NAC (抗氧化剂)
收藏
产品编号 S0077
数量
¥ 98.00
产品包装:
2g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

NAC即N-acetyl-L-cysteine,也称LNAC,中文名为N-乙酰半胱氨酸,是一种常用的抗氧化剂。有报道可以抑制神经细胞的凋亡,但可以诱导平滑肌细胞凋亡。可以抑制HIV复制。
NAC为接近白色的粉末,分子量163.19,分子式为C5H9NO3S,纯度大于99%。
溶解于水,加热后在水中的溶解度可以达到100mg/ml。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0077 NAC(抗氧化剂) 2g
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,两年有效。
注意事项:
如果配制成溶液,分装后-20℃保存,三个月有效。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Lu Y, Xu S, Chen H, He M, Deng Y, Cao Z, Pi H, Chen C, Li M, Ma Q, Gao P, Ji Y, Zhang L, Yu Z, Zhou Z.
Biomaterials 2016 Jun;90:27-39. (IF 10.317)
2. Tong Chen, Tongxu Gu, Liang Cheng, Xiang Li, Gaorong Han, Zhuang Liu
Biomaterials. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120202. (IF 10.317)
3. Lu QB, Wan MY, Wang PY, Zhang CX, Xu DY, Liao X, Sun HJ.
Redox Biol 2018 Apr;14:656-668. (IF 9.986)
4. Yanting Pang, Daming Wu, Ying Ma, Yuna Cao, Qing Liu, Meng Tang, Yuepu Pu, Ting Zhang
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2021.102157. (IF 9.986)
5. Wen J, Wang Y, Gao C, Zhang G, You Q, Zhang W, Zhang Z, Wang S, Peng G, Shen L
Oncogene 2018 Jun;37(26):3549-3561. (IF 7.971)
6. Chen J, Lai J, Yang L, Ruan G, Chaugai S, Ning Q, Chen C, Wang DW.
BRIT J PHARMACOL 2016 Feb;173(3):545-61. (IF 7.73)
7. He X, Lai Q, Chen C, Li N, Sun F, Huang W, Zhang S, Yu Q, Yang P, Xiong F, Chen Z, Gong Q, Ren B, Weng J, Eizirik DL, Zhou Z, Wang CY.
Diabetologia 2018 Apr;61(4):881-895. (IF 7.518)
8. He X, Lai Q, Chen C, Li N, Sun F, Huang W, Zhang S, Yu Q, Yang P, Xiong F, Chen Z, Gong Q, Ren B, Weng J, Eizirik DL, Zhou Z, Wang CY
Diabetologia 2018 Apr;61(4):881-895. (IF 7.518)
9. Lu W, Fu Z, Wang H, Feng J, Wei J, Guo J.
Cancer Lett 2014 Feb 28;343(2):190-9. (IF 7.36)
10. Xue H, Zhao Z, Lin Z, Geng J, Guan Y, Song C, Zhou Y, Tai G
CARBOHYD POLYM. 219:121-129. (IF 7.182)
11. Dai X, Guo G, Zou P, Cui R, Chen W, Chen X, Yin C, He W, Vinothkumar R, Yang F, Zhang X, Liang G.
J EXP CLIN CANC RES 2017 Sep 7;36(1):120. (IF 7.068)
12. Wang Y, Deng X, Yu C, Zhao G, Zhou J, Zhang G, Li M, Jiang D, Quan Z, Zhang Y
J EXP CLIN CANC RES 2018 Oct 16;37(1):251. (IF 7.068)
13. Liu N, Wang KS, Qi M, Zhou YJ, Zeng GY, Tao J, Zhou JD, Zhang JL, Chen X, Peng C
J EXP CLIN CANC RES 2018 Nov 6;37(1):269. (IF 7.068)
14. Xu Z, Zhang Y, Ding J, Hu W, Tan C, Wang M, Tang J, Xu Y
MOL THER-NUCL ACIDS 2018 Dec 7;13:64-77. (IF 7.032)
16. Xu C, Wu F, Mao C, Wang X, Zheng T, Bu L, Mou X, Zhou Y, Yuan G, Wang S, Xiao Y.
J Autoimmun 2016 Dec;75:50-57. (IF 6.658)
17. Jin L, Ni J, Tao Y, Weng X, Zhu Y, Yan J, Hu B
Sci Total Environ. 666:713-720. (IF 6.551)
18. Yanting Li, Mo Yang, Tao Meng, Yong Niu, Yufei Dai, Liping Zhang, Xiaomei Zheng, Pasi Jalava, Guanghui Dong, Weimin Gao, Yuxin Zheng
Sci Total Environ. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135802. (IF 6.551)
19. Jie Gu, Hongye Wang, Linjun Zhou, Deling Fan, Lili Shi, Guixiang Ji, Aihua Gu
Sci Total Environ. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139190. (IF 6.551)
20. Liu X, Zhang X, Ding Y, Zhou W, Tao L, Lu P, Wang Y, Hu R.
ANTIOXID REDOX SIGN 2017 Jan 1;26(1):28-43. (IF 6.323)
21. Liu X, Zhang X, Ding Y, Zhou W, Tao L, Lu P, Wang Y, Hu R.
ANTIOXID REDOX SIGN 2017 Jan 1;26(1):28-43. (IF 6.323)
22. Li JJ, Tang Q, Li Y, Hu BR, Ming ZY, Fu Q, Qian JQ, Xiang JZ.
Acta Pharmacol Sin 2006 Aug;27(8):1078-84. (IF 5.064)
23. Gao MQ, Guo SB, Chen XH, Du W, Wang CB.
Acta Pharmacol Sin 2007 Jul;28(7):1007-14. (IF 5.064)
24. Gao P, Guo RW, Chen JF, Chen Y, Wang H, Yu Y, Huang L.
Atherosclerosis 2009 Nov;207(1):84-92. (IF 3.919)
25. Ye J, Li J, Yu Y, Wei Q, Deng W, Yu L.
REGUL PEPTIDES 2010 Apr 9;161(1-3):58-66. (IF 1.813)
26. Shi Y, Wei Y, Qu S, Wang Y, Li Y, Li R.
Cardiovasc Toxicol 2010 Sep;10(3):153-60. (IF 2.284)
27. Zhang L, Lei W, Wang X, Tang Y, Song J.
FEBS Lett 2010 Nov 19;584(22):4646-54. (IF 3.057)
28. Huang D, Wang Y, Wang L, Zhang F, Deng S, Wang R, Zhang Y, Huang K.
PLoS One 2011;6(10):e27123. (IF 2.74)
29. Yan M, Zhang Y, Xu K, Fu T, Qin H, Zheng X.
Toxicolog y. 2011 Apr 11;282(3):94-103.
