BCECF AM (pH荧光探针, 5mM)
收藏
产品编号 S1006
数量
¥ 493.00
产品包装:
50微升
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

BCECF AM,即2',7'-bis-(2-carboxyethyl)-5-(and-6)-carboxyfluorescein,acetoxymethyl ester,是最常用的检测细胞内pH的荧光探针。
本BCECF AM(pH荧光探针)是配制于无水DMSO(anhydrous DMSO)中的储存液,浓度为5mM。
BCECF AM是一种可以穿透细胞膜的荧光染料。BCECF AM没有荧光,进入细胞后可以被细胞内的酯酶剪切形成BCECF,从而被滞留在细胞内。BCECF在适当的pH值情况下可以被激发形成绿色荧光。最大激发波长和发射波长因pH的不同而有所不同,最大激发波长大致在503nm左右,最大发射波长大致在520nm左右,实际检测时推荐使用的激发波长为488nm,发射波长为535nm。BCECF在不同pH条件下的发射光谱参考下图。

BCECF AM不仅被广泛用于哺乳动物细胞的研究,也有报道用于动物组织、植物细胞、细菌和酵母等的细胞内pH水平检测。在有细胞内pH变化的细胞毒性、细胞凋亡、细胞粘附、药物抵抗、细胞趋化等过程中BCECF AM被广泛应用。
用于细胞内pH检测时,常用的BCECF AM的浓度为1-10μM。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S1006 BCECF AM(pH荧光探针, 5mM) 50μl
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:
本产品对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本BCECF AM在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Chen M, Zou X, Luo H, Cao J, Zhang X, Zhang B, Liu W.
Cell Biol Int . 2009 Sep;33(9):1008-19. (IF 2.571)
3. Liu HT, Li WM, Huang P, Chen WJ, Liu QS, Bai XF, Yu C, Du YG.
Carbohydrate Polymers . 2010;81:49-56. (IF 6.044)
5. Xu H, Gao XG, Song J, Wang FG, Xu Z, Lu D, Xu XX, XiaYF, Dai Y.
Drug Development Research . 2010 Aug;71(5):275-84. (IF 1.742)
6. Liu HT, Huang P, Ma P, Liu QS, Yu C, Du YG.
Acta Pharmacol Sin . 2011 Apr;32(4):478-86. (IF 5.064)
8. Liao Y, Wang J, Huang QS, Fang C, Kiyama R, Shen H, Dong S.
Toxicol In Vitro . 2012 Apr;26(3):421-8. (IF 2.959)
10. Yang L, Zhu L, Xu Y, Zhang H, Ye W, Mao J, Chen L, Wang L.
Biochem Pharmacol . 2012 Aug 1;84(3):292-302. (IF 4.96)
11. Fu R, Yan T, Wang Q, Guo Q, Yao H, Wu X, Li Y.
VASC PHARMACOL . 2012 Sep-Oct;57(2-4):105-12. (IF 4.152)
12. Chen T, Guo ZP, Li L, Li MM, Wang TT, Jia RZ, Cao N, Li JY.
PLoS One . 2013;8(2):e56830. (IF 2.74)
14. Han F, Xu Y, Jiang D, Qin Y, Chen H.
Anal Biochem . 2013 Apr 15;435(2):106-13. (IF 2.877)
15. Liu P, Wang YY, Qi X, Gu Q, Geng M, Li J.
PLoS One . 2013 Jun 14;8(6):e65381. (IF 2.74)
16. Liao Y, Dong S, Kiyama R, Cai P, Liu L, Shen H.
Inflammation . 2013 Jun;36(3):767-79. (IF 3.212)
17. Chen T, Guo ZP, Wang L, Qin S, Cao N, Li MM, Jia RZ, Wang TT.
Exp Dermatol . 2013 Jul;22(7):453-7. (IF 3.368)
18. Chen B, Wang W, Shen T, Qi R.
PLoS One . 2013 Sep 23;8(9):e76226. (IF 2.74)
19. Yin J, Wu N, Zeng F, Cheng C, Kang K, Yang H.
Acta Histochem . 2013 Oct;115(8):835-9. (IF 2.107)
20. Hu M, Yang Y, Meng C, Pan Z, Jiao X.
IN VITRO CELL DEV-AN . 2013 Dec;49(10):778-84. (IF 1.665)
21. Xu SY, Hu YF, Li WP, Wu YM, Ji Z, Wang SN, Li K, Pan SY.
Int J Biol Sci . 2014 Jul 29;10(8):873-81. (IF 4.858)
