Dihydroethidium (超氧化物阴离子荧光探针)
收藏
产品编号 S0063
数量
¥ 452.00
产品包装:
5mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Dihydroethidium简称DHE,是最常用的检测细胞内超氧化物阴离子水平的荧光探针。分子式为C21H21N3,分子量为
315.41。
Dihydroethidium是一种最常用的超氧化物阴离子荧光检测探针。可以直接用于活细胞的标记。Dihydroethidium被活细胞摄入后,可以在细胞内的超氧化物阴离子作用下脱氢,产生ethidium。Ethidium (例如溴化乙锭)可以和RNA或DNA结合产生红色荧光。当细胞内的超氧化物阴离子水平较高时,产生的ethidium较多,红色荧光就较强,反之则较弱。这样就可以用dihydroethidium进行超氧化物阴离子水平的检测。
Dihydroethidium本身为蓝色荧光,最大激发波长为370nm,最大发射波长为420nm,脱氢后和RNA或DNA结合产生红色荧光,最大激发波长为300nm,最大发射波长为610nm,实际观察时也可以使用535nm作为激发波长。
Dihydroethidium可以溶解于DMSO,配制成适当的母液。
用于细胞内超氧化物阴离子检测时,Dihydroethidium的常用浓度为1-10μM。通常用含有0.5-5μM的Dihydroethidium的适当溶液和细胞一起在37℃孵育30分钟左右进行荧光探针装载,随后可以适当洗涤,接着可以直接用流式细胞仪或其它适当荧光检测仪器进行检测。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0063 Dihydroethidium(超氧化物阴离子荧光探针) 5mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,6个月有效。易在空气中氧化,尽量避免暴露于空气中。
注意事项:
Dihydroethidium易在空气中氧化,请尽量避免暴露于空气中。
Dihydroethidium脱氢后产生毒性较高的ethidium,请注意防护。
荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Haile Liu, Yonghui Li, Si Sun, Qi Xin, Shuhu Liu, Xiaoyu Mu, Xun Yuan, Ke Chen, Hao Wang, Kalman Varga, Wenbo Mi, Jiang Yang, Xiao-Dong Zhang
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-020-20275-0. (IF 12.121)
2. Chenxu Ge, Jun Tan, Xianling Dai, Qin Kuang, Shaoyu Zhong, Lili Lai, Chao Yi, Yan Sun, Jing Luo, Chufeng Zhang, Liancai Zhu, Bochu Wang, Minxuan Xu
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-33493-5. (IF 12.121)
3. Ju C, Wen Y, Zhang L, Wang Q, Xue L, Shen J, Zhang C.
Small. 15(5):e1804191. (IF 11.459)
4. Sun L, Meng Z, Zhu Y, Lu J, Li Z, Zhao Q, Huang Y, Jiang L, Yao X
Cell Death Differ. 25(2):368-379. (IF 10.717)
5. Huang Y, He L, Liu W, Fan C, Zheng W, Wong YS, Chen T.
Biomaterials 2013 Sep;34(29):7106-16. (IF 10.317)
6. Chen W, Shen X, Hu Y, Xu K, Ran Q, Yu Y, Dai L, Yuan Z, Huang L, Shen T, Cai K.
Biomaterials 2017 Jan;114:82-96. (IF 10.317)
7. Zhang C, Liu WL, Bai XF, Cheng SX, Zhong ZL, Zhang XZ
Biomaterials. 199:1-9. (IF 10.317)
8. Zhang HT, Zhang ZJ, Mo WC, Hu PD, Ding HM, Liu Y, Hua Q, He RQ.
Protein Cell 2017 Jul;8(7):527-537. (IF 10.164)
9. Hou L, Wang K, Zhang C, Sun F, Che Y, Zhao X, Zhang D, Li H, Wang Q.
Redox Biol 2018 Apr;14:250-260. (IF 9.986)
10. Chen X, Chen X, Zhang X, Wang L, Cao P, Rajamanickam V, Wu C, Zhou H, Cai Y, Liang G, Wang Y
Redox Biol. 21:101061. (IF 9.986)
11. Li HS, Zhou YN, Li L, Li SF, Long D, Chen XL, Zhang JB, Feng L, Li YP
Redox Biol. 25:101109. (IF 9.986)
12. Yi Li, Yu-Fan Feng, Xiao-Tian Liu, Yu-Chen Li, Hui-Min Zhu, Meng-Ru Sun, Ping Li, Baolin Liu, Hua Yang
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2020.101771. (IF 9.986)
13. Lishan Huang, Zhou Chen, Ruiyu Chen, Lu Lin, Lingjia Ren, Meilian Zhang, Libin Liu
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2022.102320. (IF 9.986)
14. Xue-Chun Ni, Hong-Fei Wang, Yuan-Yuan Cai, Dai Yang, Raphael N Alolga, Baolin Liu, Jia Li, Feng-Qing Huang
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2022.102363. (IF 9.986)
15. Kaiqiang Li, Bingyu Chen, Aibo Xu, Jinglan Shen, Kaixuan Li, Ke Hao, Rongrong Hao, Wei Yang, Wanli Jiang, Yongfa Zheng, Feihang Ge, Zhen Wang
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2022.102451. (IF 9.986)
16. Jiang W, Fu Y, Yang F, Yang Y, Liu T, Zheng W, Zeng L, Chen T.
ACS APPL MATER INTER 2014 Aug 27;6(16):13738-48. (IF 8.758)
17. Su Y, Zhu L, Yu X, Cai L, Lu Y, Zhang J, Li T, Li J, Xia J, Xu F, Hu Q.
Theranostics 2016 May 24;6(8):1244-60. (IF 8.579)
18. Chen L, Ran Q, Xiang Y, Xiang L, Chen L, Li F, Wu J, Wu C, Li Z.
Theranostics 2017 Jun 25;7(10):2634-2648. (IF 8.579)
19. Jianbing Du, Zhuo Wan, Cong Wang, Fan Lu, Mengying Wei, Desheng Wang, Qiang Hao
Theranostics. doi: 10.7150/thno.59121. (IF 8.579)
20. Shaohong Fang, Song Sun, Hengxuan Cai, Xiaoyi Zou, Shanjie Wang, Xinran Hao, Xin Wan, Jiangtian Tian, Zhaoying Li, Zhongze He, Wei Huang, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Liming Yang, Jinwei Tian, Bo Yu, Bo Sun
Theranostics. doi: 10.7150/thno.62797. (IF 8.579)
21. Gao P, Wang XM, Qian DH, Qin ZX, Jin J, Xu Q, Yuan QY, Li XJ, Si LY.
Cardiovasc Res 2013 Mar 1;97(3):533-43. (IF 8.168)
22. Fan J, Cai H, Yang S, Yan L, Tan W.
COMP BIOCHEM PHYS B 2008 Oct;151(2):153-8. (IF 2.219)
23. Gao P, Guo RW, Chen JF, Chen Y, Wang H, Yu Y, Huang L.
Atherosclerosis 2009;207(1):84-92. (IF 3.919)
24. Li Z, Shi K, Guan L, Cao T, Jiang Q, Yang Y, Xu C.
FEBS Lett 2010;584(11):2291-7. (IF 3.057)
26. Savickiene J, Treigyte G, Gineitis A, Navakauskiene R.
IN VITRO CELL DEV-AN 2010 Jun;46(6):547-59. (IF 1.665)
27. Wei L, Lu N, Dai Q, Rong J, Chen Y, Li Z, You Q, Guo Q.
J Cell Biochem 2010 Dec 15;111(6):1629-41. (IF 4.237)
28. He X, Zhang HL, Zhao M, Yang JL, Cheng G, Sun L, Li DL, Jiang HK, Zhao Q, Yu XJ, Zang WJ.
CLIN EXP PHARMACOL P  2011 Apr;38(4):255-61. (IF 2.092)
29. Sang J, Yang K, Sun Y, Han Y, Cang H, Chen Y, Shi G, Wang K, Zhou J, Wang X, Yi J.
Biochem J 2011 Apr 15;435(2):489-98. (IF 4.097)
30. Shi XR, Hong ZY, Liu HR, Zhang YC, Zhu YZ.
Neurochem Int 2011 Jul;58(8):851-60. (IF 3.881)
31. Soetikno V, Watanabe K, Sari FR, Harima M, Thandavarayan RA, Veeraveedu PT, Arozal W, Sukumaran V, Lakshmanan AP, Arumugam S, Suzuki K.
Mol Nutr Food Res 2011 Nov;55(11):1655-65. (IF 5.309)
33. Liu F, Li XL, Lin T, He DW, Wei GH, Liu JH, Li LS.
Mol Biol Rep 2012 Jan;39(1):493-500. (IF 1.402)
35. Fan J, Cai H, Li Q, Du Z, Tan W.
J Biotechnol 2012 Apr 15;158(3):104-11. (IF 3.503)
36. Rong S, Zhao Y, Bao W, Xiao X, Wang D, Nussler AK, Yan H, Yao P, Liu L.
Phytomedicine 2012 Apr 15;19(6):545-50. (IF 4.268)
37. Liu Y, Qu Y, Wang R, Ma Y, Xia C, Gao C, Liu J, Lian K, Xu A, Lu X, Sun L, Yang L, Lau WB, Gao E, Koch W, Wang H, Tao L.
AM J PHYSIOL-ENDOC M 2012 Oct 1;303(7):E841-52. (IF 3.469)
38. He L, Zhang YM, Lin Z, Li WW, Wang J, Li HL.
Virus Genes 2012 Oct;45(2):274-82. (IF 1.991)
39. Kong SS, Liu JJ, Yu XJ, Lu Y, Zang WJ.
Int J Mol Sci 2012 Nov 5;13(11):14311-25. (IF 4.556)
40. Qin WD, Wei SJ, Wang XP, Wang J, Wang WK, Liu F, Gong L, Yan F, Zhang Y, Zhang M.
BBA-BIOMEMBRANES 2013 Jan;1833(1):59-68. (IF 3.411)
41. Xiao-Hong D, Chang-Qin X, Jian-Hua H, Wen-Jiang Z, Bing S.
Pharm Biol 2013 Apr;51(4):433-40. (IF 2.971)
42. Yang J, Wang T, Yang J, Rao K, Zhan Y, Chen RB, Liu Z, Li MC, Zhuan L, Zang GH, Guo SM, Xu H, Wang SG, Liu JH, Ye ZQ.
