Catalase (抗氧化酶)
收藏
产品编号 S0082
数量
¥ 206.00
产品包装:
200mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Catalase即触酶,也称过氧化氢酶,可以催化过氧化氢的分解。是一种常用的天然抗氧化酶,用于研究活性氧在基因表达、细胞凋亡等过程中的作用。
本Catalase纯化自牛肝,酶活力>3kU/mg蛋白。一个活力单位的Catalase,在25℃,pH7.0,过氧化氢浓度为约10mM条件下,每分钟可以催化分解1.0微摩尔过氧化氢。
Catalase为冻干粉末,分子量247kD。
溶解于水。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0082 Catalase(抗氧化酶) 200mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
本产品如果用于细胞培养,用适当溶液配制后,须过滤除菌处理。
如果配制成溶液,分装后-20℃保存,三个月有效。反复冻融可能会导致酶活力下降。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Huang H, Xiao X, Lin F, Grossart HP, Nie Z, Sun L, Xu C, Shi J.
Water Res 2016 May 15;95:113-23. (IF 9.13)
2. Fang GD, Zhou DM, Dionysiou DD.
J Hazard Mater 2013 Apr 15;250-251:68-75. (IF 9.038)
3. Qin T, Ma R, Yin Y, Miao X, Chen S, Fan K, Xi J, Liu Q, Gu Y, Yin Y, Hu J, Liu X, Peng D, Gao L
Theranostics. 9(23):6920-6935. (IF 8.579)
4. Guo Y, Guo M, Zhao W, Chen K, Zhang P.
Carbohydrate Polymers 2013 Sep;97(2):731-5. (IF 6.044)
5. Zheng X, Wu J, Shao Q, Li X, Kou J, Zhu X, Zhong Z, Jiang Y, Liu Z, Li H, Tian Y, Yang L.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2016;38(2):545-57. (IF 5.5)
7. Zhang X, Wang YN, Zhu JJ, Liu XX, You H, Gong MY, Zou M, Cheng WH, Zhu JH.
ONCOTARGET 2016 May 24;7(21):30855-66. (IF 5.168)
8. Zhang J, Fan S, Mao Y, Ji Y, Jin L, Lu J, Chen X.
Int J Biol Macromol 2016 Jan;82:505-13. (IF 5.162)
9. Xu S, Gao Y, Zhang Q, Wei S, Chen Z, Dai X, Zeng Z, Zhao KS.
Oxid Med Cell Longev 2016;2016:7296092. (IF 5.076)
10. Shao X, Hu Z, Hu C, Bu Q, Yan G, Deng P, Lv L, Wu D, Deng Y, Zhao J, Zhu R, Li Y, Li H, Xu Y, Yang H, Zhao Y, Cen X.
TOXICOL APPL PHARM  2012 May 1;260(3):260-70. (IF 3.616)
11. Wang Y, Wei Y, Zhang H, Shi Y, Li Y, Li R.
Med Oncol 2012 Jun;29(2):1328-34. (IF 2.834)
12. Dai G, Zhang P, Ye P, Zhang M, Han N, Shuai H, Tan S.
PROTEIN PEPTIDE LETT 2016;23(7):619-25. (IF 1.156)
13. Li L, Du J, Lian Y, Zhang Y, Li X, Liu Y, Zou L, Wu T.
Cell Mol Neurobiol 2016 Jan;36(1):103-11. (IF 3.606)
14. Zhang X, Wang L, Wang R, Luo X, Li Y, Chen Z.
Food Funct 2016 Mar;7(3):1429-37. (IF 4.171)
15. Wang J, Wang G, Sun GW.
GENET MOL RES 2016 May 9;15(2).doi: 10.4238/gmr.15027963. (IF 1.013)
16. Wang J, Chen X, Wang F, Zhang J, Li P, Li Z, Xu J, Gao F, Jin C, Tian H, Zhang J, Li W, Lu L, Xu GT.
PLoS One 2016 May 19;11(5):e0155860. (IF 2.74)
17. Yang XY, Shi T, Du G, Liu W, Yin XF, Sun X, Pan Y, He QY.
J AGR FOOD CHEM 2016 Aug 17;64(32):6375-82. (IF 4.192)
18. Long X, Li Y, Yang M, Huang L, Gong W, Kuang E.
J Virol 2016 Aug 12;90(17):7880-93. (IF 4.501)
19. Jiang Q, Hao R, Wang W, Gao H, Wang C.
Mol Cell Biochem 2016 Sep;420(1-2):171-84. (IF 2.795)
20. Xu Y, Wang S, Miao Q, Jin K, Lou L, Ye X, Xi Y, Ye J.
Curr Eye Res 2017 Jan;42(1):47-53. (IF 1.754)
21. Cai J, Jiang Y, Zhang M, Zhao H, Li H, Li K, Zhang X, Qiao T
J Physiol Biochem 2018 May;74(2):335-343. (IF 2.952)
23. Liu H, Yang J, Wang K, Niu T, Huang D
Neurochem Res. 44(5):1065-1078. (IF 3.038)
24. Fang W, Ye Q, Yao Y, Xiu Y, Gu F, Zhu Y
Curr Eye Res. 44(12):1325-1336. (IF 1.754)
25. Haijun Mao, Guangyue Xu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9131. (IF 1.785)
26. Jian-Kun Deng, Xueqin Zhang, Hong-Luan Wu, Yu Gan, Ling Ye, Huijuan Zheng, Zebing Zhu, Wei Jing Liu, Hua-Feng Liu
J Diabetes Res. doi: 10.1155/2021/6614848. (IF 2.965)
27. Qing Su, Xiao-Jing Yu, Xiao-Min Wang, Bo Peng, Juan Bai, Hong-Bao Li, Ying Li, Wen-Jie Xia, Li-Yan Fu, Kai-Li Liu, Jin-Jun Liu, Yu-Ming Kang
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox11020288.