22. Qin WD, Mi SH, Li C, Wang GX, Zhang JN, Wang H, Zhang F, Ma Y, Wu DW, Zhang M.
PLoS One . 2015 Mar 20;10(3):e0120586. (IF 2.74)
23. Ma D, Fang Q, Wang P, Gao R, Wu W, Lu T, Cao L, Hu X, Wang J.
J Biol Chem . 2015 May 15;290(20):12558-71. (IF 4.238)
24. Zhang Y, Sun M, Han Y, Zhai K, Tang Y, Qin X, Cao Z, Yu B, Kou J.
Int J Biol Sci . 2015 Jun 11;11(8):970-81. (IF 4.858)
25. Zhao Y, Zhang R, Lu Y, Ma J, Zhu L.
BIOORG MED CHEM LETT . 2015 Aug 1;23(15):4884-90. (IF 2.572)
27. Song L, Kang C, Sun Y, Huang W, Liu W, Qian Z.
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2016;40(3-4):443-452. (IF 5.5)
28. Liu S, Zhu W, Li S, Ma J, Zhang H, Li Z, Zhang L, Zhang B, Li Z, Liang X, Shi W.
Int J Mol Med . 2016 Feb;37(2):284-92. (IF 3.098)
29. Chen S, Du C, Shen M, Zhao G, Xu Y, Yang K, Wang X, Li F, Zeng D, Chen F, Wang S, Chen M, Wang C, He T, Wang F, Wang A, Cheng T, Su Y, Zhao J, Wang J.
Blood . 2016 Feb 25;127(8):1024-35. (IF 17.543)
30. Qu X, Fan L, Zhong T, Li G, Xia X, Long H, Huang D, Shu W.
Toxicon . 2016 Feb;110:74-8. (IF 2.201)
31. Liu S, Zhu W, Li S, Ma J, Zhang H, Li Z, Zhang L, Zhang B, Li Z, Liang X, Shi W.
Int J Mol Med . 2016 Feb;37(2):284-92. (IF 3.098)
32. Qin WD, Zhang F, Qin XJ, Wang J, Meng X, Wang H, Guo HP, Wu QZ, Wu DW, Zhang MX.
INT J BIOCHEM CELL B . 2016 Mar;72:63-72. (IF 3.673)
33. Wu T, Shi JX, Geng S, Zhou W, Shi Y, Su X.
BMC Pulm Med . 2016 May 23;16(1):84. (IF 2.813)
35. Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X.
Mol Nutr Food Res . 2016 Sep;60(9):1933-43. (IF 5.309)
36. Wang T, Fei HJ, Yang Y, Jiang XS, Yan M, Zeng Z, Wu J, Song LJ, Tian H, Fu GH.
BMC Cancer . 2016 Sep 5;16:716. (IF 3.15)
37. Shen ZH, Zeng DF, Wang XY, Ma YY, Zhang X, Kong PY.
Oncol Lett . 2016 Nov;12(5):3278-3284. (IF 2.311)
38. Zheng J, Liu B, Lun Q, Gu X, Pan B, Zhao Y, Xiao W, Li J, Tu P.
Atherosclerosis . 2016 Dec;255:156-163. (IF 3.919)
41. Yang X, Yan T, Gong Y, Liu X, Sun H, Xu W, Wang C, Naren D, Zheng Y.
ONCOTARGET . 2017 Apr 11;8(15):24437-24448. (IF 5.168)
42. Chen F, Shen M, Zeng D, Wang C, Wang S, Chen S, Tang Y, Hu M, Chen M, Su Y, Ran X, Xu Y, Wang J.
J Radiat Res . 2017 Jul 1;58(4):456-463. (IF 1.95)
43. Yan J, Lai CH, Lung SC, Chen C, Wang WC, Huang PI, Lin CH.
Sci Total Environ . 2017 Dec 1;599-600:1658-1666. (IF 6.551)
