Fluo-3 AM (钙离子荧光探针, 5mM)
收藏
产品编号 S1056
数量
¥ 588.00
产品包装:
20μl
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Fluo-3 AM是最常用的检测细胞内钙离子浓度的荧光探针之一。分子式为C51H50Cl2N2O23,分子量为1129.85。
Fluo-3和Fura-2相比,其优点是:一方面可以被氩离子激光(argon-ion laser)的488nm激发光激发,便于检测;另一方面,Fluo-3和钙离子结合后荧光变化更强,即对钙离子浓度变化的检测更加灵敏;同时,Fluo-3和钙离子的结合能力较弱,这样可以比Fura-2检测到细胞内更高浓度的钙离子水平;此外,对于细胞内的钙离子的即时变化反应得更加准确,减小了因为和钙离子解离速度慢而导致的荧光变化滞后。
本Fluo-3 AM (钙离子荧光探针) 是配制于无水DMSO (anhydrous DMSO)中的储存液,浓度为5mM
Fluo-3 AM是一种可以穿透细胞膜的荧光染料。Fluo-3 AM的荧光非常弱,其荧光不会随钙离子浓度升高而增强。Fluo-3 AM进入细胞后可以被细胞内的酯酶剪切形成Fluo-3,从而被滞留在细胞内。Fluo-3可以和钙离子结合,结合钙离子后可以产生较强的荧光,最大激发波长为506nm,最大发射波长为526nm。实际检测时推荐使用的激发波长为488nm左右,发射波长为525-530nm。Fluo-3的激发光谱和发射光谱参考下图。

用于细胞内钙离子检测时,Fluo-3 AM的常用浓度为0.5-5μM。通常用含有0.5-5μM的Fluo-3 AM适当溶液和细胞一起在20-37℃孵育15-60分钟进行荧光探针装载,随后适当洗涤,洗涤后可以考虑适当再孵育20-30分钟以确保Fluo-3 AM在细胞内完全转变成Fluo-3。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1056 Fluo-3 AM(钙离子荧光探针, 5mM) 20μl
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,6个月有效。
注意事项:
本Fluo-3 AM在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yang F, Zhang M, He W, Chen P, Cai X, Yang L, Gu N, Wu J.
Small 2011 Apr 4;7(7):902-10. (IF 11.459)
2. Yang D, Lü X, Hong Y, Xi T, Zhang D.
Biomaterials 2013 Jul;34(23):5747-58. (IF 10.317)
3. He C, Jiang S, Jin H, Chen S, Lin G, Yao H, Wang X, Mi P, Ji Z, Lin Y, Lin Z, Liu G.
Biomaterials 2016 Mar;83:102-14. (IF 10.317)
4. Ruihong Ning, Yang Li, Zhou Du, Tianyu Li, Qinglin Sun, Lisen Lin, Qing Xu, Junchao Duan, Zhiwei Sun
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2021.102113. (IF 9.986)
5. Zhang J, Song W, Guo J, Zhang J, Sun Z, Ding F, Gao M.
J Hazard Mater 2012 Jun 15;219-220:148-55. (IF 9.038)
7. Dong X, Gao X, Dai Y, Ran N, Yin H.
Theranostics 2018 Feb 2;8(5):1243-1255. (IF 8.579)
8. Xin J, Zhan Y, Liu M, Hu H, Xia L, Nie Y, Wu K, Liang J, Tian J.
Cancer Lett 2013 Aug 19;336(2):260-9. (IF 7.36)
9. Chen Z, Pan X, Georgakilas AG, Chen P, Hu H, Yang Y, Tian S, Xia L, Zhang J, Cai X, Ge J, Yu K, Zhuang J.
Cancer Lett 2013 Aug 19;336(2):281-9. (IF 7.36)
10. Cheng X, Feng H, Wu H, Jin Z, Shen X, Kuang J, Huo Z, Chen X, Gao H, Ye F, Ji X, Jing X, Zhang Y, Zhang T, Qiu W, Zhao R
Cancer Lett 2018 Sep 1;431:105-114. (IF 7.36)
11. Wang Z, Wang L, Prabhakar N, Xing Y, Rosenholm JM, Zhang J, Cai K
Acta Biomater. 86:416-428. (IF 7.242)
13. Xu W, Guan R, Shi F, Du A, Hu S.
CARBOHYD POLYM 2017 Oct 15;174:1213-1223. (IF 7.182)
14. Wang Y, Yuan L, Yao C, Ding L, Li C, Fang J, Sui K, Liu Y, Wu M.
Nanoscale 2014 Dec 21;6(24):15333-42. (IF 6.895)
15. He B, Yuan L, Dai W, Gao W, Zhang H, Wang X, Fang W, Zhang Q.
Nanoscale 2016 Mar 21;8(11):6129-45. (IF 6.895)
16. Xiaoyu M, Xiuling D, Chunyu Z, Yi S, Jiangchao Q, Yuan Y, Changsheng L
Nanoscale. 11(32):15312-15325. (IF 6.895)
17. Liu Y, Li J, Chen H, Cai Y, Sheng T, Wang P, Li Z, Yang F, Gu N
Nanoscale. 11(40):18854-18865. (IF 6.895)
18. Guo C, Wang J, Jing L, Ma R, Liu X, Gao L, Cao L, Duan J, Zhou X, Li Y, Sun Z.
Environ Pollut 2018 May;236:926-936. (IF 6.792)
19. Imran Rashid Rajput, Summra Yaqoob, Sun Yajing, Edmond Sanganyado, Liu Wenhua
Environ Pollut. doi: 10.1016/j.envpol.2020.116131. (IF 6.792)
20. Ma G, Zhou J, Tian C, Jiang D, Fang D, Chen H.
Anal Chem 2013 Apr 16;85(8):3912-7. (IF 6.785)
21. Guo C, Ma R, Liu X, Chen T, Li Y, Yu Y, Duan J, Zhou X, Li Y, Sun Z.
Sci Total Environ 2018 Mar 10;631-632:570-579. (IF 6.551)
22. Park S, Ahn IS, Kwon DY, Ko BS, Jun WK.
BIOSCI BIOTECH BIOCH 2008 Nov;72(11):2815-23. (IF 1.516)
