Carboxy-PTIO (一氧化氮清除剂)
收藏
产品编号 S1547
数量
¥ 2699.00
产品包装:
5mg 50mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Carboxy-PTIO,是一种常用的一氧化氮清除剂,可以用于抑制一氧化氮信号通路。本Carboxy-PTIO为钾盐(Carboxy-PTIO potassium salt)。carboxy-PTIO可以和NO反应生成carboxy-PTI衍生物,同时产生亚硝酸盐或硝酸盐,从而起到清除NO的作用。
Carboxy-PTIO的分子量为315.39,分子式为C14H16KN2O4,CAS Number:148819-94-7。本产品为进口分装,纯度大于98%。
Carboxy-PTIO水溶性很好,溶解度大于20mg/ml,可溶于一些常见缓冲液如PBS等,也可溶于无水乙醇、甲醇、DMSO、二甲基甲酰胺。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1547 Carboxy-PTIO(一氧化氮清除剂) 50mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Carboxy-PTIO常见使用浓度为0.1-10mM。实际的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Liu L, Huang Z, Chen J, Wang J, Wang S
J EXP CLIN CANC RES 2018 Jul 9;37(1):142. (IF 7.068)
2. An XZ, Zhao ZG, Luo YX, Zhang R, Tang XQ, Hao D, Zhao X, Lv X, Liu D.
ONCOTARGET 2016 Apr 26;7(17):24719-33. (IF 5.168)
3. Chen XH, Liu SR, Peng B, Li D, Cheng ZX, Zhu JX, Zhang S, Peng YM, Li H, Zhang TT, Peng XX.
Front Immunol 2017 Mar 6;8:207. (IF 5.085)
4. Wang G, Zhao H, Zheng B, Li D, Yuan Y, Han Q, Tian Z, Zhang J
Front Immunol. 10:1388. (IF 5.085)
5. Mengwen Xue, Liang Han, Weikun Qian, Jie Li, Tao Qin, Ying Xiao, Qingyong Ma, Jiguang Ma, Xin Shen
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/9230958. (IF 5.076)
6. He H, Feng YS, Zang LH, Liu WW, Ding LQ, Chen LX, Kang N, Hayashi T, Tashiro S, Onodera S,
Food Chem Toxicol 2014 Sep;71:128-35. (IF 4.679)
7. Zhang L, Ren X, Chen Y, Gao Y, Wang N, Lu Z, Gao L, Qin L, Wang Y, Gao H, Li K, Jiang L, Cui H, Liu C, Zhang Y, Qi X, Wang X.
VIRUSES-BASEL 2015 Mar 23;7(3):1474-91. (IF 3.816)
8. Han Y, Jiang Q, Gao H, Fan J, Wang Z, Zhong F, Zheng Y, Gong Z, Wang C.
Cell Biochem Biophys 2015 Mar;71(2):1105-15. (IF 2.073)
9. Song LJ, Luo H, Fan WH, Wang GP, Yin XR, Shen S, Wang J, Jin Y, Zhang W, Gao H, Liu Q, Wang WL, Feng B, Yu CX.
PARASITE VECTOR 2016 Jan 20;9:26. (IF 2.824)
10. Guo Y, Deng Y, Huang Z, Luo Q, Peng Y, Chen J, Jiang H, Ye J, Li J.
SCI REP-UK 2016 Jan 5;6:18961. (IF 3.998)
11. Liu L, Huang Z, Chen J, Wang J, Wang S
J Cell Biochem 2018 Aug;119(8):6633-6643. (IF 4.237)
12. Huang Z, Liu L, Chen J, Cao M, Wang J
Biomed Pharmacother 2018 Nov;107:1385-1392. (IF 4.545)
13. Shang XY, Chen JJ, Song XY, Wang W, Chen Y, Yao GD, Song SJ
Biomed Pharmacother 2018 Nov;107:1426-1433. (IF 4.545)
14. Fujun Jin, Rongze Wang, Yexuan Zhu, Jingyi Chen, Wei Cao, Yiliang Wang, Yanting Wu, Xiaowei Song, Yunsheng Huang, Jun Dong, Zhe Ren
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173497. (IF 3.263)