30. Yu J, Ye J, Liu X, Han Y, Wang C.
Neurol Res 2011 Sep;33(7):708-16. (IF 2.401)
31. Lv Y, Fang M, Zheng J, Yang B, Li H, Xiuzigao Z, Song W, Chen Y, Cao W.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2012;30(2):321-33. (IF 5.5)
33. Zhao M, He X, Wier WG, Zhang HL, Zhao M, Yu XJ, Zang WJ.
Exp Physiol 2012 Jan;97(1):70-9. (IF 2.431)
35. Chen X, Ren F, Hesketh J, Shi X, Li J, Gan F, Huang K.
Virology 2012 Apr 25;426(1):66-72. (IF 2.819)
36. Wang Y, Wei Y, Zhang H, Shi Y, Li Y, Li R.
Med Oncol 2012 Jun;29(2):1328-34. (IF 2.834)
37. Song J, Shu L, Zhang Z, Tan X, Sun E, Jin X, Chen Y, Jia X.
CHEM-BIOL INTERACT 2012 Jul 30;199(1):9-17. (IF 3.723)
38. Chen X, Qiao H, Liu T, Yang Z, Xu L, Xu Y, Ge HM, Tan RX, Li E.
ANTIVIR RES 2012 Jul;95(1):30-6. (IF 4.101)
39. Liang D, Zhou Q, Zhang J, Gong W, Xu C, Li B, Wang Y, Li J.
Steroids 2012 Nov;77(13):1381-90. (IF 1.948)
40. Zhao L, Zhang W, Chen M, Zhang J, Zhang M, Dai K.Wang
Platelets 2013;24(8):637-42. (IF 3.378)
42. Xie H, Liu F, Liu L, Dan J, Luo Y, Yi Y, Chen X, Li J.
Arch Dermatol Res 2013 Jul;305(5):397-406. (IF 2.339)
43. Ma Y, Ke Y, Zi X, Zhao W, Shi X, Liu H.
Current Cancer Drug Targets 2013 Jul;13(6):611-24. (IF 2.72)
44. Zhao S, Xiong Z, Mao X, Meng D, Lei Q, Li Y, Deng P, Chen M, Tu M, Lu X, Yang G, He G.
PLoS One 2013 Aug 27;8(8):e73665. (IF 2.74)
45. Wang Y, Wang L, Zhang F, Zhang C, Deng S, Wang R, Zhang Y, Huang D, Huang K.
Int J Cardiol 2013 Sep;167(5):2285-93. (IF 3.229)
46. Liu H, Yang LX, Guo RW, Zhu GF, Shi YK, Wang XM, Qi F, Guo CM, Ye JS, Yang ZH, Liang X.
Int J Cardiol 2013 Oct 9;168(4):3248-53. (IF 3.229)
47. Peng H, Yuan X, Shi R, Wei X, Ren S, Yan C, Ding Y, Lin Y, Fan D, Yang M, Zhang Y, Xiong D.
Eur J Pharmacol 2013 Oct 15;718(1-3):459-68. (IF 3.263)
48. Xie MJ, Ma YH, Miao L, Wang Y, Wang HZ, Xing YY, Xi T, Lu YY.
ASIAN PAC J CANCER P  2014;15(13):5201-5. (IF 1.24)
49. Lu M, Sun L, Zhou J, Yang J.
TUMOR BIOL  2014 Jun;35(6):5307-14. (IF 3.65)
50. Liu W, Peng Y, Yin Y, Zhou Z, Zhou W, Dai Y.
Inflammation 2014 Jun;37(3):880-92. (IF 3.212)
51. Luo B, Li B, Wang W, Liu X, Xia Y, Zhang C, Zhang M, Zhang Y, An F.
PLoS One 2014 Aug 19;9(8):e104771. (IF 2.74)
52. Rehman K, Fu YJ, Zhang YF, Wang QQ, Wu B, Wu Y, Zhou XY, Sun WH, Sun TF, Naranmandura H.
Metallomics 2014 Aug;6(8):1502-12. (IF 3.796)
53. Song L, Zhao J, Jin X, Li Z, Newton IP, Liu W, Xiao H, Zhao M.
Toxicol Lett 2014 Aug 17;229(1):284-91. (IF 3.569)
54. Ma Y, Li R, Zhang Y, Zhou L, Dai Y.
FREE RADICAL BIO MED 2014 Nov;76:251-60. (IF 6.17)
57. Xing Y, Bao W, Fan X, Liu K, Li X, Xi T.
Apoptosis 2015 Jan;20(1):83-91. (IF 4.543)
58. Peng H, Yuan X, Luo S, Li F, Wei X, Ye Z, Xiong D.
Eur J Pharmacol 2015 Jan 5;746:344-52. (IF 3.263)
59. Ma YC, Su N, Shi XJ, Zhao W, Ke Y, Zi X, Zhao NM, Qin YH, Zhao HW, Liu HM.
TOXICOL APPL PHARM  2015 Jan 15;282(2):227-36. (IF 3.616)
61. Wei Z, Guo H, Liu Z, Zhang X, Liu Q, Qian Y, Gong Y, Shao C.
FREE RADICAL BIO MED 2015 Feb;79:1-13. (IF 6.17)
62. Chen JW, Ni BB, Zheng XF, Li B, Jiang SD, Jiang LS.
INT J BIOCHEM CELL B 2015 Feb;59:1-10. (IF 3.673)
63. Wang Y, Zhang H, Liu Y, Li P, Cao Z, Cao Y.
Cell Biochem Biophys 2015 Mar;71(2):749-55. (IF 2.073)
65. Zhou Y, Wei L, Zhang H, Dai Q, Li Z, Yu B, Guo Q, Lu N.
J Cell Biochem 2015 Aug;116(8):1624-37. (IF 4.237)
66. Ren G, Sha T, Guo J, Li W, Lu J, Chen X.
J NAT MED-TOKYO 2015 Oct;69(4):522-30. (IF 2.055)
67. Zhang J, Wu D, Vikash, Song J, Wang J, Yi J, Dong W.
DIGEST DIS SCI 2015 Oct;60(10):2985-95. (IF 2.751)
70. Feng B, Ye C, Qiu L, Chen L, Fu Y, Sun W.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2016;38(6):2489-99. (IF 5.5)
71. Feng B, Qiu L, Ye C, Chen L, Fu Y, Sun W.
Int J Radiat Biol 2016;92(3):148-55. (IF 2.368)
72. Niu Y, Sun W, Lu JJ, Ma DL, Leung CH, Pei L, Chen X.
Oxid Med Cell Longev 2016;2016:4313204. (IF 5.076)
73. Hao W, Zhang X, Zhao W, Zhu H, Liu ZY, Lu J, Chen X.
ANTI-CANCER AGENT ME 2016;16(5):593-600. (IF 2.049)
74. Zhang L, Cheng X, Gao Y, Bao J, Guan H, Lu R, Yu H, Xu Q, Sun Y.
Food Funct 2016 Jan;7(1):315-25. (IF 4.171)
75. Li X, Ye F, Li L, Chang W, Wu X, Chen J.
Neurotoxicology 2016 Jan;52:1-11. (IF 3.105)
76. Zhang L, Cheng X, Gao Y, Bao J, Guan H, Lu R, Yu H, Xu Q, Sun Y.
Food Funct 2016 Jan;7(1):315-25. (IF 4.171)
77. Wang C, Li T, Tang S, Zhao D, Zhang C, Zhang S, Deng S, Zhou Y, Xiao X.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2016 Jan;41:167-79. (IF 3.152)
78. Zeng Q, Wang Q, Chen X, Xia K, Tang J, Zhou X, Cheng Y, Chen Y, Huang L, Xiang H, Cao K, Zhou J.
J Dermatol Sci 2016 Jan;81(1):53-60. (IF 3.681)
79. Wu D, Yang X, Zheng T, Xing S, Wang J, Chi J, Bian F, Li W, Xu G, Bai X, Wu G, Jin S.
AM J PHYSIOL-ENDOC M 2016 Feb 1;310(3):E225-37. (IF 3.469)
80. Zhou L, Jiang L, Xu M, Liu Q, Gao N, Li P, Liu EH.
SCI REP-UK 2016 Feb 5;6:20585. (IF 3.998)
81. Zhu Y, Ye T, Yu X, Lei Q, Yang F, Xia Y, Song X, Liu L, Deng H, Gao T, Peng C, Zuo W, Xiong Y, Zhang L, Wang N, Zhao L, Xie Y, Yu L, Wei Y.