23. Li H, Wang L, Ye L, Mao Y, Xie X, Xia C, Chen J, Lu Z, Song J.
MED MICROBIOL IMMUN 2009 May;198(2):113-21. (IF 1.961)
24. Kuang CY, Yu Y, Guo RW, Qian DH, Wang K, Den MY, Shi YK, Huang L.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2010;398(2):315-20. (IF 2.985)
25. Shi Y, Song M, Guo R, Wang H, Gao P, Shi W, Huang L.
EXP BIOL MED 2010 Mar;235(3):317-25. (IF 3.139)
26. Li C, Sun Y, Yi K, Ma Y, Sun Y, Zhang W, Zhou X.
Theriogenology 2010 Dec;74(9):1615-22. (IF 2.094)
27. Jin H, Zhong X, Wang Z, Huang X, Ye H, Ma S, Chen Y, Cai J.
J Cell Biochem 2011 Jan;112(1):169-78. (IF 4.237)
28. Wang M, Ruan Y, Chen Q, Li S, Wang Q, Cai J.
Eur J Pharmacol 2011 Jan 10;650(1):41-7. (IF 3.263)
29. Li X, Ye X, Li X, Sun X, Liang Q, Tao L, Kang X, Chen J.
Brain Res 2011 Mar 25;1382:9-18. (IF 2.733)
30. Jiang S, Zu Y, Wang Z, Zhang Y, Fu Y.
Planta Med 2011 Jul;77(10):1005-12. (IF 2.687)
31. Gao X, Luo Z, Xiang T, Wang K, Li J, Wang P.
TUMORI 2011 Nov-Dec;97(6):771-80. (IF 1.233)
32. Tan Q, Li Y, Wu J, Mei H, Zhao C, Zhang J.
INT J NANOMED 2012;5:5385-93. (IF 5.115)
33. Zhang HY, Wang WX, Yin H, Zhao XM, Du YG.
Carbohydrate Polymers 2012Feb;87(3):2270-8. (IF 6.044)
34. Zhao L, Ju D, Gao Q, Zheng X, Yang G.
Mol Biol Rep 2012 Mar;39(3):2585-95. (IF 1.402)
35. Che T, Sun H, Li J, Yu X, Zhu D, Xue B, Liu K, Zhang M, Kunze W, Liu C.
J Neurochem 2012 May;121(4):516-25. (IF 4.066)
36. Zhang L, Li K, Bing Ma L, Gong SB, Wang GY, Liu Y, Ji XY, Xu L, Liu SK, Chen P, Ouyang RY, Xiang XD.
IRAN J ALLERGY ASTHM 2012 Jun;11(2):133-45. (IF 1.109)
37. Jin H, Yang P, Cai J, Wang J, Liu M.
APPL MICROBIOL BIOT 2012 Jun;94(5):1199-208. (IF 3.53)
38. Li SP, Xie WL, Cai HH, Cai JY, Yang PH.
Eur J Pharm Sci 2012 Aug 30;47(1):28-34. (IF 3.616)
39. Li XY, Jing CQ, Zang XY, Yang S, Wang JJ.
Toxicol In Vitro 2012 Oct;26(7):1087-92. (IF 2.959)
41. Liang D, Zhou Q, Zhang J, Gong W, Xu C, Li B, Wang Y, Li J.
Steroids 2012 Nov;77(13):1381-90. (IF 1.948)
42. Zhang H, Shao D, Wu Y, Cai C, Hu C, Shou X, Dai B, Ye B, Wang M, Jia X.
FISH SHELLFISH IMMUN 2012 Dec;33(6):1229-37. (IF 3.298)
43. Ouyang JS, Li YP, Li CY, Cai C, Chen CS, Chen SX, Chen YF, Yang L, Xie YP.
FREE RADICAL RES 2012 Dec;46(12):1437-45. (IF 2.839)
45. Li Z, Pan X, Wang T, Wang PN, Chen JY, Mi L.
Nanoscale Res Lett 2013 Feb 22;8(1):96. (IF 3.581)
46. Pi J, Jin H, Liu R, Song B, Wu Q, Liu L, Jiang J, Yang F, Cai H, Cai J.
APPL MICROBIOL BIOT 2013 Feb;97(3):1051-62. (IF 3.53)
48. Jiang L, Lan T, Chen Y, Sang J, Li Y, Wu M, Tao Y, Wang Y, Qian H, Gu L.
PLoS One 2013 Apr 16;8(4):e61674. (IF 2.74)
49. Li M, Tan SY, Zhang J, You HX.
Mol Med Rep 2013 May;7(5):1425-30. (IF 2.1)
50. Chen Y, Chen JW, Zhai JH, Wang Y, Wang SL, Li X.
Food Chem Toxicol 2013 May 24;58C:394-400. (IF 4.679)
51. Xu M, Lu N, Zhang H, Dai Q, Wei L, Li Z, You Q, Guo Q.
Hepatol Res 2013 Aug;43(8):890-905. (IF 3.165)
52. Liang S, Su WW, Wang YG, Peng W, Nie YC, Li PB.
Int J Mol Med 2013 Aug;32(2):323-30. (IF 3.098)
53. Zhu K, Guo X, Guo X, Peng W, Zhou H.
Food Research International 2013 Aug;53(1):297-303. (IF 3.579)
54. Chen G, Zhang P, Huang T, Yu W, Lin J, Li P, Chen K.
Carbohydrate Polymers 2013 Sep 12;97(2):800-8. (IF 6.044)
55. Zhang L, Liu J, Wang X, Li Z, Zhang X, Cao P, She X, Dai Q, Tang J, Liu Z.
Curr Mol Med 2014;14(6):762-71. (IF 1.6)
56. Tong J, Zhou XD, Perelman JM, Kolosov VP.
BIOSCIENCE REP 2014 Feb 1;34(1). pii: e00088. (IF 2.942)
57. Tian J, Cheng J, Zhang J, Ye L, Zhang F, Dong Q, Wang H, Fu F.
PLoS One 2014 Apr 22;9(4):e95777. (IF 2.74)
58. Wu J, Chen W, Yin Y, Zheng Z, Zou G.
Biometals 2014 Jun;27(3):445-58. (IF 2.479)
59. Zhang S, Nie S, Huang D, Huang J, Feng Y, Xie M.
Food Chem Toxicol 2014 Jun;68:239-46. (IF 4.679)
60. Xu SY, Hu YF, Li WP, Wu YM, Ji Z, Wang SN, Li K, Pan SY.
Int J Biol Sci 2014 Jul 29;10(8):873-81. (IF 4.858)