Andrology 2013 May;1(3):487-94. (IF 3.106)
43. Zhou Y, Lu N, Zhang H, Wei L, Tao L, Dai Q, Zhao L, Lin B, Ding Q, Guo Q.
Eur J Pharm Sci 2013 Jul 16;49(4):649-58. (IF 3.616)
45. Liu H, Yang LX, Guo RW, Zhu GF, Shi YK, Wang XM, Qi F, Guo CM, Ye JS, Yang ZH, Liang X.
Int J Cardiol 2013 Oct 9;168(4):3248-53. (IF 3.229)
46. Xing S, Yang X, Li W, Bian F, Wu D, Chi J, Xu G, Zhang Y, Jin S.
Oxid Med Cell Longev 2014;2014:904834. (IF 5.076)
47. Fang Y, Wang H, Zhu W, Wang L, Liu H, He Y, Xu X, Yin W, Sima Y, Xu S.
COMP BIOCHEM PHYS C 2014 Jan;159:31-7. (IF 2.892)
48. Jiang HK, Miao Y, Wang YH, Zhao M, Feng ZH, Yu XJ, Liu JK, Zang WJ.
CLIN EXP PHARMACOL P  2014 Mar;41(3):192-201. (IF 2.092)
49. Chang G, Zhang D, Liu J, Zhang P, Ye L, Lu K, Duan Q, Zheng A, Qin S.
EXP BIOL MED 2014 Apr;239(4):414-22. (IF 3.139)
50. He X, Song W, Liu C, Chen S, Hua J.
CELL PROLIFERAT 2014 Apr;47(2):161-71. (IF 5.753)
51. Yan Y, Ma T, Gong K, Ao Q, Zhang X, Gong Y.
Neural Regen Res 2014 Apr 15;9(8):798-805. (IF 3.171)
52. Ma Y, Cao W, Wang L, Jiang J, Nie H, Wang B, Wei X, Ying W.
Glia 2014 Jun;62(6):943-55. (IF 5.984)
53. Wang J, Liu L, Xia Y, Wu D.
ACTA BIOCH BIOPH SIN 2014 Jul;46(7):556-64. (IF 2.836)
54. Jiang W, Kong L, Ni Q, Lu Y, Ding W, Liu G, Pu L, Tang W, Kong L.
PLoS One 2014 Jul 2;9(7):e101530. (IF 2.74)
55. Xu SY, Hu YF, Li WP, Wu YM, Ji Z, Wang SN, Li K, Pan SY.
Int J Biol Sci 2014 Jul 29;10(8):873-81. (IF 4.858)
56. Fang Y, Wang H, Zhu W, Wang L, Liu H, Xu X, Yin W, Sima Y, Xu S.
J Comp Physiol B 2014 Aug;184(6):699-708. (IF 2.042)
57. Huang W, Yang X, Yao S, LwinOo T, He H, Wang A, Li C, He L.
PLANT PHYSIOL BIOCH 2014 Sep;82:76-84. (IF 3.72)
58. Chen S, Zheng S, Liu Z, Tang C, Zhao B, Du J, Jin H.
Lab Invest 2015 Feb;95(2):142-56. (IF 4.197)
59. Wei L, Zhou Y, Qiao C, Ni T, Li Z, You Q, Guo Q, Lu N.
Cell Death Dis 2015 Apr 9;6:e1714. (IF 6.304)
60. Lu J, Cao Y, Cheng K, Xu B, Wang T, Yang Q, Yang Q, Feng X, Xia Q.
Exp Cell Res 2015 Jun 10;334(2):194-206. (IF 3.383)
61. Qin X, Cao M, Lai F, Yang F, Ge W, Zhang X, Cheng S, Sun X, Qin G, Shen W, Li L.
PLoS One 2015 Jun 1;10(6):e0127551. (IF 2.74)
62. Kong X, Wang GD, Ma MZ, Deng RY, Guo LQ, Zhang JX, Yang JR, Su Q.
Nutrients 2015 Jun 9;7(6):4689-704. (IF 4.546)
63. Liu H, Gooneratne R, Huang X, Lai R, Wei J, Wang W.
FREE RADICAL BIO MED 2015 Jul;84:91-102. (IF 6.17)
64. Yang Y, Chen G, Cheng X, Teng Z, Cai X, Yang J, Sun X, Lu W, Wang X, Yao Y, Hu C, Cao P.
SCI REP-UK 2015 Jul 24;5:12377. (IF 3.998)
65. Zhou Y, Wei L, Zhang H, Dai Q, Li Z, Yu B, Guo Q, Lu N.
J Cell Biochem 2015 Aug;116(8):1624-37. (IF 4.237)
66. Cheng G, Li B, Wang C, Zhang H, Liang G, Weng Z, Hao H, Wang X, Liu Z, Dai M, Wang Y, Yuan Z.
PLoS One 2015 Aug 21;10(8):e0136450. (IF 2.74)
67. Kan H, Hu W, Wang Y, Wu W, Yin Y, Liang Y, Wang C, Huang D, Li W.
Mol Med Rep 2015 Sep;12(3):4546-53. (IF 2.1)
68. Tan LG, Xiao JH, Yu DL, Zhang L, Zheng F, Guo LY, Yang JY, Tang JM, Chen SY, Wang JN.
BMC CARDIOVASC DISOR 2015 Oct 7;15:116. (IF 2.078)
69. Yan S, Zhang H, Wang J, Zheng F, Dai J.
FREE RADICAL BIO MED 2015 Oct;87:300-11. (IF 6.17)
70. Li L, Liu JC, Zhao Y, Lai FN, Yang F, Ge W, Dou CL, Shen W, Zhang XF, Chen H.
Histochem Cell Biol 2015 Oct;144(4):389-402. (IF 3.418)
71. Cao L, Chen J, Li M, Qin YY, Sun M, Sheng R, Han F, Wang G, Qin ZH.
Neurosci Bull 2015 Oct;31(5):527-40. (IF 4.326)
72. Kong X, Li W, Guo LQ, Zhang JX, Chen XP, Liu WY, Yang JR.
Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease 2015 Oct;9(5):314-24. (IF 0.79)
73. He X, Han W, Hu SX, Zhang MZ, Hua JL, Peng S.
Cell Tissue Res 2015 Nov;362(2):379-88. (IF 4.044)
74. Liu Y, Pan Q, Zhao Y, He C, Bi K, Chen Y, Zhao B, Chen Y, Ma X.
J Cell Biochem 2015 Dec;116(12):2870-81. (IF 4.237)
75. Feng B, Meng R, Huang B, Shen S, Bi Y, Zhu D.
FREE RADICAL RES 2016;50(3):314-27. (IF 2.839)
76. Fang Y, He Y, Wang H, Yan S, Xing R, Yin W, Sima Y, Xu S.
Drug Chem Toxicol 2016;39(2):199-205. (IF 2.405)
77. Tang Y, Li S, Zhang P, Zhu J, Meng G, Xie L, Yu Y, Ji Y, Han Y.
Oxid Med Cell Longev 2016;2016:5057405. (IF 5.076)
79. Yu M, Chen R, Jia Z, Chen J, Lou J, Tang S, Zhang X.
Int J Toxicol 2016 Jan-Feb;35(1):17-26. (IF 1.255)
80. Yu M, Chen R, Jia Z, Chen J, Lou J, Tang S, Zhang X.
Int J Toxicol 2016 Jan-Feb;35(1):17-26. (IF 1.255)
81. Hou YJ, Zhu CC, Duan X, Liu HL, Wang Q, Sun SC.
SCI REP-UK 2016 Jan 6;6:18858. (IF 3.998)
82. Liu Z, Dou W, Zheng Y, Wen Q, Qin M, Wang X, Tang H, Zhang R, Lv D, Wang J, Zhao S.
Mol Med Rep 2016 Feb;13(2):1717-24. (IF 2.1)
83. Li L, Liu JC, Lai FN, Liu HQ, Zhang XF, Dyce PW, Shen W, Chen H.
PLoS One 2016 Feb 4;11(2):e0148350. (IF 2.74)
84. Liu Z, Dou W, Zheng Y, Wen Q, Qin M, Wang X, Tang H, Zhang R, Lv D, Wang J, Zhao S.
Mol Med Rep 2016 Feb;13(2):1717-24. (IF 2.1)
86. Chen Z, Wang B, Yu F, Chen Q, Tian Y, Ma S, Liu X.
TUMOR BIOL  2016 Mar;37(3):4083-91. (IF 3.65)
87. Cheng X, He S, Yuan J, Miao S, Gao H, Zhang J, Li Y, Peng W, Wu P.
FREE RADICAL BIO MED 2016 Apr;93:52-66. (IF 6.17)
88. Sun LN, Liu XC, Chen XJ, Guan GJ, Liu G.
Acta Pharmacol Sin 2016 May;37(5):645-55. (IF 5.064)
89. Li R, Meng X, Zhang Y, Wang T, Yang J, Niu Y, Cui K, Wang S, Liu J, Rao K.
PeerJ 2016 May 3;4:e2000. (IF 2.379)
90. Quan YY, Qin GQ, Huang H, Liu YH, Wang XP, Chen TS.
FREE RADICAL BIO MED 2016 May;94:135-44. (IF 6.17)
91. Li Y, Zhou ZH, Chen MH, Yang J, Leng J, Cao GS, Xin GZ, Liu LF, Kou JP, Liu BL, Li P, Wen XD.
ANTIOXID REDOX SIGN 2016 Jun 1;24(16):893-908. (IF 6.323)
92. Wu F, Dong XJ, Zhang HQ, Li L, Xu QL, Liu ZF, Gu ZT, Su L9.
J Anesth 2016 Jun;30(3):410-9. (IF 1.628)
93. Sun HJ, Zhao MX, Ren XS, Liu TY, Chen Q, Li YH, Kang YM, Wang JJ, Zhu GQ.
ANTIOXID REDOX SIGN 2016 Jun 20;24(18):1045-57. (IF 6.323)
94. Zhu CC, Zhang Y, Duan X, Han J, Sun SC.
Arch Toxicol 2016 Jun;90(6):1495-505. (IF 5.059)
95. Liu Y, Wang XC, Hu D, Huang SR, Li QS, Li Z, Qu Y.
Neural Regen Res 2016 Jul;11(7):1134-40. (IF 3.171)
96. Cao W, Hong Y, Chen H, Wu F, Wei X, Ying W.
FEBS Lett 2016 Jul;590(14):2241-55. (IF 3.057)
97. Cai X, Zhu L, Chen X, Sheng Y, Guo Q, Bao J, Xu J.
Cytotechnology 2016 Aug;68(4):713-24. (IF 1.777)
98. Lang M, Wang X, Wang H, Dong J, Lan C, Hao J, Huang C, Li X, Yu M, Yang Y, Yang S, Ren H.
Cancer Lett 2016 Aug 10;378(2):87-96. (IF 7.36)
99. Qian Y, Zhang Y, Zhong P, Peng K, Xu Z, Chen X, Lu K, Chen G, Li X, Liang G.
J Cell Mol Med 2016 Aug;20(8):1427-42. (IF 4.486)
100. Gong W, Chen C, Xiong F, Yang Z, Wang Y, Huang J, Liu P, Huang H.
Biochem Pharmacol 2016 Sep 15;116:140-52. (IF 4.96)
101. Su L, Du H, Dong X, Zhang X, Lou Z.
J Clin Biochem Nutr 2016 Sep;59(2):86-92. (IF 2.405)
102. Zhang Y, Han J, Zhu CC, Tang F, Cui XS, Kim NH, Sun SC.
SCI REP-UK 2016 Sep 23;6:33904. (IF 3.998)
103. Zhang L, Wu H, Sun G, Xu X, Sun X, Cao L.
BMC COMPLEM ALTERN M 2016 Sep 5;16:344. (IF 2.833)
104. Liu JJ, Lu Y, Ping NN, Li X, Lin YX, Li CF.
Physiol Res 2016 Oct 26.[Epub ahead of print] (IF 1.655)
105. Liu Z, Chan L, Chen L, Bai Y, Chen T.
CHEM-ASIAN J 2016 Nov 7;11(21):3032-3039. (IF 4.056)
108. Wang H, Guo Y, Liu L, Guan L, Wang T, Zhang L, Wang Y, Cao J, Ding W, Zhang F, Lu Z.
BBA-BIOMEMBRANES 2016 Dec;1860(12):2793-801. (IF 3.411)
109. Ma Y, Zhang JX, Liu YN, Ge A, Gu H, Zha WJ, Zeng XN, Huang M.
FREE RADICAL BIO MED 2016 Dec;101:534. (IF 6.17)
110. Gao L, Wu WF, Dong L, Ren GL, Li HD, Yang Q, Li XF, Xu T, Li Z, Wu BM, Ma TT, Huang C, Huang Y, Zhang L, Lv X, Li J, Meng XM.
