MG-132 (Proteasome抑制剂)
收藏
产品编号 S1748-5mg
数量
¥ 415.00
产品包装:
20mg/ml×0.05ml 5mg 25mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

MG-132也写作MG132,也称Z-LLL-CHO,Z-Leu-Leu-Leu-CHO,Z-Leu-Leu-Leu-al或Carbobenzoxy-L-leucyl-L-leucyl-L-leucinal,是一种常用的Proteasome抑制剂,即蛋白酶体抑制剂。MG-132可以通透细胞,选择性抑制Proteasome,Ki=4nM。可以激活JNK1并抑制NF-κB的激活(IC50=3μM)。在10μM时可以诱导PC12细胞产生neurite outgrowth。
MG-132分子量为475.62,分子式为C26H41N3O5,CAS Number:133407-82-6。本产品纯度大于99%。
本MG-132为进口分装,其中20mg/ml包装产品用DMSO配制,共0.05ml。5mg和25mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1748-1mg MG-132 (Proteasome抑制剂) 20mg/ml×0.05ml
S1748-5mg MG-132 (Proteasome抑制剂) 5mg
S1748-25mg MG-132 (Proteasome抑制剂) 25mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,半年有效。
注意事项:
本MG-132在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. MG-132常见使用浓度范围为1-50μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Jia Xiong, Jia He, Jun Zhu, Jiongli Pan, Weijie Liao, Hongying Ye, Haofei Wang, Yinjing Song, Yue Du, Bijun Cui, Maoguang Xue, Wanling Zheng, Xiangxing Kong, Kai Jiang, Kefeng Ding, Lihua Lai, Qingqing Wang
Mol Cell. doi: 10.1016/j.molcel.2022.02.033. (IF 15.584)
2. Yan Y, Wang H, Hu M, Jiang L, Wang Y, Liu P, Liang X, Liu J, Li C, Lindström-Battle A, Lam SM, Shui G, Deng WM, Jiao R.
Dev Cell 2017 Oct 9;43(1):99-111.e5. (IF 10.092)
3. Min Dong, Min Qian, Zhengyi Ruan
J Immunother Cancer. doi: 10.1136/jitc-2022-005270. (IF 9.913)
4. Wang L, Chen M, Yang J, Zhang Z.
Autophagy 2013 May;9(5):756-69. (IF 9.77)
5. Tingjuan Deng, Boli Hu, Xingbo Wang, Shuxiang Ding, Lulu Lin, Yan Yan, Xiran Peng, Xiaojuan Zheng, Min Liao, Yulan Jin, Weiren Dong, Jinyan Gu, Jiyong Zhou
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2022.2047384. (IF 9.77)
6. Liang Y, Hu J, Li J, Liu Y, Yu J, Zhuang X, Mu L, Kong X, Hong D, Yang Q, Hu G.
Cancer Res 2015 Sep 1;75(17):3672-80. (IF 9.727)
7. Jiang J, Xu Y, Ren H, Wudu M, Wang Q, Song X, Su H, Jiang X, Jiang L, Qiu X
J EXP CLIN CANC RES 2018 Aug 13;37(1):189. (IF 7.068)
8. Li C, Du L, Ren Y, Liu X, Jiao Q, Cui D, Wen M, Wang C, Wei G, Wang Y, Ji A, Wang Q
J EXP CLIN CANC RES. 38(1):76. (IF 7.068)
9. Wei Wu, Yang Qu, Shengqing Yu, Sa Wang, Yuncong Yin, Qinfang Liu, Chunchun Meng, Ying Liao, Zaib Ur Rehman, Lei Tan, Cuiping Song, Xusheng Qiu, Weiwei Liu, Chan Ding, Yingjie Sun
mBio. doi: 10.1128/mBio.01005-21. (IF 6.784)
10. Zhenguang Ying, Kaifang Wang, Junfeng Wu, Mingyu Wang, Jing Yang, Xia Wang, Guowei Zhou, Haibin Chen, Hongwu Xu, Stephen Cho Wing Sze, Feng Gao, Chunman Li, Ou Sha
BMC Biol. doi: 10.1186/s12915-022-01437-6. (IF 6.765)
11. Chen X, Cao X, Sun X, Lei R, Chen P, Zhao Y, Jiang Y, Yin J, Chen R, Ye D, Wang Q, Liu Z, Liu S, Cheng C, Mao J, Hou Y, Wang M, Siebenlist U, Eugene Chin Y, Wang Y, Cao L, Hu G, Zhang X.