61. Ding Y, Dai X, Zhang Z, Jiang Y, Ma X, Cai X, Li Y.
J Nutr Biochem 2014 Jul;25(7):765-72. (IF 4.873)
62. Guo Y, Wang W, Dong Y, Zhang Z, Zhou Y, Chen G.
Chemosphere 2014 Aug;108:367-75. (IF 5.778)
63. Yang Y, Li D, Katirai F, Zhang B, Xu Y, Xiong P, Gong F, Zheng F.
Eur J Immunol 2014 Aug;44(8):2468-77. (IF 4.404)
67. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2014 Nov;38(3):783-91. (IF 3.152)
69. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
Biometals 2015 Feb;28(1):113-22. (IF 2.479)
70. Li M, Wang N, Gong HQ, Li WZ, Liao XH, Yang XL, He HP, Cao DS, Zhang TC.
Gene 2015 Feb 15;557(1):43-51. (IF 2.984)
71. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
Biometals 2015 Feb;28(1):113-22. (IF 2.479)
72. Hu XL, Gao LY, Niu YX, Tian X, Wang J, Meng WH, Zhang Q, Cui C, Han L, Zhao QC.
BBA-BIOMEMBRANES 2015 Feb;1850(2):287-98. (IF 3.411)
73. Huang S, Ren Y, Wang P, Li Y, Wang X, Zhuang H, Fang R, Wang Y, Liu N, Hehir M, Zhou JX.
ANAT REC 2015 Mar;298(3):501-12. (IF 1.634)
74. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
Biol Trace Elem Res 2015 Mar;164(1):130-8. (IF 2.639)
75. Zeng Z, Leng T, Feng X, Sun H, Inoue K, Zhu L, Xiong ZG.
PLoS One 2015 Mar 23;10(3):e0119912. (IF 2.74)
76. Liu Z, Zhou Z, Wang L, Jiang S, Wang W, Zhang R, Song L.
Dev Comp Immunol 2015 Apr;49(2):217-24. (IF 3.192)
78. Wang B, Li C, Huai R, Qu Z.
J Mol Cell Cardiol 2015 May;82:22-32. (IF 4.133)
80. Hu XL, Guo LP, Song Q, Zhang Q, Chen Y, Wang J, Meng WH, Zhao QC.
Neurochem Int 2015 Aug;87:66-76. (IF 3.881)
83. Tian X, Chang L, Ma G, Wang T, Lv M, Wang Z, Chen L, Wang Y, Gao X, Zhu Y.
Biol Pharm Bull 2016;39(2):181-91. (IF 1.863)
84. Tang QF, Sun J, Yu H, Shi XJ, Lv R, Wei HC, Yin PH.
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:8203789. (IF 1.813)
85. Luo D, Ni Q, Ji A, Gu W, Wu J, Jiang C.
Biomed Res Int 2016;2016:2581061. (IF 2.276)
86. Zhao F, Fu L, Yang W, Dong Y, Yang J, Sun S, Hou Y.
Life Sci 2016 Jan;145:213-23. (IF 3.647)
87. Zhao F, Fu L, Yang W, Dong Y, Yang J, Sun S, Hou Y.
Life Sci 2016 Jan 15;145:213-23. (IF 3.647)
88. Du C, Li Y, Guo Y, Han M, Zhang W, Qian H.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2016 Jan 22;469(4):1146-52. (IF 2.985)
89. Tao K, Wang B, Feng D, Zhang W, Lu F, Lai J, Huang L, Nie T, Yang Q.
Neurosci Bull 2016 Feb;32(1):61-9. (IF 4.326)
91. Wang MD, Wu H, Huang S, Zhang HL, Qin CJ, Zhao LH, Fu GB, Zhou X, Wang XM, Tang L, Wen W, Yang W, Tang SH, Cao D, Guo LN, Zeng M, Wu MC, Yan HX, Wang HY.
ONCOTARGET 2016 Feb 9;7(6):6711-26. (IF 5.168)
92. Chang R, Zhou R, Qi X, Wang J, Wu F, Yang W, Zhang W, Sun T, Li Y, Yu J.
Brain Res Bull 2016 Mar;121:75-83. (IF 3.37)
93. Lv S, Xu QY, Sun EC, Zhang JK, Wu DL.
SCI REP-UK 2016 Mar 15;6:23130. (IF 3.998)
94. Sun X, Shi X, Lu L, Jiang Y, Liu B.
Mol Med Rep 2016 Mar;13(3):2215-20. (IF 2.1)
95. Zhao M, Li H, Liu X, Wei J, Ji J, Yang S, Hu Z, Wei S.
SCI REP-UK 2016 Mar 9;6:22832. (IF 3.998)
96. Wu XT, Sun LW, Qi HY, Shi H, Fan YB.
Cell Biol Int 2016 Apr;40(4):397-406. (IF 2.571)
97. Jiang Q, Liu Y, Duan D, Gou M, Wang H, Wang J, Li Q, Xiao R.
Biochimie 2016 Apr;123:7-19. (IF 3.413)
98. Chen X, Sun FJ, Wei YJ, Wang LK, Zang ZL, Chen B, Li S, Liu SY, Yang H.
CNS Neurosci Ther 2016 Apr;22(4):280-90. (IF 4.074)
99. Zhang C, Lu T, Wang GD, Ma C, Zhou YF.
Biomed Pharmacother 2016 May;80:253-9. (IF 4.545)
100. Zhou X, Wei Y, Qiu S, Xu Y, Zhang T, Zhang S.
PLoS One 2016 Jun 16;11(6):e0157590. (IF 2.74)
101. Li M, He HP, Gong HQ, Zhang J, Ma WJ, Zhou H, Cao DS, Wang N, Zhang TC.
Life Sci 2016 Jun 15;155:11-20. (IF 3.647)
102. Song X, Zhang Y, Wang H, Wen H, Zhao C, Lan Y, Pan L, Zhang C, Cheng M.
J Physiol Pharmacol 2016 Jun;67(3):363-75. (IF 2.644)
103. Liu Y, Wang XC, Hu D, Huang SR, Li QS, Li Z, Qu Y.
Neural Regen Res 2016 Jul;11(7):1134-40. (IF 3.171)
104. Meng X, Li X, Wang X, Gao J, Yang H, Chen H.
Food Funct 2016 Jul 13;7(7):3102-10. (IF 4.171)
105. Liu M, Feng LX, Sun P, Liu W, Wu WY, Jiang BH, Yang M, Hu LH, Guo DA, Liu X.
PLoS One 2016 Jul 26;11(7):e0159789. (IF 2.74)
