Xiaojun Ren, Wenzhong Liu, Ping Dong
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.10939. (IF 2.1)
54. Zhen Dong, Jie Yang, Lin Li, Li Tan, Pengfei Shi, Jiayi Zhang, Xi Zhong, Lingjun Ge, Zonghui Wu, Hongjuan Cui
Int J Oncol. doi: 10.3892/ijo.2020.4964. (IF 3.899)
55. Qiang Zhang, Yan Zhang, Meijun Yan, Kai Zhu, Qihang Su, Jie Pan, Mingjie Yang, Dong Zhou, Jun Tan
AGING-US. doi: 10.18632/aging.103060. (IF 4.831)