Ionomycin (钙离子载体)
收藏
产品编号 S1672-250nmol
数量
¥ 477.00
产品包装:
5mM×0.05ml 5mg 5mM×0.2ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

本Ionomycin为Ionomycin calcium,是一种常用的钙离子载体,可以高度选择性结合钙离子(Ca2+>Mg2+>>Ba2+),并且比A23187的效果要好很多。Ionomycin在pH7.0和9.5直接可以结合钙离子,并产生较强的紫外吸收。
Ionomycin常用于转运钙离子穿过各种生物膜。加入Ionomycin最常用于提高细胞内的钙离子水平。通过提高细胞内钙离子水平,Ionomycin可以诱导神经细胞发生细胞凋亡,可以诱导一些细胞产生cell cycle arrest,也可以产生多种由于细胞内钙离子水平升高而产生的其它生物功能。
Ionomycin分子量为747.07,分子式为C41H70CaO9,CAS Number:56092-82-1。本产品纯度大于98%。
本Ionomycin为进口分装,其中5mM包装产品用DMSO配制,有0.05ml和0.2ml两种包装。5mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1672-250nmol Ionomycin (钙离子载体) 5mM×0.05ml
S1672-1μmol Ionomycin (钙离子载体) 5mM×0.2ml
S1672-5mg Ionomycin (钙离子载体) 5mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本Ionomycin在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Ionomycin常见使用浓度范围为1-10μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yu Y, Liu L, Wang X, Liu X, Liu X, Xie L, Wang G.
Biochem Pharmacol . 2010;79(7):1000-6. (IF 4.96)
3. Ma L, Li J, Wang G, Gong S, Zhang L, Li K, Ji X, Liu Y, Chen P, Xiang X.
REGUL PEPTIDES . 2013 Feb 10;181:9-16. (IF 1.813)
4. Hao Y, Ren J, Liu J, Yang Z, Liu C, Li R, Su Y.
Toxicology . 2013 Jul 5;309:81-90. (IF 4.099)
6. Liu Y, Cai Y, Dai L, Chen G, Ma X, Wang Y, Xu T, Jin S, Wu X, Qiu H,Tang X, Li C, Sun A,Wu D, Liu H.
Biology of blood and marrow transplantation . 2013 Oct;19(10):1421-9. (IF 3.599)
8. Wang D, Guo D, Bi H, Wu Q, Tian Q, Du Y.
Toxicol In Vitro . 2013 Dec;27(8):2117-26. (IF 2.959)
9. Wu ZS, Yao YM, Hong GL, Xu XP, Liu Y, Dong N, Zheng JY, Lu ZQ, Zhao GJ, Zhu XM, Zhang QH, Sheng ZY.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2014;33(3):769-83. (IF 5.5)
10. Liu W, Cai MJ, Zheng CC, Wang JX, Zhao XF.
J Biol Chem . 2014 May 9;289(19):13026-41. (IF 4.238)
11. He J, Shi W, Guo Y, Chai Z.
FEBS Lett . 2014 Jun 5;588(12):2087-94. (IF 3.057)
12. Guo D, Du Y, Wu Q, Jiang W, Bi H.
Arch Biochem Biophys . 2014 Oct 15;560:44-51. (IF 3.391)
13. Ren J, Li XR, Liu PC, Cai MJ, Liu W, Wang JX, Zhao XF.
J STEROID BIOCHEM . 2014 Oct;144 Pt B:313-23. (IF 3.813)
14. Wu Q, Guo D, Du Y, Liu D, Wang D, Bi H.
Photochem Photobiol . 2014 Nov-Dec;90(6):1324-31. (IF 2.721)
15. Wang Q, Li L, Li CY, Pei Z, Zhou M, Li N.
Neuroscience . 2015 Feb 12;286:109-21. (IF 3.056)
16. Hu Y, Wu L, Wang C, Luo J, Liao F, Tan H, He H.
BMC Immunol . 2015 Sep 3;16:53. (IF 2.495)
17. Li J, Yue L, Wang H, Liu C, Liu H, Tao J, Qi W, Wang Y, Zhang W, Fu R, Shao Z.
J Immunol Res . 2016;2016:9404705. (IF 3.327)
18. Tian X, Chang L, Ma G, Wang T, Lv M, Wang Z, Chen L, Wang Y, Gao X, Zhu Y.
Biol Pharm Bull . 2016;39(2):181-91. (IF 1.863)
20. Yang C, Qin Y, Jiang D, Chen HY.
ACS APPL MATER INTER . 2016 Aug 10;8(31):19892-8. (IF 8.758)