106. Gong H, Liu L, Ni CX, Zhang Y, Su WJ, Lian YJ, Peng W, Zhang JP, Jiang CL.
Arch Biochem Biophys 2016 Aug 1;603:102-9. (IF 3.391)
107. Jiang Y, Gou H, Zhu J, Tian S, Yu L.
Oncol Lett 2016 Aug;12(2):1164-1170. (IF 2.311)
108. Wang Y, Wang D, Zhang L, Ye F, Li M, Wen K.
Eur J Pharmacol 2016 Aug 5;784:129-36. (IF 3.263)
110. Chen C, Huang L, Zhang G, Li Y, Li L, Bai X, Liu W, Wang H, Li J.
Cancer Biol Ther 2016 Sep;17(9):976-84. (IF 3.659)
111. Guo L, Lv G, Qiu L, Yang H, Zhang L, Yu H, Zou M, Lin J.
Eur J Pharmacol 2016 Sep 5;786:60-71. (IF 3.263)
112. Cai Q, Ma T, Li C, Tian Y, Li H.
Int J Biol Sci 2016 Oct 26;12(12):1415-1426. (IF 4.858)
113. Cui X, Liang T, Liu C, Yuan Y, Qian J.
MAT SCI ENG C-MATER 2016 Oct 1;67:453-60. (IF 5.88)
114. Sun T, Guo Z, Liu CJ, Li MR, Li TP, Wang X, Yuan DJ.
Int J Cardiol 2016 Oct 1;220:226-34. (IF 3.229)
115. Liu Z, Gan L, Wu T, Feng F, Luo D, Gu H, Liu S, Sun C.
Cell Death Dis 2016 Nov 24;7(11):e2487. (IF 6.304)
116. Liu Z, Zhou Z, Wang L, Qiu L, Zhang H, Wang H, Song L.
FISH SHELLFISH IMMUN 2016 Nov;58:50-58. (IF 3.298)
118. Pi J, Huang L, Yang F, Jiang J, Jin H, Liu J, Su X, Wu A, Cai H, Yang P, Cai J.
Scanning 2016 Nov;38(6):525-534. (IF 1.33)
119. Liu Z, Gu H, Gan L, Xu Y, Feng F, Saeed M, Sun C.
ONCOTARGET 2016 Dec 20.doi: 10.18632/oncotarget.14035. [Epub ahead of print] (IF 5.168)
120. Zhang J, Wang Y, Sun KM, Fang K, Tang X.
Mar Pollut Bull 2016 Dec 15;113(1-2):408-413. (IF 4.049)
121. Hu L, Sun J, Li H, Wang L, Wei Y, Wang Y, Zhu Y, Huo H, Tan Y.
Toxicol In Vitro 2016 Dec;37:97-105. (IF 2.959)
122. Liu Z, Zhou Z, Wang L, Dong W, Qiu L, Song L.
Dev Comp Immunol 2016 Dec;65:139-48. (IF 3.192)
123. Liu Y, Zhi D, Li M, Liu D, Wang X, Wu Z, Zhang Z, Fei D, Li Y, Zhu H, Xie Q, Yang H, Li H.
SCI REP-UK 2016 Dec 16;6:38934. (IF 3.998)
124. Jiang F, Zhou JY, Wu J, Tian F, Zhu XX, Zhu CL, Yang BL, Chen YG.
EVID-BASED COMPL ALT 2017;2017:4249016. (IF 1.813)
125. Wang X, Guo Q, Tao L, Zhao L, Chen Y, An T, Chen Z, Fu R.
MOL CARCINOGEN 2017 Jan;56(1):218-231. (IF 3.825)
126. Wu XT, Sun LW, Yang X, Ding D, Han D, Fan YB.
SCI REP-UK 2017 Jan 23;7:40940. (IF 3.998)
128. Dai J, Wu S, Kong Y, Chi Z, Si L, Sheng X, Cui C, Fang J, Zhang J, Guo J.
SCI REP-UK 2017 Jan 5;7:39597. (IF 3.998)
130. Dai J, Wu S, Kong Y, Chi Z, Si L, Sheng X, Cui C, Fang J, Zhang J, Guo J.
SCI REP-UK 2017 Jan 5;7:39597. doi: 10.1038/srep39597. (IF 3.998)
131. Wu XT, Sun LW, Yang X, Ding D, Han D, Fan YB.
SCI REP-UK 2017 Jan 23;7:40940. (IF 3.998)
132. Wang X, Guo Q, Tao L, Zhao L, Chen Y, An T, Chen Z, Fu R.
MOL CARCINOGEN 2017 Jan;56(1):218-231. (IF 3.825)
133. Qiu Y, Yu Q, Shi K, Zhang M, Zhou X, Yang Y, Liu Y, Tang J, Wang X, He Q.
Amino Acids 2017 Jan;49(1):75-88. (IF 3.063)
134. Liu Q, Ji X, Ge Z, Diao H, Chang X, Wang L, Wu Q.
J Appl Toxicol 2017 Feb 8. doi: 10.1002/jat.3441. (IF 2.997)
135. Liu Z, Gu H, Gan L, Xu Y, Feng F, Saeed M, Sun C.
ONCOTARGET 2017 Feb 7;8(6):9267-9279. (IF 5.168)
136. Hu Y, Zhang C, Li S, Jiao Y, Qi T, Wei G, Han G.
Int J Biol Sci 2017 Feb 25;13(3):319-326. (IF 4.858)
138. Guo H, Guan H, Yang W, Liu H, Hou H, Chen X, Liu Z, Zang C, Liu Y, Liu J.
Oncol Lett 2017 Feb;13(2):973-978. (IF 2.311)
139. Jiang Q, Li Q, Han J, Gou M, Zheng Y, Li B, Xiao R, Wang J.
Int J Biol Macromol 2017 Mar;96:652-668. (IF 5.162)
140. Wang C, Qi S, Liu C, Yang A, Fu W, Quan C, Duan P, Yu T, Yang K.
Environ Toxicol 2017 Mar;32(3):823-831. (IF 3.118)
141. Jiang Q, Li Q, Han J, Gou M, Zheng Y, Li B, Xiao R, Wang J.
Int J Biol Macromol 2017 Mar;96:652-668. (IF 5.162)
142. Wang XP, Yu X, Yan XJ, Lei F, Chai YS, Jiang JF, Yuan ZY, Xing DM, Du LJ.
SCI REP-UK 2017 Mar 23;7:45155. (IF 3.998)
143. Wang P, Gao YM, Sun X, Guo N, Li J, Wang W, Yao LP, Fu YJ.
Food Chem Toxicol 2017 Apr;102:129-142. (IF 4.679)
144. Xiang W, Liao W, Yi Z, He X, Ding Y.
Biomed Pharmacother 2017 Apr;88:971-977. (IF 4.545)
145. Zhu J, Li ZG, Wang BQ, Tong XL, Peng QH.
《中国中药杂志》 2017 Apr;42(7):1376-1381.