SCI REP-UK 2016 Feb 2;6:20253. (IF 3.998)
82. Zhu L, Yuan C, Zhang D, Ma Y, Ding X, Zhu G.
Vet Res 2016 Mar 22;47:47. (IF 3.357)
83. Jiang S, Fan J, Wang Q, Ju D, Feng M, Li J, Guan ZB, An D, Wang X, Ye L.
Phytomedicine 2016 Mar 15;23(3):243-52. (IF 4.268)
84. Ren JH, Chen X, Zhou L, Tao NN, Zhou HZ, Liu B, Li WY, Huang AL, Chen J.
PLoS One 2016 Mar 7;11(3):e0150961. (IF 2.74)
85. Sun HJ, Zhao MX, Liu TY, Ren XS, Chen Q, Li YH, Kang YM, Zhu GQ.
SCI REP-UK 2016 Mar 23;6:23596. (IF 3.998)
86. Wang X, Wang N, Li H, Liu M, Cao F, Yu X, Zhang J10, Tan Y1, Xiang L, Feng Y.
Int J Mol Sci 2016 Apr 16;17(4):577. (IF 4.556)
87. Cai Y, Yang Q, Liao M, Wang H, Zhang C, Nambi S, Wang W, Zhang M, Wu J, Deng G, Deng Q, Liu H, Zhou B, Jin Q, Feng CG, Sassetti CM, Wang F, Chen X.
ONCOTARGET 2016 May 24;7(21):31001-13. (IF 5.168)
88. Zhang X, Wang YN, Zhu JJ, Liu XX, You H, Gong MY, Zou M, Cheng WH, Zhu JH.
ONCOTARGET 2016 May 24;7(21):30855-66. (IF 5.168)
89. Zhang J, Jiang H, Xie L, Hu J, Li L, Yang M, Cheng L, Liu B, Qian X.
ONCOTARGETS THER 2016 May 24;9:2885-95. (IF 3.337)
90. Quan YY, Qin GQ, Huang H, Liu YH, Wang XP, Chen TS.
FREE RADICAL BIO MED 2016 May;94:135-44. (IF 6.17)
91. Li SW, Liu CM, Guo J, Marcondes AM, Deeg J, Li X, Guan F.
Hum Exp Toxicol 2016 Jun;35(6):598-607. (IF 2.067)
92. Zhou BR, Zhang LC, Permatasari F, Liu J, Xu Y, Luo D.
PHOTODIAGN PHOTODYN 2016 Jun;14:47-56. (IF 2.894)
93. Tu P, Huang Q, Ou Y, Du X, Li K, Tao Y, Yin H.
Oncol Rep 2016 Jun;35(6):3209-15. (IF 3.417)
94. Ma G, Luo W, Lu J, Ma DL, Leung CH, Wang Y, Chen X.
CHEM-BIOL INTERACT 2016 Jun 25;253:1-9. (IF 3.723)
95. Zhou XY, Zhang T, Ren L, Wu JJ, Wang W, Liu JX.
Aquat Toxicol 2016 Jun;175:1-11. (IF 4.344)
96. Lai JM, Zhang X, Liu FF, Yang R, Li SY, Zhu LB, Zou M, Cheng WH, Zhu JH.
ONCOTARGET 2016 Jul 12;7(28):43731-43745. (IF 5.168)
97. Wang X, Feng Z, Li J, Chen L, Tang W.
Mol Cell Endocrinol 2016 Jul 5;429:62-72. (IF 3.871)
99. Wu H, Chen L, Xie J, Li R, Li GN, Chen QH, Zhang XL, Kang LN, Xu B.
Mol Med Rep 2016 Jul;14(1):776-82. (IF 2.1)
100. Ran X, Zhao W, Li W, Shi J, Chen X.
KOREAN J PHYSIOL PHA 2016 Jul;20(4):347-55. (IF 1.805)
102. Wang J, Tan X, Yang Q, Zeng X, Zhou Y, Luo W, Lin X, Song L, Cai J, Wang T, Wu X.
INT J BIOCHEM CELL B 2016 Aug;77(Pt A):80-90. (IF 3.673)
105. Guo L, Lv G, Qiu L, Yang H, Zhang L, Yu H, Zou M, Lin J.
Eur J Pharmacol 2016 Sep 5;786:60-71. (IF 3.263)
106. Liu X, Ding S, Shi P, Dietrich R, Märtlbauer E, Zhu K.
Cell Microbiol 2016 Oct 20.doi: 10.1111/cmi.12684. [Epub ahead of print] (IF 3.43)
107. Lan AP, Xiong XJ, Chen J, Wang X, Chai ZF, Hu Y.
Neurotox Res 2016 Oct;30(3):499-509. (IF 2.992)
108. Zhang B, Fan J, Zhang X, Shen W, Cao Z, Yang P, Xu Z, Ju D.
APPL MICROBIOL BIOT 2016 Nov;100(21):9145-9161. (IF 3.53)
109. Tian Q, Wu S, Dai Z, Yang J, Zheng J, Zheng Q, Liu Y.
PeerJ 2016 Nov 8;4:e2611. (IF 2.379)
110. Yao J, Ma C, Gao W, Liang J, Liu C, Yang H, Yan Q, Wen Q.
Oncol Rep 2016 Dec;36(6):3363-3370. (IF 3.417)
111. Zhu D, Shen Z, Liu J, Chen J, Liu Y, Hu C, Li Z, Li Y.
Toxicol Lett 2016 Dec 15;264:79-86. (IF 3.569)
112. Zou J, Zhang Y, Sun J, Wang X, Tu H, Geng S, Liu R, Chen Y, Bi Z.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2017;42(5):1812-1821. (IF 5.5)
113. Wu X, Zhu H, Yan J, Khan M, Yu X.
Biomed Res Int 2017;2017:4734127. (IF 2.276)
114. Pang N, Chen T, Deng X, Chen N, Li R, Ren M, Li Y, Luo M, Hao H, Wu J, Wang L.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:7180943. (IF 5.076)
115. Ye TH, Yang FF, Zhu YX, Li YL, Lei Q, Song XJ, Xia Y, Xiong Y, Zhang LD, Wang NY, Zhao LF, Gou HF, Xie YM, Yang SY, Yu LT, Yang L, Wei YQ.