Cell Death Dis 2016 Dec 1;7(12):e2508. (IF 6.304)
12. Li Y, Qin Y, Yang C, Zhang H, Li Y, Wu B, Huang J, Zhou X, Huang B, Yang K, Wu G.
Cell Death Dis 2017 Aug 31;8(8):e3024. (IF 6.304)
13. Mengling Zhang, Hongmei Qiu, Lejiao Mao, Bin Wang, Na Li, Yinzhen Fan, Ping Weng, Siyao Hu, Xiaomei Dong, Xia Qin, Chengzhi Chen, Zhen Zou, Chao Yu, Jun Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-05183-z. (IF 6.304)
14. Jiacheng Lin, Limin Yin, Xia-Zhen Xu, He-Chen Sun, Zhi-Hua Huang, Xue-Yun Ni, Yan Chen, Xu Lin
PLoS Pathog. doi: 10.1371/journal.ppat.1010204. (IF 6.218)
15. Chen L, Mai W, Chen M, Hu J, Zhuo Z, Lei X, Deng L, Liu J, Yao N, Huang M, Peng Y, Ye W, Zhang D.
Pharmacol Res 2017 Sep;123:130-142. (IF 5.893)
16. Chen H, Zhang Y, Ye S, Wu Q, Lin Y, Sheng K, Chen W, Lin X, Lin X
EMERG MICROBES INFEC. 8(1):1393-1405. (IF 5.776)
17. Huang HL, Weng HY, Wang LQ, Yu CH, Huang QJ, Zhao PP, Wen JZ, Zhou H, Qu LH.
Mol Cancer Ther 2012 May;11(5):1155-65. (IF 5.615)
18. Zhu C, Zhu Q, Wu Z, Yin Y, Kang D, Lu S, Liu P.
J Cell Physiol 2018 Feb;233(2):1104-1119. (IF 5.546)
19. Zhang C, Yang L, Geng YD, An FL, Xia YZ, Guo C, Luo JG, Zhang LY, Guo QL, Kong LY.
ONCOTARGET 2016 May 10;7(19):27819-37. (IF 5.168)
20. Zhang X, Jiang G, Sun M, Zhou H, Miao Y, Liang M, Wang E, Zhang Y.
ONCOTARGET 2017 Feb 21;8(8):13357-13366. (IF 5.168)
21. Ren H, Xu Y, Wang Q, Jiang J, Wudumuli, Hui L, Zhang Q, Zhang X, Wang E, Sun L, Qiu X
ONCOTARGET 2017 Jul 7;9(13):10880-10890. (IF 5.168)
22. Wu H, Chen Y, Wang ZY, Li W, Li JQ, Zhang L, Lu YJ.
Neuroscience 2010;170(1):149-55. (IF 3.056)
23. Wu H, Chen Y, Wang ZY, Li W, Li JQ, Zhang L, Lu YJ.
Neuroscience 2010;170(1):149-55. (IF 3.056)
24. Wen L, Liu J, Chen Y, Wu D.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2010;396(2):419-24. (IF 2.985)
25. Li L, Cui D, Zheng SJ, Lou H, Tang J.
DNA REPAIR 2012 Feb 1;11(2):112-9. (IF 3.339)
26. Lu L, Song HF, Zhang WG, Liu XQ, Zhu Q, Cheng XL, Yang GJ, Li A, Xiao ZC.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2012 May 25;422(1):121-7. (IF 2.985)