148. Li C, Li L, Lin B, Fang Y, Yang H, Liu H, Xi Z.
Environ Toxicol 2017 Jun;32(6):1784-1791. (IF 3.118)
149. Huang YF, Zhu DJ, Chen XW, Chen QK, Luo ZT, Liu CC, Wang GX, Zhang WJ, Liao NZ.
ONCOTARGET 2017 Jun 20;8(25):40264-40275. (IF 5.168)
150. Yang K, Jiang X, Su Q, Wang J, Li C, Xia Y, Cheng S, Qin Q, Cao X, Chen C, Tu B.
Toxicology 2017 Jun 1;384:11-22. (IF 4.099)
151. Zhao T, Chang L, Zhang B, Lu M, Wang X, Orgah JO, Wang Y, Tian X, Yang J, Fan G, Zhang B, Zhu Y.
Front Pharmacol 2017 Jun 13;8:361. (IF 4.225)
153. Zhu G, Tao L, Wang R, Xue Y, Wang X, Yang S, Sun X, Gao G, Mao Z, Yang Q.
J Neurochem 2017 Jul;142(2):272-285. (IF 4.066)
155. Xiang QD, Yu Q, Wang H, Zhao MM, Liu SY, Nie SP, Xie MY.
J AGR FOOD CHEM 2017 Jul 5;65(26):5306-5315. (IF 4.192)
156. Liu S, Fei W, Shi Q, Li Q, Kuang Y, Wang C, He C, Hu X.
Cell Death Dis 2017 Aug 24;8(8):e3009. (IF 6.304)
157. Qiu LY, Duan GL, Yan YF, Li YY, Wang H, Xiao L, Liao ZP, Chen HP.
Mol Med Rep 2017 Sep;16(3):2953-2961. (IF 2.1)
159. Qiu L, Ma Y, Luo Y, Cao Z, Lu H.
Biomed Pharmacother 2017 Sep;93:830-836. (IF 4.545)
160. Zhao P, Ma NT, Chang RY, Li YX, Hao YJ, Yang WL, Zheng J, Niu Y, Sun T, Yu JQ.
Cell Tissue Res 2017 Sep;369(3):455-465. (IF 4.044)
161. Zhang Y, Wang L, Feng H, Hu G, Wang L, Liu J, Gao X, Shang J, Zhu T, Tang S, Jia G.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2017 Sep;54:21-27. (IF 3.152)
162. Chen LD, Liu ZH, Zhang LF, Yao JN, Wang CF.
Oncol Rep 2017 Oct;38(4):2123-2131. (IF 3.417)
163. Xiang Y, Jing Z, Haixia W, Ruitao Y, Huaixiu W, Zenggen L, Lijuan M, Yiping W, Yanduo T.
Phytother Res 2017 Oct;31(10):1509-1520. (IF 4.087)
164. Lin H, Ma X, Wang BC, Zhao L, Liu JX, Pu FF, Hu YQ, Hu HZ, Shao ZW.
Life Sci 2017 Nov 15;189:76-83. (IF 3.647)
165. Li N, Xu P, Jing WX, Hwang JS, Wang L.
Aquat Toxicol 2017 Nov;192:24-29. (IF 4.344)
166. Li Y, Chen Y, Huang H, Shi M, Yang W, Kuang J, Yan J.
Int J Mol Med 2017 Nov;40(5):1405-1414. (IF 3.098)
169. Jianfei L, Min W, Chunlai M, Bicui C, Jiming Z, Bin W.
Biochem Pharmacol 2017 Dec 15;146:224-232. (IF 4.96)
170. Wu DP, Lin TY, Bai LR, Huang JL, Zhou Y, Zhou N, Zhong SL, Gao S, Yin XX.
J Biophotonics 2017 Dec;10(12):1586-1596. (IF 3.032)
171. Yao H, Yuan Z, Wei G, Chen C, Duan J, Li Y, Wang Y, Zhang C, Liu Y.
Mol Med Rep 2017 Dec;16(6):9197-9202. (IF 2.1)
172. Chen X, Wu Q, Sun P, Zhao Y, Zhu M, Miao C
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 46(2):492-504. (IF 5.5)
173. Yang H, Li X, Liu Y, Li X, Li X, Wu M, Lv X, Chunhua C, Ding X, Zhang Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 46(2):765-780. (IF 5.5)
174. Du Y, Fu M, Wang YT, Dong Z
J Alzheimers Dis. 64(1):309-322. (IF 3.909)
175. Maryam A, Mehmood T, Yan Q, Li Y, Khan M, Ma T.
Oxid Med Cell Longev 2018 Jan 11;2018:3853409. (IF 5.076)
176. Yan D, Zhu D, Zhao X, Su J.
Cancer Cell Int 2018 Jan 15;18:8. (IF 4.175)
177. Maryam A, Mehmood T, Yan Q, Li Y, Khan M, Ma T
Oxid Med Cell Longev 2018 Jan 11;2018:3853409. (IF 5.076)
178. Li Z, Tang Y, Zhu S, Li D, Han X, Gu G, Xing N, Ren J, Guo Z, Jiao W, Yan L, Xu Z, Zhang W.
Oncol Rep 2018 Feb;39(2):764-772. (IF 3.417)
179. Shen XY, Luo T, Li S, Ting OY, He F, Xu J, Wang HQ.
Int J Mol Med 2018 Feb;41(2):1138-46. (IF 3.098)
180. Shen XY, Luo T, Li S, Ting OY, He F, Xu J, Wang HQ
Int J Mol Med. 41(2):1138-1146. (IF 3.098)
181. Liu L, Chang X, Zhang Y, Wu C, Li R, Tang L, Zhou Z.
Toxicol In Vitro 2018 Mar;47:228-237. (IF 2.959)
183. Zhao P, Chang RY, Liu N, Wang J, Zhou R, Qi X, Liu Y, Ma L, Niu Y, Sun T, Li YX, He YP, Yu JQ.
Cell Mol Neurobiol 2018 Mar;38(2):529-540. (IF 3.606)