Cell Death Dis 2017 Jan 5;8(1):e2534. (IF 6.304)
116. Du X, Shi Z, Peng Z, Zhao C, Zhang Y, Wang Z, Li X, Liu G, Li X.
J Cell Physiol 2017 Jan 6.doi: 10.1002/jcp.25773. [Epub ahead of print] (IF 5.546)
117. Wang Z, Liao K, Zuo W, Liu X, Qiu Z, Gong Z, Liu C, Zeng Q, Qian Y, Jiang L, Bu Y, Hong S, Hu G.
Oncol Res 2017 Jan 2;25(1):123-136. (IF 4.949)
118. Mehmood T, Maryam A, Zhang H, Li Y, Khan M, Ma T.
Biofactors 2017 Jan 2;43(1):63-72. (IF 4.734)
119. Wang Y, Yu RY, Zhang J, Zhang WX, Huang ZH, Hu HF, Li YL, Li B, He QY.
Biochem Pharmacol 2017 Jan 16. pii:S0006-2952(17)30021-7. (IF 4.96)
120. Zhou W, Xu G, Wang Y, Xu Z, Liu X, Xu X, Ren G, Tian K.
Cell Cycle 2017 Jan 2;16(1):73-81. (IF 3.699)
121. Mehmood T, Maryam A, Zhang H, Li Y, Khan M, Ma T.
Biofactors 2017 Jan 2;43(1):63-72. (IF 4.734)
122. Zuo D, Zhou Z, Wang H, Zhang T, Zang J, Yin F, Sun W, Chen J, Duan L, Xu J, Wang Z, Wang C, Lin B, Fu Z, Liao Y, Li S, Sun M, Hua Y, Zheng L, Cai Z.
J Cell Mol Med 2017 Feb;21(2):208-221. (IF 4.486)
123. Zuo D, Zhou Z, Wang H, Zhang T, Zang J, Yin F, Sun W, Chen J, Duan L, Xu J, Wang Z, Wang C, Lin B, Fu Z, Liao Y, Li S, Sun M, Hua Y, Zheng L, Cai Z.
J Cell Mol Med 2017 Feb;21(2):208-221. (IF 4.486)
125. Qiu M, Chen L, Tan G, Ke L, Zhang S, Chen H, Liu J.
Oncol Lett 2017 Mar;13(3):1137-1142. (IF 2.311)
126. Wu H, Jiang K, Yin N, Ma X, Zhao G, Qiu C, Deng G.
ONCOTARGET 2017 Mar 21;8(12):20042-20055. (IF 5.168)
127. Shen W, Zhang X, Fu X, Fan J, Luan J, Cao Z, Yang P, Xu Z, Ju D.
Cell Death Dis 2017 Mar 30;8(3):e2720. doi: 10.1038/cddis.2017.137. (IF 6.304)
128. Jia Y, Wang HD, Wang Q, Ding H, Wu HM, Pan H.
Oncol Rep 2017 Apr;37(4):2252-2260. (IF 3.417)
129. Yu N, Zhu H, Yang Y, Tao Y, Tan F, Pei Q, Zhou Y, Song X, Tan Q, Pei H.
ONCOTARGET 2017 May 11;8(31):51478-51491. (IF 5.168)
130. Zhao M, Xu WF, Shen HY, Shen PQ, Zhang J, Wang DD, Xu H, Wang H, Yan TT, Wang L, Hao HP, Wang GJ, Cao LJ.
J PHARMACEUT BIOMED 2017 May 10;138:134-141. (IF 3.209)
131. Lei L, Zeng Q, Lu J, Ding S, Xia F, Kang J, Tan L, Gao L, Kang L, Cao K, Zhou J, Xiao R, Chen J, Huang J.
Mol Med Rep 2017 Jun;15(6):3977-3982. (IF 2.1)
133. Ma SB, Zhang R, Miao S, Gao B, Lu Y, Hui S, Li L, Shi XP, Wen AD.
Mol Med Rep 2017 Jun;15(6):3803-3809. (IF 2.1)
134. Ji Y, Li L, Tao Q, Zhang X, Luan J, Zhao S, Liu H, Ju D.
APPL MICROBIOL BIOT 2017 Jun;101(12):4951-4961. (IF 3.53)
135. Zheng QQ, Zhao YS, Guo J, Zhao SD, Song LX, Fei CM, Zhang Z, Li X, Chang CK.
LEUKEMIA RES 2017 Jul;58:55-62. (IF 2.214)
136. Chen Q, Ye L, Fan J, Zhang X, Wang H, Liao S, Song P, Wang Z, Wang S, Li Y, Luan J, Wang Y, Chen W, Zai W, Yang P, Cao Z, Ju D.
ONCOTARGET 2017 Jul 20;8(53):91052-91066. (IF 5.168)
137. Su X, He X, Ben Q, Wang W, Song H, Ye Q, Zang Y, Li W, Chen P, Yao W, Yuan Y.
ONCOTARGET 2017 Jul 19;8(43):74299-74311. (IF 5.168)
138. Chen J, Lu WY, Zhao MF, Cao XL, Jiang YY, Jin X, Xu P, Yuan TT, Zhang YC, Chai X, Meng JX, Li Q, Xiao X, Mu J, Li DG, Qi AP.
Ann Hematol 2017 Jul;96(7):1085-1095. (IF 2.904)
139. Li Y, Qin Y, Yang C, Zhang H, Li Y, Wu B, Huang J, Zhou X, Huang B, Yang K, Wu G.
Cell Death Dis 2017 Aug 31;8(8):e3024. (IF 6.304)
140. Liu L, Tu X, Shen YF, Chen WC, Zhu B, Wang GX.
FISH SHELLFISH IMMUN 2017 Aug;67:211-217. (IF 3.298)
141. Zhang J, Wang Y, Zhou Y, He QY.
ONCOTARGET 2017 Aug 9;8(53):91223-91237. (IF 5.168)
142. Liu JR, Xu GM, Shi XM, Zhang GJ.
SCI REP-UK 2017 Sep 15;7(1):11698. (IF 3.998)
143. Li P, Hou G, Zhang R, Gan Y, Xu Y, Song L, Zhou Q.
Arthritis Res Ther 2017 Sep 18;19(1):209. (IF 4.103)
144. Shan M, Qin J, Jin F, Han X, Guan H, Li X, Zhang J, Zhang H, Wang Y.
FREE RADICAL BIO MED 2017 Sep;110:432-443. (IF 6.17)
145. Mehmood T, Maryam A, Tian X, Khan M, Ma T.
J Cancer 2017 Oct 17;8(18):3707-3717. (IF 3.565)
146. Kou L, Du M, Zhang C, Dai Z, Li X, Zhang B, Hu X.
Mol Med Rep 2017 Oct;16(4):5533-5540. (IF 2.1)
147. Sun S, Zhang M, Yang Q, Shen Z, Chen J, Yu B, Wang H, Qu J, Pang D, Ren W, Ouyang H, Tang X.
Mol Nutr Food Res 2017 Oct;61(10). (IF 5.309)
148. Hou D, Xu G, Zhang C, Li B, Qin J, Hao X, Liu Q, Zhang X, Liu J, Wei J, Gong Y, Liu Z, Shao C.
Cell Death Dis 2017 Oct 5;8(10):e3070. (IF 6.304)
149. Zhu Y, He H.
Biomed Opt Express 2017 Oct 10;8(11):4965-4973. (IF 3.921)
