PMA/TPA (PKC激活剂)
收藏
产品编号 S1819-25mg
数量
¥ 4193.00
产品包装:
10mg/ml×0.1ml 5mg 25mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

PMA也称TPA,全称为Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA),或12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate(TPA),是一种最常用的佛波酯(phorbol ester)。PMA可以结合PKC,并激活PKC,随后导致一系列的细胞响应。PMA可以抑制Fas诱导的细胞凋亡,但又可以诱导HL-60细胞的凋亡。PMA在肝细胞中可以诱导iNOS的表达。PMA可以增强forskolin诱导的cAMP形成。PMA是一种促瘤剂,可以促进小鼠皮肤的成瘤。
PMA的分子量为616.84,分子式为C36H56O8,CAS Number:16561-29-8。本产品纯度大于99%。
本产品为进口分装,其中10mg/ml包装产品用DMSO配制,共0.1ml。5mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1819-1mg PMA/TPA (PKC激活剂) 10mg/ml×0.1ml
S1819-5mg PMA/TPA (PKC激活剂) 5mg
S1819-25mg PMA/TPA (PKC激活剂) 25mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,半年有效。
注意事项:
本产品对人体有刺激性,操作时请小心,并注意适当防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. PMA常见使用浓度范围为0.1-10μM,最常见的使用浓度为1μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Jie Wang, Xiao Qin, Yulu Huang, Qunmei Zhang, Jinyong Pei, Yi Wang, Idan Goren, Shujun Ma, Zhishan Song, Yanzi Liu, Hongxia Xing, Hui Wang, Bo Yang
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2022.2162706. (IF 9.77)
2. Zhang S, Tu Y, Sun YM, Li Y, Wang RM, Cao Y, Li L, Zhang LC, Wang ZB.
JCI Insight 2018 Feb 8;3(3). pii: 95396. (IF 6.205)
3. 谭 诗 张慧娟 王 娟 陈莎娜 覃凤娴 陈先春 张 伶.
中国细胞生物学学报 2012;34(9):872–9.
5. Wang C, Li YJ, Zheng YQ, Feng B, Liu Y, Cao JM.
RESP PHYSIOL NEUROBI 2012 Jul 31;183(1):10-4. (IF 1.591)
6. Cheng S, Hou W, Li SP, Yang SH, Liu YY, Jiang Z, Wang YH, Xiao J, Guo HL, Wang ZR.
Biological Rhythm Research 2013;44(3):485-92. (IF 0.773)
7. Ma L, Li J, Wang G, Gong S, Zhang L, Li K, Ji X, Liu Y, Chen P, Xiang X.
REGUL PEPTIDES 2013 Feb 10;181:9-16. (IF 1.813)
8. Chang X, Zhang S, Ma J, Li Z, Zhi Y, Chen J, Lu Y, Dai D.
Cell Biochem Biophys 2013 May;66(1):93-101. (IF 2.073)
9. Hao Y, Ren J, Liu J, Yang Z, Liu C, Li R, Su Y.
Toxicology 2013 Jul 5;309:81-90. (IF 4.099)
10. Qiu M, Chen Y, Chu Y, Song S, Yang N, Gao J, Wu Z.
ANTIVIR RES 2013 Oct;100(1):44-53. (IF 4.101)
11. Ren J, Li XR, Liu PC, Cai MJ, Liu W, Wang JX, Zhao XF.
J STEROID BIOCHEM 2014 Oct;144 Pt B:313-23. (IF 3.813)
13. Wang J, Yang S, Liu L, Wang H, Yang B.
Virus Res 2017 Mar 15;232:13-21. (IF 2.934)
14. Li CG, Zeng QZ, Chen MY, Xu LH, Zhang CC, Mai FY, Zeng CY, He XH, Ouyang DY
Front Pharmacol. 10:290. (IF 4.225)
15. Zheng B, Yang Y, Han Q, Yin C, Pan Z, Zhang J
J Leukoc Biol. 106(4):987-996.
16. Lou K, Huang P, Ma H, Wang X, Xu H, Wang W
Drug Chem Toxicol. (IF 2.405)
17. Dan Hu, Yuzhong Wang, Zhihuan You, Yingfei Lu, Caihong Liang
Mediators Inflamm. doi: 10.1155/2022/6979117.
18. Guozhong Zhou, Ting Hu, Qian Du, Wenjun Huang, Chang Yao
ACS Biomater Sci Eng. doi: 10.1021/acsbiomaterials.1c01198. (IF 4.152)
19. Ao Niu, Lizhi Lin, Danyang Zhang, Kaixuan Jiang, Dan Weng, Wenjia Zhou, Jinxin Wang
Bioorg Med Chem. doi: 10.1016/j.bmc.2022.116686.
20. Yijie Jia, Jiaqi Chen, Zhikang Zheng, Yuan Tao, Shuting Zhang, Meina Zou, Yanlin Yang, Meng Xue, Fang Hu, Yang Li, Qian Zhang, Yaoming Xue, Zongji Zheng
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-022-00525-1. (IF 4.096)