184. Ma K, Shi W, Xu M, Liu J, Zhang F.
Front Plant Sci 2018 Mar 6;9:244. (IF 4.402)
185. Hu M, Zhao W, Li H, Gu J, Yan Q, Zhou X, Pan Z, Cui G, Jiao X.
BMC Vet Res 2018 Mar 9;14(1):79. (IF 1.835)
186. Wang Z, Cui R, Wang K
Exp Ther Med 2018 Mar;15(3):2818-2823. (IF 1.785)
187. Liu Y, Wang H, Yang M, Liu N, Zhao Y, Qi X, Niu Y, Sun T, Li Y, Yu J
Biomed Pharmacother 2018 Mar;99:671-680. (IF 4.545)
188. Zhao P, Chang RY, Liu N, Wang J, Zhou R, Qi X, Liu Y, Ma L, Niu Y, Sun T, Li YX, He YP, Yu JQ
Cell Mol Neurobiol 2018 Mar;38(2):529-540. (IF 3.606)
189. Hu M, Zhao W, Li H, Gu J, Yan Q, Zhou X, Pan Z, Cui G, Jiao X
BMC Vet Res. 14(1):79. (IF 1.835)
190. Yang Y, Chen Q, Jia S, He L, Wang A, Li D, Li Y, Li X.
Mol Med Rep 2018 Apr;17(4):5168-5174. (IF 2.1)
191. Yu H, Yang X, Tang X, Tang R
Int J Neurosci. 128(4):376-383. (IF 2.107)
192. Jia Y, Yang B, Dong W, Liu Z, Lv Z, Jia Z, Qiu L, Wang L, Song L.
Dev Comp Immunol 2018 May;82:83-93. (IF 3.192)
194. Liao C, Xu D, Liu X, Fang Y, Yi J, Li X, Guo B
INT J NANOMED. 13:4417-4431. (IF 5.115)
195. Tao X, Li N, Liu F, Hu Y, Liu J, Zhang YM
Heliyon 2018 Aug 22;4(8):e00730.
196. Yin H, Zhao L, Wang Y, Li S, Huo H, Chen H
Virol J 2018 Aug 6;15(1):120. (IF 2.579)
197. Guo C, Ma R, Liu X, Chen T, Li Y, Yu Y, Duan J, Zhou X, Li Y, Sun Z
Sci Total Environ. 631-632:570-579. (IF 6.551)
199. Qiao Y, Zheng H, Li L, Zhang J, Li Y, Li S, Zhu R, Zhou J, Zhao S, Jiang Y, Lou H
BIOORG MED CHEM LETT. 26(14):4320-4328. (IF 2.572)
200. Cui P, Lin S, Jin Z, Zhu B, Song L, Sun N
Food Funct. 9(9):4582-4592. (IF 4.171)
201. Li J, Ma L, Liao X, Liu D, Lu X, Chen S, Ye X, Ding T
Front Microbiol 2018 Oct 16;9:2486. (IF 4.235)
202. Ma LQ, Yu Y, Chen H, Li M, Ihsan A, Tong HY, Huang XJ, Gao Y
Front Pharmacol 2018 Oct 25;9:1138. (IF 4.225)
203. Yuan XL, Zhao YP, Huang J, Liu JC, Mao WQ, Yin J, Peng BW, Liu WH, Han S, He XH
CNS Neurosci Ther. 24(10):967-977. (IF 4.074)
205. Tang R, Li ZP, Li MX, Li DW, Ye HB, Su KM, Lin H, Zhang WT
INT FORUM ALLERGY RH. 8(11):1334-1341. (IF 2.611)
207. Song X, Liu Y, Dong L, Wang Y
MED SCI MONITOR. 24:9413-9423. (IF 1.918)
208. Cheng Q, Fang L, Feng D, Tang S, Yue S, Huang Y, Han J, Lan J, Liu W, Gao L, Luo Z
Biomed Pharmacother. 109:2005-2013. (IF 4.545)
209. Hu Q, Niu Q, Song H, Wei S, Wang S, Yao L, Li YP
Biomed Pharmacother. 109:876-885. (IF 4.545)
210. Tan Q, Zhang M, Geng L, Xia Z, Li C, Usman M, Du Y, Wei L, Bi H
TOXICOL APPL PHARM . 362:59-66. (IF 3.616)
211. Zhang X, Hong S, Qi S, Liu W, Zhang X, Shi Z, Chen W, Zhao M, Yin X
MEDIAT INFLAMM. 2019:6847087. (IF 3.758)
212. Liu SM, Xiao ZF, Li X, Zhao YN, Wu XM, Han J, Chen B, Li JY, Fan CX, Xu B, Xue XY, Xue WW, Yang Y, Dai JW
CNS Neurosci Ther. 25(3):375-385. (IF 4.074)
213. Sun Z, Li Y, Zhou H, Cai M, Liu J, Gao S, Yang J, Tong L, Wang J, Zhou S, Hu Z, Wang Y, Wang K, Zhang L, Wang H, Zhang L, Shi F, Cao X, Zhang S, Ji Y, Zhao J
J Cell Biochem. 120(3):4009-4020. (IF 4.237)
214. Wu DP, Ding CH, Bai LR, Zhou Y, Yang SM, Zhang F, Huang JL
Lasers Surg Med. 51(3):301-308.