Front Pharmacol 2016 Dec 6;7:479. (IF 4.225)
111. Li YJ, Zhao W, Yu XJ, Li FX, Liu ZT, Li L, Xu SY.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:8539026. (IF 5.076)
112. Zhang J, Xue X, Han X, Li Y, Lu L, Li D, Fan S.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:8241678. (IF 5.076)
113. Wu SZ, Tao LY, Wang JN, Xu ZQ, Wang J, Xue YJ, Huang KY, Lin JF, Li L, Ji KT.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:4130824. (IF 5.076)
114. Sun HJ, Chen D, Wang PY, Wan MY, Zhang CX, Zhang ZX, Lin W, Zhang F.
Oxid Med Cell Longev 2017;2017:6905217. (IF 5.076)
115. Wen J, Wu Y, Wei W, Li Z, Wang P, Zhu S, Dong W.
SCI REP-UK 2017 Jan 27;7:41647. (IF 3.998)
116. Zhang J, Cai Q, Jiang M, Liu Y, Gu H, Guo J, Sun H, Fang J, Jin L.
Exp Gerontol 2017 Jan 15;89:45-56. (IF 3.376)
117. Chen Z, Xie X, Huang J, Gong W, Zhu X, Chen Q, Huang J, Huang H.
FREE RADICAL BIO MED 2017 Jan;102:77-86. (IF 6.17)
118. Xue XL, Han XD, Li Y, Chu XF, Miao WM, Zhang JL, Fan SJ4.
Stem Cell Res Ther 2017 Jan 23;8(1):7. (IF 5.116)
119. Liu X, Zhang X, Ding Y, Zhou W, Tao L, Lu P, Wang Y, Hu R.
ANTIOXID REDOX SIGN 2017 Jan 1;26(1):28-43. (IF 6.323)
120. Dong W, Lv H, Wang Y, Li X, Li C, Wang L, Wang C, Guo K, Zhang Y.
Res Vet Sci 2017 Jan 13;112:89-96. (IF 1.892)
122. Chen Z, Xie X, Huang J, Gong W, Zhu X, Chen Q, Huang J, Huang H.
FREE RADICAL BIO MED 2017 Jan;102:77-86. (IF 6.17)
123. Jiang DQ, Wang Y, Li MX, Ma YJ, Wang Y.
Front Cell Neurosci 2017 Jan 31;11:7. (IF 3.921)
124. Zhang H, Chen MK, Li K, Hu C, Lu MH, Situ J.
Biomed Pharmacother 2017 Jan;85:704-711. (IF 4.545)
125. Xue XL, Han XD, Li Y, Chu XF, Miao WM, Zhang JL, Fan SJ.
Stem Cell Res Ther 2017 Jan 23;8(1):7. (IF 5.116)
127. Wen J, Wu Y, Wei W, Li Z, Wang P, Zhu S, Dong W.
SCI REP-UK 2017 Jan 27;7:41647. (IF 3.998)
128. Pan Q, Liao X, Liu H, Wang Y, Chen Y, Zhao B, Lazartigues E, Yang Y, Ma X.
AM J PHYSIOL-CELL PH 2017 Feb 1;312(2):C119-C130. (IF 3.485)
129. Xiong LG, Chen YJ, Tong JW, Huang JA, Li J, Gong YS, Liu ZH.
Food Chem 2017 Feb 15;217:196-204. (IF 6.306)
130. Quan C, Wang C, Duan P, Huang W, Yang K.
Environ Toxicol 2017 Mar;32(3):1007-1023. (IF 3.118)
131. Zhang J, Cai Q, Jiang M, Liu Y, Gu H, Guo J, Sun H, Fang J, Jin L.
Exp Gerontol 2017 Mar;89:45-56. (IF 3.376)
132. Quan C, Wang C, Duan P, Huang W, Yang K.
Environ Toxicol 2017 Mar;32(3):1007-1023. (IF 3.118)
133. Zhang C, Jiang H, Wang P, Liu H, Sun X.
SCI REP-UK 2017 Mar 20;7:44708. (IF 3.998)
134. Tang ZH, Cao WX, Su MX, Chen X, Lu JJ.
TOXICOL APPL PHARM  2017 Apr 15;321:18-26. (IF 3.616)
135. Gong W, Li J, Chen Z, Huang J, Chen Q, Cai W, Liu P, Huang H.
FREE RADICAL BIO MED 2017 May;106:393-405. (IF 6.17)
136. Fan Z, Han Y, Ye Y, Liu C, Cai H.
Eur J Pharmacol 2017 Jun 5;804:7-12. (IF 3.263)
137. Dong W, Lv H, Wang Y, Li X, Li C, Wang L, Wang C, Guo K, Zhang Y.
Res Vet Sci 2017 Jun;112:89-96. (IF 1.892)
138. Chengcheng Li, Yan Yu, Wenjun Li, Bo Liu, Xudong Jiao, Xinyu Song, Changjun Lv, Song Qin
SCI REP-UK. doi: 10.1038/s41598-017-06021-5. (IF 3.998)
139. Song J, Li Y, Song J, Hou F, Liu B, Li A.
BBA-BIOMEMBRANES 2017 Jul;1863(7):1829-1839. (IF 3.411)
140. Yan P, Chen K, Wang Q, Yang D, Li, Yang Y.
PLoS One 2017 Jul 6;12(7):e0179743. (IF 2.74)
141. Ping NN, Mi YN, Liu DZ, Zhang S, Chen JG, Cao YX.
Cardiovasc Toxicol 2017 Jul;17(3):287-296. (IF 2.284)
142. Wang DP, Liu KJ, Kasper G, Lin Q, Hai J.
Biomed Pharmacother 2017 Jul;91:872-879. (IF 4.545)
144. Zhang Z, Jin S, Teng X, Duan X, Chen Y, Wu Y.
NITRIC OXIDE-BIOL CH 2017 Jul 1;67:10-25. (IF 3.311)
145. Chen Y, Gao C, Sun Q, Pan H, Huang P, Ding J, Chen S.
Front Aging Neurosci 2017 Jul 21;9:232. (IF 4.362)
146. Liu H, Jie M, He Z, Li HF, Lin JM.
Anal Chim Acta 2017 Jul 25;978:1-9. (IF 5.977)
147. Zhang B, Guo X, Li Y, Peng Q, Gao J, Liu B, Wang M.
Mol Nutr Food Res 2017 Aug;61(8). (IF 5.309)
148. Li Y, Qin Y, Yang C, Zhang H, Li Y, Wu B, Huang J, Zhou X, Huang B, Yang K, Wu G.
Cell Death Dis 2017 Aug 31;8(8):e3024. (IF 6.304)
149. Cai N, Zhou W, Ye LL, Chen J, Liang QN, Chang G, Chen JJ.
Am J Transl Res 2017 Aug 15;9(8):3853-3866. eCollection 2017. (IF 3.375)
150. Sun HJ, Xu DY, Sun YX, Xue T, Zhang CX, Zhang ZX, Lin W, Li KX.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Aug 26;490(3):629-635. (IF 2.985)
151. Shen C, Wang C, Han S, Wang Z, Dong Z, Zhao X, Wang P, Zhu H, Sun X, Ma X, Zhu H, Zou Y, Hu K, Ge J, Sun A.
BBA-BIOMEMBRANES 2017 Aug;1863(8):1912-1918. (IF 3.411)
152. Wang TT, Shi ZQ, Hu LB, Xu XF, Han FX, Zhou LG, Chen J.
J AGR FOOD CHEM 2017 Aug 30;65(34):7396-7405. (IF 4.192)
153. Xiang Y, Lai F, He G, Li Y, Yang L, Shen W, Huo H, Zhu J, Dai H, Zhang Y.
PLoS One 2017 Aug 29;12(8):e0184033. (IF 2.74)
154. Shen Y, Chen G, Xiao A, Xie Y, Liu L, Cao Y.
Inflammopharmacology 2017 Sep 22. (IF 3.238)
155. Jian W, Wei X, Chen L, Wang Z, Sun Y, Zhu S, Lou H, Yan S, Li X, Zhou J, Zhang B.
Neurosci Lett 2017 Sep 29;658:114-120. (IF 2.274)
156. Li LC, Wang ZW, Hu XP, Wu ZY, Hu ZP, Ruan YL.
Mol Med Rep 2017 Sep;16(3):3673-3679. (IF 2.1)
158. Lin L, Lin X, Lin L, Feng Q, Kitamori T, Lin JM, Sun J.
Anal Chem 2017 Sep 19;89(18):10037-10044. (IF 6.785)
159. Liu JJ, Lu Y, Ping NN, Li X, Lin YX, Li CF.
Physiol Res 2017 Nov 24;66(5):741-752. Epub 2017 Oct 26. (IF 1.655)
160. Geng YD, Zhang C, Lei JL, Yu P, Xia YZ, Zhang H, Yang L, Kong LY.
Biochem Pharmacol 2017 Oct 15;142:71-86. (IF 4.96)
161. Wu P, Liu S, Su J, Chen J, Li L, Zhang R, Chen T.
Food Funct 2017 Oct 18;8(10):3707-3722. (IF 4.171)
162. He X, Wu C, Cui Y, Zhu H, Gao Z, Li B, Hua J, Zhao B.
ONCOTARGET 2017 Oct 24;8(59):100128-100140. (IF 5.168)
163. Zhou W, Liu X, Cheng K, Zhang X, Lu J, Hu R.
Exp Cell Res 2017 Nov 15;360(2):320-327. (IF 3.383)
165. Zhang X, Kang Y, Huo T, Tao R, Wang X, Li Z, Guo Q, Zhao L.
FREE RADICAL BIO MED 2017 Nov;112:49-59. (IF 6.17)
166. Zhang S, Wang X, Ai S, Ouyang W, Le Y, Tong J.
PLoS One 2017 Nov 27;12(11):e0188273. (IF 2.74)
167. Zhou L, Tang J, Xiong X, Dong H, Huang J, Zhou S, Zhang L, Qin H, Yan S.
Front Pharmacol 2017 Nov 30;8:876. (IF 4.225)
168. Ding ZM, Jiao XF, Wu D, Zhang JY, Chen F, Wang YS, Huang CJ, Zhang SX, Li X, Huo LJ.
CHEM-BIOL INTERACT 2017 Dec 25;278:222-229. (IF 3.723)
169. Han X, Zhang J, Xue X, Zhao Y, Lu L, Cui M, Miao W, Fan S.
FREE RADICAL BIO MED 2017 Dec;113:59-70. (IF 6.17)
170. Zhao H, Xia Y, Gan H.
Inflammation 2017 Dec;40(6):1884-1893. (IF 3.212)
171. Liu Z, Lv Y, Zhang Y, Liu F, Zhu L, Pan S, Qiu C, Guo Y, Yang T, Wang J.
J Am Heart Assoc 2017 Dec 2;6(12). pii: e007441. (IF 4.605)
172. Zhang J, Tong W, Sun H, Jiang M, Shen Y, Liu Y, Gu H, Guo J, Fang J, Jin L.
Exp Gerontol 2017 Dec 15;100:77-86. (IF 3.376)
173. Fang X, Jiang L, Gong Y, Li J, Liu L, Cao Y.
CHEM-BIOL INTERACT 2017 Dec 25;278:40-47. (IF 3.723)
174. He T, Long J, Li J, Liu L, Cao Y.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2017 Dec;56:233-240. (IF 3.152)
175. Ding R, Cao Z, Wang Y, Gao X, Luo H, Zhang C, Ma S, Ma X, Jin H, Lu C.
CHEM-BIOL INTERACT 2017 Dec 25;278:162-169. (IF 3.723)
176. Liu P, Su J, Song X, Wang S.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Dec 2;493(4):1573-1580. (IF 2.985)
177. Wu H, Chen Z, Chen JZ, Pei LG, Xie J, Wei ZH, Kang LN, Wang L, Xu B
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 48(3):1019-1029. (IF 5.5)
