GSH (抗氧化剂)
收藏
产品编号 S0073
数量
¥ 106.00
产品包装:
1g
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

GSH即glutathione,reduced,也称-Glu-Cys-Gly或还原型谷胱甘肽,是一种细胞内天然存在的抗氧化剂。
GSH为白色粉末,分子量307.3,分子式为C10H17N3O6S,纯度大于98%。
溶解于水、乙醇和DMF。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0073 GSH(抗氧化剂) 1g
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。
注意事项:
如果配制成溶液,分装后-20℃保存,半年有效。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Xu Y, Zhang L, Liu Y, Jin Z, Zhao Q, Yang F, Xiao D.
Biosens Bioelectron 2016 Mar 15;77:182-7. (IF 10.257)
2. Qiuhong Shen, Yin Shi, Jiaqi Liu, Hua Su, Jingtao Huang, Yi Zhang, Chao Peng, Tianhua Zhou, Qiming Sun, Wei Wan, Wei Liu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1752471. (IF 9.77)
3. Haitao Wang, Jianhua Zhang, Haoqiu Liu, Man Wang, Yan Dong, Yijun Zhou, Sek-Man Wong, Kai Xu, Qiufang Xu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2022.2116676. (IF 9.77)
4. Liu W, Wang L, Zheng C, Liu L, Wang J, Li D, Tan Y, Zhao X, He L, Shu W.
Environ Pollut 2018 Feb;233:455-463. (IF 6.792)
5. Liu X, Zhang X, Ding Y, Zhou W, Tao L, Lu P, Wang Y, Hu R.
ANTIOXID REDOX SIGN 2017 Jan 1;26(1):28-43. (IF 6.323)
7. Wang L, Hao J, Hu J, Pu J, Lü Z, Zhao L, Wang Q, Yu Q, Wang Y, Li G.
BASIC CLIN PHARMACOL 2012 Jul;111(1):42-9. (IF 2.651)
8. Zhou F, Chen S, Xiong J, Li Y, Qu L.
Biol Trace Elem Res 2012 Nov;149(2):273-9 . (IF 2.639)
10. Zhu L, Yuan C, Zhang D, Ma Y, Ding X, Zhu G.
Vet Res 2016 Mar 22;47:47. (IF 3.357)
11. Li SW, Liu CM, Guo J, Marcondes AM, Deeg J, Li X, Guan F.
Hum Exp Toxicol 2016 Jun;35(6):598-607. (IF 2.067)
12. Liu X, Li J, Peng X, Lv B, Wang P, Zhao X, Yu B.
Inflammation 2016 Aug;39(4):1421-33. (IF 3.212)
13. Zhang Y, Cheng Z, Wang C, Ma H, Meng W, Zhao Q.
Neurochem Res 2016 Oct;41(10):2549-2558. (IF 3.038)
14. Xie Q, Wei M, Zhang B, Kang X, Liu D, Zheng W, Pan X, Quan Y, Liao D, Shen J
Mol Med Rep 2018 Feb;17(2):3318-3327. (IF 2.1)
17. Liang X, Wang Z, Gao M, Wu S, Zhang J, Liu Q, Yu Y, Wang J, Liu W
BMC Ophthalmol. 19(1):79. (IF 1.413)
18. Huo L, Su Y, Xu G, Zhai L, Zhao J
INT J ENV RES PUB HE . 16(19). pii: E3759. (IF 2.145)
19. Xiaojin Luan, Yidan Yan, Qianwen Zheng, Min Wang, Wanyin Chen, Jun Yu, Jie Fang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117781. (IF 3.647)
20. Lei Chen, Miao Hao, Jingmin Yan, Lin Sun, Guihua Tai, Hairong Cheng, Yifa Zhou
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100515. (IF 4.238)
21. Peifu Feng, Ling Li, Jing Dai, Lingli Zhou, Jing Liu, Jinfeng Zhao, Xiaodong Li, Neng Ling, Siyuan Qiu, Lin Zhang, Tiantian Xie, Yinglei Chen, Michael J Donovan, Tianhuan Peng, Jianhui Song, Mao Ye
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16243. (IF 4.486)
22. Yuchen Xia, Guihua Wang, Manli Jiang, Xueting Liu, Yan Zhao, Yinghui Song, Binyuan Jiang, Demao Zhu, Ling Hu, Zhao Zhang, Ting Cao, Ji Ming Wang, Jinyue Hu
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S313507.
23. Fei Han, Shijie Li, Yankun Yang, Zhonghu Bai
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.1964158. (IF 2.205)
24. Qing Su, Xiao-Jing Yu, Xiao-Min Wang, Bo Peng, Juan Bai, Hong-Bao Li, Ying Li, Wen-Jie Xia, Li-Yan Fu, Kai-Li Liu, Jin-Jun Liu, Yu-Ming Kang
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox11020288.
25. Hai-Fan Yu, Zhan-Qing Yang, Ming-Yue Xu, Ji-Cheng Huang, Zhan-Peng Yue, Bin Guo
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.67756. (IF 4.858)
26. Kun Zeng, Wenqun Xi, Yuanjiao Qiao, Xiaosheng Huang, Xinhua Liu
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.2018534. (IF 2.205)
27. Min Ling, Qing Liu, Yufei Wang, Xueting Liu, Manli Jiang, Jinyue Hu
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.937444. (IF 4.848)