216. Yang C, Li B, Wang G, Xing Y
INT J CLIN EXP PATHO. 12(3):798-807. eCollection 2019. (IF 0.252)
218. Duan W, Hu J, Liu Y
Exp Mol Pathol. 107:171-178. (IF 2.28)
219. Zhong C, Mai Y, Gao H, Zhou W, Zhou D
Gene. 693:61-68. (IF 2.984)
220. Dong G, Liang F, Sun B, Wang C, Liu Y, Guan X, Yang B, Xiu C, Yang N, Liu F, Lu T, Han W
PLoS One. 14(4):e0213769. (IF 2.74)
221. Yingshi Ji, Yang Hu, Jinghong Ren, Rajesh Khanna, Yuan Yao, Yang Chen, Qi Li, Li Sun
CHEM-BIOL INTERACT. doi: 10.1016/j.cbi.2019.03.005. (IF 3.723)
222. Qin Y, Mao W, Pan L, Sun Y, Fan F, Zhao Y, Cui Y, Wei X, Kohama K, Li F, Gao Y
IMMUNOPHARM IMMUNOT. 41(3):446-454. (IF 2.352)
223. Chen W, Ju XZ, Lu Y, Ding XW, Miao CH, Chen JW
CNS Neurosci Ther. 25(6):704-713. (IF 4.074)
224. Li S, Dai Z, Yang D, Li W, Dai H, Sun B, Liu X, Xie X, Xu R, Zhao X
Am J Cancer Res. 9(6):1293-1308. eCollection 2019. (IF 5.177)
225. Li M, Fang XZ, Zheng YF, Xie YB, Ma XD, Liu XT, Xia Y, Shao DH
BIOCHEM BIOPH RES CO. 513(4):1005-1012. (IF 2.985)
226. Wang M, Wu Y, Yu Y, Fu Y, Yan H, Wang X, Li T, Peng W, Luo D
Eur J Pharmacol. 853:84-92. (IF 3.263)
227. Wang R, Wang R, Niu X, Cheng Y, Shang X, Li Y, Li S, Liu X, Shao J
Toxicology. 422:14-24. (IF 4.099)
228. Qian Yang, Xixi Cai, Muchen Huang, Lee Jia, Shaoyun Wang
Food Funct. doi: 10.1039/c9fo00577c. (IF 4.171)
229. Wang C, Ming B, Wu X, Wu T, Cai S, Hu P, Tang J, Tan Z, Liu C, Zhong J, Zheng F, Dong L
EBioMedicine. 45:578-587. (IF 5.736)
230. Bian X, Wu S, Yin X, Mu L, Yan F, Kong L, Guo Z, Wu L, Ye J
Dev Comp Immunol. 96:1-8. (IF 3.192)
231. Zhao H, Chen G, Liang H
ONCOTARGETS THER. 12:5415-5424. (IF 3.337)
232. Wu DP, Bai LR, Lv YF, Zhou Y, Ding CH, Yang SM, Zhang F, Wang YY, Huang JL, Yin XX
Front Oncol. 9:595. (IF 4.848)
233. La X, Zhang L, Yang Y, Li H, Song G, Li Z
Cell Signal. 60:1-16. (IF 3.968)
234. Zhang G, Wang Z, Chen W, Cao Y, Wu J, Qiang G, Ji A, Wu J, Jiang C
INT J BIOCHEM CELL B. 113:48-57. (IF 3.673)
235. Fu S, Ding M, Liang Q, Yang Y, Chen M, Wei X, Wang A, Liao S, Ye J
FISH SHELLFISH IMMUN. 91:1-11. (IF 3.298)
236. Yang Y, Cong H, Du N, Han X, Song L, Zhang W, Li C, Tien P
Virol Sin. 34(4):397-411. (IF 3.242)
237. Jiang R, Wang M, Shi L, Zhou J, Ma R, Feng K, Chen X, Xu X, Li X, Li T, Sun L
Biomed Res Int. 2019:3719643. (IF 2.276)
238. Li M, Xi P, Xu Y, Wang Z, Han X, Ren W, Phouthapane V, Miao J
Front Immunol. 10:1825. (IF 5.085)
239. Zhao C, He R, Shen M, Zhu F, Wang M, Liu Y, Chen H, Li X, Qin R
Front Pharmacol. 10:968. (IF 4.225)
240. Deng Y, Wang J, Xie G, Zeng X, Li H
Int J Biol Sci. 15(11):2484-2496. (IF 4.858)
241. Zhang L, Wu T, Olatunji OJ, Tang J, Wei Y, Ouyang Z
Metab Brain Dis. 34(5):1325-1334. (IF 2.726)
242. Ding XW, Sun X, Shen XF, Lu Y, Wang JQ, Sun ZR, Miao CH, Chen JW
Acta Pharmacol Sin. 40(10):1303-1313. (IF 5.064)
243. Song X, Wang F, Xu H, Liang G, Zhou L, Zhang L, Huang F, Jiang G
Int J Endocrinol. 2019:4959646. (IF 2.299)
244. Xu H, Cheng J, Wang X, Liu H, Wang S, Wu J, Xu B, Chen A, He F
J Physiol Biochem. 75(4):607-618. (IF 2.952)
245. Song J, Tang Z, Li H, Jiang H, Sun T, Lan R, Wang T, Wang S, Ye Z, Liu J
J Sex Med. 16(11):1708-1720. (IF 3.293)
246. Qi J, Wu Q, Zhu X, Zhang S, Chen X, Chen W, Sun Z, Zhu M, Miao C
ACTA BIOCH BIOPH SIN. 51(11):1114-1122. (IF 2.836)
249. Xiangnan Kong, Min Li, Kai Shao, Yinrong Yang, Qian Wang, Meijuan Cai
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2019.7396. (IF 3.417)
250. Chunxia Chen, Wan Chen, Zhihuan Nong, Yichu Nie, Xiaoyu Chen, Xiaorong Pan, Ying Guo, Meicun Yao, Wenbin Deng
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2019.117170. (IF 3.647)
251. Lin Che, Huan Yao, Chuan-Li Yang, Ni-Jun Guo, Jing Huang, Zi-Li Wu, Li-Yin Zhang, Yuan-Yuan Chen, Gang Liu, Zhong-Ning Lin, Yu-Chun Lin
Nanotoxicology. doi: 10.1080/17435390.2019.1683245. (IF 4.925)
252. Zi-Qi Liu, Na Liu, Si-Si Huang, Miao-Miao Lin, Shu Qin, Jun-Chao Wu, Zhong-Qin Liang, Zheng-Hong Qin, Yan Wang
Toxicology. doi: 10.1016/j.tox.2020.152408. (IF 4.099)
253. Ru-Jia Xie, Xiao-Xia Hu, Lu Zheng, Shuang Cai, Yu-Si Chen, Yi Yang, Ting Yang, Bing Han, Qin Yang
World J Gastroenterol. doi: 10.3748/wjg.v26.i13.1450.
254. Ke Wang, Yeliang Lou, Huang Xu, Xiaoming Zhong, Zhen Huang
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2020.112614. (IF 3.69)
255. Fan Yang, Li Zou, Yong Wu, Zhihua Wu, Anshu Yang, Hongbing Chen, Xin Li
J Dairy Sci. doi: 10.3168/jds.2019-17070. (IF 3.333)
257. Dong Xu, Yuxin Wan, Zhihao Li, Chunbao Wang, Qingxia Zou, Chang Du, Yingjun Wang
Biomater Sci. doi: 10.1039/d0bm00443j.