150. Che Y, Wang J, Yuan Z, Li Y, Lu Z, Zhang Z, Zhang J, Wan J, Sun H, Chen Z, Pu J, He J.
Toxicol Lett 2017 Oct 5;280:106-115. (IF 3.569)
151. Zuo J, Dou DY, Wang HF, Zhu YH, Li Y, Luan JJ.
Biomed Pharmacother 2017 Oct;94:1002-1009. (IF 4.545)
152. Duan X, Peng D, Zhang Y, Huang Y, Liu X, Li R, Zhou X, Liu J.
FRONT MED-PRC 2017 Nov 3. (IF 3.421)
153. Liang W, Cui J, Zhang K, Xi H, Cai A, Li J, Gao Y, Hu C, Liu Y, Lu Y, Wang N, Wu X, Wei B, Chen L.
ONCOTARGET 2017 Nov 17;8(65):109094-109106. (IF 5.168)
154. Xin W, Wang Q, Zhang D, Wang C.
Eur J Pharmacol 2017 Nov 5;814:240-247. (IF 3.263)
155. Zhao G, Jiang K, Wu H, Qiu C, Deng G, Peng X.
J Cell Mol Med 2017 Nov;21(11):2796-2808. (IF 4.486)
156. Wang J, Huang J, Wang L, Chen C, Yang D, Jin M, Bai C, Song Y.
J Thorac Dis 2017 Nov;9(11):4398-4412. (IF 2.046)
157. Huang P, Zhang YH, Zheng XW, Liu YJ, Zhang H, Fang L, Zhang YW, Yang C, Islam K, Wang C, Naranmandura H.
Metallomics 2017 Dec 1;9(12):1756-1764. (IF 3.796)
158. Liu J, Liu Y, Chen J, Hu C, Teng M, Jiao K, Shen Z, Zhu D, Yue J, Li Z, Li Y.
Toxicol In Vitro 2017 Dec;45(Pt 1):10-18. (IF 2.959)
159. Jiang LB, Cao L, Ma YQ, Chen Q, Liang Y, Yuan FL, Li XL, Dong J, Chen N.
OSTEOARTHR CARTILAGE 2018 Jan;26(1):138-148. (IF 4.793)
161. Zheng BZ, Liu TD, Chen G, Zhang JX, Kang X.
EUR REV MED PHARMACO 2018 Jan;22(2):551-560. (IF 3.024)
162. Chen K, Dai H, Yuan J, Chen J, Lin L, Zhang W, Wang L, Zhang J, Li K, He Y.
Cell Death Dis 2018 Jan 24;9(2):105. (IF 6.304)
163. Hu B, Zhang T, An HM, Zheng JL, Yan X, Huang XW.
BMC COMPLEM ALTERN M 2018 Jan 16;18(1):17. (IF 2.833)
164. Lu Y, Kan H, Wang Y, Wang D, Wang X, Gao J, Zhu L.
TOXICOL APPL PHARM  2018 Jan 1;338:214-223. (IF 3.616)
165. Fan W, Lv Y, Ren S, Shao M, Shen T, Huang K, Zhou J, Yan L, Song S
Chemosphere 2018 Jan;190:272-279. (IF 5.778)
166. Jiang LB, Cao L, Ma YQ, Chen Q, Liang Y, Yuan FL, Li XL, Dong J, Chen N
OSTEOARTHR CARTILAGE 2018 Jan;26(1):138-148. (IF 4.793)
167. Chen K, Dai H, Yuan J, Chen J, Lin L, Zhang W, Wang L, Zhang J, Li K, He Y
Cell Death Dis 2018 Jan 24;9(2):105. (IF 6.304)
168. Zai W, Chen W, Luan J, Fan J, Zhang X, Wu Z, Ding T, Ju D, Liu H.
APPL MICROBIOL BIOT 2018 Feb;102(3):1443-1453. (IF 3.53)
171. Xie Q, Wei M, Zhang B, Kang X, Liu D, Zheng W, Pan X, Quan Y, Liao D, Shen J
Mol Med Rep 2018 Feb;17(2):3318-3327. (IF 2.1)
172. Qiu M, Shi F, Dai F, Song R, Wang S, You Y, Zhao B.
J Ethnopharmacol 2018 Mar 1;213:376-383. (IF 3.69)
174. Liu C, Shen GN, Luo YH, Piao XJ, Jiang XY, Meng LQ, Wang Y, Zhang Y, Wang JR, Wang H, Xu WT, Li JQ, Liu Y, Wu YQ, Sun HN, Han YH, Jin MH, Cui YD, Fang NZ, Jin CH.
INT J BIOCHEM CELL B 2018 Mar;96:9-19. (IF 3.673)
175. Gao R, Ma J, Wen Z, Yang P, Zhao J, Xue M, Chen Y, Aldarouish M, Hu HM, Zhu XJ, Pan N, Wang LX
Oncoimmunology 2018 Mar 6;7(6):e1438108. (IF 5.869)
176. Qing X, Shao Z, Lv X, Pu F, Gao F, Liu L, Shi D.
ANTI-CANCER DRUG 2018 Apr;29(4):341-352. (IF 2.26)
177. Liu W, Zhao Z, Na Y, Meng C, Wang J, Bai R.
Int J Mol Med 2018 Apr;41(4):2028-2036. (IF 3.098)
178. Liu W, Zhao Z, Na Y, Meng C, Wang J, Bai R
Int J Mol Med 2018 Apr;41(4):2028-2036. (IF 3.098)
180. Qing X, Shao Z, Lv X, Pu F, Gao F, Liu L, Shi D
ANTI-CANCER DRUG 2018 Apr;29(4):341-352. (IF 2.26)
181. Luan J, Zhang X, Wang S, Li Y, Fan J, Chen W, Zai W, Wang S, Wang Y, Chen M, Meng G, Ju D
Front Immunol 2018 Apr 10;9:758. (IF 5.085)
183. Zhu J, Sun Y, Lu Y, Jiang X, Ma B, Yu L, Zhang J, Dong X, Zhang Q
Cell Death Dis 2018 Jun 13;9(6):708. (IF 6.304)
184. Wu W, Yan L, Chen S, Li Q, Gu Z, Xu H, Yin ZQ
Nanotoxicology 2018 Jun 9:1-17. (IF 4.925)
185. Dong W, Lv H, Li C, Liu Y, Wang C, Lin J, Wang Y, Qian G, Guo K, Zhang Y
Arch Virol 2018 Jul;163(7):1805-1821. (IF 2.243)
186. Zheng T, Yang X, Li W, Wang Q, Chen L, Wu D, Bian F, Xing S, Jin S
Oxid Med Cell Longev 2018 Jul 22;2018:8597897. (IF 5.076)
188. Zhou Y, Que KT, Zhang Z, Yi ZJ, Zhao PX, You Y, Gong JP, Liu ZJ
CANCER MED-US 2018 Aug;7(8):4012-4022. (IF 3.491)
189. Zhao S, Wang Y, Zhang X, Zheng L, Zhu B, Yao S, Yang L, Du J
