L-NMMA (总NOS抑制剂)
收藏
产品编号 S0011
数量
¥ 462.00
产品包装:
5mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

L-NMMA,即NG-Monomethyl-L-arginine,Monoacetate Salt,也称Nω-Me-L-Arg,或NG-Me-L-Arg, AcOH,是
NOS(nitric oxide synthase)广普性抑制剂。对于nNOS,IC50=650nM;对于eNOS,IC50=700nM;对于iNOS,IC50=3.9μM。
L-NMMA分子量248.3,分子式为C7H16N4O2·C2H4O2,纯度大于99%。
本产品为L-NMMA的水溶液,浓度为50mg/ml (约200mM),共100微升。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0011 L-NMMA(总NOS抑制剂) 5mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,半年有效。
注意事项:
     
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
L-NMMA的工作浓度通常为0.3-1mM。其最佳工作浓度需根据具体的实验,自行摸索。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Tang Y, Li T, Li J, Yang J, Liu H, Zhang XJ, Le W.
Cell Death Differ 2014 Mar;21(3):369-80. (IF 10.717)
2. Jin P, Wiraja C, Zhao J, Zhang J, Zheng L, Xu C.
ACS APPL MATER INTER 2017 Aug 2;9(30):25128-37. (IF 8.758)
3. Zhang X, Li G, Guo Y, Song Y, Chen L, Ruan Q, Wang Y, Sun L, Hu Y, Zhou J, Ren B, Guo J
Theranostics. 9(9):2555-2571. (IF 8.579)
4. Lu Y, Lu D, Hu Y.
CELL PROLIFERAT 2018 Feb 19. doi: 10.1111/cpr.12443. (IF 5.753)
5. Su-Fang Kuang, Yue-Tao Chen, Jia-Jie Chen, Xuan-Xian Peng, Zhuang-Gui Chen, Hui Li
Virulence. doi: 10.1080/21505594.2021.1947447. (IF 5.542)
6. Wang HF, Ning F, Liu ZC, Wu L, Li ZQ, Qi YF, Zhang G, Wang HS, Cai SH, Du J.
CANCER IMMUNOL IMMUN 2016 Dec 3.[Epub ahead of print] (IF 5.442)
7. Wang HF, Ning F, Liu ZC, Wu L, Li ZQ, Qi YF, Zhang G, Wang HS, Cai SH, Du J.
CANCER IMMUNOL IMMUN 2017 Mar;66(3):355-66. (IF 5.442)
8. Chen XH, Liu SR, Peng B, Li D, Cheng ZX, Zhu JX, Zhang S, Peng YM, Li H, Zhang TT, Peng XX.
Front Immunol 2017 Mar 6;8:207. (IF 5.085)
9. Lin Y, Tang G, Jiao Y, Yuan Y, Zheng Y, Chen Y, Xiao J, Li C, Chen Z, Cao P
Oxid Med Cell Longev 2018 Aug 19;2018:3692752. (IF 5.076)
10. Zhong W, Zou G, Gu J, Zhang J.
Diabetes Res Clin Pract 2010;89(1):38-45.
11. Tao L, Li X, Zhang L, Tian J, Li X, Sun X, Li X, Jiang L, Zhang X, Chen J.
PLoS One 2011;6(10):e26055. (IF 2.74)
12. Xiong J, Liu XH, Bui VB, Hong ZL, Wang LJ, Zhao Y, Fan H, Yang GX, Hu JF.
Fitoterapia 2014 Apr;94:114-9. (IF 2.527)
13. Xiong J, Bui VB, Liu XH, Hong ZL, Yang GX, Hu JF.
J Ethnopharmacol 2014 May 14;153(3):737-43. (IF 3.69)
14. Yu L, Gao LX, Ma XQ, Hu FX, Li CM, Lu Z.
INTEGR BIOL-UK 2014 Dec 18;6(12):1211-7. (IF 2.291)
15. She T, Qu L, Wang L, Yang X, Xu S, Feng J, Gao Y, Zhao C, Han Y, Cai S, Shou C.
CANCER PREV RES 2015 May;8(5):464-74. (IF 3.473)
16. Xiong J, Hong ZL, Xu P, Zou Y, Yu SB, Yang GX, Hu JF.
Org Biomol Chem 2016 May 18;14(20):4678-89. (IF 3.412)
17. Song JL, Yuan Y, Tan HB, Huang RM, Liu HX, Xu ZF, Qiu SX.
J Asian Nat Prod Res 2016 Jun 14:1-7. (IF 1.345)
19. Dong M, Liu D, Li YH, Chen XQ, Luo K, Zhang YM, Li RT.
Planta Med 2017 Jan 9. doi: 10.1055/s-0043-100122. [Epub ahead of print] (IF 2.687)
20. Dong M, Liu D, Li YH, Chen XQ, Luo K, Zhang YM, Li RT.
Planta Med 2017 May;83(7):631-5. (IF 2.687)
21. Wang TT, Shi ZQ, Hu LB, Xu XF, Han FX, Zhou LG, Chen J.
J AGR FOOD CHEM 2017 Aug 30;65(34):7396-405. (IF 4.192)
22. Dong G, Si C, Zhang Q, Yan F, Li C, Zhang H, Ma Q, Dai J, Li Z, Shi H, Wang B, Zhang J, Ming J, Hu Y, Geng S, Zhang Y, Li L, Xiong H.
BBA-BIOMEMBRANES 2017 Nov;1863(11):2796-807. (IF 3.411)
23. Zhan R, Wang F, Wu Y, Wang Y, Qian W, Liu M, Liu T, He W, Ren H, Luo G.
NITRIC OXIDE-BIOL CH 2018 Feb 28;73:1-8. (IF 3.311)
24. Luo J, Wei D, Li D, Wang L
Oncol Lett 2018 Nov;16(5):6685-6690. (IF 2.311)
25. Yang P, Zhu W, Xu J, Liu W, Dong Z, Kikuchi T, Yamada T, Xie N, Feng F, Zhang J
Fitoterapia. 133:5-11. (IF 2.527)
26. Li M, Li B, Hou Y, Tian Y, Chen L, Liu S, Zhang N, Dong J
Phytother Res. 33(4):989-997. (IF 4.087)
27. Li Q, Zhang Y, Jiang Q
BIOCHEM BIOPH RES CO. 516(3):619-625. (IF 2.985)
28. Zhao HW, Li JQ, Ding WJ
J Asian Nat Prod Res. (IF 1.345)
29. Wen-Xuan Li, Fei Wang, Yun-Qian Zhu, Li-Mei Zhang, Zhen-Hua Zhang, Xiao-Ming Wang
Pediatr Pulmonol. doi: 10.1002/ppul.24520.
30. Peikun Zhao, Zidai Song, Yan Wang, Han Cai, Xiaoyan Du, Changlong Li, Jianyi Lv, Xin Liu, Meng Guo, Zhenwen Chen
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.202235.
31. Hao-Wen Zhao, Jia-Qi Li, Wan-Jing Ding
J Asian Nat Prod Res. doi: 10.1080/10286020.2019.1700230. (IF 1.345)
32. Yu Qin, Xue-Bo Hu, Wen-Ting Fan, Jing Yan, Shi-Bo Cheng, Yan-Ling Liu, Wei-Hua Huang
Adv Sci (Weinh). doi: 10.1002/advs.202003738.