27. Wang D, Fang L, Li K, Zhong H, Fan J, Ouyang C, Zhang H, Duan E, Luo R, Zhang Z, Liu X, Chen H, Xiao S.
J Virol 2012 Sep;86(17):9311-22. (IF 4.501)
28. Qiu M, Chen Y, Chu Y, Song S, Yang N, Gao J, Wu Z.
ANTIVIR RES 2013 Oct;100(1):44-53. (IF 4.101)
29. Zhou Y, Chen S, Ding R, Yao W, Gao X.
MEDIAT INFLAMM 2014;2014:691285. (IF 3.758)
30. Chen HY, Ren XY, Wang WH, Zhang YX, Chen SF, Zhang B, Wang LX.
Biomed Pharmacother 2014 Jul;68(6):709-13. (IF 4.545)
31. Liu Z, Chen X, Wang Y, Peng H, Wang Y, Jing Y, Zhang H.
J Biol Chem 2014 Oct 24;289(43):29739-49. (IF 4.238)
32. Dong QM, Ling C, Zhu JF, Chen X, Tang Y, Zhao LI.
Oncol Lett 2015 Nov;10(5):3305-9. (IF 2.311)
33. Xu Y, Liu F, Liu J, Wang D, Yan Y, Ji S, Zan J, Zhou J.
SCI REP-UK 2016 Jun 2;6:27123. (IF 3.998)
34. Qiu P, Wang S, Liu M, Ma H, Zeng X, Zhang M, Xu L, Cui Y, Xu H, Tang Y, He Y, Zhang L.
BMC Cancer 2017 Jan 13;17(1):55. (IF 3.15)
35. Li XH, Xue WL, Wang MJ, Zhou Y, Zhang CC, Sun C, Zhu L, Liang K, Chen Y, Tao BB, Tan B, Yu B, Zhu YC.
SCI REP-UK 2017 Mar 21;7:44807. (IF 3.998)
36. Su AR, Qiu M, Li YL, Xu WT, Song SW, Wang XH, Song HY, Zheng N, Wu ZW.
Acta Pharmacol Sin 2017 Mar;38(3):402-414. (IF 5.064)
37. Zhu X, Wang D, Zhou J, Pan T, Chen J, Yang Y, Lv M, Ye X, Peng G, Fang L, Xiao S.
J Virol 2017 Apr 28;91(10). pii: e00003-17. (IF 4.501)
38. Ren H, Xu Y, Wang Q, Jiang J, Wudumuli, Hui L, Zhang Q, Zhang X, Wang E, Sun L, Qiu X.
ONCOTARGET 2017 Jul 7;9(13):10880-10890. (IF 5.168)
39. Li H, Al-Japairai K, Tao Y, Xiang Z.
ONCOTARGET 2017 Aug 7;8(42):72633-72651. (IF 5.168)
40. Ke W, Fang L, Jing H, Tao R, Wang T, Li Y, Long S, Wang D, Xiao S.
J Virol 2017 Sep 12;91(19). pii: e00827-17. (IF 4.501)
42. Lin C, Gu J, Wang H, Zhou J, Li J, Wang S, Jin Y, Liu C, Liu J, Yang H, Jiang P, Zhou J.
J Virol 2018 Feb 28. pii: JVI.00238-18. (IF 4.501)
43. Wang LC, Wei WH, Zhang XW, Liu D, Zeng KW, Tu PF
Front Pharmacol 2018 Apr 16;9:370. (IF 4.225)
44. Ye X, Pan T, Wang D, Fang L, Ma J, Zhu X, Shi Y, Zhang K, Zheng H, Chen H, Li K, Xiao S
Front Immunol 2018 May 25;9:1142. (IF 5.085)
45. Zheng K, Liu Q, Wang S, Ren Z, Kitazato K, Yang D, Wang Y
Virus Genes 2018 Jun;54(3):343-350. (IF 1.991)
46. Zhang Q, Zhang P, Qi GJ, Zhang Z, He F, Lv ZX, Peng X, Cai HW, Li TX, Wang XM, Tian B
BBA-GEN SUBJECTS 2018 Jun;1862(6):1443-1451. (IF 3.422)
47. Song T, Su H, Yin W, Wang L, Huang R
FEBS Lett. 593(4):414-422. (IF 3.057)
49. Duan W, Guo M, Yi L, Zhang J, Bi Y, Liu Y, Li Y, Li Z, Ma Y, Zhang G, Liu Y, Song X, Li C
AGING-US. 11(8):2457-2476. (IF 4.831)
50. Cai L, Li J, Zhao J, Guo Y, Xie M, Zhang X, Wang L, Tian H, Li A, Li Q, Miao Y
FEBS Lett. 593(14):1827-1836. (IF 3.057)
51. Li R, Liu Y, Shan YG, Gao L, Wang F, Qiu CG
Oxid Med Cell Longev. 2019:3206542. (IF 5.076)
52. Wang W, Wei R, Liu S, Qiao L, Hou J, Gu C, Yang Y
Am J Transl Res. 11(7):4139-4150. eCollection 2019. (IF 3.375)
53. Luca M, Di Mauro M, Perry G
Oxid Med Cell Longev. 2019:5698132. (IF 5.076)
54. Yanmei Zhang, Sauhar Lee, Wei Xu
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.02.021.