21. Huang FJ, Ma YL, Tang RY, Gong WC, Li J, Chen CX, Yin L, Chen XP.
Immunology . 2016 Oct;149(2):238-51. (IF 5.016)
22. Yong T, Hu J, Zhang X, Li F, Yang H, Gan L, Yang X.
ACS APPL MATER INTER . 2016 Oct 5. [Epub ahead of print] (IF 8.758)
23. Luo T, Hu J, Xi D, Xiong H, He W, Liu J, Li M, Lu H, Zhao J, Lai W, Guo Z.
J Immunol . 2016 Nov 15;197(10):3861-3870. (IF 4.886)
24. Jiang H, Zhang C, Tang Y, Zhao J, Wang T, Liu H, Sun X.
J Neurochem . 2017 Jan;140(2):307-319. (IF 4.066)
25. Jiang H, Zhang C, Tang Y, Zhao J, Wang T, Liu H, Sun X.
J Neurochem . 2017 Jan;140(2):307-319. (IF 4.066)
26. Zhang C, Jiang H, Wang P, Liu H, Sun X.
SCI REP-UK . 2017 Mar 20;7:44708. (IF 3.998)
27. Wang Z, Guo L, Song Y, Zhang Y, Lin D, Hu B, Mei Y, Sandikin D, Liu H.
CANCER IMMUNOL IMMUN . 2017 Apr;66(4):537-548. (IF 5.442)
29. Sui HX, Ke SZ, Xu DD, Lu NN, Wang YN, Zhang YH, Gao FG.
Int J Oncol . 2017 Sep;51(3):987-995. (IF 3.899)
30. Weng C, Chong L, Jia X, Zheng R, Huang Y, Zhu T, Li C, Zhang W.
Inflammation . 2017 Dec;40(6):1975-1982. (IF 3.212)
31. Xu XP,Yao YM,Zhao GJ,Wu ZS,Li JC,Jiang YL,Lu ZQ,Hong GL
CHINESE MED J-PEKING . 2018 Feb 5;131(3):330-338. (IF 1.585)
32. Li Y, Wang Y, Liu H, Ding K, Hao S, Shao Y, Wang H, Chen J, Huang L, Shao Z, Fu R.
Mol Med Rep . 2018 Feb;17(2):2973-2981. (IF 2.1)
33. Xu XP, Yao YM, Zhao GJ, Wu ZS, Li JC, Jiang YL, Lu ZQ, Hong GL.
CHINESE MED J-PEKING . 2018 Feb 5;131(3):330-338. (IF 1.585)
34. Liu Z, Cai Y, Wang Y, Nie Y, Zhang C, Xu Y, Zhang X, Lu Y, Wang Z, Poo M, Sun Q.
Cell . 2018 Feb 8;172(4):881-887.e7. (IF 38.637)
35. Liu Z, Cai Y, Wang Y, Nie Y, Zhang C, Xu Y, Zhang X, Lu Y, Wang Z, Poo M, Sun Q.
Cell. 172(4):881-887.e7. (IF 38.637)
36. Guo HX,Ye N,Yan P,Qiu MY,Zhang J,Shen ZG,He HY,Tian ZQ,Li HL,Li JT
WORLD J GASTROENTERO . 2018 Apr 28;24(16):1779-1794. (IF 3.665)
37. Yin C,Han Q,Xu D,Zheng B,Zhao X,Zhang J
Oncoimmunology. 8(7):1601479. (IF 5.869)
38. Li Y,Yang T,Yao Q,Li S,Fang E,Li Y,Liu C,Li W
NEUROGASTROENT MOTIL. 31(5):e13556. (IF 2.946)
39. Gao H,Chen J,Ding F,Chou X,Zhang X,Wan Y,Hu J,Wu Q
J Appl Toxicol. 39(8):1096-1107. (IF 2.997)
40. Zheng B,Yang Y,Han Q,Yin C,Pan Z,Zhang J
J Leukoc Biol. 106(4):987-996.
41. Chen J,Liu H,Li L,Wang H,Li Y,Wang Y,Ding K,Hao S,Shao Y,Li L,Song J,Wang G,Shao Z,Fu R
Mol Med Rep. 20(5):3979-3990. (IF 2.1)
42. Hui-Min Shan,Minhua Zang,Qi Zhang,Ru-Bing Shi,Xiao-Jing Shi,Muyassar Mamtilahun,Chang Liu,Long-Long Luo,Xiaoying Tian,Zhijun Zhang,Guo-Yuan Yang,Yaohui Tang,Jun Pu,Yongting Wang
J Neuroinflammation. doi: 10.1186/s12974-020-01838-w.
43. Ying Xin,Jie Gao,Rong Hu,Hong Li,Qian Li,Feng Han,Zhixu He,Laijun Lai,Min Su
Immunol Lett. doi: 10.1016/j.imlet.2020.05.005. (IF 3.276)