179. Fan XY, Liu YJ, Chen K, Jiang FL, Hu YJ, Liu D, Liu Y, Ge YS.
Eur J Med Chem 2018 Jan 1;143:1090-1102. (IF 5.572)
180. Xu S, Yang X, Qian Y, Xiao Q.
J Neurochem 2018 Jan 8. (IF 4.066)
182. Gong W, Chen Z, Zou Y, Zhang L, Huang J, Liu P, Huang H.
FREE RADICAL BIO MED 2018 Feb 1;115:338-350. (IF 6.17)
183. Shi Z, Qiu W, Xiao G, Cheng J, Zhang N.
MED SCI MONITOR 2018 Feb 22;24:1097-1103. (IF 1.918)
184. Hua J, Chen H, Chen Y, Zheng G, Li F, Qu J, Ma X, Hou L.
Exp Eye Res 2018 Feb 24;170:138-147. (IF 3.011)
185. Zhang JX, Qu XL, Chu P, Xie DJ, Zhu LL, Chao YL, Li L, Zhang JJ, Chen SL.
BBA-BIOMEMBRANES 2018 Feb 18;1865(5):709-720. (IF 3.411)
186. Chao Y, Ye P, Zhu L, Kong X, Qu X, Zhang J, Luo J, Yang H, Chen S.
J Cell Physiol 2018 Feb;233(2):1384-1395. (IF 5.546)
187. Wang G, Liang J, Gao LR, Si ZP, Zhang XT, Liang G, Yan Y, Li K, Cheng X, Bao Y, Chuai M, Chen LG, Lu DX, Yang X.
Cell Death Dis 2018 Feb 14;9(2):234. (IF 6.304)
188. Wang J, He H, Xiang C, Fan XY, Yang LY, Yuan L, Jiang FL, Liu Y.
Toxicol Sci 2018 Feb 1;161(2):431-442. (IF 3.703)
190. Zhang C, Li Y, Liu L, Gong Y, Xie Y, Cao Y
J AGR FOOD CHEM. 66(7):1714-1722. (IF 4.192)
191. Zou Y, Zhao D, Yan C, Ji Y, Liu J, Xu J, Lai Y, Tian J, Zhang Y, Huang Z.
J Med Chem. 61(5):1821-1832. (IF 6.205)
192. Li Y, Zhang C, Liu L, Gong Y, Xie Y, Cao Y.
TOXICOL MECH METHOD 2018 Mar;28(3):167-176. (IF 2.295)
194. Chang G, Liu J, Qin S, Jiang Y, Zhang P, Yu H, Lu K, Zhang N, Cao L, Wang Y, Li Y, Zhang D.
Int J Mol Med 2018 Mar;41(3):1693-1703. (IF 3.098)
195. Zhang BF, Jiang H, Chen J, Guo X, Hu Q, Yang S.
Int J Mol Med 2018 Mar;41(3):1265-1274. (IF 3.098)
197. Zhao Q, Liu Z, Huang B, Yuan Y, Liu X, Zhang H, Qiu F, Zhang Y, Li Y, Miao H, Dong H, Zhang Z.
Int J Mol Med 2018 Mar 9. (IF 3.098)
198. Li Y, Zhang C, Liu L, Gong Y, Xie Y, Cao Y
TOXICOL MECH METHOD. 28(3):167-176. (IF 2.295)
200. Zhao L, Qi L, Li C, Li L, Jin L, Yuan J
FISH SHELLFISH IMMUN 2018 Apr;75:58-65. (IF 3.298)
201. Shen Y, Chen G, Xiao A, Xie Y, Liu L, Cao Y
Inflammopharmacology. 26(2):645-654. (IF 3.238)
203. Zhai X, Zhang Z, Liu W, Liu B, Zhang R, Wang W, Zheng W, Xu F, Wang J, Chen Y
BIOCHEM BIOPH RES CO. 499(1):93-98. (IF 2.985)
204. Xie X, Chen Q, Tao J
Mar Drugs. 16(4). pii: E117. (IF 4.073)
205. Ding LZ, Teng X, Zhang ZB, Zheng CJ, Chen SH.
Int J Mol Med 2018 May;41(5):2517-2526. (IF 3.098)
206. Sun Y, Liu L, Yuan J, Sun Q, Wang N, Wang Y.
Int J Mol Med 2018 May;41(5):3081-3089. (IF 3.098)
208. Zhang JX, Qu XL, Chu P, Xie DJ, Zhu LL, Chao YL, Li L, Zhang JJ, Chen SL
BBA-MOL CELL RES 2018 May;1865(5):709-720. (IF 4.105)
209. Xu S, Yang X, Qian Y, Xiao Q
J Neurochem. 145(4):312-322. (IF 4.066)
210. Hua J, Chen H, Chen Y, Zheng G, Li F, Qu J, Ma X, Hou L
Exp Eye Res. 170:138-147. (IF 3.011)
211. Wang TH, Wang SY, Wang XD, Jiang HQ, Yang YQ, Wang Y, Cheng JL, Zhang CT, Liang WW, Feng HL
Neuroscience. 379:152-166. (IF 3.056)
212. Qian G, Lv H, Lin J, Li X, Lv Q, Wang T, Zhang J, Dong W, Guo K, Zhang Y
SCI REP-UK. 8(1):8318. (IF 3.998)
213. Zhu J, Sun Y, Lu Y, Jiang X, Ma B, Yu L, Zhang J, Dong X, Zhang Q
Cell Death Dis 2018 Jun 13;9(6):708. (IF 6.304)
214. Zhao Q, Liu Z, Huang B, Yuan Y, Liu X, Zhang H, Qiu F, Zhang Y, Li Y, Miao H, Dong H, Zhang Z
Int J Mol Med. 41(6):3243-3252. (IF 3.098)
215. Zhang TH, Huang CM, Gao X, Wang JW, Hao LL, Ji Q
Mol Med Rep. 17(6):7774-7780. (IF 2.1)
216. Qi M, Qiu Y, Zhou X, Tian K, Zhou K, Sun F, Yue B, Chen F, Zha D, Qiu J
BIOCHEM BIOPH RES CO. 500(2):110-116. (IF 2.985)
217. Dong W, Lv H, Li C, Liu Y, Wang C, Lin J, Wang Y, Qian G, Guo K, Zhang Y
Arch Virol. 163(7):1805-1821. (IF 2.243)
218. Liu S, Hou X, Chen L, Hu H, Sun Q, Zhao F, Liu C
J Cell Mol Med. 22(7):3340-3352. (IF 4.486)
219. Liu W, Zhai X, Wang W, Zheng B, Zhang Z, Fan X, Chen Y, Wang J.
J Mol Cell Cardiol. 121:134-144. (IF 4.133)
220. Lin Y, Tang G, Jiao Y, Yuan Y, Zheng Y, Chen Y, Xiao J, Li C, Chen Z, Cao P
Oxid Med Cell Longev 2018 Aug 19;2018:3692752. (IF 5.076)
221. Wang Z, Ding Y, Wang X, Lu S, Wang C, He C, Wang L, Piao M, Chi G, Luo Y, Ge P
Cancer Lett. 428:21-33. (IF 7.36)
222. An R, Feng J, Xi C, Xu J, Sun L
Oxid Med Cell Longev. 2018:7163057. (IF 5.076)
223. Chen Y, Luo HQ, Sun LL, Xu MT, Yu J, Liu LL, Zhang JY, Wang YQ, Wang HX, Bao XF, Meng GL
Int J Mol Sci. 19(9). pii: E2592. (IF 4.556)
224. Fang W, Wang G, Tang L, Su H, Chen H, Liao W, Xu J
J Cell Mol Med. 22(9):4243-4252. (IF 4.486)
225. Cao L, Chen Y, Lu L, Liu Y, Wang Y, Fan J, Yin Y
ACTA BIOCH BIOPH SIN. 50(9):843-852. (IF 2.836)
226. Lin H, Wang Y, Lai H, Li X, Chen T
CHEM-ASIAN J. 13(18):2730-2738. (IF 4.056)
227. Huang L, Hou Y, Wang L, Xu X, Guan Q, Li X, Chen Y, Zhou W
J Mol Neurosci. 66(2):163-171. (IF 2.678)
228. Xie Q, Zhao H, Li N, Su L, Xu X, Hong Z
Biomed Chromatogr. 32(10):e4321. (IF 1.728)
229. Wang L, Wang X, Li T, Zhang Y, Ji H
Molecules. 23(11). pii: E2828. (IF 3.267)
230. Zhou Y, Wu J, Sheng R, Li M, Wang Y, Han R, Han F, Chen Z, Qin ZH
Neuroscience. 391:140-153. (IF 3.056)
232. Hu Li, Jian-Rui Li, Meng-Hao Huang, Jin-Hua Chen, Xiao-Qin Lv, Li-Li Zou, Jia-Li Tan, Biao Dong, Zong-Gen Peng, Jian-Dong Jiang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2018.01438. (IF 4.225)
233. Zhang J, Wang B, Wang H, He H, Wu Q, Qin X, Yang X, Chen L, Xu G, Yuan Z, Yi Q, Zou Z, Yu C
FREE RADICAL BIO MED 2018 Dec;129:268-278. (IF 6.17)
234. Liu Y, Li R, Xie J, Hu J, Huang X, Ren F, Li L
Front Aging Neurosci 2018 Dec 4;10:389. (IF 4.362)
235. Zhang F, Geng L, Huang L, Deng J, Fasoyin OE, Yao G, Wang S
Curr Genet. 64(6):1335-1348. (IF 3.464)
236. Liu Z, Chan L, Ye X, Bai Y, Chen T
COLLOID SURFACE B. 172:298-307. (IF 4.389)
237. Zhang J, Yu J, Chen Y, Liu L, Xu M, Sun L, Luo H, Wang Y, Meng G
Oxid Med Cell Longev. 2018:9396089. (IF 5.076)
239. Chen Q, Tao J, Li G, Zheng D, Tan Y, Li R, Tian L, Li Z, Cheng H, Xie X
Eur J Pharmacol. 840:33-43. (IF 3.263)
240. Cheng Z, Zhang M, Hu J, Lin J, Feng X, Wang S, Wang T, Gao E, Wang H, Sun D
J Cell Mol Med. 23(1):543-555. (IF 4.486)
241. Song Q, Zhang Y, Han X, Zhang Y, Zhang X, Gao Y, Zhang J, Chu L, Zhao S
Biomed Pharmacother. 109:945-956. (IF 4.545)
242. Li XH, Wang HP, Tan J, Wu YD, Yang M, Mao CZ, Gao SF, Li H, Chen H, Cai WB
Life Sci. 216:129-139. (IF 3.647)
243. Zhou C, Lai Y, Huang P, Xie L, Lin H, Zhou Z, Mo C, Deng G, Yan W, Gao Z, Huang S, Chen Y, Sun X, Lv Z, Gao L
Life Sci. 216:305-312. (IF 3.647)
244. Ge X, Hua H, Wang P, Liu J, Zhang Y, Ding G, Zhu C, Huang S, Jia Z, Zhang A
Am J Transl Res. 11(1):188-198. eCollection 2019. (IF 3.375)
245. Zhou JS, Zhu Z, Wu F, Zhou Y, Sheng R, Wu JC, Qin ZH
Acta Pharmacol Sin 2019 Feb;40(2):180-191. (IF 5.064)
246. Ding X, Jian T, Wu Y, Zuo Y, Li J, Lv H, Ma L, Ren B, Zhao L, Li W, Chen J
Biomed Pharmacother. 110:85-94. (IF 4.545)
247. Wu H, Gao H, Gao S, Lei Z, Dai L, Wang X, Han Y, Wang Z, Han L
Phytomedicine. 53:171-181. (IF 4.268)
249. Xiao Y, Zhang Y, Chen Y, Li J, Zhang Z, Sun Y, Shen H, Zhao Z, Huang Z, Zhang W, Chen W, Shen Z
Hum Gene Ther. 30(3):286-301. (IF 4.273)
250. Wang Y, Wang Y, Wu J, Wang W, Zhang Y
BIOCHEM BIOPH RES CO. 510(4):643-648. (IF 2.985)
251. Ye B, Chen X, Dai S, Han J, Liang X, Lin S, Cai X, Huang Z, Huang W
DRUG DES DEV THER. 13:975-990. (IF 3.216)
252. Yang L, Zhou J, Meng F, Fu C, Zou X, Liu J, Zhang C, Tan R, Li Z, Guo Q, Wei L
Carcinogenesis 2019 Mar 12;40(1):131-144. (IF 4.603)
253. Jie Zhang, Yunyi Hong, Wei Cao, Shankai Yin, Haibo Shi, Weihai Ying
Front Mol Neurosci. doi: 10.3389/fnmol.2019.00108. (IF 4.057)
254. Jiao XF, Liang QM, Wu D, Ding ZM, Zhang JY, Chen F, Wang YS, Zhang SX, Miao YL, Huo LJ
Environ Mol Mutagen. 60(3):243-253. (IF 3.131)
255. Xue RQ, Yu XJ, Zhao M, Xu M, Wu Q, Cui YL, Yang S, Li DL, Zang WJ
FREE RADICAL BIO MED. 134:119-132. (IF 6.17)
256. Xu T, Sun L, Shen X, Chen Y, Yin Y, Zhang J, Huang D, Li W, Li W
Int Immunopharmacol. 69:60-70. (IF 3.943)
258. Zhang J, An H, Ni K, Chen B, Li H, Li Y, Sheng G, Zhou C, Xie M, Chen S, Zhou T, Yang G, Chen X, Wu G, Jin S, Li M
Cell Death Dis. 10(4):321. (IF 6.304)
259. Chen HM, Dai JJ, Zhu R, Peng FF, Wu SZ, Yu H, Krepinsky JC, Zhang BF
BIOSCIENCE REP. 39(4). pii: BSR20182293. (IF 2.942)
260. Xu P, Shi X, Zhang X, Liu Q, Xie Y, Hong Y, Li J, Peng M, Liu X, Xu G
Oxid Med Cell Longev. 2019:8739730. (IF 5.076)
261. Jiang L, Li Z, Xie Y, Liu L, Cao Y
Food Chem Toxicol. 127:251-259. (IF 4.679)
263. Jiang DQ, Ma YJ, Wang Y, Lu HX, Mao SH, Zhao SH
J Neural Transm (Vienna). 126(5):559-568.
