SNP (NO供体)
收藏
产品编号 S0015
数量
¥ 83.00
产品包装:
1g
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

SNP即Sodium Nitroprusside,Dihydrate,也称Sodium Nitroferricyanide(III)Dihydrate。是一氧化氮的供体(nitric oxide donor)。
SNP为暗红色结晶,分子量298.0,分子式为Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O,纯度大于99%。
溶解于水,可以配制成200mg/ml的水溶液。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0015 SNP(NO供体) 1g
说明书 1份

保存条件:
室温避光保存,两年有效。
注意事项:
如果配制成水溶液,分装后-20℃保存,半年有效。 
本产品对人体有毒,操作时请特别小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。 
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作

使用说明:
1. SNP储备液的配制:称取少量SNP,推荐使用Milli-Q级纯水溶解SNP,使浓度为200mg/ml。
2. SNP的工作浓度通常为10-100μM。有时工作浓度可以达到500μM或1mM,也可以低达1μM。其最佳工作浓度需根据具体的实验,自行摸索。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Fu YB, Yin HY, Wang WX, Wang MY, Zhang HY, Zhao XM, Du YG.
Carbohydrate Polymers 2011 Aug 15;86(2):774–782. (IF 6.044)
3. He Z, Tan Z, Sun Z, Beauchemin KA, Tang S, Zhou C, Han X, Wang M, Wu D.
J Endocrinol 2012 Apr;213(1):59-65. (IF 4.041)
4. Zhang Y, He LS, Zhang G, Xu Y, Lee OO, Matsumura K, Qian PY.
J Exp Biol 2012 Nov 1;215(Pt 21):3813-22. (IF 3.014)
5. Huang X, Zhou Y, Ma J, Wang N, Zhang Z, Ji J, Ding Q, Chen G.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2012 Nov;34(3):679-87. (IF 3.152)
7. Sun GG, Hu WN, Zhang J, Li CL, Yang CR.
J TRADIT CHIN MED 2013 Mar;28(1):44-9. (IF 0.676)
8. Xiao L, Liu W, Li J, Xie Y, He M, Fu J, Jin W, Shao C.
Radiat Res 2014 Jul;182(1):111-21. (IF 2.657)
9. Zhang G, Wong YH, Zhang Y, He LS, Xu Y, Qian PY.
Proteomics 2015 Nov;15(22):3854-64. (IF 3.254)
10. Guo Y, Deng Y, Huang Z, Luo Q, Peng Y, Chen J, Jiang H, Ye J, Li J.
SCI REP-UK 2016 Jan 5;6:18961. (IF 3.998)
11. Zhou L, Zhang H, Wu J.
Exp Ther Med 2016 May;11(5):1875-1880. (IF 1.785)
12. Zhao W, Wu C, Chen X.
CELL ADHES MIGR 2016 May 3;10(3):248-58. (IF 3.694)
13. Shen J, Tian Y, Li Y, Ma R, Zhang Q, Zhang J, Fang J.
SCI REP-UK 2016 Jun 27;6:28505. (IF 3.998)
14. Zhang G, Yan GY, Yang XX, Wong YH, Sun J, Zhang Y, He LS, Xu Y, Qian PY.
J Exp Zool B Mol Dev Evol 2016 Jun;326(4):237-49. (IF 1.14)
16. Ji YY, Ma YJ, Wang JW.
J PHOTOCH PHOTOBIO B 2016 Oct;163:366-73. (IF 4.383)
17. Zhai L, Xiao D, Sun C, Wu T, Han Z, Zhang X, Xu X, Wang Y.
PLANT PHYSIOL BIOCH 2016 Dec;109:515-524. (IF 3.72)
18. Bai W, Zhou J, Zhou N, Liu Q, Cui J, Zou W, Zhang W.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Jan 15;495(3):2282-2288. (IF 2.985)
19. Jin L, Cao Y, Zhang T, Wang P, Ji D, Liu X, Shi H, Hua L, Yu R, Gao S.
Int J Mol Med 2018 Mar;41(3):1339-1348. (IF 3.098)
20. Li J, Han G, Ma M, Wei G, Shi X, Guo Z, Li T, Meng H, Cao Y, Liu X
MED SCI MONITOR. 25:7488-7498. (IF 1.918)
21. Yang-Jian Qi, Zheng Fang, Zhong Ren, Juan-Li Wu, Lei Guo, Hong Tan, Man-Li Huang, Yi Shen, Ai-Min Bao
Psychoneuroendocrinology. doi: 10.1016/j.psyneuen.2020.104680. (IF 4.732)