45. Jiang J, Sun YF, Tang X, He CN, Shao YL, Tang YJ, Zhou WW.
BIORESOURCE TECHNOL . 2018 Feb;249:234-240. (IF 7.539)
46. Jiang J,Sun YF,Tang X,He CN,Shao YL,Tang YJ,Zhou WW
BIORESOURCE TECHNOL . 2018 Feb;249:234-240. (IF 7.539)
47. Hu M,Zhao W,Li H,Gu J,Yan Q,Zhou X,Pan Z,Cui G,Jiao X
BMC Vet Res . 2018 Mar 9;14(1):79. (IF 1.835)
48. Meng W,Zhou D,Li C,Wang G,Huang L,Cheng Z
Res Vet Sci . 2018 Jun;118:477-483. (IF 1.892)
49. Xue Y,Guo T,Zou L,Gong Y,Wu B,Yi Z,Jia T,Zhao S,Shi L,Li L,Yuan H,Liu H,Gao Y,Li G,Liu S,Xu H,Zhang C,Liang S,Li G
Oxid Med Cell Longev . 2018 Aug 19;2018:5082817. (IF 5.076)
50. Jiang H,Tang X,Zhou Q,Zou J,Li P,Breukink E,Gu Q
APPL MICROBIOL BIOT . 2018 Sep;102(17):7465-7473. (IF 3.53)
51. Yu J,Sun J,Fan Y,Su J,Xie J,Wu Y,Liu X,Wang C
Toxicol In Vitro. 56:30-40. (IF 2.959)
52. Ma Y,Zhang Z,Chen R,Shi R,Zeng P,Chen R,Leng Y,Chen AF
AM J PHYSIOL-HEART C. 316(5):H1039-H1046. (IF 3.864)
53. Chen W,Wang P,Lu Y,Jin T,Lei X,Liu M,Zhuang P,Liao J,Lin Z,Li B,Peng Y,Pan G,Lv X,Zhang H,Ou Z,Xie S,Lin X,Sun S,Ferrone S,Tannous BA,Ruan Y,Li J,Fan S
Theranostics. 9(20):5739-5754. (IF 8.579)
54. Yu Z,Yu Z,Chen Z,Yang L,Ma M,Lu S,Wang C,Teng C,Nie Y
J Cell Physiol. 234(11):20648-20661. (IF 5.546)
55. Zhuang J,Nie G,Yang F,Dai X,Cao H,Xing C,Hu G,Zhang C
Toxicol In Vitro. 61:104625. (IF 2.959)
57. Pei Chen,Can Liu,Peng Li,Qingqing Wang,Xiaodong Gao,Han Wu,JianFei Huang
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2019.111740. (IF 3.383)
58. Yu Lv,Yihu Yi,Sujie Jia,Xiangdong Peng,Heng Yang,Ren Guo
Front Biosci (Landmark Ed). doi: 10.2741/4822.
59. Tong Hu,Yanhua Cui,Yishuang Zhang,Xiaojun Qu,Chunyu Zhao
Front Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2020.00184. (IF 4.235)
60. Xiao-Yan Feng,Jing-Ting Yan,Guang-Wen Li,Jing-Hua Liu,Rui-Fang Fan,Shi-Chao Li,Li-Fei Zheng,Yue Zhang,Jin-Xia Zhu
Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.15047.
61. Kai Yuan,Jingtian Mei,Dandan Shao,Feng Zhou,Han Qiao,Yakun Liang,Kai Li,Tingting Tang
Int J Nanomedicine. doi: 10.2147/IJN.S257741.
62. Yanyan Guo,Yan Lu,Jun Wang,Liangliang Zhu,Xiaomei Liu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118276. (IF 3.647)
63. Daqian Gu,Dandong Fang,Mingming Zhang,Jingwen Guo,Hongmei Ren,Xinyue Li,Ziyue Zhang,Donghai Yang,Xue Zou,Yukai Liu,Wei Eric Wang,Gengze Wu,Pedro A Jose,Yu Han,Chunyu Zeng
Clin Sci (Lond). doi: 10.1042/CS20201340.
64. Ning Zhao,Jie Zhang,Yiman Qi,Junnan Xu,Xinyuan Wei,Mingtao Fan
Food Microbiol. doi: 10.1016/j.fm.2020.103657.
65. Xiaoyu Liu,Yuling Xu,Saibo Cheng,Xinghong Zhou,Fenghua Zhou,Peikun He,Fang Hu,Lifang Zhang,Yuyao Chen,Yuhua Jia
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.687394.
66. Shu Zhang,Yamin Yang,Sijia Liu,Rui Dong,Zhiyu Qian
ACS Omega. doi: 10.1021/acsomega.1c04422.
67. Liangli Jin,Quanyi Li,Jing Li,Yang Pan,Jue Zou,Xiaoyuan Wu,Zhi Wang
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202101030R.
68. Hengli Ni,Yongyu Chen,Wei Xia,Chuyi Wang,Caihong Hu,Lina Sun,Wen Tang,Hongxia Cui,Tong Shen,Yao Liu,Jianming Li
J Crohns Colitis. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjab094.
69. Ying Zhang,Guohua Qi,Xiaozhang Qu,Bo Wang,Kongshuo Ma,Yongdong Jin
Langmuir. doi: 10.1021/acs.langmuir.1c03256.