264. Zhou WB, Zhang XX, Cai Y, Sun W, Li H
Acta Pharmacol Sin. 40(5):608-619. (IF 5.064)
265. Li R, Liu Y, Xie J, Huang X, Zhang L, Liu H, Li L
FREE RADICAL BIO MED. 135:116-124. (IF 6.17)
267. Qu J, Zhang Z, Zhang P, Zheng C, Zhou W, Cui W, Xu L, Gao J
J Cell Physiol. 234(6):8862-8872. (IF 5.546)
268. Jin H, Zhu Y, Li Y, Ding X, Ma W, Han X, Wang B
Apoptosis. 24(5-6):511-528. (IF 4.543)
269. Sun YJ, Ma S, Fan B, Wang Y, Wang SR, Li GY
Neurochem Int. 126:86-95. (IF 3.881)
270. Ding Y, Zheng Y, Huang J, Peng W, Chen X, Kang X, Zeng Q
Int Immunopharmacol. 71:336-349. (IF 3.943)
271. Kong D, Ding Y, Liu J, Liu R, Zhang J, Zhou Q, Long Z, Peng J, Li L, Bai H, Hai C
FREE RADICAL RES. 53(6):680-693. (IF 2.839)
272. Zhang DM, Zhang T, Wang MM, Wang XX, Qin YY, Wu J, Han R, Sheng R, Wang Y, Chen Z, Han F, Ding Y, Li M, Qin ZH
FREE RADICAL BIO MED. 137:13-23. (IF 6.17)
273. Zeng SY, Yang L, Lu HQ, Yan QJ, Gao L, Qin XP
J Cell Mol Med. 23(6):4196-4207. (IF 4.486)
274. Xu X, Huang L, Zhang Z, Tong J, Mi J, Wu Y, Zhang C, Yan H
Life Sci. 227:153-165. (IF 3.647)
275. Wang Z, Wang F, Kong X, Gao X, Gu Y, Zhang J
MEDIAT INFLAMM. 2019:7162976. (IF 3.758)
276. Tao J, Fan M, Zhou D, Hong Y, Zhang J, Liu H, Sharma S, Wang G, Dong Q
Oxid Med Cell Longev. 2019:2352079. (IF 5.076)
277. Zhu Y, Ji JJ, Yang R, Han XQ, Sun XJ, Ma WQ, Liu NF.
Cell Signal. 58:53-64. (IF 3.968)
278. Huang Y, Lü X, Lü X
J BIOMED NANOTECHNOL. 15(7):1401-1414. (IF 5.068)
279. Li X, Geng J, Zhao J, Ni Q, Zhao C, Zheng Y, Chen X, Wang L
Front Physiol. 10:866. (IF 3.367)
280. Zhong X, He J, Zhang X, Li C, Tian X, Xia W, Gan H, Xia Y
Biomed Pharmacother. 115:108914. (IF 4.545)
281. Lu J, Chen X, Xu X, Liu J, Zhang Z, Wang M, Li X, Chen H, Zhao D, Wang J, Zhao D, Cong D, Li X, Sun L
Biomed Pharmacother. 115:108840. (IF 4.545)
283. Han X, Gao P, Zhang Y, Wang J, Sun F, Liu Q, Zhang S
BLOOD CELL MOL DIS. 77:82-87. (IF 2.46)
284. Hu D, Dong R, Yang Y, Chen Z, Tang Y, Fu M, Wang DW, Xu X, Tu L
FASEB J. 33(7):8436-8452. (IF 4.966)
285. Li Z, Hu J, Guo J, Fan L, Wang S, Dou N, Zuo J, Yu S
Cardiovasc Toxicol. 19(4):372-381. (IF 2.284)
289. Lin H, Zhang J, Ni T, Lin N, Meng L, Gao F, Luo H, Liu X, Chi J, Guo H
J Cell Mol Med. 23(9):6034-6047. (IF 4.486)
290. Leng W, Wu M, Pan H, Lei X, Chen L, Wu Q, Ouyang X, Liang Z
Ann Transl Med. 7(18):429. (IF 3.297)
291. Zhang T, Zheng P, Shen X, Shao R, Wang B, Shen H, Zhang J, Xia Y, Zou P
FREE RADICAL BIO MED. 141:93-102. (IF 6.17)
293. Li J, Tang M, Yang G, Wang L, Gao Q, Zhang H
Int J Biol Sci. 15(12):2584-2595. (IF 4.858)
294. Huang HT, Liu ZC, Wu KQ, Gu SR, Lu TC, Zhong CJ, Zhou YX
Ann Transl Med. 7(20):563. (IF 3.297)
295. Pei C, Wang X, Lin Y, Fang L, Meng S
Oxid Med Cell Longev. 2019:7252943. (IF 5.076)
296. Du J, Hou J, Feng J, Zhou H, Zhao H, Yang D, Li, Yang Y, Pei H
Oxid Med Cell Longev. 2019:8690746. (IF 5.076)
300. Ye W, Zheng C, Yu D, Zhang F, Pan R, Ni X, Shi Z, Zhang Z, Xiang Y, Sun H, Shi K, Chen B, Zhang Q, Zhou M
Oxid Med Cell Longev. 2019:2197017. (IF 5.076)
303. Kang L, Xiang Q, Zhan S, Song Y, Wang K, Zhao K, Li S, Shao Z, Yang C, Zhang Y
Oxid Med Cell Longev. 2019:7810320. (IF 5.076)
304. Zhang JN, Ma Y, Wei XY, Liu KY, Wang H, Han H, Cui Y, Zhang MX, Qin WD
MEDIAT INFLAMM. 2019:3013716. (IF 3.758)
305. Hao Chai, ZhongHao Tao, YongChao Qi, HaoYu Qi, Wen Chen, YueYue Xu, LeiYang Zhang, HongWei Chen, Xin Chen
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/3602824. (IF 5.076)
306. Yan-Wei Cheng, Xian-Wang Kong, Ning Wang, Ting-Ting Wang, Jian Chen, Zhi Qi Shi
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2019.109894.
307. Yi Wen, Hong-Yu Sun, Zhen Tan, Ruo-Hong Liu, Shang-Qing Huang, Guang-Yu Chen, Hao Qi, Li-Jun Tang
World J Gastroenterol. doi: 10.3748/wjg.v26.i1.35.
308. Yongjian Guo, Libin Wei, Yuxin Zhou, Na Lu, Xiaoqing Tang, Zhiyu Li, Xiaotang Wang
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.10.413.
309. Wei Tian, Zhuo Wang, Nan-Nan Tang, Jia-Tong Li, Yu Liu, Wen-Feng Chu, Bao-Feng Yang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.00123. (IF 4.225)
310. Xiaoyan Shen, Xianan Dong, Yuli Han, Yan Li, Shixin Ding, Han Zhang, Zhenghao Sun, Yanyan Yin, Weiping Li, Weizu Li
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106339. (IF 3.943)
311. Jia-Chang Sun, Jia-Jia Du, Xiu-Qin Li, Nan Li, Wei Wei, Wu-Yi Sun
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2019.11.093.
312. Xiao T, Sun J, Xing Z, Xie F, Yang L, Ding W
Cell Biol Int. 44(3):821-829. (IF 2.571)
313. Zi-Qi Liu, Na Liu, Si-Si Huang, Miao-Miao Lin, Shu Qin, Jun-Chao Wu, Zhong-Qin Liang, Zheng-Hong Qin, Yan Wang
Toxicology. doi: 10.1016/j.tox.2020.152408. (IF 4.099)
314. Da-Peng Wang, Qiao-Li Lv, Qi Lin, Kai Kang, Kai-Yan Jin, Jian Hai
Neurotox Res. doi: 10.1007/s12640-019-00141-8. (IF 2.992)
315. Hui He, Zhen Zou, Bin Wang, Ge Xu, Chengzhi Chen, Xia Qin, Chao Yu, Jun Zhang
Int J Nanomedicine. doi: 10.2147/IJN.S241157.
316. Yiru Wang, Chengmin Li, Julang Li, Genlin Wang, Lian Li
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox9060523.