258. Zi-Qiang Liu, Da-Yong Zhou, Yu-Xin Liu, Man-Man Yu, Bing Liu, Liang Song, Xiu-Ping Dong, Hang Qi, Fereidoon Shahidi
Food Res Int. doi: 10.1016/j.foodres.2020.109205. (IF 4.972)
259. Jia-Peng Li, Wei Wei, Xiao-Xue Li, Ming Xu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117758. (IF 3.647)
260. Jiaxin Li, Qian Zhou, Xin Zhou, Baodong Wei, Yingbo Zhao, Shujuan Ji
Front Plant Sci. doi: 10.3389/fpls.2020.580986. (IF 4.402)
261. Li Luo, SiYi Liu, Dan Zhang, Fu Wei, NiNa Gu, Yan Zeng, XiaoYing Chen, Shan Xu, ShuKe Liu, Tao Xiang
Peptides. doi: 10.1016/j.peptides.2020.170297. (IF 2.843)
262. Chunyuan Wang, Xianzong Meng, Meiling Meng, Min Shi, Wenping Sun, Xiaojing Li, Xiao Zhang, Ruihao Liu, Ying Fu, Laiyu Song
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110481. (IF 4.545)
263. Tao Ren, Yi-Jun Tang, Mei-Fang Wang, Han-Sheng Wang, Yan Liu, Xin Qian, Chan Chang, Ming-Wei Chen
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7763. (IF 3.417)
264. Yan Ma, Yizhen Shi, Xiaoting Zou, Qiujue Wu, Jianping Wang
Poult Sci. doi: 10.1016/j.psj.2020.06.084.
265. Xiao-Yang Xie, Yu-Yun Li, Wen-Hui Ma, Ai-Fang Chen, Yu-Tong Sun, Ji Youn Lee, Aladdin Riad, Dao-Hua Xu, Robert H Mach, Yun-Sheng Huang
Eur J Med Chem. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112906. (IF 5.572)
266. Lirong Han, Yubo Sun, Xin Zhou, Xinchang Hao, Meng Wu, Xing Zhang, Juntao Feng
Pestic Biochem Physiol. doi: 10.1016/j.pestbp.2020.104719.
267. Lin Che, Chuan-Li Yang, Yu Chen, Zi-Li Wu, Ze-Bang Du, Jia-Shen Wu, Cong-Ling Gan, Si-Ping Yan, Jing Huang, Ni-Jun Guo, Yu-Chun Lin, Zhong-Ning Lin
Chemosphere. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127878. (IF 5.778)
268. Longhao Wang, Miaomiao Li, Beibei Sha, Xuanyu Hu, Yaxin Sun, Mingda Zhu, Yan Xu, Pingping Li, Yating Wang, Yanyan Guo, Jiangfeng Li, Jianxiang Shi, Pei Li, Tao Hu, Ping Chen
Cell Prolif. doi: 10.1111/cpr.12919.
269. Jia Cheng, Jv Zhang, Jingyue Yang, Bing Yi, Gang Liu, Man Zhou, John P Kastelic, Bo Han, Jian Gao
Vet Res. doi: 10.1186/s13567-021-00898-x. (IF 3.357)
270. Lijia Zhao, Yaoyao Xiao, Cuimei Li, Jing Zhang, Yaojia Zhang, Meina Wu, Tiantian Ma, Luda Yang, Xiaoyu Wang, Haizhen Jiang, Qian Li, Hongcong Zhao, Yiqun Wang, Aihua Wang, Yaping Jin, Huatao Chen
J Toxicol Environ Health A. doi: 10.1080/15287394.2020.1841699.
271. Zhangchun Guan, Yu Liu, Chenghua Liu, Huiting Wang, Jiannan Feng, Guang Yang
Front Cell Infect Microbiol. doi: 10.3389/fcimb.2021.658141.
272. Baohuan Wu, Mengshun Li, Keke Li, Wei Hong, Qingzhi Lv, Youjie Li, Shuyang Xie, Jingtian Han, Baocheng Tian
Int J Pharm. doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.120405.
273. Sicong Yu, Lepeng Gao, Yang Song, Xin Ma, Shuang Liang, Hainan Lan, Xin Zheng, Suo Li
J Anim Sci. doi: 10.1093/jas/skab072. (IF 2.092)
274. Jiheng Zhan, Xing Li, Dan Luo, Wanying Yan, Yonghui Hou, Yu Hou, Shudong Chen, Jiyao Luan, Qing Zhang, Dingkun Lin
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/6687212. (IF 5.076)
275. Bin Zeng, Lei Liu, Xiaoting Liao, Caixia Zhang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16389. (IF 4.486)
276. Rui-Fang Li, Qi-Wen Man, Jin-Yuan Liu, Yue-Yu Zheng, Xin Gao, Hai-Ming Liu
J Mol Histol. doi: 10.1007/s10735-020-09937-x. (IF 2.531)
278. Yujie Zhong, Chengni Jin, Jiahui Han, Jiachang Zhu, Qi Liu, Dianjun Sun, Xiaodong Xia, Yu Zhang, Xiaoli Peng
Mol Nutr Food Res. doi: 10.1002/mnfr.202001202. (IF 5.309)
279. Zezheng Liu, Qian Ye, Anchun Cheng, Xumin Ou, Sai Mao, Di Sun, Shaqiu Zhang, Xinxin Zhao, Qiao Yang, Ying Wu, Juan Huang, Qun Gao, Bin Tian, Mingshu Wang
Poult Sci. doi: 10.1016/j.psj.2021.101331.
280. Zhihao Liu, Xiyun Bian, Wenbo Gao, Jing Su, Chuanrui Ma, Xiaolin Xiao, Tian Yu, Han Zhang, Xiaozhi Liu, Guanwei Fan
Pharmacol Res. doi: 10.1016/j.phrs.2021.105843. (IF 5.893)
281. Yujie Zhong, Chengni Jin, Jiahui Han, Jiachang Zhu, Qi Liu, Dianjun Sun, Xiaodong Xia, Xiaoli Peng
Cell Biol Toxicol. doi: 10.1007/s10565-021-09589-x. (IF 6.284)
282. Jialin He, Jianyang Liu, Yan Huang, Xiangqi Tang, Han Xiao, Zuo Liu, Zheng Jiang, Liuwang Zeng, Zhiping Hu, Ming Lu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/4805040. (IF 5.076)
283. Xueqin Yan, Zheng Gong, Rui Pan, Huili Wang, Haijie Tang, Hanyang He, Saixian Wen, Yongmei Fu, Jun Dong
J Neuroimmune Pharmacol. doi: 10.1007/s11481-021-09989-0.