55. Lin Lv, Mingzhu Cao, Juan Bai, Ling Jin, Xianwei Wang, Yanni Gao, Xuewei Liu, Ping Jiang
Vet Microbiol. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108860. (IF 3.03)
56. Maochao Luo, Zhao Huang, Xingyue Yang, Yan Chen, Jingwen Jiang, Lu Zhang, Li Zhou, Siyuan Qin, Ping Jin, Shuyue Fu, Liyuan Peng, Bowen Li, Yongting Fang, Wenchen Pu, Yanqiu Gong, Yu Liu, Zhixiang Ren, Qiu-Luo Liu, Cun Wang, Fangqiong Xiao, Du He, Hongying Zhang, Changlong Li, Heng Xu, Lunzhi Dai, Yong Peng, Zong-Gung Zhou, Canhua Huang, Hai-Ning Chen
Cell Mol Gastroenterol Hepatol. doi: 10.1016/j.jcmgh.2021.12.011.
57. Jing Chen, Hongbo Wu, Xudong Tang, Lei Chen
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.2024970. (IF 2.205)
58. Na Li, Hang Du, Lejiao Mao, Ge Xu, Mengling Zhang, Yinzhen Fan, Xiaomei Dong, Lijun Zheng, Bin Wang, Xia Qin, Xuejun Jiang, Chengzhi Chen, Zhen Zou, Jun Zhang
J Nanobiotechnology. doi: 10.1186/s12951-022-01486-7.
59. Mengge Yin, Wei Wen, Haoyuan Wang, Qiongqiong Zhao, Hechao Zhu, Huanchun Chen, Xiangmin Li, Ping Qian
Front Cell Infect Microbiol. doi: 10.3389/fcimb.2022.852473.
60. Xiaoliang Liu, Lu Zhang, Hebo Zhang, Xiaoyan Liang, Bijun Zhang, Jianqiao Tu, Yanyan Zhao
Front Mol Neurosci. doi: 10.3389/fnmol.2022.919718. (IF 4.057)
61. Wei Chen, Yushan Liu, Shaohong Kang, Xinying Lv, Wenfen Fu, Jie Zhang, Chuangui Song
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/5215748. (IF 5.076)
62. Yong Xiang, Yun Yu, Qingbo Li, Jian Chen, Yu Li, Weisheng Cao
Poult Sci. doi: 10.1016/j.psj.2022.101826.
63. Xiangrong Li, Jingying Xie, Dianyu Li, Hongshan Li, Yuhui Niu, Bei Wu, Yanmei Yang, Zhenfang Yan, Xiangbo Zhang, Lei Chen, Ruofei Feng
Viruses. doi: 10.3390/v14091851.
64. Shaoqin Zheng, Jiahui Lin, Zhongqiu Pang, Hui Zhang, Yinuo Wang, Lanjing Ma, Haijiao Zhang, Xi Zhang, Maorong Chen, Xinjun Zhang, Chao Zhao, Jun Qi, Liu Cao, Min Wang, Xi He, Ren Sheng
Adv Sci (Weinh). doi: 10.1002/advs.202200750.