317. Qunwen Pan, Xiaoli Kuang, Shuyun Cai, Xiang Wang, Donghui Du, Jinju Wang, Yan Wang, Yanyu Chen, Ji Bihl, Yanfang Chen, Bin Zhao, Xiaotang Ma
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-020-01761-0. (IF 5.116)
318. Guo Xin, Li Xu-Yong, Hu Shan, Wu Gang, Chen Zhen, Liu Ji-Jun, Ye Ping, Chen Man-Hua
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2019.105910. (IF 3.943)
319. Meng Li, Li Hao, Lei Li, Lei Liu, Guang Chen, Wei Jiang, Wei Xu, Chen Zhu, Gang Yao, Shiyuan Fang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.01023. (IF 4.225)
320. Hui He, Shiquan Xiao, Ge Xu, Bin Wang, Zhen Zou, Xia Qin, Chao Yu, Jun Zhang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117571. (IF 3.647)
321. Zhi-Ming Ding, Muhammad Jamil Ahmad, Fei Meng, Fan Chen, Yong-Shang Wang, Xin-Zhe Zhao, Shou-Xin Zhang, Yi-Liang Miao, Jia-Jun Xiong, Li-Jun Huo
Environ Pollut. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114271. (IF 6.792)
322. Dan-Ping Xie, Yi-Xi Gong, Ying-Hua Jin, Chen-Xi Ren, Yue Liu, Ying-Hao Han, Mei-Hua Jin, Dan Zhu, Qiu-Zhen Pan, Li-Yun Yu, Dong-Seok Lee, Jaihyung Lee, Jihwan Kim, Yang Ho Park, Jin Won Hyun, Taeho Kwon, Yu-Dong Cui, Hu-Nan Sun
Anticancer Res. doi: 10.21873/anticanres.14371. (IF 1.994)
323. Yi-Xi Gong, Yue Liu, Ying-Hua Jin, Mei-Hua Jin, Ying-Hao Han, Jing Li, Gui-Nan Shen, Dan-Ping Xie, Chen-Xi Ren, Li-Yun Yu, Dong-Seok Lee, Ji-Su Kim, Yu-Jin Jo, Jeongwoo Kwon, Jaihyung Lee, Yang Ho Park, Taeho Kwon, Yu-Dong Cui, Hu-Nan Sun
In Vivo. doi: 10.21873/invivo.11977. (IF 1.541)
324. Ruilong Li, Weidong Yang
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.05.109.
325. Zhilai Lin, Jianguang Pan, Lei Chen, Xinhang Wang, Yuhua Chen
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S261799.
326. Ting Xin, Wei Lv, Dongmei Liu, Yongle Jing, Fang Hu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00853. (IF 5.201)
327. Wen-Xiang Liu, Shao-Jing Tan, Yu-Feng Wang, Lan Li, Xiao-Feng Sun, Jing Liu, Francesca Gioia Klinger, Massimo De Felici, Wei Shen, Shun-Feng Cheng
Environ Pollut. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114519. (IF 6.792)
328. Xiangrong Xie, Yan Chen, Jichun Liu, Wenbo Zhang, Xuan Zhang, Lintao Zha, Wenjie Liu, Yang Ling, Shu Li, Shengxing Tang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117886. (IF 3.647)
329. Shilong Zhang, Zanjie Feng, Weidong Gao, Yuling Duan, Guoxin Fan, Xin Geng, Bo Wu, Kai Li, Kangwei Liu, Cijun Peng
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.544124. (IF 4.225)
330. Yizhong Wang, Bing Han, Junhui Ding, Chen Qiu, Wenbo Wang
Acta Histochem. doi: 10.1016/j.acthis.2020.151577. (IF 2.107)
331. Shujun Wang, Wei Liu, Jin Wang, Xia Bai
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118356. (IF 3.647)
332. Xiaojian Yin, Yunxie Wei, Wei Song, He Zhang, Guoyin Liu, Yan Chen, Lan-Zhu Li, Raphael N Alolga, Gaoxiang Ma, Russel J Reiter, Jia Li, Haitao Shi
Food Funct. doi: 10.1039/d0fo01841d. (IF 4.171)
333. Qian Xiang, Liang Kang, Kangcheng Zhao, Juntan Wang, Wenbin Hua, Yu Song, Xiaobo Feng, Gaocai Li, Saideng Lu, Kun Wang, Cao Yang, Yukun Zhang
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.581941. (IF 5.201)
334. Xueliang Li, Xiaoxu Chen, Yingdong Liu, Pengfei Zhang, Yi Zheng, Wenxian Zeng
Front Genet. doi: 10.3389/fgene.2020.00997. (IF 3.258)
335. Lin Zhao, Liting Cheng, Yongquan Wu
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2020/3062689. (IF 2.276)
336. Yanjun Guo, Huilu Chen, Yixuan Jiang, Ying Yuan, Qin Zhang, Qiang Guo, Ping Gong
Bone. doi: 10.1016/j.bone.2020.115464. (IF 4.147)
337. Fangnan Wu, Zhuo Li, Mengxin Cai, Yue Xi, Zujie Xu, Zezhou Zhang, Hangzhuo Li, Wanyu Zhu, Zhenjun Tian
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.06.038.
338. Wei-Yin Wu, Yu-Kai Cui, Yi-Xiang Hong, Yun-Da Li, Yao Wu, Gang Li, Gui-Rong Li, Yan Wang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15859. (IF 4.486)
339. Chengsheng Li, Xiaoyi Zhong, Wenyu Xia, Jin He, Hua Gan, HongFei Zhao, Yunfeng Xia
Microvasc Res. doi: 10.1016/j.mvr.2020.104037. (IF 2.73)
340. Yingying Guo, Kailiang Zhang, Xu Gao, Zhou Zhou, Zhiheng Liu, Kevin Yang, Kai Huang, Qinglin Yang, Qinqiang Long
Hum Gene Ther. doi: 10.1089/hum.2020.004. (IF 4.273)
341. Qian Xiang, Zhangrong Cheng, Juntan Wang, Xiaobo Feng, Wenbin Hua, Rongjin Luo, Bingjin Wang, Zhiwei Liao, Liang Ma, Gaocai Li, Saideng Lu, Kun Wang, Yu Song, Shuai Li, Xinghuo Wu, Cao Yang, Yukun Zhang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/6685043. (IF 5.076)
342. Yi Zhao, Hong Liu, Xun Xi, Shuai Chen, Dongxu Liu
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.112336. (IF 3.383)
343. Chen Liu, Zhulan Cai, Tongtong Hu, Qi Yao, Lijun Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11583. (IF 2.1)
344. Li-Ni Song, Jing-Yi Liu, Ting-Ting Shi, Yi-Chen Zhang, Zhong Xin, Xi Cao, Jin-Kui Yang
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202001639R. (IF 4.966)
345. Kai Zhuang, Xiyu Jiang, Renbin Liu, Cunsi Ye, Yumei Wang, Yunhan Wang, Shijian Quan, Heqing Huang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.616378. (IF 4.225)
346. Yan Yang, Jie Li, Lingqiang Zhang, Zeyuan Lin, Haiming Xiao, Xiaohong Sun, Meng Zhang, Peiqing Liu, Heqing Huang
Pharmacol Res. doi: 10.1016/j.phrs.2020.105333. (IF 5.893)
347. Shuang Wei, Jianwu Fan, Xin Zhang, Yaping Jiang, Siliang Zeng, Xin Pan, Minjie Sheng, Yihui Chen
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118789. (IF 3.647)
348. Shaohong Fang, Xin Wan, Xiaoyi Zou, Song Sun, Xinran Hao, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Fangni Zhang, Bo Sun, Hulun Li, Bo Yu
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03357-1. (IF 6.304)
349. Yu-Jie Jiang, Si-Jia Sun, Wen-Xiang Cao, Xiu-Ting Lan, Min Ni, Hui Fu, Dong-Jie Li, Pei Wang, Fu-Ming Shen
Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. doi: 10.1016/j.bbadis.2020.165980.
350. Nan Li, Tingting Zhao, Yongtong Cao, Haojun Zhang, Liang Peng, Yan Wang, Xuefeng Zhou, Qian Wang, Jialin Li, Meihua Yan, Xi Dong, Hailing Zhao, Ping Li
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.623489. (IF 4.225)
351. Liang He, Zhuoran Wang, Rui Zhou, Wei Xiong, Yuqiao Yang, Ning Song, Jinqiao Qian
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110993. (IF 4.545)
352. Yujia Li, Mingchao Zhang, Weihai Ying
Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol.
353. Guosheng Lyu, Peng Su, Xiaohe Hao, Shiming Chen, Shuai Ren, Zixiao Zhao, Yaoqin Gong, Qiao Liu, Changshun Shao
Cancer Biol Med. doi: 10.20892/j.issn.2095-3941.2020.0105. (IF 5.432)
354. Junling Zhang, Kui Li, Qianru Zhang, Zhimei Zhu, Gongchao Huang, Hongqi Tian
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03479-0. (IF 6.304)
355. Bingtian Xu, Jiangping Xu, Ningbo Cai, Mengfan Li, Lu Liu, Yunyun Qin, Xing Li, Haitao Wang
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.12.018.
356. Zhehao Shi, Yi Wang, Wen Ye, Zixia Lin, Tuo Deng, Tan Zhang, Jungang Zhao, Yifan Tong, Yunfeng Shan, Gang Chen
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.12.232.
357. Yunnan Liu, Yixiao Wang, Chen Wang, Ruijing Shi, Xueying Zhou, Zhelong Li, Wenqi Sun, Lianbi Zhao, Lijun Yuan
Placenta. doi: 10.1016/j.placenta.2021.01.020. (IF 3.177)
358. Jianbin Ge, Hongyan Lin, Jie Yang, QiQi Li, Jingsi Zhou, Zhenghong Qin, Feng Wu
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.12.011. (IF 3.569)
359. Jin-Jun Liu, Gong-Xiao Zhao, Lei-Lei He, Zheng Wang, Abdoulaye Issotina Zibrila, Bai-Chun Niu, Hao-Yu Gong, Jing-Ning Xu, Lynn Soong, Chun-Fang Li, Yi Lu
Toxicol Rep. doi: 10.1016/j.toxrep.2021.03.019.
360. Yuming Liang, Boqun Wang, Huijuan Huang, Maoyun Wang, Qianwen Wu, Yaxin Zhao, Yan He
Immun Inflamm Dis. doi: 10.1002/iid3.388.
361. Ge Chenxu, Dai Xianling, Kuang Qin, Hu Linfeng, Sun Yan, Xiong Mingxin, Tan Jun, Xu Minxuan
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.107353. (IF 3.943)
362. Haoyang Ma, Jiaye Liu, Yang Du, Shengnan Zhang, Weidong Cao, Zhanjun Jia, Wei Gong, Aihua Zhang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.626166. (IF 4.225)
363. Fuyang Zhang, Kai Wang, Guangyu Hu, Feng Fu, Rong Fan Dr, Jun Li, Lu Yang, Yali Liu, Na Feng, Xiaoming Gu, Min Jia, Xiyao Chen, Jianming Pei
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.02.002.
364. Bin Ji, Kaiming Yuan, Jun Li, Bon Jeong Ku, Po Sing Leung, Wei He
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-1431. (IF 3.297)
365. Xiaohui Su, Wanyi Guo, Bei Yuan, Dong Wang, Liling Liu, Xuan Wu, Yanqiong Zhang, Xiangying Kong, Na Lin
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111382. (IF 4.545)
366. Yong-Yu Yang, Rong-Rong Deng, Zhuo Chen, Liang-Yuan Yao, Xi-Ding Yang, Da-Xiong Xiang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12013. (IF 2.1)
367. Xun Xi, Yi Zhao, Hong Liu, Zixuan Li, Shuai Chen, Dongxu Liu
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112598. (IF 3.383)
368. Jin-Zhuo Ning, Kai-Xiang He, Fan Cheng, Wei Li, Wei-Min Yu, Hao-Yong Li, Ting Rao, Yuan Ruan
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.671613. (IF 5.201)
369. Keke Wu, Biao Li, Qiuzhen Lin, Wanghan Xu, Wanyun Zuo, Jiayi Li, Na Liu, Tao Tu, Baojian Zhang, Yichao Xiao, Qiming Liu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119299. (IF 3.647)
370. Qiang Zheng, Yuan Zhang, Zheng Zhao, Haitao Shen, Hongyu Zhao, Min Zhao
Toxicol Appl Pharmacol. doi: 10.1016/j.taap.2021.115521.