Acta Cardiol Sin 2018 Sep;34(5):424-431. (IF 1.676)
190. Li X, Li C, Tang Y, Huang Y, Cheng Q, Huang X, Zhao F, Hao C, Feng D, Xu J, Han J, Tang S, Liu W, Yue S, Luo Z
AM J PHYSIOL-LUNG C 2018 Sep 1;315(3):L404-L421. (IF 4.406)
191. Kang P, Zhang W, Chen X, Yi X, Song P, Chang Y, Zhang S, Gao T, Li C, Li S
FREE RADICAL BIO MED 2018 Oct;126:259-268. (IF 6.17)
192. Wang YX, Liu HB, Li PS, Yuan WX, Liu B, Liu ST, Qin KR
Cell Mol Bioeng. 12(1):107-120. (IF 1.72)
193. Zhao L, Yan M, Wang X, Xiong G, Wu C, Wang Z, Zhou Z, Chang X
Food Chem Toxicol 2018 Nov;121:311-325. (IF 4.679)
194. Zu C, Qin G, Yang C, Liu N, He A, Zhang M, Zheng X
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Nov 10;505(4):973-978. (IF 2.985)
195. Deng L, Gao X, Liu B, He X, Xu J, Qiang J, Wu Q, Liu S
Cell Death Dis 2018 Nov 16;9(12):1143. (IF 6.304)
196. Zhang Y, Zhang R, Sun H, Chen Q, Yu X, Zhang T, Yi M, Liu JX
Aquat Toxicol 2018 Dec;205:156-164. (IF 4.344)
197. Zhao Y, Shang F, Shi W, Zhang J, Zhang J, Liu X, Li B, Hu X, Wang L
Cardiology. 143(1):1-10. (IF 1.791)
198. Peng Y, Zhang R, Yang X, Zhang Z, Kang N, Bao L, Shen Y, Yan H, Zheng F
Oncol Lett. 17(1):1139-1145. (IF 2.311)
200. Qiu M, Zhang S, Ke L, Tang H, Zeng X, Liu J
Oncol Lett. 17(1):757-764. (IF 2.311)
201. Jiahui Cui, Yang Liu, Xing Chang, Wenfeng Gou, Xuejiao Zhou, Zi Liu, Zengqiang Li, Yingliang Wu, Daiying Zuo
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2019/2593742. (IF 5.076)
203. Jin F, Wu Z, Hu X, Zhang J, Gao Z, Han X, Qin J, Li C, Wang Y
Cancer Biol Med. 16(1):38-54. (IF 5.432)
204. Chen X, Hu Y, Zhang W, Chen K, Hu J, Li X, Liang L, Cai X, Hu J, Wang K, Huang A, Tang N
FREE RADICAL BIO MED. 131:225-236. (IF 6.17)
205. Chen K, Feng L, Hu W, Chen J, Wang X, Wang L, He Y
FASEB J 2019 Mar;33(3):4571-4585. (IF 4.966)
206. Liu S, Yang R, Yin N, Wang YL, Faiola F
ECOTOX ENVIRON SAFE. 169:564-572. (IF 4.872)
207. Wang X, Pan J, Liu H, Zhang M, Liu D, Lu L, Tian J, Liu M, Jin T, An F
Life Sci. 221:249-258. (IF 3.647)
208. Ye B, Chen X, Dai S, Han J, Liang X, Lin S, Cai X, Huang Z, Huang W
DRUG DES DEV THER. 13:975-990. (IF 3.216)
209. Xu K, Guo C, Shi D, Meng J, Tian H, Guo S
Mar Drugs. 17(4). pii: E207. (IF 4.073)
210. Zhao H, Xu X, Lei S, Shao D, Jiang C, Shi J, Zhang Y, Liu L, Lei S, Sun H, Huang Q
J Cell Physiol. 234(5):6414-6427. (IF 5.546)
213. Zhihan T, Xinyi M, Qingying L, Rufei G, Yan Z, Xuemei C, Yanqing G, Yingxiong W, Junlin H
J Cell Physiol. 234(5):6125-6135. (IF 5.546)
214. Wang W, Dong X, You L, Sai N, Leng X, Yang C, Yin X, Ni J
J Cell Physiol. 234(5):7078-7089. (IF 5.546)
215. Li X, Chen C, Dai Y, Huang C, Han Q, Jing L, Ma Y, Xu Y, Liu Y, Zhao L, Wang J, Sun X, Yao X
Cancer Sci. 110(5):1724-1734. (IF 4.966)
216. Zhang T, Zhu X, Wu H, Jiang K, Zhao G, Shaukat A, Deng G, Qiu C
J Cell Mol Med. 23(5):3711-3723. (IF 4.486)
217. Yu Q, Zhang M, Qian L, Wen D, Wu G
Life Sci. 225:1-7. (IF 3.647)
218. Qi W, Zhu R, Bao C, Xiao J, Liu B, Sun M, Feng X, Gu J, Li Y, Lei L
Vet Microbiol. 233:93-101. (IF 3.03)
219. Mao M, Zhang T, Wang Z, Wang H, Xu J, Yin F, Wang G, Sun M, Wang Z, Hua Y, Cai Z
BBA-MOL BASIS DIS. 1865(6):1214-1225. (IF 4.352)
220. Zai W, Chen W, Han Y, Wu Z, Fan J, Zhang X, Luan J, Tang S, Jin X, Fu X, Gao H, Ju D, Liu H
Carcinogenesis. pii: bgz104. (IF 4.603)
221. Shen M, Hu Y, Yang Y, Wang L, Yang X, Wang B, Huang M
Oxid Med Cell Longev. 2019:5083158. (IF 5.076)
222. Wang J, Wang X, Li ZZ, Guo F, Ding CZ, Zhao YY, Liu YL, Ma XJ, Li C, Wu LN, Qin Q, Zhao SY, Zhao D, Hao X, Wang SJ, Qin GJ
Biochimie. 162:229-238. (IF 3.413)
223. Yang H, Li J, Yang C, Liu H, Cao Y
TOXICOL APPL PHARM . 374:11-19. (IF 3.616)
225. Dong G, Lin XH, Liu HH, Gao DM, Cui JF, Ren ZG, Chen RX
Oncol Lett. 18(2):1831-1839. (IF 2.311)
226. Wang X, Tu W, Chen D, Fu J, Wang J, Shao C, Zhang J
Int J Radiat Biol. 95(8):1051-1057. (IF 2.368)
227. Pan T, Qi J, You T, Han S, Yang L, Miao W, Wu D, Ruan C, Zhu L, Han Y
Biol Blood Marrow Transplant. 25(8):1486-1491.
