Forskolin (腺苷酸环化酶激活剂)
收藏
产品编号 S1612-1mg
数量
¥ 179.00
产品包装:
5mg/ml×0.2ml 5mg 25mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Forskolin是一种常用的腺苷酸环化酶激活剂。Forskolin可以通透细胞,激活腺苷酸环化酶(adenylyl cyclase),从而升高细胞内的cAMP水平。
Forskolin分子量为410.50,分子式为C22H34O7,CAS Number:66575-29-9。本产品纯度大于99%。
本Forskolin为进口分装,其中5mg/ml包装产品用DMSO配制,共0.2ml。5mg和25mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1612-1mg Forskolin (腺苷酸环化酶激活剂) 5mg/ml×0.2ml
S1612-5mg Forskolin (腺苷酸环化酶激活剂) 5mg
S1612-25mg Forskolin (腺苷酸环化酶激活剂) 25mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本Forskolin在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Forskolin常见使用浓度范围为1-100μM。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Liang Wang, Chunling Wu, Wanling Peng, Ziliang Zhou, Jianzhi Zeng, Xuelin Li, Yini Yang, Shuguang Yu, Ye Zou, Mian Huang, Chang Liu, Yefei Chen, Yi Li, Panpan Ti, Wenfeng Liu, Yufeng Gao, Wei Zheng, Haining Zhong, Shangbang Gao, Zhonghua Lu, Pei-Gen Ren, Ho Leung Ng, Jie He, Shoudeng Chen, Min Xu, Yulong Li, Jun Chu
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-32994-7. (IF 12.121)
3. Zhang DL, Sun YJ, Ma ML, Wang YJ, Lin H, Li RR, Liang ZL, Gao Y, Yang Z, He DF, Lin A, Mo H, Lu YJ, Li MJ, Kong W, Chung KY, Yi F, Li JY, Qin YY, Li J, Thomsen ARB, Kahsai AW, Chen ZJ, Xu ZG, Liu M, Li D, Yu X, Sun JP.
Elife 2018 Feb 2;7. pii: e33432. (IF 7.08)
4. Zhao X, Wei S, Li Z, Lin C, Zhu Z, Sun D, Bai R, Qian J, Gao X, Chen G, Xu Z
Cell Death Dis. 10(2):127. (IF 6.304)
5. Sun F, Yang XJ, Lv HY, Tang YB, An SM, Ding XP, Li WB, Teng L, Shen Y, Chen HZ, Zhu L.
J Cell Physiol 2015 Nov;230(11):2640-6. (IF 5.546)
6. Chen G, Fu S, Feng W, Huang B, Xu S, Wang W, Liu J.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2017;42(4):1420-1430. (IF 5.5)
7. Zhang Y, Chen ML, Zhou Y, Yi L, Gao YX, Ran L, Chen SH, Zhang T, Zhou X, Zou D, Wu B, Wu Y, Chang H, Zhu JD, Zhang QY, Mi MT.
Mol Nutr Food Res 2015 Aug;59(8):1443-57. (IF 5.309)
9. Li Y, He J, Sui S, Hu X, Zhao Y, Li N.
Cell Signal 2012 Dec;24(12):2297-306. (IF 3.968)
10. Mu X, He K, Sun H, Zhou X, Chang L, Li X, Chu W, Qiao G, Lu Y.
FREE RADICAL RES 2013 Feb;47(2):116-22. (IF 2.839)
11. Peng Y, Shi J, Du X, Wang L, Klocker H, Mo L, Mo Z, Zhang J.
INT J BIOCHEM CELL B 2013 Mar;45(3):521-30. (IF 3.673)
12. Du B, Luo W, Li R, Tan B, Han H, Lu X, Li D, Qian M, Zhang D, Zhao Y, Liu M.
J Biol Chem 2013 May 24;288(21):15131-41. (IF 4.238)
13. Liu F, You X, Wang Y, Liu Q, Liu Y, Zhang S, Chen L, Zhang X, Ye L.
Carcinogenesis 2014 May;35(5):1144-53. (IF 4.603)