371. Shuaishuai Gong, Jincheng Liu, Shiyao Wan, Weiwei Yang, Yuanyuan Zhang, Boyang Yu, Fang Li, Junping Kou
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/5541753. (IF 5.076)
372. Chen Wang, Changyang Xing, Zhelong Li, Yunnan Liu, Qiaoying Li, Yixiao Wang, Jiao Hu, Lijun Yuan, Guodong Yang
Bioact Mater. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.06.005.
373. Jia-Jia Du, Jia-Chang Sun, Nan Li, Xiu-Qin Li, Wu-Yi Sun, Wei Wei
Acta Pharmacol Sin. doi: 10.1038/s41401-020-00545-9. (IF 5.064)
374. Xiaodong Cui, Xiaoxia Li, Yanting He, Jie Yu, Jie Fu, Bo Song, Robert Chunhua Zhao
Stem Cells Dev. doi: 10.1089/scd.2021.0062. (IF 3.082)
375. Chang-Ning Fu, Hui Wei, Wen-Shuang Gao, Sha-Sha Song, Shou-Wei Yue, Yu-Juan Qu
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.203305.
376. Ying Yang, Wei Chen, Xiaoming Wang, Wei Ge
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). doi: 10.1093/abbs/gmab057.
377. Mengting Ke, Guangzhen He, Huawei Wang, Siyuan Cheng, Yancheng Xu
Exp Biol Med (Maywood). doi: 10.1177/1535370221997780.
378. Yachen Si, Lulu Liu, Jin Cheng, Tingting Zhao, Qi Zhou, Jianpeng Yu, Wei Chen, Jiarong Ding, Xuejun Sun, Hongtao Lu, Zhiyong Guo
Front Med (Lausanne). doi: 10.3389/fmed.2021.713536.
379. Panpan Zheng, Jiyu Kang, Entong Xing, Bin Zheng, Xueyao Wang, Huacheng Zhou
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2021.699344. (IF 3.367)
380. Zheng Wang, Gongxiao Zhao, Abdoulaye Issotina Zibrila, Yubei Li, Jinjun Liu, Weiyi Feng
Mol Hum Reprod. doi: 10.1093/molehr/gaab045. (IF 3.636)
381. Gang Wang, Shurui Chen, Zhenya Shao, Yankun Li, Wei Wang, Liang Mao, Jian Li, Xifan Mei
Can J Physiol Pharmacol. doi: 10.1139/cjpp-2020-0373.
382. Yuxiang Sun, Xin Liu, Lei Wang, Li Xu, Kunliang Liu, Lei Xu, Fangfang Shi, Yu Zhang, Ning Gu, Fei Xiong
Bioact Mater. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.08.012.
383. Shengen Liao, Yuan Tang, Xin Yue, Rongrong Gao, Wenming Yao, Yanli Zhou, Haifeng Zhang
J Inflamm Res. doi: 10.2147/JIR.S331320.
384. Sheng-Yu Luo, Cheng Liu, Jie Ding, Xin-Ming Gao, Jing-Qian Wang, Yi-Bo Zhang, Chen Du, Cong-Cong Hou, Jun-Quan Zhu, Bao Lou, Xiong-Fei Wu, Wei-Liang Shen
Zool Res. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.079. (IF 2.638)
385. Xiaoxuan Jin, Yuchen Zhang, Xiangdong Zhang, Yibao Li, Mimi Xu, Kaiyang Liu, Jiangjiang Ru, Chijuan Ma, Yao Yao, Yunfan He, Jianhua Gao
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.722427. (IF 5.201)
386. Can He, Xi-Long Zhang, Qiang Zhang, Lu-Yao Ge, Wen-Xiao Ding
Chin Med Sci J. doi: 10.24920/003834.
387. Minghui Wang, Jingyan Li, Yanqing Ding, Sidong Cai, Zhuoming Li, Peiqing Liu
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174283. (IF 3.263)
388. Xiuhuan Chen, Weiguo Wan, Yan Guo, Tianxin Ye, Yuhong Fo, Yazhou Sun, Chuan Qu, Bo Yang, Cui Zhang
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-021-00363-7. (IF 4.096)
389. Hai-Fan Yu, Lian-Wen Zheng, Zhan-Qing Yang, Yu-Si Wang, Ting-Ting Wang, Zhan-Peng Yue, Bin Guo
Exp Mol Med. doi: 10.1038/s12276-021-00655-2. (IF 5.418)
390. Lingming Kong, Jie Deng, Xiang Zhou, Binbin Cai, Baofu Zhang, Xiaohu Chen, Zongjing Chen, Weiming Wang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-04227-0. (IF 6.304)
391. Liyang Chen, Qing Tian, Zhiguang Shi, Yu Qiu, Qiulun Lu, Chao Liu
Front Nutr. doi: 10.3389/fnut.2021.754235.
392. Fei Zhang, Yanglin Yan, Wuxun Peng, Lei Wang, Tao Wang, Zhihong Xie, Hong Luo, Jian Zhang, Wentao Dong
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-04226-1. (IF 6.304)
393. Yingying Zhang, Jiaqi Tang, Na Li, Jianying Tao, Yan Zhang, Yumeng Zhang, Yang Ye, Qiutong Zheng, Ting Xu, Yanping Liu, Pengjie Zhang, Lingjun Li, Huan Li, Yun He, Hongyu Su, Qinyuan He, Miao Sun, Zhice Xu
Reprod Toxicol. doi: 10.1016/j.reprotox.2021.08.009. (IF 3.121)
394. Shan Lu, Xuan-Zhong Wang, Chuan He, Lei Wang, Shi-Peng Liang, Chong-Cheng Wang, Chen Li, Tian-Fei Luo, Chun-Sheng Feng, Zhen-Chuan Wang, Guang-Fan Chi, Peng-Fei Ge
Acta Pharmacol Sin. doi: 10.1038/s41401-021-00700-w. (IF 5.064)
395. Yanyao Liu, Xiaoyan Qin, Zilun Lei, Hao Chai, Zhongjun Wu
Transpl Immunol. doi: 10.1016/j.trim.2021.101434. (IF 1.624)
396. Yue Yu, Shu-Ming Ye, De-Yun Liu, Li-Qi Yang
Exp Anim. doi: 10.1538/expanim.21-0056.
397. Ting-Ting Huang, Wen-Juan Sun, Hai-Ying Liu, Hong-Li Ma, Bao-Xia Cui
World J Diabetes. doi: 10.4239/wjd.v12.i11.1894.
398. Yang Yang, Wenduo Jiang, Yue Feng, Jie Liu, Hongwu Chen, Deyun Wang, Ruqian Zhao
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112979.
399. Liqiang Qiu, Lingli Hu, Xiaoxiong Liu, Wenjing Li, Xutao Zhang, Hao Xia, Changjiang Zhang
Food Funct. doi: 10.1039/d1fo01926k. (IF 4.171)
400. Yanwei Wang, Shaopeng Niu, Bozhao Li, Qi Yan, Yiding Zhao, Zhiqin Wang, Changhao Xiong, Jingyan Wei
Int J Pharm. doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.121152.
401. Jing Zhang, Yiyang Hong, Zhenyu Liuyang, Haozhe Li, Zhongyang Jiang, Jingjing Tao, Hai Liu, Anyong Xie, Yili Feng, Xingjian Dong, Yihong Wang, Qinghua Dong, Guanyu Wang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/2231680. (IF 5.076)
402. Weitao Zhang, Ruochen Qi, Tingting Li, Xuepeng Zhang, Yi Shi, Ming Xu, Tongyu Zhu
Front Med (Lausanne). doi: 10.3389/fmed.2021.766073.
403. Ruzhou Zhao, Xingcheng Zhao, Xiaobo Wang, Yanqi Liu, Jie Yang, Shuai Jiang, Xiang Zhou, Bo Jiao, Lin Zhang, Yong Liu, Zhibin Yu
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-04351-x. (IF 6.304)
404. Chen Lin, Yongzhen Guo, Yunlong Xia, Congye Li, Xiaoming Xu, Tingting Qi, Fuyang Zhang, Miaomiao Fan, Guangyu Hu, Hang Zhao, Huishou Zhao, Rui Liu, Erhe Gao, Wenjun Yan, Ling Tao
J Mol Cell Cardiol. doi: 10.1016/j.yjmcc.2021.06.013. (IF 4.133)
405. Lei Liu, Li-Peng Shan, Ming-Yang Xue, Jian-Fei Lu, Yang Hu, Guang-Lu Liu, Jiong Chen
Antiviral Res. doi: 10.1016/j.antiviral.2021.105192.
406. Wei Li, Yuanhong Li, Shengyu Cui, Jiayi Liu, Lijiao Tan, Hao Xia, Changjiang Zhang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10704. (IF 1.785)
407. Dan Sun, Guofang Gao, Bihua Zhong, Han Zhang, Shixin Ding, Zhenghao Sun, Yaodong Zhang, Weizu Li
Behav Brain Funct. doi: 10.1186/s12993-021-00185-x. (IF 2.125)
408. Xiaoxia Kong, Daopeng Lin, Liling Lu, Lidan Lin, Hongyu Zhang, Hailin Zhang
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2021.108230. (IF 3.943)
409. Yiqian Huang, Zhiyun Du, Tianyi Zheng, Wei Jing, Huanhuan Liu, Xue Liu, Jianping Mao, Xu Zhang, Qing Cai, Dafu Chen, Xiaoping Yang
J Biomed Mater Res A. doi: 10.1002/jbm.a.37252. (IF 3.525)
410. Zenghui Liang, Huafang Chen, Xuehao Gong, Binbin Shi, Lili Lin, Fangyi Tao, Qilong Wu, Mingling Fang, Hui Li, Cuitao Lu, Helin Xu, Yingzheng Zhao, Bin Chen
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.745693. (IF 4.225)
411. Hu Mao, Lei Wang, Yufeng Xiong, Guanjun Jiang, Xiuheng Liu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/7444430. (IF 5.076)
412. Xinming Liu, Yixing Yang, Jiawei Song, Dongjie Li, Xiaoyan Liu, Chuang Li, Zheng Ma, Jiuchang Zhong, Lefeng Wang
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.2016046. (IF 2.205)
413. Xiaolin Guan, Xin Meng, Keyu Zhu, Jinyan Kai, Yixuan Liu, Qian Ma, Ying Tong, Hui Zheng, Suhong Xie, Xiaolu Ma, Yanchun Wang, Renquan Lu, Lin Guo
Cell Death Discov. doi: 10.1038/s41420-022-00881-1.
414. Jiliang Huang, Gaizhen Ru, Jiajia Sun, Luying Sun, Zhiling Li
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-022-00446-z. (IF 4.096)
415. Jia-Wei Chen, Peng-Wei Ma, Hao Yuan, Wei-Long Wang, Pei-Heng Lu, Xue-Rui Ding, Yu-Qiang Lun, Qian Yang, Lian-Jun Lu
Front Cell Neurosci. doi: 10.3389/fncel.2022.803718. (IF 3.921)
416. Junwei He, Xinxian Meng, Chen Meng, Jiayu Zhao, Yunsheng Chen, Zheng Zhang, Yixin Zhang
Molecules. doi: 10.3390/molecules27061830. (IF 3.267)
417. Shi-Yong Zhu, Jian-Ying Guo, Jin-Yang Li, Xue-Yan Dai, Xue-Nan Li, Jin-Long Li
Food Funct. doi: 10.1039/d1fo02857j. (IF 4.171)
418. Jie Ding, Zhihao Zhang, Sui Li, Wei Wang, Tingyi Du, Qin Fang, Yan Wang, Dao Wen Wang
Arch Biochem Biophys. doi: 10.1016/j.abb.2022.109147. (IF 3.391)
419. Zhenzhou Zhang, Jianqiong Tang, Jiawei Song, Mengshi Xie, Ying Liu, Zhaojie Dong, Xiaoyan Liu, Xueting Li, Miwen Zhang, Yihang Chen, Hongyu Shi, Jiuchang Zhong
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.01.020.