228. Chen YY, Wen SY, Deng CM, Yin XF, Sun ZH, Jiang MM, He QY
Proteomics. 19(15):e1900092. (IF 3.254)
229. Yu H, Li J, Hu X, Feng J, Wang H, Xiong F
J BIOCHEM MOL TOXIC. 33(8):e22352. (IF 3.606)
231. Yuan Y, Chen Y, Peng T, Li L, Zhu W, Liu F, Liu S, An X, Luo R, Cheng J, Liu J, Lu Y
CLIN SCI. 133(15):1759-1777. (IF 5.223)
232. Yan T, Zhuang J, He L.
Oncol Lett. 18(2):1409-1414. (IF 2.311)
236. Yan Z, Zhu S, Wang H, Wang L, Du T, Ye Z, Zhai D, Zhu Z, Tian X, Lu Z, Cao X
Pharmacol Res. 147:104381. (IF 5.893)
237. Zhu HQ, Zhang C, Guo ZY, Yang JM, Guo JH, Chen C, Yao QH, Liu F, Zhang QW, Gao FH
CANCER MED-US. 8(11):5313-5326. (IF 3.491)
238. Xu F, Liu Y, Zhu X, Li S, Shi X, Li Z, Ai M, Sun J, Hou B, Cai W, Sun H, Ni L, Zhou Y, Qiu L
Int J Mol Sci. 20(18). pii: E4587. (IF 4.556)
239. Fan C, Ji Q, Zhang C, Xu S, Sun H, Li Z
Mol Med Rep. 20(4):3123-3130. (IF 2.1)
240. He Y, Yang G, Yao F, Xian Y, Wang G, Chen L, Lv X, Gao H, Zheng Z, Sun L, Wang W, Lin R
Int Immunopharmacol. 75:105805. (IF 3.943)
241. Xiong G, Zhao L, Yan M, Wang X, Zhou Z, Chang X
J Appl Toxicol. 39(11):1557-1567. (IF 2.997)
242. Huang L, Cai C, Dang W, Lu JH, Hu GF, Gu J
Oncol Lett. 18(5):5490-5498. (IF 2.311)
243. Zang YQ, Feng YY, Luo YH, Zhai YQ, Ju XY, Feng YC, Sheng YN, Wang JR, Yu CQ, Jin CH
Mol Med Rep. 20(5):4576-4586. (IF 2.1)
245. Lin XM, Li S, Zhou C, Li RZ, Wang H, Luo W, Huang YS, Chen LK, Cai JL, Wang TX, Zhang QH, Cao H, Wu XP
INT J BIOCHEM CELL B. 116:105610. (IF 3.673)
246. Liu B, Cui LS, Zhou B, Zhang LL, Liu ZH, Zhang L
Acta Pharmacol Sin. 40(11):1412-1423. (IF 5.064)
247. Liu J, Mao C, Dong L, Kang P, Ding C, Zheng T, Wang X, Xiao Y
FRONT ENDOCRINOL. 10:778. (IF 3.644)
248. Zhou B, Xia M, Wang B, Thapa N, Gan L, Sun C, Guo E, Huang J, Lu Y, Cai H
J Ovarian Res. 12(1):107. (IF 2.989)
251. Shao ZQ, Zhang X, Fan HH, Wang XS, Wu HM, Zhang L, Cheng WH, Zhu JH
J Nutr. 149(12):2110-2119. (IF 4.281)
252. Yu HF, Duan CC, Yang ZQ, Wang YS, Yue ZP, Guo B
Oxid Med Cell Longev. 2019:6170936. (IF 5.076)
253. Yongze Zhang, Ximei Shen, Ling Cheng, Ran Chen, Fengying Zhao, Shuai Zhong, Chao Lan, Sunjie Yan
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2019.10.025. (IF 3.641)
254. Qiaoli Chen, Xiaoye Li, Lingjun Kong, Qing Xu, Zi Wang, Qianzhou Lv
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). doi: 10.1093/abbs/gmz154.
255. Zongliang Lu, Changpeng Wu, Mingxing Zhu, Wei Song, He Wang, Jiajia Wang, Jing Guo, Na Li, Jie Liu, Yanwu Li, Hongxia Xu
Int J Oncol. doi: 10.3892/ijo.2019.4945. (IF 3.899)
256. Chunyan Li, Xiao Sun, Ang Li, Min Mo, Zhongxi Zhao
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2019.106110. (IF 3.943)
257. Xiaoting Shao, Xinying Zhang, Jing Hu, Tielei Gao, Junting Chen, Changqing Xu, Can Wei
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.111849. (IF 3.383)
258. Yuwan Zhao, Qiuming Luo, Jierong Mo, Jianwei Li, Dongcai Ye, Zhixian Ao, Lixin Chen, Jianjun Liu
J Cancer. doi: 10.7150/jca.36372. (IF 3.565)
259. Yikai Zhang, Renjie Sun, Xiaoliang Li, Weihuan Fang
Viruses. doi: 10.3390/v12030289.
260. Hai-Fan Yu, Cui-Cui Duan, Zhan-Qing Yang, Yu-Si Wang, Zhan-Peng Yue, Bin Guo
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201902289R. (IF 4.966)
262. Xiangmei Ren, Susu Wang, Chaoqin Zhang, Xindi Hu, Li Zhou, Yuanhong Li, Lichun Xu
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110266.
263. Heng Li, Shiqi Liu, Yumeng Hu, Bin Zhao, Yeqing Sun, Dan Xu
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.110267.
264. Lingmin Zhang, Yingying Zhou, Qingqing Xia, Ying Chen, Jie Li
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.01.005. (IF 3.569)
265. Xia Yan, Miao Li, Lei Chen, Xiao Peng, Zu-Jun Que, Hong-Mei An, Ke-Ping Shen, Bing Hu
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7519. (IF 3.417)
266. Xi WS, Tang H, Liu YY, Liu CY, Gao Y, Cao A, Liu Y, Chen Z, Wang H
J Appl Toxicol. 40(5):567-577. (IF 2.997)
267. Yiru Wang, Chengmin Li, Julang Li, Genlin Wang, Lian Li
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox9060523.
268. Jie Sun, Jingwen Wang, Lijuan Li, Zhixin Wu, Xiaoxuan Chen, Junfa Yuan
Fish Shellfish Immunol. doi: 10.1016/j.fsi.2020.03.056.
269. Jiawen Cui, Honggui Liu, Shiwen Xu
Metallomics. doi: 10.1039/d0mt00032a. (IF 3.796)
270. Yan Zhao, Zhecheng Wang, Junjun Zhou, Dongcheng Feng, Yang Li, Yan Hu, Feng Zhang, Zhao Chen, Guangzhi Wang, Xiaodong Ma, Xiaofeng Tian, Jihong Yao
Toxicol Appl Pharmacol. doi: 10.1016/j.taap.2020.115125.
271. Xiaojing Zhang, Yuzhong Chen, Kangwei Wang, Jingwei Tang, Yansong Chen, Gongsheng Jin, Xianfu Liu
Int J Clin Exp Pathol.
272. Shilei Bi, Jingman Tang, Lizi Zhang, Lijun Huang, Jingsi Chen, Zhijian Wang, Dunjin Chen, Lili Du
Reprod Toxicol. doi: 10.1016/j.reprotox.2020.07.010. (IF 3.121)
273. Qing Tian, Bo Qin, Yufan Gu, Lijun Zhou, Songfeng Chen, Song Zhang, Shuhao Zhang, Qicai Han, Yong Liu, Xuejian Wu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/1295382. (IF 5.076)
274. Lei Huang, Zhaoyun Liu, Hui Liu, Kai Ding, Fu Mi, Chenhuan Xiang, Guanrou Wang, Yixuan Guo, Rong Fu
Stem Cells Int. doi: 10.1155/2020/8855038. (IF 3.869)
275. Jin Xing, Zhihan Wang, Hao Xu, Chaobo Liu, Zilong Wei, Liang Zhao, Li Ren
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.29515. (IF 5.546)
276. Xuejian Zhou, Yu Chen, Feifan Wang, Hongshen Wu, Yan Zhang, Jiaxin Liu, Yueshu Cai, Shihan Huang, Ning He, Zhenghui Hu, Xiaodong Jin
Chem Biol Interact. doi: 10.1016/j.cbi.2020.109273.