14. Zheng YF, Liu CF, Lai WF, Xiang Q, Li ZF, Wang H, Lin N.
Fitoterapia 2014 Jul;96:25-32. (IF 2.527)
15. Hu QX, Dong JH, Du HB, Zhang DL, Ren HZ, Ma ML, Cai Y, Zhao TC, Yin XL, Yu X, Xue T, Xu ZG, Sun JP.
J Biol Chem 2014 Aug 29;289(35):24215-25. (IF 4.238)
16. Sun F, Ding XP, An SM, Tang YB, Yang XJ, Teng L, Zhang C, Shen Y, Chen HZ, Zhu L.
SCI REP-UK 2015 Oct 30;5:15950. (IF 3.998)
17. Yu ZL, Li DQ, Huang XY, Xing X, Yu RQ, Li Z, Li ZB.
Int J Mol Med 2016 Feb;37(2):468-74. (IF 3.098)
19. Jia B, Gao Y, Li M, Shi J, Peng Y, Du X, Klocker H, Sampson N, Shen Y, Liu M, Zhang J.
Endocrinology 2016 Aug;157(8):3023-35. (IF 3.934)
20. Chen T, Xu DZ, Li Q, Mou P, Zeng Z, Brass LF, Zhu L.
Platelets 2016 Nov;27(7):673-679. (IF 3.378)
21. Shen XF, Teng Y, Sha KH, Wang XY, Yang XL, Guo XJ, Ren LB, Wang XY, Li J, Huang N.
Biofactors 2016 Nov 12;42(6):674-685. (IF 4.734)
23. Xu Y, Zhao Y, Xu Y, Guan Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhu G, Chen Y, Sun F, Wang J, Yu Y.
Cell Signal 2017 Jan;29:209-217. (IF 3.968)
24. Xu Y, Zhao Y, Xu Y, Guan Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhu G, Chen Y, Sun F, Wang J, Yu Y.
Cell Signal 2017 Jan;29:209-217. (IF 3.968)
25. Qian W, Gang X, Zhang T, Wei L, Yang X, Li Z, Yang Y, Song L, Wang P, Peng J, Cheng D, Xia Q.
J Biol Chem 2017 Jul 28;292(30):12460-12470. (IF 4.238)
26. Wu Q, Wang Y, Qian M, Qiao Y, Zou S, Chen C, Zhang X, Chen Y, Zhao Y, Zhu G, Chen Y, Sun F, Wang J, Pan Q.
Cell Signal 2017 Sep;37:62-73. (IF 3.968)
27. Zhou D, Kuang Z, Zeng X, Wang K, Ma J, Luo H, Chen M, Li Y, Zeng J, Li S, Luan F, He Y, Dai H, Liu B, Li H, He L, Xing Q.
J Cell Mol Med 2017 Oct;21(10):2465-2480. (IF 4.486)
28. Wang B, Chen T, Wang J, Jia Y, Ren H, Wu F, Hu M, Chen Y.
Int Immunopharmacol 2018 Mar;56:168-178. (IF 3.943)
29. Zhang K, Zeng K, Shen C, Tian S, Yang M
Mikrochim Acta 2018 Mar 16;185(4):225.
30. Ding Y, Cui J, Wang Q, Shen S, Xu T, Tang H, Han M, Wu X
Obesity (Silver Spring) 2018 Aug;26(8):1303-1311.
31. Xiao Li, Shoupeng Wang, Xiaoli Yang, Hongjun Chu
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4824. (IF 3.098)
32. Han Zhao, Lingyan Feng, Wei Zhong, Hongyan Zhen, Qingjia Chi, Xiang Wang
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms222111850. (IF 4.556)
33. Erling Hu, Qi Zhang, Sen Shang, Yinan Jiang, Xiaoyun Lu
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2022.103966.
34. Wenfeng Liu, Chang Liu, Pei-Gen Ren, Jun Chu, Liang Wang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2022.902290. (IF 4.225)
35. Jing Wang, Bingyan Jiang, Kezhen Wang, Jianfeng Dai, Chunsheng Dong, Yipeng Wang, Peng Zhang, Min Li, Wei Xu, Lin Wei
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2022.102471. (IF 4.238)