Staurosporine (PKC抑制剂)
收藏
产品编号 S1883
数量
¥ 1918.00
产品包装:
0.1mg 0.5mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Staurosporine,是一种可以通透细胞膜的蛋白激酶C(PKC)抑制剂,IC50达到0.7nM。在浓度较高时(1-20nM),可以抑制
CDK1/cyclin B,CDK2/cyclin A,CDK4/cyclin D,CDK/p25,GSK-3β,PKA、PKG和CAMKII等蛋白激酶;在50-100nM,可以促进神经突起的生长(Neurite outgrowth);在0.2-1μM,可以诱导细胞凋亡。Staurosporine还可以抑制肿瘤细胞中VEGF的上调。
Staurosporine分子量为466.53,分子式为C28H26N4O3,CAS Number:62996-74-1。本产品为进口分装,纯度大于98%。
Staurosporine可溶于DMSO和DMF,微溶于氯仿和甲醇,不溶于水。
本Staurosporine用DMSO配制,浓度为1mM,体积约为0.21ml×5,经过滤除菌可直接用于细胞培养。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1883 Staurosporine(PKC抑制剂,1mM) S1882×5管
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存。-70℃避光保存更佳。
注意事项:
本产品对人体有毒,操作时请特别小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Staurosporine常见使用浓度范围为10-200nM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen X, Tang W, Liu S, Yu L, Chen Z.
Life Sci . 2010;87(7-8):254-60. (IF 3.647)
2. Wang C, Li YJ, Zheng YQ, Feng B, Liu Y, Cao JM.
RESP PHYSIOL NEUROBI . 2012 Jul 31;183(1):10-4. (IF 1.591)
3. Mao YF, Zhang YL, Yu QH, Jiang YH, Wang XW, Yao Y, Huang JL.
NITRIC OXIDE-BIOL CH . 2012 Oct 15;27(3):137-42. (IF 3.311)
4. Yu W, Wang M, Zhang H, Quan Y, Zhang Y.
Int J Genomics . 2013;2013:145450. (IF 2.414)
5. Jiang S, Zhao L, Lu Y, Wang M, Chen Y, Tao D, Liu Y, Sun H, Zhang S, Ma Y.
Mol Cell Biol . 2014 Nov;34(21):3928-38. (IF 3.611)
6. Lv QY, Wan B, Guo LH, Zhao L, Yang Y.
Chemosphere . 2015 Feb;120:621-30. (IF 5.778)
8. Lv D, Shen Y, Peng Y, Liu J, Miao F, Zhang J.
PLoS One . 2015 Aug 11;10(8):e0135223. (IF 2.74)
9. Chen D, Xiong Y, Lin Y, Tang Z, Wang J, Wang L, Yao J.
Mol Nutr Food Res . 2015 Aug;59(8):1482-90. (IF 5.309)
10. Jiang H, Tong Y, Yan D, Jia S, Ostenson CG, Chen Z.
SCI REP-UK . 2015 Oct 29;5:15599. (IF 3.998)
11. Tian X, Chang L, Ma G, Wang T, Lv M, Wang Z, Chen L, Wang Y, Gao X, Zhu Y.
Biol Pharm Bull . 2016;39(2):181-91. (IF 1.863)
12. Tian X, Chang L, Ma G, Wang T, Lv M, Wang Z, Chen L, Wang Y, Gao X, Zhu Y.
Biol Pharm Bull . 2016;39(2):181-91. (IF 1.863)
13. Gan T, Wang Y, Zhao M, Wu J, Yang J, Peng S.
DRUG DES DEV THER . 2016 Feb 16;10:711-21. (IF 3.216)
14. Yu ZL, Li DQ, Huang XY, Xing X, Yu RQ, Li Z, Li ZB.
Int J Mol Med . 2016 Feb;37(2):468-74. (IF 3.098)
15. Tan ST, Liu SY, Wu B.
Cancer Res Treat . 2016 Oct;48(4):1302-1312. (IF 3.761)
16. Zhao J, Zhang Y, Zhao J, Wang C, Mao J, Li T, Wang X, Nie X, Jiang S, Wu Q.
J Appl Toxicol . 2016 Nov;36(11):1409-17. (IF 2.997)
17. Ma T, Chen X, Ouyang H, Liu X, Ouyang T, Peng Z, Yang X, Chen F, Pang D, Bai J, Ren L.
Virus Res . 2017 Feb 2;229:41-47. (IF 2.934)
18. Ma T, Chen X, Ouyang H, Liu X, Ouyang T, Peng Z, Yang X, Chen F, Pang D, Bai J, Ren L.
Virus Res . 2017 Feb 2;229:41-47. (IF 2.934)
19. Luo L, Xi C, Xu T, Zhang G, Qun E, Zhang W.
Eur J Pharmacol . 2017 Jul 15;807:109-116. (IF 3.263)
20. Tai H, Wang X, Zhou J, Han X, Fang T, Gong H, Huang N, Chen H, Qin J, Yang M, Wei X, Yang L, Xiao H.
FASEB J . 2017 Oct;31(10):4396-4406. (IF 4.966)