SOD (抗氧化酶)
收藏
产品编号 S0086
数量
¥ 177.00
产品包装:
3KU 65KU 15KU
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

SOD即Superoxide dismutase,中文名为超氧化物歧化酶。SOD可以催化超氧自由基转化为过氧化氢和分子氧,在抵御氧自
由基导致的细胞损伤中起关键作用。SOD可以抑制一些细胞的凋亡。有报道SOD可以促进一氧化氮的作用。
本SOD为进口分装,纯化自牛红细胞,酶活力为2500-7000UN/mg蛋白。一个活力单位的SOD,在25℃,pH7.8,xanthine oxidase藕联体系存在的情况下,可以抑制细胞色素C还原的50%。
SOD分子量31.2kD,纯度>99%。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0086 SOD (抗氧化酶) 3KU/100微升
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
尽量避免多次反复冻融,宜适当分装后-20℃保存。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Hu Y, Cai K, Luo Z, Xu D, Xie D, Huang Y, Yang W, Liu P.
Acta Biomater 2012 Jan;8(1):439-48. (IF 7.242)
2. Zhang Y, Xu Z, Ding J, Tan C, Hu W, Li Y, Huang W, Xu Y
J EXP CLIN CANC RES 2018 Jul 27;37(1):174. (IF 7.068)
3. Zheng X, Wu J, Shao Q, Li X, Kou J, Zhu X, Zhong Z, Jiang Y, Liu Z, Li H, Tian Y, Yang L.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2016;38(2):545-57. (IF 5.5)
4. Zhang X, Wang YN, Zhu JJ, Liu XX, You H, Gong MY, Zou M, Cheng WH, Zhu JH.
ONCOTARGET 2016 May 24;7(21):30855-66. (IF 5.168)
5. Xin Zhang, Nianfeng Zhang, Juan Kan, Rui Sun, Sixue Tang, Zhihao Wang, Mengfei Chen, Jun Liu, Changhai Jin
Int J Biol Macromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.03.111. (IF 5.162)
6. Xie Y, Liu D, Cai C, Chen X, Zhou Y, Wu L, Sun Y, Dai H, Kong X, Liu P.
INT J NANOMED 2016 Jul 29;11:3557-70. (IF 5.115)
7. Li NS, Luo XJ, Dai Z, Liu B, Zhang YS, Yang ZC, Peng J.
Planta Med 2012 Jan;78(1):24-30. (IF 2.687)
8. Zhang X, Song Y, Han X, Feng L, Wang R, Zhang M, Zhu M, Jia X, Hu S.
Mol Cell Biochem 2013 Feb;374(1-2):191-201. (IF 2.795)
9. Kong X, Ma MZ, Qin L, Zhang Y, Li XY, Wang GD, Su Q, Zhang DY.
J RENIN-ANGIO-ALDO S 2014 Sep;15(3):259-70. (IF 1.417)
10. Cai G, Yang X, Lai Q, Yu X, Zhang H, Li Y, Chen Z, Lei X, Zheng W, Xu H, Zheng T.
SCI REP-UK 2016 Feb 5;6:20081. (IF 3.998)
11. Zhang X, Wang L, Wang R, Luo X, Li Y, Chen Z.
Food Funct 2016 Mar;7(3):1429-37. (IF 4.171)
12. Wang J, Wang G, Sun GW.
GENET MOL RES 2016 May 9;15(2).doi: 10.4238/gmr.15027963. (IF 1.013)
14. Yu J, Liu C, Li Z, Zhang C, Wang Z, Liu X.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2016 Jun;44:93-8. (IF 3.152)
15. Jiang Q, Hao R, Wang W, Gao H, Wang C.
Mol Cell Biochem 2016 Sep;420(1-2):171-84. (IF 2.795)
16. Gong W, Chen C, Xiong F, Yang Z, Wang Y, Huang J, Liu P, Huang H.
Biochem Pharmacol 2016 Sep 15;116:140-52. (IF 4.96)
17. Liu Y, Zhi D, Li M, Liu D, Wang X, Wu Z, Zhang Z, Fei D, Li Y, Zhu H, Xie Q, Yang H, Li H.
SCI REP-UK 2016 Dec 16;6:38934. (IF 3.998)
18. Zhang W, Li X, Liu Y, Chen H, Gong J.
Biomed Pharmacother 2017 Jun;90:821-834. (IF 4.545)
19. Shi H, Wang Q, Yang L, Xie S, Zhu H.
FEBS Open Bio 2017 Aug 29;7(9):1379-1391. (IF 2.231)
20. Qiao H, Ren H, Du H, Zhang M, Xiong X, Lv R.
Mol Med Rep 2018 Mar;17(3):3722-3734. (IF 2.1)
21. Li Y, Kong X, Chen J, Liu H, Zhang H
Mar Drugs 2018 May 18;16(5). pii: E169. (IF 4.073)
22. Gao LX, Bian C, Wu Y, Nisar MF, Chen S, Li CM, Yu L, Ji P, Huang E, Zhong JL
J Biol Eng 2018 Sep 12;12:17. (IF 3.429)
25. Wu Y, Li Y, Jiang T, Yuan Y, Li R, Xu Z, Zhong X, Jia G, Liu Y, Xie L, Xu K, Zhang H, Li X, Xiao J
J Cell Mol Med 2018 Dec;22(12):6294-6303. (IF 4.486)
27. Haijun Mao, Guangyue Xu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9131. (IF 1.785)
28. Li-Zhe Xu, Kai-Xiang He, Jin-Zhuo Ning, Fan Cheng
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2022.101876. (IF 1.837)