GSH (抗氧化剂)
收藏
产品编号 S0073
数量
¥ 106.00
产品包装:
1g
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

GSH即glutathione,reduced,也称-Glu-Cys-Gly或还原型谷胱甘肽,是一种细胞内天然存在的抗氧化剂。
GSH为白色粉末,分子量307.3,分子式为C10H17N3O6S,纯度大于98%。
溶解于水、乙醇和DMF。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0073 GSH(抗氧化剂) 1g
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。
注意事项:
如果配制成溶液,分装后-20℃保存,半年有效。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang L, Hao J, Hu J, Pu J, Lü Z, Zhao L, Wang Q, Yu Q, Wang Y, Li G.
BASIC CLIN PHARMACOL . 2012 Jul;111(1):42-9. (IF 2.651)
2. Zhou F, Chen S, Xiong J, Li Y, Qu L.
Biol Trace Elem Res . 2012 Nov;149(2):273-9 . (IF 2.639)
5. Xu Y, Zhang L, Liu Y, Jin Z, Zhao Q, Yang F, Xiao D.
Biosens Bioelectron . 2016 Mar 15;77:182-7. (IF 10.257)
6. Zhu L, Yuan C, Zhang D, Ma Y, Ding X, Zhu G.
Vet Res . 2016 Mar 22;47:47. (IF 3.357)
7. Li SW, Liu CM, Guo J, Marcondes AM, Deeg J, Li X, Guan F.
Hum Exp Toxicol . 2016 Jun;35(6):598-607. (IF 2.067)
8. Liu X, Li J, Peng X, Lv B, Wang P, Zhao X, Yu B.
Inflammation . 2016 Aug;39(4):1421-33. (IF 3.212)
9. Zhang Y, Cheng Z, Wang C, Ma H, Meng W, Zhao Q.
Neurochem Res . 2016 Oct;41(10):2549-2558. (IF 3.038)
10. Liu X, Zhang X, Ding Y, Zhou W, Tao L, Lu P, Wang Y, Hu R.
ANTIOXID REDOX SIGN . 2017 Jan 1;26(1):28-43. (IF 6.323)
11. Liu W, Wang L, Zheng C, Liu L, Wang J, Li D, Tan Y, Zhao X, He L, Shu W.
Environ Pollut . 2018 Feb;233:455-463. (IF 6.792)
12. Xie Q,Wei M,Zhang B,Kang X,Liu D,Zheng W,Pan X,Quan Y,Liao D,Shen J
Mol Med Rep . 2018 Feb;17(2):3318-3327. (IF 2.1)
15. Liang X,Wang Z,Gao M,Wu S,Zhang J,Liu Q,Yu Y,Wang J,Liu W
BMC Ophthalmol. 19(1):79. (IF 1.413)
16. Huo L,Su Y,Xu G,Zhai L,Zhao J
INT J ENV RES PUB HE . 16(19). pii: E3759. (IF 2.145)
17. Xiaojin Luan,Yidan Yan,Qianwen Zheng,Min Wang,Wanyin Chen,Jun Yu,Jie Fang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117781. (IF 3.647)
18. Lei Chen,Miao Hao,Jingmin Yan,Lin Sun,Guihua Tai,Hairong Cheng,Yifa Zhou
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100515.
19. Peifu Feng,Ling Li,Jing Dai,Lingli Zhou,Jing Liu,Jinfeng Zhao,Xiaodong Li,Neng Ling,Siyuan Qiu,Lin Zhang,Tiantian Xie,Yinglei Chen,Michael J Donovan,Tianhuan Peng,Jianhui Song,Mao Ye
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16243.
20. Qiuhong Shen,Yin Shi,Jiaqi Liu,Hua Su,Jingtao Huang,Yi Zhang,Chao Peng,Tianhua Zhou,Qiming Sun,Wei Wan,Wei Liu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1752471.
21. Yuchen Xia,Guihua Wang,Manli Jiang,Xueting Liu,Yan Zhao,Yinghui Song,Binyuan Jiang,Demao Zhu,Ling Hu,Zhao Zhang,Ting Cao,Ji Ming Wang,Jinyue Hu
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S313507.