277. Chengsheng Li, Xiaoyi Zhong, Wenyu Xia, Jin He, Hua Gan, HongFei Zhao, Yunfeng Xia
Microvasc Res. doi: 10.1016/j.mvr.2020.104037. (IF 2.73)
278. Nan Bo, Hong Yilin, Yang Chaoyue, Li Lu, Yuan Yuan
Food Chem Toxicol. doi: 10.1016/j.fct.2020.111679. (IF 4.679)
279. Aochang Chen, Pan Jiang, Falak Zeb, Xiaoyue Wu, Chuyue Xu, Lijun Chen, Qing Feng
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.29451. (IF 5.546)
280. Jingjing Liu, Hui He, Jing Wang, Xiaoping Guo, Hongkun Lin, Huimin Chen, Chunjie Jiang, Li Chen, Ping Yao, Yuhan Tang
Toxicology. doi: 10.1016/j.tox.2020.152584. (IF 4.099)
281. Mengfei Cao, Ziqi Mao, Meiling Peng, Qianru Zhao, Xia Sun, Jinchuan Yan, Wei Yuan
Mol Cell Endocrinol. doi: 10.1016/j.mce.2020.110990. (IF 3.871)
282. Lijia Pan, Litong Nie, Sheng Yao, Aiwei Bi, Yang Ye, Yeming Wu, Zhen Tan, Zhixiang Wu
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4745. (IF 3.098)
283. Shaohong Fang, Xin Wan, Xiaoyi Zou, Song Sun, Xinran Hao, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Fangni Zhang, Bo Sun, Hulun Li, Bo Yu
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03357-1. (IF 6.304)
284. Lei Chen, Miao Hao, Jingmin Yan, Lin Sun, Guihua Tai, Hairong Cheng, Yifa Zhou
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100515. (IF 4.238)
285. Xiujin Shen, Haibing Wang, Chunhua Weng, Hong Jiang, Jianghua Chen
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03458-5. (IF 6.304)
286. Jian-Kun Deng, Xueqin Zhang, Hong-Luan Wu, Yu Gan, Ling Ye, Huijuan Zheng, Zebing Zhu, Wei Jing Liu, Hua-Feng Liu
J Diabetes Res. doi: 10.1155/2021/6614848. (IF 2.965)
287. Jiayu Zhang, Tingting Lan, Xue Han, Yuchan Xu, Li Liao, Li Xie, Bo Yang, Weidong Tian, Weihua Guo
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-021-02237-5. (IF 5.116)
288. Xuelu Ding, Ziyang Nie, Zhaoyuan She, Xue Bai, Qiuhui Yang, Feng Wang, Fei Wang, Xin Geng
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/6636510. (IF 5.076)
289. Qiqi Liu, Yuying Hao, Rui Du, Dan Hu, Jian Xie, Jingxin Zhang, Guodong Deng, Ning Liang, Tiantian Tian, Lukas Käsmann, Dirk Rades, Chai Hong Rim, Pingping Hu, Jiandong Zhang
Transl Lung Cancer Res. doi: 10.21037/tlcr-21-152.
290. Yu Zhang, Jian-Qiang Zhang, Tong Zhang, Hui Xue, Wen-Bo Zuo, Yan-Nan Li, Yue Zhao, Geng Sun, Zhong-Ren Fu, Qing Zhang, Xue Zhao, Yue Teng, An-Qi Wang, Jia-Zhu Li, Ying Wang, Cheng-Hao Jin
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S292388.
291. Li-Zhen Qiu, Lan-Xin Yue, Yu-Hao Ni, Wei Zhou, Cong-Shu Huang, Hui-Fang Deng, Ning-Ning Wang, Hong Liu, Xian Liu, Yong-Qiang Zhou, Cheng-Rong Xiao, Yu-Guang Wang, Yue Gao
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/8865813. (IF 5.076)
292. Qiujie Wang, Cheng Bin, Qiang Xue, Qingzhu Gao, Ailong Huang, Kai Wang, Ni Tang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03718-4. (IF 6.304)
293. Yongqing Heng, Yupei Liang, Junqian Zhang, Lihui Li, Wenjuan Zhang, Yanyu Jiang, Shiwen Wang, Lijun Jia
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.671180. (IF 4.848)
294. Shengping Ji, Yuqian Ma, Xiaoyan Xing, Binbin Ge, Yutian Li, Xinyue Xu, Jiliang Song, Mei Xiao, Feng Gao, Wenyan Jiang, Chunyan Fang, Xuejian Wang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.660377. (IF 4.225)
295. Xiaohong Li, Shengwen He, Jian Zhou, Xiaoli Yu, Lanhua Li, Yumei Liu, Wanwei Li
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112320.
296. Yanan Li, Yaohong Zhu, Bingxin Chu, Ning Liu, Shiyan Chen, Jiufeng Wang
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.715098. (IF 5.085)
297. Zhoubin Tan, Zhuowei Lei, Zisheng Yan, Xuetao Ji, Xiaoai Chang, Zhi Cai, Liang Lu, Yiwei Qi, Xiumei Yin, Xiao Han, Ting Lei
Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.15504.
298. Rui Zhang, Jiaqian Qi, Meng Zhou, Tingting Pan, Ziyan Zhang, Yifang Yao, Haohao Han, Yue Han
Transplant Cell Ther. doi: 10.1016/j.jtct.2021.06.017.
299. Zhicheng Peng, Chenxu Zhao, Xiliang Du, Yuchen Yang, Yunfei Li, Yuxiang Song, Baochen Fang, Yuming Zhang, Xia Qin, Yuanyuan Zhang, Xiaobing Li, Zhe Wang, Xinwei Li, Guowen Liu
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.726829. (IF 5.085)
301. Chen Yong, Zhengchun Zhang, Guoshun Huang, Yang Yang, Yiye Zhu, Leilei Qian, Fang Tian, Li Liu, Qijing Wu, Zhongchi Xu, Chong Chen, Jing Zhao, Kun Gao, Enchao Zhou
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.717744. (IF 4.225)
302. Jiexin Zhang, Weijing Feng, Minghui Li, Peier Chen, Xiaodong Ning, Caiwen Ou, Minsheng Chen
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2021.737652.
303. Shanshan Dai, Bozhi Ye, Lingfeng Zhong, Yanghao Chen, Guangliang Hong, Guangju Zhao, Lan Su, Zhongqiu Lu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.779432. (IF 5.201)
304. Junjun Wei, Liangliang Chen, Duidui Wang, Li Tang, Zhenhua Xie, Weifeng Chen, Shuwei Zhang, Guobin Weng
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12423. (IF 2.1)
305. Xiyu Zhang, Cuiting Zheng, Zhenqiang Gao, Lingling Wang, Chen Chen, Yuanyuan Zheng, Yan Meng
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.17007. (IF 4.486)
306. Yang Zou, Shuzhen Li, Xinming Li, Ye Sun, Mingyue Ma, Han Tian, Nan Wang, Jianhui Yuan, Chunling Xiao
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10870. (IF 1.785)
307. Xiao-Dan Liu, Cheng-Yang Song, Cui-Cui Kong, Xin Tian
Chin J Integr Med. doi: 10.1007/s11655-021-3458-7. (IF 1.545)