420. Hui Zhao, Jiannan Gong, Lifang Li, Shuyin Zhi, Guang Yang, Pingping Li, Ruina Li, Jianqiang Li
Lab Invest. doi: 10.1038/s41374-021-00652-z. (IF 4.197)
421. Zhenzhen Cao, Hongqian Qin, Yuhui Huang, Yingxue Zhao, Zhipeng Chen, Junfeng Hu, Qin Gao
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2022.2033381. (IF 2.205)
422. Yunting Zhang, Fan Ying, Xiaoyu Tian, Zhenchuan Lei, Xiao Li, Chun-Yin Lo, Jingxuan Li, Liwen Jiang, Xiaoqiang Yao
Cells. doi: 10.3390/cells11091423. (IF 4.366)
423. Qiaoyun Bai, Zhiguang Wang, Yihua Piao, Xiao Zhou, Qinji Piao, Jingzhi Jiang, Hanye Liu, Hongmei Piao, Liangchang Li, Yilan Song, Guanghai Yan
J Agric Food Chem. doi: 10.1021/acs.jafc.1c07877.
424. Yi Li, Xiao-Tian Liu, Pei-Lin Zhang, Yu-Chen Li, Meng-Ru Sun, Yi-Tao Wang, Sheng-Peng Wang, Hua Yang, Bao-Lin Liu, Mei Wang, Wen Gao, Ping Li
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox11040728.
425. Xiaoxuan Jin, Xiangdong Zhang, Yibao Li, Mimi Xu, Yao Yao, Zongjian Wu, Yunfan He, Jianhua Gao, Bin Li
Biomater Adv. doi: 10.1016/j.bioadv.2022.212744.
426. Jiaji Hu, Hanglu Ying, Yigang Zheng, Huabin Ma, Long Li, Yufen Zhao
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox11061070.
427. Na Li, Hang Du, Lejiao Mao, Ge Xu, Mengling Zhang, Yinzhen Fan, Xiaomei Dong, Lijun Zheng, Bin Wang, Xia Qin, Xuejun Jiang, Chengzhi Chen, Zhen Zou, Jun Zhang
J Nanobiotechnology. doi: 10.1186/s12951-022-01486-7.
428. Qhaweni Dhlamini, Wei Wang, Guifeng Feng, Aiping Chen, Lei Chong, Xue Li, Quan Li, Jin Wu, Depu Zhou, Jie Wang, Hailin Zhang, Jin-San Zhang
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-022-00502-8. (IF 4.096)
429. Kai Xu, Xiang Liu, Bin Wen, Yazhou Liu, Wei Zhang, Xiaolin Hu, Ling Chen, Weijian Hang, Juan Chen
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2022.907747.
430. Qi Li, Xiaotong Kou, Xiaoling Qin, Zhongsha Li, Jingyu Li, Chang Chen
Atherosclerosis. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2022.05.004. (IF 3.919)
431. Meng-Ru Gao, Peng Zhang, Jing Han, Chun-Lei Tang, Yi-Fei Zhu, Hao Kan, Hong-Juan Li, Xi-Ping Han, Xin Ma
Acta Pharmacol Sin. doi: 10.1038/s41401-021-00780-8. (IF 5.064)
432. Ting-Ting Wang, Yi-Wei Du, Wen Wang, Xiang-Nan Li, Hong-Bao Liu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/4326695. (IF 5.076)
433. Ran Sun, Xuedong Wang, Yu Nie, Ao Hu, Hanrui Liu, Kun Zhang, Lu Zhang, Qihong Wu, Kuan Li, Chuchu Liu, Huan Zhang, Bingwen Zheng, Hong Li, Huayan Xu, Rong Xu, Hang Fu, Li Dai, Rongrong Jin, Yingkun Guo
Acta Biomater. doi: 10.1016/j.actbio.2022.05.003. (IF 7.242)
434. Chun Quan Zhu, QianQian Wei, Wen Jun Hu, Ya Li Kong, Xing Jia Xiang, Hui Zhang, Xiao Chuang Cao, Lian Feng Zhu, Jia Liu, Wen Hao Tian, Qian Yu Jin, Jun Hua Zhang
Plant Physiol Biochem. doi: 10.1016/j.plaphy.2022.04.006.
435. Yiying Wang, Qiannan Li, Zhiyang Zhang, Kai Peng, Dai-Min Zhang, Qianlu Yang, Anthony G Passerini, Scott I Simon, ChongXiu Sun
Commun Biol. doi: 10.1038/s42003-022-03653-w.
436. Minjian Dong, Qingqing Yi, Danjie Shen, Jiapin Yan, Haowei Jiang, Jiaojiao Xie, Liangcai Zhao, Hongchang Gao
Comput Struct Biotechnol J. doi: 10.1016/j.csbj.2022.07.034.
437. Hong-Jie Yang, Bin Kong, Wei Shuai, Jing-Jing Zhang, He Huang
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2022.154086. (IF 4.268)
438. Yun He, Hongyu Su, Na Li, Yingying Zhang, Pengjie Zhang, Yumeng Zhang, Yang Ye, Yueming Zhang, Jiaqi Tang, Zhice Xu
Hypertens Res. doi: 10.1038/s41440-022-00935-y. (IF 2.941)
439. Ying Wang, Yuying Zhang, Kegong Chen, Jie Liu, Donghong Wu, Yao Cheng, Hongjie Wang, Yanbo Li
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-022-03099-1. (IF 5.116)
440. Ruhao Yang, Haizhen Yang, Wenqiang Li, Fang Yue, Hao Chen, Yueying Hao, Ke Hu
J Pharm Pharmacol. doi: 10.1093/jpp/rgac035. (IF 2.571)
441. Xiaoyang Cui, Enhua Shi, Jing Li, Yujia Li, Zhe Qiao, Ziying Wang, Min Liu, Wei Tang, Yu Sun, Yan Zhang, Yusheng Xie, Junhui Zhen, Xiaojie Wang, Fan Yi
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.07.004.
442. Mengling Zhang, Hongmei Qiu, Lejiao Mao, Bin Wang, Na Li, Yinzhen Fan, Ping Weng, Siyao Hu, Xiaomei Dong, Xia Qin, Chengzhi Chen, Zhen Zou, Chao Yu, Jun Zhang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-05183-z. (IF 6.304)
443. Baofu Zhang, Wenming Bao, Sina Zhang, Bo Chen, Xiang Zhou, Jungang Zhao, Zhehao Shi, Tan Zhang, Ziyan Chen, Luhui Wang, Xiangtao Zheng, Gang Chen, Yi Wang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-05173-1. (IF 6.304)
444. Hongming Sun, Xitong Li, Xin Chen, Yingquan Xiong, Yaochen Cao, Ziqiang Wang
J Neuroinflammation. doi: 10.1186/s12974-022-02542-7.
445. De-Qi Jiang, Qing-Min Zang, Li-Lin Jiang, Cheng-Shu Lu, Shi-Hua Zhao, Lan-Cheng Xu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2022.11598. (IF 1.785)
446. Yue Wang, Yue Wang, Hong-Feng Jiang, Hai-Ming Dang, Meng-Ru Liu, Xin-Yan Liu, Yang Yu, Jiang Xie, Xiao-Jun Zhan, Hui-Na Zhang, Xiao-Fan Wu
Cardiovasc Drugs Ther. doi: 10.1007/s10557-021-07196-w.
447. Lun Fang, Gang Zhang, Yadi Wu, Zhongzhe Li, Shan Gao, Lu Zhou
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/6360133. (IF 5.076)
448. Cui Shengyu, Luo Yinhua, Li Yuanhong, Zhao Jinbo, Fang Can, Xia Hao, Zhang Changjiang
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2022.109158. (IF 3.943)
449. Jun Guo, Xi Yu, Yanping Liu, Likui Lu, Dan Zhu, Yingying Zhang, Lingjun Li, Pengjie Zhang, Qinqin Gao, Xiyuan Lu, Miao Sun
Reprod Toxicol. doi: 10.1016/j.reprotox.2022.08.009. (IF 3.121)
450. Ya-Ling Yin, Huan-Huan Wang, Zi-Chen Gui, Shan Mi, Shuang Guo, Yue Wang, Qian-Qian Wang, Rui-Zhu Yue, Lai-Biao Lin, Jia-Xin Fan, Xue Zhang, Bing-Yan Mao, Tian-Heng Liu, Guang-Rui Wan, He-Qin Zhan, Mo-Li Zhu, Lin-Hua Jiang, Peng Li
Antioxidants (Basel). doi: 10.3390/antiox11112241.
451. Huan Li, Qin Yang, Zhen Huang, Cui Liang, Dian-Hong Zhang, Hui-Ting Shi, Jia-Qi Du, Bin-Bin Du, Yan-Zhou Zhang
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.09.004.
452. Yi Li, Xupin Jiang, Ze Zhang, Jie Liu, Chao Wu, Ying Chen, Junli Zhou, Jiaping Zhang, Xuanfen Zhang
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.09.020.
453. Sheng-Qing Gao, Jia-Jun Shi, Xue-Wang, Shu-Hao Miao, Tao Li, Chao-Chao Gao, Yan-Ling Han, Jia-Yin Qiu, Yun-Song Zhuang, Meng-Liang Zhou
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2022.10.318.
454. Yu Cao, Meng Zhang, Ye Li, Jingjing Lu, Wanhui Zhou, Xiaoshuang Li, Hao Shi, Bin Xu, Shize Li
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms232314520. (IF 4.556)
455. Yixiao Zhuang, Hui Wang, Jiyang Ding, Xinyi Zhang, Xiaoyu Liu, Shuai Zhang, Xiaorui Xing, Keneilwe Kenny Kaudimba, Muyang He, Shuang Zhang, Shanshan Guo, Xingxing Kong, Li Jin, Tiemin Liu
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.30861. (IF 5.546)
456. Ruzhou Zhao, Yixin Xu, Xiaobo Wang, Xiang Zhou, Yanqi Liu, Shuai Jiang, Lin Zhang, Zhibin Yu
Cells. doi: 10.3390/cells12010085. (IF 4.366)
457. Fei Song, Jiale Lin, Houjian Zhang, Yuli Guo, Yijie Mao, Zuguo Liu, Gang Li, Yan Wang
Pharmaceuticals (Basel). doi: 10.3390/ph16010051.
458. Shengyu Cui, Yuhua Li, Xutao Zhang, Bing Wu, Ming Li, Jixian Gao, Lin Xu, Hao Xia
Chin Med J (Engl). doi: 10.1097/CM9.0000000000002540.
459. Jiamin Miao, Zhengjie Chen, Yue Wu, Qian Hu, Tianjiao Ji
ACS Chem Neurosci. doi: 10.1021/acschemneuro.2c00440. (IF 4.486)
460. Nannan Chai, Haihong Zheng, Hao Zhang, Lingxu Li, Xue Yu, Liyi Wang, Xin Bi, Lihong Yang, Tongxu Niu, Xiujuan Liu, Yajun Zhao, Lijie Dong
Iran J Pharm Res. doi: 10.5812/ijpr-133776. (IF 1.505)
461. Li-Li Zhang, Gui-Hao Chen, Rui-Jie Tang, Yu-Yan Xiong, Qi Pan, Wen-Yang Jiang, Zhao-Ting Gong, Cheng Chen, Xiao-Song Li, Yue-Jin Yang
Cardiovasc Drugs Ther. doi: 10.1007/s10557-023-07441-4.